Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 24

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Optimal use of biogas from waste streams : an assessment of the potential of biogas from digestion in the EU beyond 2020
  Kampman, Bettina ; Leguijt, Cor ; Scholten, Thijs ; Tallat-Kelpsaite, Jurga ; Brückmann, Robert ; Maroulis, Georgios ; Lesschen, Jan Peter ; Meesters, Koen ; Sikirica, Natasa ; Elbersen, Berien - \ 2017
  Luxembourg : European Commission - 158
  biogas - gas production - fermentation - assessment - production possibilities - residual streams - european union - biobased economy - biogas - gasproductie - fermentatie - beoordeling - productiemogelijkheden - reststromen - europese unie - biobased economy
  As the European Commission is working on the further development and concretisation of the post-2020 climate and energy policies, this study was commissioned to zoom in on the potential role, cost and benefits of biogas, and to assess the key barriers and drivers of biogas deployment in the EU. An important question to address was what policies at both EU and Member State level can best contribute to the effective and efficient growth of biogas deployment in the EU. The study focussed on biogas production by digestion processes of local waste streams, i.e. on biogas production from sewage sludge, landfill gas and from suitable organic waste streams from agriculture, the food industry and households.
  The Myanmar dairy sector : a quickscan of opportunities
  Lee, J. van der; Jong, M.J. ; Thant, A.M. ; Oo, T. ; Lynn, P.K. ; Ren, X. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock research report 824) - 55
  myanmar - zuivelindustrie - productiemogelijkheden - landbouwontwikkeling - capaciteit - strategisch management - toekomst - melkveehouderij - myanmar - dairy industry - production possibilities - agricultural development - capacity - strategic management - future - dairy farming
  This report describes the Myanmar dairy sector and opportunities for development, for private as well as public actors. It describes the dairy market, dairy farming systems, and the enabling environment for dairy. A number of business opportunities are listed. It concludes with recommendations on dairy clusters, dairy strategy development , and capacity development activities.
  Afsluitende rapportage : "Nieuwe biorassen (weinig ziektegevoelige appel- en perenrassen)"/14635 en "Onderzoek aan nieuwe generatie robuuste weerbare appel- en perenrassen"/14820
  Maas, M.P. van der - \ 2014
  Zoetermeer : Productschap Tuinbouw - 10
  fruitteelt - appels - peren - cultivars - cultuurmethoden - biologische landbouw - gewaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - proeven op proefstations - productiemogelijkheden - fruit growing - apples - pears - cultivars - cultural methods - organic farming - crop quality - agricultural research - station tests - production possibilities
  De doelstelling van dit project is het uitvoeren van flankerend onderzoek voor de rassen Natyra (appel), PRI-131 (appel) en Elliot (peer) op de proeflocatie Randwijk om praktijkintroductie in de biologische keten mogelijk te maken.
  Setting up international biobased commodity trade chains : a guide and 5 examples in Ukraine
  Dam, J.E.G. van; Elbersen, W. ; Ree, R. van; Wubben, E.F.M. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1477) - ISBN 9789461739926
  agro-industriële ketens - ketenmanagement - logistiek - biobased economy - chemie op basis van biologische grondstoffen - productiemogelijkheden - oekraïne - agro-industrial chains - supply chain management - logistics - biobased economy - biobased chemistry - production possibilities - ukraine
  Setting up biobased production chains, from biomass feedstock to final biobased product (energy, chemicals, materials) is a complicated process in which a whole range of decisions have to be made. Choices include what feedstocks to use, arranging logistics and most important of all the locating facilities to compact and dewater and convert the biomass into intermediates and final products. Choices depend on the local conditions and factors such as the economy-of-scale of intermediate steps and are complicated by the fact that biomass is produced dispersed ( a low density per area) and is almost by definition bulky, low in energy density and generally contains considerable amounts of water. Also other aspects such as (local and international) market demands, regulations and competing applications for biomass feedstocks are relevant aspects. The objective of this study was to develop an overview of possibilities, choices and trade-offs for production and trading of biobased commodities (e.g. raw materials and biobased chemical “building blocks”) and fuels that may guide project developers and decision makers in the development of business cases.
