Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 65

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Lignine : groene grondstof voor chemicaliën en materialen
  Dam, Jan van; Harmsen, Paulien ; Bos, Harriëtte ; Gosselink, Richard - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Groene grondstoffen ) - ISBN 9789463430197 - 54
  lignine - chemicaliën uit biologische grondstoffen - biobased economy - toepassingen - bioraffinage - productieprocessen - lignin - biobased chemicals - biobased economy - applications - biorefinery - production processes
  De mogelijkheden voor het gebruik van lignine worden in dit boekje toegelicht. Deze uitgave heeft als doel meer informatie te geven over de eigenschappen van lignine en de vele mogelijkheden die lignine biedt als grondstof voor chemicaliën en materialen voor de biobased economy.
  Verbeteren ruwvoerproductie met de Ruwvoerscan
  Verloop, J. ; Oenema, J. - \ 2016
  V-focus 13 (2016)1. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
  veehouderijbedrijven - veehouderij - ruwvoer (forage) - ruwvoer (roughage) - productieprocessen - oogstfactoren - gewasopbrengst - livestock enterprises - livestock farming - forage - roughage - production processes - yield factors - crop yield
  Sinds 2013 zoekt Koeien & Kansen naar mogelijkheden om de ruwvoerproductie te verbeteren onder het motto ‘Naar een productieslag voor ruwvoer’. De aanpak is doelgericht: evalueren van de bestaande ruwvoerproductie om toe te werken naar een haalbaar geachte, hogere productie. In dit artikel gaan we in op het proces en geven we een ‘door de oogharen beeld’ van resultaten.
  Development of a lactic acid production process using lignocellulosic biomass as feedstock
  Pol, E.C. van der - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Gerrit Eggink, co-promotor(en): Ruud Weusthuis. - Wageningen : s.n. - ISBN 9789462576735 - 167
  lignocellulose - biomass - biobased chemicals - sugarcane bagasse - lactic acid - sugars - byproducts - inhibitors - pretreatment - bacillus coagulans - furfural - saccharification - fermentation - quantitative techniques - production processes - lignocellulose - biomassa - chemicaliën uit biologische grondstoffen - suikerrietbagasse - melkzuur - suikers - bijproducten - remmers - voorbehandeling - bacillus coagulans - furfural - versuikering - fermentatie - kwantitatieve technieken - productieprocessen

  The availability of crude oil is finite. Therefore, an alternative feedstock has to be found for the production of fuels and plastics. Lignocellulose is such an alternative feedstock. It is present in large quantities in agricultural waste material such as sugarcane bagasse.

  In this PhD thesis, lignocellulose is chemically and enzymatically pretreated to depolymerise sugars present in this structure. The released sugar monomers are fermented by micro-organisms to lactic acid, which is a precursor for the bioplastic PLA. In this thesis, it is shown that it is possible to produce lactic acid from lignocellulosic biomass with high yields and high productivities.

  Effect van processtappen op overleving van micro-organismen bij mestverwerking
  Hoeksma, P. ; Aarnink, A.J.A. ; Buisonjé, F.E. de; Rutjes, S.A. ; Blaak, H. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 893) - 29
  mestverwerking - micro-organismen - milieuhygiëne - dierlijke meststoffen - varkensmest - productieprocessen - manure treatment - microorganisms - environmental hygiene - animal manures - pig manure - production processes
  Handreiking voor het berekenen van een ecologische voetafdruk : eindrapport KBIV WOt 2013
  Verzandvoort, S.J.E. ; Arets, E.J.M.M. ; Hack-ten Broeke, M.J.D. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2554) - 91
  landgebruik - watergebruik - ecologische verstoring - productieprocessen - consumptiepatronen - inventarisaties - land use - water use - ecological disturbance - production processes - consumption patterns - inventories
  Dit rapport geeft een raamwerk voor het bepalen van een ecologische voetafdruk voor veranderingen in productie- en consumptiesystemen. Het raamwerk kan worden gebruikt voor het bepalen van benodigd land- en watergebruik voor productie van goederen en diensten.
  Guideline for making application dossiers for novel proteins; Novel food dossiers: from black box to tool box
  Wagenberg, C.P.A. van; Janssens, B. ; Kalk, C. ; Sluis, A. van der; Noordam, M.Y. ; Spiegel, M. van der - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Guideline / LEI 14-075) - 52
  nieuwe voedingsmiddelen - nieuwe eiwitten - productieprocessen - eu regelingen - voedselveiligheid - autoriteit - novel foods - novel proteins - production processes - eu regulations - food safety - authority
  This document describes when a new protein intended to market for human consumption is considered to be a novel food protein (novel protein) and when it is not, when an application dossier for authorisation must be made and when, in general, an application dossier for notification might be sufficient. It describes in detail the items to be addressed in these application dossiers and gives references to guidance documents of CAs (competent authorities) and provides examples. It also provides guidelines of what information for each item might consider being sufficient by CAs.
