Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 291

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Pachtnormen 2016 : berekening hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarische bedrijfsgebouwenen agrarische woningen
  Silvis, H.J. ; Meer, R.W. van der; Voskuilen, M.J. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 2016-053) - 25
  pachtrecht - pachtstelsel - agrarische economie - landbouwbedrijfsgebouwen - landbouwondernemingen - landbouwgrond - grondprijzen - prijzen - nederland - landbouwbedrijven - boerderijen - tenants' rights - tenure systems - agricultural economics - farm buildings - farm enterprises - agricultural land - land prices - prices - netherlands - farms - farm dwellings
  In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft LEI Wageningen UR de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2016 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007. In de meeste pachtprijsgebieden gaan de pachtnormen vrij sterk omhoog ten opzichte van de pachtnormen 2015. Dit wordt verklaard doordat de gemiddelde grondbeloning in de periode 2010- 2014 beduidend hoger is dan de gemiddelde grondbeloning over de periode 2009-2013.
  Leghennenhouderij in diep dal
  Horne, P.L.M. van; Wisman, J.H. - \ 2014
  Agri-monitor 2014 (2014)june. - ISSN 1383-6455 - 3
  pluimveehouderij - hennen - eieren - prijzen - bedrijfsresultaten in de landbouw - rendement - poultry farming - hens - eggs - prices - farm results - returns
  De leghennenhouders ontvangen nu al twee jaar eierprijzen fors onder de kostprijs. Vooral scharrelhennenhouders hebben moeite het hoofd boven water te houden. Het perspectief voor het komende halfjaar is niet gunstig.
  Agrimatie : informatie over de agrosector
  Fernhout, C.Y. ; LEI, - \ 2013
  Den Haag : LEI Wageningen UR
  landbouwsector - statistiek - overheidsbeleid - prijzen - informatiesystemen - economische indicatoren - duurzaamheidsindicatoren - agricultural sector - statistics - government policy - prices - information systems - economic indicators - sustainability indicators
  Deze website toont diverse onderzoeksresultaten die LEI Wageningen UR in het kader van Wettelijke onderzoekstaken publiceert voor het Ministerie van Economische Zaken.
  CAP and EU Trade Policy Reform : Assessing impact on developing countries
  Meijerink, G.W. ; Achterbosch, T.J. - \ 2013
  The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI report : Research area International policy ) - ISBN 9789086156320 - 109
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouwbeleid - internationale handel - europese unie - ontwikkelingslanden - import - export - markten - subsidies - economische impact - prijzen - vruchtgroenten - suiker - cap - agricultural policy - international trade - european union - developing countries - imports - exports - markets - subsidies - economic impact - prices - fruit vegetables - sugar
  Concurrentiekracht van de Nederlandse eiersector
  Horne, P.L.M. van - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086155996 - 74
  dierlijke producten - eieren - pluimvee - markten - statistiek - prijzen - economische productie - productiekosten - marktconcurrentie - animal products - eggs - poultry - markets - statistics - prices - economic production - production costs - market competition
  Het LEI heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) een onderzoek uitgevoerd naar de concurrentiekracht van de Nederlandse eiersector. Centrale vraag daarbij is of de Nederlandse eierketen concurrerend is. Belangrijk onderdeel van de studie is een vergelijking van de huidige en toekomstige positie van de Nederlandse eierketen ten opzichte van de belangrijkste concurrerende productielanden. In deze studie zijn de productiekosten van eieren in Nederland vergeleken met de productiekosten in het belangrijke afzetgebied Duitsland en met die van enkele concurrerende landen in Noordwest Europa. Ook is een vergelijking gemaakt van productiekosten van eieren met enkele landen buiten Europa.