  Algenteeltsystemen voor de tuinbouw II : op weg naar opschaling
  Hemming, S. ; Voogt, W. ; Sapounas, A. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1294) - 62
  glastuinbouw - algenteelt - productiemogelijkheden - cultuurmethoden - teeltsystemen - pijpen - economische evaluatie - biobased economy - economische modellen - greenhouse horticulture - algae culture - production possibilities - cultural methods - cropping systems - pipes - economic evaluation - biobased economy - economic models
  De productie van hoogwaardige stoffen zoals kleurstoffen of voedingssupplementen uit algen biedt perspectief voor Nederlandse tuinbouwondernemers. Tuinbouwondernemers hebben veel ervaring om de teeltcondities van hun huidige gewassen door klimaatregeling, CO2 dosering, water- en nutriënten voorziening optimaal te sturen voor een hoogwaardig eindproduct. Ze hebben ervaring met de productie van voedingsmiddelen en om aan de daaraan gestelde kwaliteitseisen te voldoen en logistiek en afzet te organiseren. Het ligt voor de hand om deze ervaring te benutten voor de teelt van algen en hiermee nieuwe duurzame producten te leveren en bij te dragen aan de biobased economy. In dit project is experimenteel onderzoek uitgevoerd naar de invloed van verschillende teeltfactoren op de algenproductie in een nieuwe proeffaciliteit met buisvormige algenreactoren in kassen in Bleiswijk. Daarnaast zijn in dit project economische getallen van investerings- en exploitatiekosten verzameld en is er een economisch rekenmodel ontwikkeld om een realistisch perspectief van algenteelt in kassen in schetsen. Hiermee wordt nieuw strategisch inzicht verkregen wat een geschikt teeltsysteem voor de teelt van hoogwaardige algen in combinatie met tuinbouwproductie op grote schaal in de toekomst is.
  Verslag van de voorstudie: Paddenstoelen bedrijf van de toekomst
  Tuijl, B.A.J. van; Bos, A.P. ; Sonnenberg, A.S.M. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR Glastuinbouw 1276)
  champignonbedrijven - paddestoelen - eetbare paddestoelen - economische ontwikkeling - innovaties - productiemogelijkheden - methodologie - bedrijfssystemenonderzoek - samenwerking - onderzoek - kwekers - mushroom houses - mushrooms - edible fungi - economic development - innovations - production possibilities - methodology - farming systems research - cooperation - research - growers
  Het rapport ‘Paddenstoelenbedrijf van de toekomst’ is het resultaat van een uitgebreid vooronderzoek en geeft de eerste aanzet tot het creëren van gemeenschappelijke visie van de sector op een betere toekomst voor paddenstoelenkwekerijen. Het rapport doet verslag van een reeks interviews en een literatuuronderzoek en heeft geleid tot vijf denkrichtingen. Deze denkrichtingen zijn beschreven in toekomstscenario’s.
  Het Nieuwe Telen: Gerbera: Efficiëntie, economie en energie - Teeltseizoen 2011-2012
  Gelder, A. de; Warmenhoven, M.G. ; Dings, E. ; Grootscholten, M. ; Lekkerkerk, H. - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1217) - 45
  snijbloemen - gerbera - energiebesparing - gewasproductie - doelstellingen - teeltsystemen - efficiëntie - productiemogelijkheden - optimalisatiemethoden - cut flowers - gerbera - energy saving - crop production - objectives - cropping systems - efficiency - production possibilities - optimization methods
  De centrale vraag van het derde jaar Het Nieuwe Telen (HNT) was: Wat is een economisch rendabel systeem waarmee de voordelen van Het Nieuwe Telen wel zichtbaar worden? De Gerbera telers zijn er van overtuigd dat een energie doelstelling alleen niet voldoende is. Er moet een energie en productie doelstelling voor de periode week 40 tot en met week 10 worden gesteld, zodat door een gestegen productie en beheerste energie input de energie-efficiëntie verder wordt verhoogd.
  Algen onder glas
  Voogt, W. - \ 2013
  Kennis Online 10 (2013)jan/febr. - p. 11 - 11.
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - algenteelt - gecontroleerde omgeving - biobased economy - projecten - productiemogelijkheden - cultuurmethoden - greenhouse horticulture - protected cultivation - algae culture - controlled atmospheres - biobased economy - projects - production possibilities - cultural methods
  Glastuinbouwbedrijven zien kansen voor de teelt van hoogwaardige algen in kassen. Wageningen UR Glastuinbouw onderzoekt de beste groeiomstandigheden.