  Succesfactoren kleine schaal
  Bruins, M.E. ; Meesters, K.P.H. ; Scott, E.L. ; Kolfschoten, R.C. ; Haer, T. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR/BCH
  bioraffinage - schaalvoordelen - productieprocessen - decentralisatie - mobiele apparaten - biobased economy - biorefinery - economies of scale - production processes - decentralization - mobile units - biobased economy
  Onze maatschappij ondergaat momenteel de transitie van een op aardolie gebaseerde economie naar een biobased economy. Hiervoor worden vele nieuwe bioraffinage processen ontwikkeld. Kleine schaal bioraffinage kan voordelen hebben, niet alleen vanuit een sociaal een duurzaam oogpunt, maar ook puur economisch. Succesvolle voorbeelden zijn in dit rapport geanalyseerd en de drijfveren voor kleinschalige bioraffinage zijn verder uitgewerkt. Daarnaast is er gezocht naar een eenduidige definitie voor kleinschalige bioraffinage. Hier zijn specifieke getallen uitgekomen, maar nog geen generieke beschrijving.
  Biobest products : openbaar eindrapport : Technische Ontwikkeling voor de Productie van Acetaatzouten als Alternatief Strooimiddel : TOPAAS
  Claassen, P.A.M. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1399) - ISBN 9789461736925 - 25
  zout - zouten (activiteit) - acetaten (zouten) - productieprocessen - fermentatie - bioraffinage - chemicaliën uit biologische grondstoffen - biobased economy - salt - salting - acetates (salts) - production processes - fermentation - biorefinery - biobased chemicals - biobased economy
  De technisch-economische evaluatie van een conceptueel calcium-magnesium-acetaat (CMA) productie proces op basis van biomassa leidt tot een minimale verkoopprijs van CMA die competitief is met de marktprijs van CMA dat uit fossiele grondstoffen is geproduceerd. Dit gunstige resultaat wordt veroorzaakt door de economische winst die verkregen wordt doordat in TOPAAS niet alleen CMA maar ook waterstof wordt geproduceerd. De geschiktheid van bermgras voor de productie van CMA en waterstof is, op kleine schaal, experimenteel bewezen. Er is een aanzet gemaakt voor de optimalisatie van de voorbehandeling. Diverse organische restfracties zoals overdatum-producten of restanten voedsel uit grootkeukens en voedingsmiddelenindustrie zijn geanalyseerd. De samenstelling ervan wijst op geschiktheid voor acetaatproductie. De fermentatieve productie van acetaat en waterstof is op continue schaal bewerkstelligd tot en met een aanvaardbare acetaat concentratie. TOPAAS is het acroniem van “Technische Ontwikkeling voor de Productie van Acetaatzouten als Alternatief Strooimiddel”.
  De grote ambities van PicknPack - Slimme verwerkingslijnen die alles aankunnen (interview met Erik Pekkeriet)
  Janssen, A. ; Pekkeriet, E.J. - \ 2013
  Voedingsmiddelentechnologie 2013 (2013)10. - ISSN 0042-7934 - p. 18 - 19.
  voedselindustrie - verpakking - apparatuur voor de voedselverwerking - automatische regeling - innovaties - productieprocessen - projecten - universitair onderzoek - publiek-private samenwerking - agrarische productiesystemen - Nederland - food industry - packaging - food processing equipment - automatic control - innovations - production processes - projects - university research - public-private cooperation - agricultural production systems - Netherlands
  Intelligente camerasystemen, slimme robots en flexibele verpakkingsmachines maken de mens straks overbodig. Niet allen bij het verpakken van trostomaten en druiven, maar ook voor het samenstellen en verpakken van kant-en-klaarmaaltijden en pizza's. Duur hoeft dit niet te zijn met de flexibele standaardmodules uit het PicknPack-project.
  Stroomschema PPO - Biodiesel
  Voort, M.P.J. van der; Stilma, E.S.C. - \ 2013
  biobrandstoffen - biobased economy - productieprocessen - koolzaad - plantaardige oliën - biofuels - biobased economy - production processes - rape - plant oils
  Poster met stroomschema van de productie van puur plantaardige olie (PPO) en biodiesel uit koolzaad.