  Competitiveness of the EU egg industry
  Horne, P.L.M. van - \ 2012
  The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI-report : Markets & chains ) - ISBN 9789086155989 - 51
  eieren - eipoeder - import - heffingen - invoerrechten - landbouwprijzen - prijzen - europese unie - pluimvee - dierlijke productie - hennen - dierenwelzijn - handel - markten - eggs - dried egg - imports - levies - import levies - agricultural prices - prices - european union - poultry - animal production - hens - animal welfare - trade - markets
  Egg producers in the EU have to comply with legislation dealing with environmental protection, animal welfare and food safety. From 1 January 2012 keeping hens in conventional cages was prohibited and egg producers had to change to either enriched cages or alternative housing systems. The result of all this legislation is an increase in the cost of producing eggs. At the same time the EU is negotiating with other countries or groups of countries to liberalise trade in agricultural products. These multi- or bilateral negotiations are designed to further liberalise trade by either further reducing import tariffs or removing them altogether. In this report the impact of lowering import tariffs on the competitiveness of the EU egg industry is studied. The results show that the offer price of whole egg powder in 2012 of some third countries is close to the average EU price. Despite the current import tariffs on whole egg powder, the third countries can be competitive on the EU market. In a scenario with a 50% lower import tariff, all third countries have a lower offer price of whole egg powder compared to the EU egg industry.
  Productie groene grondstoffen; van biomassa tot PLA
  Harmsen, P.F.H. ; Lips, S.J.J. ; Bakker, R.R.C. - \ 2011
  Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1249) - 44
  biopolymeren - polymelkzuur - productiekosten - prijzen - biomassaconversie - melkzuur - productieprocessen - biobased economy - biopolymers - polylactic acid - production costs - prices - biomass conversion - lactic acid - production processes - biobased economy
  De studie beschreven in dit rapport heeft tot doel om de melkzuurketen meer in detail uit te werken, waarbij de productieketen bestaat uit de volgende onderdelen: conversie biomassa tot fermenteerbare suikers; conversie fermenteerbare suikers tot melkzuur; polymerisatie van melkzuur tot PLA. De prijzen van fermenteerbare suikers uit in Nederland beschikbare gewassen of producten zijn beschreven in hoofdstuk 2. Zowel suikerrijke-, zetmeelrijke- als lignocellulose gewassen zijn geanalyseerd. Daarnaast is een vergelijking gemaakt met suikerriet en suikerrietmelasse uit Brazilië. De conversie van fermenteerbare suikers tot melkzuur en uiteindelijk tot het polymeer PLA is beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 is de case van melkzuur uit lignocellulose in meer detail beschreven en het rapport wordt afgesloten met algemene conclusies in hoofdstuk 5.
  Landbouw moet veel meer denken in winstmargefluctuaties
  Pennings, J.M.E. - \ 2011
  Boerderij 96 (2011)46. - ISSN 0006-5617 - p. 18 - 20.
  landbouw - landbouw als bedrijfstak - landbouwsector - economische samenwerking - prijsvorming - prijzen - agriculture - agriculture as branch of economy - agricultural sector - economic cooperation - price formation - prices
  De hele landbouwketen moet nog meer samenwerken en veel beter nadenken over de afzet, vooral ook op de langere termijn, stelt hoogleraar Joost Pennings, vakgroep Marktkunde en Consumentengedrag, Wageningen Universiteit.
  Mededinging en transparantie : randvoorwaarden voor concurentie en duurzaamheid
  Bunte, F.H.J. ; Meulen, B.M.J. van der; Logatcheva, K. ; Georgiev, E.S. - \ 2011
  LEI Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086155286 - 176
  voedselketens - prijsvorming - prijzen - voedingsmiddelen - kartels - onvolledige mededinging - duurzaamheid (sustainability) - transparantie - marktconcurrentie - food chains - price formation - prices - foods - cartels - imperfect competition - sustainability - transparency - market competition
  Er is volop informatie over prijzen in de Nederlandse voedselketen, bij het bedrijfsleven zelf en bij marktinformatiebureaus. Het mededingingsrecht staat veel duurzaamheidsinitiatieven toe. Hard core kartelafspraken zijn zonder meer verboden, maar is er ook een grijs gebied waarbij de toelaatbaarheid van duurzaamheidsinitiatieven afhangt van een economische analyse door de NMa. Dit creëert onzekerheid en kosten, wat initiatieven af kan remmen.