  Algenteeltsystemen voor de tuinbouw: Integratie
  Hemming, S. ; Sapounas, A. ; Voogt, W. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1221) - 111
  tuinbouw - teelt onder bescherming - algenteelt - productiemogelijkheden - cultuurmethoden - biobased economy - gecontroleerde omgeving - bedrijfsvoering - teeltsystemen - horticulture - protected cultivation - algae culture - production possibilities - cultural methods - biobased economy - controlled atmospheres - management - cropping systems
  de productie van algen biedt perspectief voor Nederlandse tuinbouwondernemers. Uit algen kunnen hoogwaardige producten worden gemaakt zoals voer voor vissen en mosselen, of stoffen als voedingssupplementen, eiwitten, vetzuren, pigmenten en antioxidanten. Algen kunnen worden geteeld in combinatie met traditionele tuinbouwgewassen, maar kunnen wellicht ook een alternatief gewas zijn voor telers. De overeenkomsten van algen teeltsystemen met teeltsystemen voor tuinbouwgewassen zijn vanuit een ontwerpoogpunt groot: algen hebben licht, water en nutriënten, CO2 en een optimaal klimaat nodig om te kunnen groeien met een goede kwaliteit. Tuinbouwondernemers hebben veel ervaring om de teeltcondities van hun huidige gewassen optimaal te sturen, ze hebben ervaring met klimaatregeling, CO2 dosering, water- en nutriëntenvoorziening en waterbehandelingssystemen. Het ligt voor de hand om deze ervaring te benutten voor de teelt van algen. Ze weten op een duurzame manier gewassen te telen. Hun bedrijf beschikt bovendien over de infrastructuur voor energievoorziening, waterbehandeling en CO2 voorziening. Er zijn synergie-effecten tussen gewas- en algenproductie op een tuinbouwbedrijf. In dit project wordt met behulp van modelberekeningen, metingen in algensystemen en op tuinbouwbedrijven en het opzetten van een nieuwe proeffaciliteit voor algen in de tuinbouw strategisch inzicht verkregen naar een geschikt teeltsysteem voor de teelt van hoogwaardige algen in combinatie met tuinbouwproductie in de toekomst.
  Algen en kassen een interessante combinatie (interview met Silke Hemming)
  Arkesteijn, M. ; Hemming, S. - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)1. - p. 38 - 39.
  glastuinbouw - cultuurmethoden - algenteelt - teeltsystemen - bio-energie - productiemogelijkheden - projecten - groeifactoren - biobased economy - groenten - potplanten - greenhouse horticulture - cultural methods - algae culture - cropping systems - bioenergy - production possibilities - projects - growth factors - biobased economy - vegetables - pot plants
  Algen in combinatie met glastuinbouw levert nieuwe en interessante mogelijkheden op. Het idee erachter is optimale benutting van dure en schaarse bronnen, risicospreiding en een eventuele nieuwe inkomstenbron. Een aantal telers doet proeven. De vragen zijn: Is het zinvol en zo ja, wat is de beste manier om algen te telen voor een teler? Een jaar geleden is er bij Wageningen UR Glastuinbouw een project gestart om samen met de telers te kijken naar de mogelijkheden.
  Investeren in onderzoek versterkt sector: Concurrentie de baas met 10 cent per vierkante meter voor onderzoek
  Jagers, F. ; Bakker, J.C. - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)3. - p. 26 - 27.
  landbouwkundig onderzoek - haalbaarheidsstudies - organisatie van onderzoek - investering - innovaties - productiemogelijkheden - glastuinbouw - financieren - agricultural research - feasibility studies - organization of research - investment - innovations - production possibilities - greenhouse horticulture - financing
  Jaarlijks draagt een Nederlandse glastuinder een flink bedrag af aan vakheffing via het PT. Een deel daarvan gaat naar onderzoek. Wat is het rendement van deze vorm van dienstverlening voor de sector? Onderzoeksmanager Sjaak Bakker en enkele ondernemers aan het woord over de kosten en baten van onderzoek.
  Beschikbaarheid van Nederlandse biomassa voor elektriciteit en warmte in 2020. Rapportage in opdracht van SenterNovem. Projectnr. 200809
  Koppejan, J. ; Elbersen, W. ; Meeusen, M. ; Bindraban, P. - \ 2009
  Utrecht : SenterNovem - 99
  biomassa - biomassa productie - energievoorraden - energiebronnen - afvalhergebruik - duurzaamheid (sustainability) - natuurlijke hulpbronnen - hulpbronnenbeheer - productiemogelijkheden - inventarisaties - nederland - biobased economy - biomass - biomass production - energy resources - energy sources - waste utilization - sustainability - natural resources - resource management - production possibilities - inventories - netherlands - biobased economy
  De focus van deze studie is gericht op het systematisch in kaart brengen van de Nederlandse biomassa in de context van vraag naar duurzame elektriciteit en warmte, maar ook in de context van alternatieve toepassingen en duurzaamheidseisen nu en in de toekomst.