  PicknPack-project, start van een doorgedreven automatisatie in de voedingsindustrie?! (Projectleider voor Wageningen UR Glastuinbouw is Erik Pekkeriet)
  Vermeir, S. ; Pekkeriet, E.J. - \ 2012
  Flanders' FOOD
  voedseltechnologie - productieprocessen - voedselverpakking - kwaliteit voor voedselverwerking - robots - sorteren - food technology - production processes - food packaging - food processing quality - robots - sorting
  Robotica voor het uitvoeren van automatische processen zijn nog niet sterk doorgedrongen in de voedingsindustrie, omwille van een aantal technologische redenen. Het Europees PicknPack onderzoeksproject, tracht een aantal oplossingen te formuleren voor deze problemen waardoor het in de toekomst mogelijk moet worden om deze processen te introduceren in de productieketen zonder in te boeten aan kwaliteit voor de consument.
  Modelling and optimization of the downstream processing of microalgal biomass to biodiesel
  Koetzier, B.J. ; Slegers, P.M. ; Boxtel, A.J.B. van - \ 2012
  algen - productieprocessen - biodiesel - modellen - optimalisatie - biomassaconversie - biobased economy - algae - production processes - biodiesel - models - optimization - biomass conversion - biobased economy
  Poster met onderzoeksinformatie.
  Effectevaluatie regeling Samenwerking bij Innovatie
  Meulen, H.A.B. van der; Grip, K. de; Venema, G.S. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - 38
  landbouwsector - innovaties - productieprocessen - samenwerking - kennisoverdracht - subsidies - regelingen - evaluatie - Nederland - agricultural sector - innovations - production processes - cooperation - knowledge transfer - subsidies - regulations - evaluation - Netherlands
  De Nederlandse landbouw heeft relatief hoge productiekosten door onder andere de hoge kosten van grond en arbeid. Daarnaast heeft de Nederlandse landbouw, vanwege de intensiviteit van de productie, een relatief hoge milieudruk per eenheid van oppervlakte (met daarbij overigens een relatief lage milieu-druk per geproduceerd product). De Nederlandse landbouw kan zijn internationale concurrentiepositie in West-Europa en mondiaal alleen behouden en versterken door continu te innoveren op het gebied van pro-ducten, productiewijzen en productiemiddelen om zo betere producten te maken en/of de productiekosten te verlagen. Innovaties kunnen ook gericht zijn op het verlagen van de milieudruk van de landbouw (bijvoor-beeld met betrekking tot klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit) en/of het inspelen op maatschappelijke wensen en eisen ten aanzien van landbouwproducten en productiewijzen. Veel innovaties zullen gericht zijn op een combinatie van zowel concurrentieversterking als verduurzaming. Innovatie vraagt vaak om nieuwe vormen van samenwerking tussen ondernemers en andere partijen. Samenwerking ten behoeve van innovatie levert al extra kosten en risico's op in de vorm van coördinatielasten van de samenwerking en in de vorm van de faalkans van nieuwe samenwerking. De overheid stimuleert nieuwe samenwerkingen om innovatie tot stand te brengen en kennisuitwisseling hierover te stimuleren door een deel van de kosten en investeringen te vergoeden en daarmee de risico's voor ondernemers te beperken. Hiervoor is de stimuleringsregeling Samenwerking bij Innovatie (in het vervolg van dit rapport aangeduid met Sinno) voor ontwikkeld, uitgevoerd door Dienst Regelingen. Doel van de Sinno-regeling is om samen-werkingsprojecten gericht op innovatie te bevorderen. Deze samenwerkingsprojecten moeten gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe en/of duurzamere producten, het ontwikkelen van nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen en technieken, een nieuwe of sterk verbeterde organisatiemethode in de bedrijfsvoering of het ontwikkelen van toegang tot een nieuwe afzetmarkt. De Sinno-regeling wordt sinds 2007 uitgevoerd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en maakt onderdeel uit van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsplan 2007-2013 (in het vervolg POP2).
  Productie groene grondstoffen; van biomassa tot PLA
  Harmsen, P.F.H. ; Lips, S.J.J. ; Bakker, R.R.C. - \ 2011
  Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1249) - 44
  biopolymeren - polymelkzuur - productiekosten - prijzen - biomassaconversie - melkzuur - productieprocessen - biobased economy - biopolymers - polylactic acid - production costs - prices - biomass conversion - lactic acid - production processes - biobased economy
  De studie beschreven in dit rapport heeft tot doel om de melkzuurketen meer in detail uit te werken, waarbij de productieketen bestaat uit de volgende onderdelen: conversie biomassa tot fermenteerbare suikers; conversie fermenteerbare suikers tot melkzuur; polymerisatie van melkzuur tot PLA. De prijzen van fermenteerbare suikers uit in Nederland beschikbare gewassen of producten zijn beschreven in hoofdstuk 2. Zowel suikerrijke-, zetmeelrijke- als lignocellulose gewassen zijn geanalyseerd. Daarnaast is een vergelijking gemaakt met suikerriet en suikerrietmelasse uit Brazilië. De conversie van fermenteerbare suikers tot melkzuur en uiteindelijk tot het polymeer PLA is beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 is de case van melkzuur uit lignocellulose in meer detail beschreven en het rapport wordt afgesloten met algemene conclusies in hoofdstuk 5.