  Mineralenconcentraten uit mest; Economische analyse en gebruikerservaringen uit de pilots mestverwerking in 2009 en 2010
  Hoop, J.G. de; Daatselaar, C.H.G. ; Doornewaard, G.J. ; Tomson, N.C. - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086155170 - 68
  mestverwerking - economische haalbaarheid - mesttechnologie - concentraten - prijzen - drijfmest - akkerbouw - intensieve veehouderij - manure treatment - economic viability - fertilizer technology - concentrates - prices - slurries - arable farming - intensive livestock farming
  De haalbaarheid van de installaties voor verwerking van dierlijke mest met omgekeerde osmose staat of valt met de hoogte van de mestprijzen, zowel de aanvoerprijs van ruwe drijfmest als de afvoerprijzen van de eindproducten en concurrerende mestproducten en meststoffen. Ten tijde van het onderzoek waren de installaties om mineralenconcentraat te produceren gemiddeld rendabel bij een mestaanvoerprijs van 11 tot 13 euro per ton, waarbij de mestleverancier transport, wegen en bemonsteren betaalt.
  Kostprijs melk 2009 en verwachting voor 2010
  Blokland, P.W. - \ 2011
  Agri-monitor 2011 (2011)feb. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
  geschatte kosten - kostenanalyse - melk - agrarische bedrijfsvoering - prijzen - estimated costs - cost analysis - milk - farm management - prices
  In 2009 bedraagt de kostprijs van melk gemiddeld bijna 47 euro per 100 kg melk. Grotere bedrijven realiseren een lagere kostprijs dan middelgrote en kleinere bedrijven. De verschillen in de kostprijs tussen de bedrijven zijn onverminderd groot en lopen uiteen van ongeveer 30 euro tot meer dan 80 euro per 100 kg melk.
  Kostbare plannen van de A4 door Midden-Delfland
  Cotteleer, G. ; Peerlings, J.H.M. - \ 2010
  ESB Economisch Statistische Berichten 95 (2010)4582. - ISSN 0013-0583 - p. 217 - 218.
  wegenbouw - prijzen - woningen - westland - road construction - prices - dwellings
  De plannen tot aanleg van het traject van de A4 door Midden-Delfland oefenen invloed uit op de prijs van woningen. Langdurige ruimtelijke procedures zijn misschien wel zorgvuldig maar niet kosteloos
  Vijfjarig-gemiddelden bepalend voor afzetprijsindicatie : nieuwe afzetprijsindicaties voor appel en peer
  Roelofs, P.F.M.M. - \ 2010
  De Fruitteelt 100 (2010)50. - ISSN 0016-2302 - p. 6 - 7.
  appels - peren - rassen (planten) - fruitteelt - marketing - prijzen - prijsvorming - apples - pears - varieties - fruit growing - prices - price formation
  De Commissie Prijsindicaties stelt jaarlijks voor de belangrijkste appel- en perenrassen de op lange termijn te verwachten gemiddelde afzetprijzen vast. Ondanks de gunstige vooruitzichten voor het huidige afzetseizoen bleven de meeste prijsindicaties gelijk of werden iets naar beneden bijgesteld. Gunstige uitzonderingen zijn de perenrassen Doyenné du Comice en Sweet Sensation.
  'Heldere eisen en eerlijker prijzen'
  Arendonk, J.A.M. van - \ 2010
  Kennis Online 7 (2010)nov. - p. 24 - 24.
  veehouderij - duurzaamheid (sustainability) - dierenwelzijn - prijzen - duurzame veehouderij - livestock farming - sustainability - animal welfare - prices - sustainable animal husbandry
  Een duurzame, zorgvuldige veehouderij die voldoet aan milieu- en welzijnseisen is mogelijk. De overheid moet alleen niet steeds andere randvoorwaarden stellen, en boeren moeten eerlijker prijzen voor hun producten krijgen.
  Derde kwartaal 2010 sierteelt: omzet groeit
  Jukema, G.D. - \ 2010
  Agri-monitor 2010 (2010)okt. - ISSN 1383-6455
  bloementeelt - sierplanten - potplanten - bedrijfsresultaten in de landbouw - export - prijzen - omzet - floriculture - ornamental plants - pot plants - farm results - exports - prices - turnover
  In het derde kwartaal van 2010 is de omzet op de bloemenveilingen en de exportwaarde opnieuw toegenomen. De omzetstijging op de bloemenveilingen bedroeg een kleine 12% voor de in Nederland geproduceerde producten. Dit is inmiddels het derde achtereenvolgende kwartaal met een hogere omzet dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de exportwaarde groeide in het derde kwartaal, met 8% tot 1,1 miljard euro. Hogere inkoopprijzen, een voorzichtig herstel van het consumentenvertrouwen en gunstigere valutaverhoudingen speelden een rol bij het bereiken van deze hogere exportwaarde.