  Long-term global availability of food: continued abundance or new scarcity?
  Koning, N.B.J. ; Ittersum, M.K. van; Becx, G.A. ; Boekel, M.A.J.S. van; Brandenburg, W.A. ; Broek, J.A. van den; Goudriaan, J. ; Hofwegen, G. van; Jongeneel, R.A. ; Schiere, J.B. ; Smies, M. - \ 2008
  NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 55 (2008)3. - ISSN 1573-5214 - p. 229 - 292.
  voedselzekerheid - voedselprijzen - productiemogelijkheden - voedselvoorziening - honger - armoede - populatiegroei - biobrandstoffen - food security - food prices - production possibilities - food supply - hunger - poverty - population growth - biofuels - precision agriculture - use efficiency - climate-change - bioenergy production - developing-countries - economic-development - production systems - specialized dairy - green-revolution - soil degradation
  During the 20th century hunger has become a problem of poverty amidst plenty rather than absolute food scarcity. The question is whether this will remain so or whether the hunger of the poor will once more be exacerbated by rising food prices. In this paper we discuss biophysical conditions, social forces and non-linear interactions that may critically influence the global availability of food in the long term. Until 2050, the global demand for primary phytomass for food will more than double, while competing claims to natural resources for other purposes (including biobased non-foods) will increase. A sober assessment of the earth¿s biophysical potential for biomass production, which recognizes competing claims and unavoidable losses, suggests that this is in itself still large enough for accommodating this rising demand. However, the exploitation of this biophysical potential proceeds through technical paradigms that set a relative maximum to food production. In addition, socio-economic mechanisms make the food economy run up against a ceiling even before this maximum is reached. As a consequence, current developments may well entail a new trend change in international markets. These developments include the depletion of land and water reserves, the stagnation of the potential yields of major crops, the rise in energy prices, and the way in which systemic socio-economic factors lead to a strong underutilization of production possibilities in the developing world. Given these conditions, the avoidance of steep rises in food prices may depend on the timely relaxation of socio-economic constraints in developing countries and on timely breakthroughs in sustainable yield increases, biorefinement and non-farm production systems. Myopic expectations make it doubtful whether spontaneous market forces will provide the necessary incentives for this, which may be reason for societal actors to consider the need for more active policies
  Energieproducerende Kas nog niet volledig benut
  Zwart, H.F. de; Noort, F.R. van - \ 2008
  Vakblad voor de Bloemisterij 63 (2008)3. - ISSN 0042-2223 - p. 38 - 40.
  kassen - potplanten - energie - energieterugwinning - innovaties - nuttig gebruik - productiemogelijkheden - glastuinbouw - kastechniek - greenhouses - pot plants - energy - energy recovery - innovations - utilization - production possibilities - greenhouse horticulture - greenhouse technology
  De Energieproducerende Kas by Hydro Huisman laat zien dat het concept werkt, maar dat een schaduwminnende potplantenteelt niet de beste teelt is voor een hoge netto-energieproductie. Een lichtminnend groentegewas en een lichtere kas zou een betere energieproductie hebben laten zien. Teelttechnisch gezien zijn de ervaringen overwegend positief
  Teelt uit de grond : verkenning van de mogelijkheden voor het telen van vollegrondsgroenten uit de grond
  Haan, J.J. de; Wijk, C.A.P. van - \ 2007
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO nr. 369) - 46
  groenteteelt - cultuurmethoden - productiemogelijkheden - vollegrondsgroenten - vegetable growing - cultural methods - production possibilities - field vegetables
  Deze studie verkent de mogelijkheden voor teeltsystemen, die minder afhankelijk zijn van de bodem als teeltmedium. Voor bladgewassen, aardbei en prei zijn twee typen nieuwe systemen verkend. De eerste is een combinatie van ruggenteelt met fertigatie, afdekking (bovengrond) en afdichting (ondergrond). Het tweede type is de teelt in goten of op stellingen. In deze perspectievennota is nagegaan of systemen van teelt uit de grond die bekend zijn in het buitenland en in de bedekte teelten, toepasbaar zijn in Nederlandse omstandigheden in de open lucht voor vollegrondsgroenten