  Tweede kwartaal 2010 sierteelt: herstel, tijdelijk of structureel?
  Jukema, G.D. ; Knijff, A. van der - \ 2010
  Agri-monitor 2010 (2010)aug. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 4.
  bloementeelt - sierplanten - prijzen - bedrijfsresultaten in de landbouw - rendement - tuinbouwbedrijven - landbouwprijzen - floriculture - ornamental plants - prices - farm results - returns - market gardens - agricultural prices
  In het tweede kwartaal van 2010 is zowel de omzet van Nederlandse producten op de bloemenveilingen als de exportwaarde gestegen. De veilingomzet nam met ruim 10% toe en de exportwaarde groeide met een kleine 9%. Een samenspel van gunstig weer, economische ontwikkelingen, veranderende wisselkoersen en een langzaamaan weer wat toenemende vraag droegen hier aan bij. Of deze positieve cijfers ook in de resterende maanden van 2010 te realiseren zijn, is echter de vraag.
  Links between energy and food markets: a preliminary assessment
  Silvis, H.J. ; Woltjer, G.B. - \ 2010
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-report : Natural resources ) - ISBN 9789086154289 - 122
  marktconcurrentie - voedselproductie - energie - prijzen - energiebeleid - market competition - food production - energy - prices - energy policy
  This report addresses the links between energy and food markets, and the long-term trends and large short-term fluctuations they have undergone. The ways in which these markets are related and which feedback mechanisms must be taken into account in scenario analyses were investigated. On the basis of international studies and prognoses, three links connecting energy and food markets were identified. The first link is formed by the common drivers on the demand side, namely demographic and economic developments, the second link is related to the energy costs of agricultural and food production and distribution, and the third link comprises the role of agriculture as a producer of energy.
  Structuur primaire land- en tuinbouw
  Voskuilen, M.J. ; Bergevoet, R.H.M. ; Berkhout, P. ; Bondt, N. ; Bont, C.J.A.M. de; Luijt, J. ; Oosterkamp, E.B. - \ 2010
  In: Landbouw-Economisch Bericht 2010 Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI Rapport / Onderzoeksveld Internationaal Beleid 2010-013) - p. 139 - 162.
  landbouwsector - landbouwontwikkeling - bedrijfsgrootte in de landbouw - arbeidskrachten in de landbouw - landbouwgrond - pachtovereenkomsten - prijzen - duurzame landbouw - agricultural sector - agricultural development - farm size - agricultural manpower - agricultural land - farm leases - prices - sustainable agriculture
  Hoofdstuk over de structuur van de Nederlandse landbouwsector.
  De Nederlandse agrosector
  Pronk, A. ; Bolhuis, J. ; Dagevos, H. ; Jukema, G.D. ; Leeuwen, M.G.A. van; Pierick, E. ten - \ 2010
  In: Landbouw-Economisch Bericht 2010 / Berkhout, P., van Bruchem, C., Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI Rapport / Onderzoeksveld Internationaal Beleid 2010-013) - p. 65 - 92.
  agro-industriële sector - agrarische handel - supermarkten - economische analyse - economische ontwikkeling - prijzen - voedselindustrie - economische productie - ketenmanagement - agroindustrial sector - agricultural trade - supermarkets - economic analysis - economic development - prices - food industry - economic production - supply chain management
  Beschrijving van de ontwikkelingen in de Nederlandse agrosector.
  Prijsontwikkeling van biologische varkensvoeders
  Hoste, R. - \ 2010
  Agri-monitor 2010 (2010)juli. - ISSN 1383-6455
  biologische landbouw - varkensvoeding - prijzen - prijsvorming - agrarische economie - organic farming - pig feeding - prices - price formation - agricultural economics
  De prijzen van biologische varkensvoeders zijn tot 2008 flink gestegen en hebben vervolgens een daling laten zien. Het huidige prijsniveau ligt hoger dan voor de stijging. Dit blijkt uit cijfers die het LEI verzamelt bij vijf fabrikanten van biologisch varkensvoer.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.