  Tussenrapportage energie en teelt in de energieproducerende kas
  Zwart, H.F. de; Noort, F. van; Bakker, J.C. - \ 2007
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 491) - 35
  kassen - energie - energieterugwinning - productiemogelijkheden - transmissie - potplanten - gewaskwaliteit - glastuinbouw - greenhouses - energy - energy recovery - production possibilities - transmission - pot plants - crop quality - greenhouse horticulture
  Tussenrapportage van de gewaskwaliteit in de energieproducerende kas bij Hydro Huisman om Huissen. Een lichtminnend groentegewas en een lichtere kas zou een betere energieproductie hebben laten zien. Vanuit teelttechnisch oogpunt zijn de ervaringen overwegend positief. Er is een behoorlijke teeltversnelling zichtbaar en de plantkwaliteit is voor de meeste beproefde soorten gelijk of wat beter. Voor een enkele soort is de kwaliteit wat minder
  Onderzoek naar een gelijkmatiger exportaanbod van Surinaamse groenten
  Prado, G. Del; Wijk, C.A.P. van - \ 2006
  [S.l.] : Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij [etc.] - 5
  groenten - groenteteelt - jaarrondproductie - productiemogelijkheden - suriname - landbouwkundig onderzoek - teeltsystemen - cultuurmethoden - vegetables - vegetable growing - all-year-round production - production possibilities - suriname - agricultural research - cropping systems - cultural methods
  Onderzoek naar de mogelijkheden om jaarrond te kunnen produceren in Suriname . Het klimaat kent een aantal kritieke perioden voor de teelt. De productie en continue aanvoer kunnen wellicht zo veel mogelijk veilig gesteld worden door irragatie in droge perioden en afdekken van de teeltstrook in natte perioden
  Quick scan of the livestock and meat sector in Ethiopia : issues and opportunities
  Nell, A.J. - \ 2006
  Wageningen : Wageningen University and Research Centre, Wageningen International - 38
  vee- en vleesindustrie - dierlijke producten - ontwikkelingsplannen - landbouwsituatie - agrarische structuur - productiemogelijkheden - investering - nederland - kwaliteitszorg - economie van de veehouderij - meat and livestock industry - animal products - development plans - agricultural situation - agricultural structure - production possibilities - investment - netherlands - quality management - livestock economics
  This report gives background information on the meat and livestock sector, and the leather industry in Ethiopia. It gives a summary of opportunities and constraints in these sectors and presents suggestions for value chains which could be of use for the Dutch agribusiness and could benefit from support through development cooperation
  PPO Glastuinbouw en LEI helpen biologische ketenprojecten op weg: "vernieuwing moet wel uit de biologische hoek komen"
  Staalduinen, Jan van; Poot, E.H. ; Wertheim-Heck, S.C.O. - \ 2006
  Onder Glas 3 (2006)9. - p. 48 - 49.
  biologische landbouw - marktonderzoek - structuurbeleid - innovaties - productiemogelijkheden - verkoopbevordering - marketingtechnieken - stimulansen - siergewassen - consumentenvoorkeuren - productiegroei - glastuinbouw - organic farming - market research - structural policy - innovations - production possibilities - sales promotion - marketing techniques - incentives - ornamental crops - consumer preferences - production growth - greenhouse horticulture
  Het biologische marktsegment is vanwege de hogere kostprijs van het geteelde product een natuurlijke kraamkamer voor productinnovatie. De zoektocht naar tastbaar onderscheid en aansprekende verkoopconcepten vereist multidisciplinaire samenwerking van teelt- en marktonderzoek. LEI en PPO Glastuinbouw werken momenteel mee aan vier projecten, waarvan één in de sierteelt
  Mariene algen produceren omega-3 vetzuren
  Hark, M. van der; Sijtsma, L. - \ 2006
  Voedingsmiddelentechnologie 39 (2006)5. - ISSN 0042-7934 - p. 22 - 23.
  algen - algenteelt - algenculturen - onderzoeksprojecten - vetzuren - meervoudig onverzadigde vetzuren - productontwikkeling - productiemogelijkheden - zeeproducten - algae - algae culture - algal cultures - research projects - fatty acids - polyenoic fatty acids - product development - production possibilities - marine products
  Niet vis maar mariene algen zijn de eigenlijke producenten van omega-3-vetzuren. Via de voedselketen belanden deze meervoudig onverzadigde vetzuren als DHA en EPA in vis. Al geruime tijd bestuderen onderzoekers de mogelijkheden om deze vetzuren te produceren door algen te kweken. Met het leger raken van de zeeën begeven de eerste bedrijven zich op deze markt
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.