  Biologische productieprocessen
  Vaartje, J. ; Kleinegris, D.M.M. ; Lamers, P.P. - \ 2011
  Fluids Processing Benelux (2011)4. - ISSN 1874-7914 - p. 24 - 25.
  algenteelt - teeltsystemen - onderzoek - productieprocessen - publiek-private samenwerking - bioraffinage - biobased economy - Nederland - algae culture - cropping systems - research - production processes - public-private cooperation - biorefinery - Netherlands
  “De productie van biodiesel en andere producten uit algen is een haalbare kaart. Er moet alleen nog wel veel onderzoek worden gedaan.” Dat zeggen Dorinde Kleinegris en Packo Lamers van Wageningen Universiteit & Research Centrum. Inmiddels is een nieuw project gestart om in samenwerking met de (proces)industrie nieuwe toepassingen te vinden voor de kweek van algen.
  Snelle screening poeders met micro-sproeidroger
  Fox, M.B. ; Perdana, J.A. ; Bereschenko, L.A. ; Schutyser, M.A.I. - \ 2011
  Bulk 19 (2011)6. - ISSN 1380-569X - p. 18 - 19.
  sproeidrogers - droogmethoden - voedseltechnologie - productieprocessen - poeders - druppels - spray driers - drying methods - food technology - production processes - powders - droplets
  Poederfabrikanten willen de optimale droogcondities van een nieuw product snel en automatisch kunnen bepalen, met een minimum aan grondstoffen. Om aan deze wens tegemoet te komen, hebben NIZO food research en Wageningen Universiteit, een 'high throughput screening' - faciliteit voor poeders ontwikkeld; de micro-sproeidroger.
  De eerste fase van het Input-Outputproject : compost
  Sonnenberg, A.S.M. ; Blok, C. - \ 2011
  Paddestoelen : onafhankelijk vakblad voor Nederland en België 2011 (2011)4. - ISSN 1380-359X - p. 14 - 17.
  eetbare paddestoelen - substraten - compost - innovaties - productieprocessen - landbouwkundig onderzoek - experimenten - edible fungi - substrates - composts - innovations - production processes - agricultural research - experiments
  In het kader van het 'Input-Output' project van WUR tracht men in een experimentele champignonteelt in Wageningen sluitende balansen te generen voor de belangrijkste parameters bij de benutting van compost. Dat levert interessante data op..
  Dioxin monitoring in fats oils for the feed industry
  Asselt, E.D. van; Sterrenburg, P. - \ 2011
  Wageningen : Rikilt - Institute of Food Safety (Report / RIKILT, Institute of Food Safety 2011.004) - 37
  dioxinen - monitoring - vetten - oliën - veevoederindustrie - analytische scheikunde - productieprocessen - voedselveiligheid - dioxins - monitoring - fats - oils - feed industry - analytical chemistry - production processes - food safety
  The aim of the present project was to determine the most critical steps in the production of fats and oils. First, production processes of vegetables oils, animal fat, fish oil, biodiesel and fat blending were studied and experts from the industry as well as in-house dioxin experts were consulted to identify the most critical steps. Then, monitoring data for vegetable oil, animal fat and fish oil were analysed to determine which products have an increased risk of dioxin contamination.
  Kweek van yellowtail kingfish (Seriola lalandi) in Nederland
  Abbink, W. ; Blanco Garcia, A. ; Poelman, M. ; Roques, J. - \ 2011
  Aquacultuur 26 (2011)2. - ISSN 1382-2764 - p. 21 - 25.
  seriola - pelagische visserij - productieprocessen - visproducten - visteelt - aquacultuur - seriola - pelagic fishery - production processes - fish products - fish culture - aquaculture
  In een studie volgens het 'Fork to Farm' principe is de yellowtail kingfish (Seriola lalandi) als potentieel succesvolle soort voor de Nederlandse aquacultuursector aangewezen. Dit artikel beschrijft de eerste resultaten van het onderzoek door Imares naar de teelt van deze soort in Nederlandse recirculatiesystemen.
  Koepelprogramma verduurzaming plantaardige producten
  Boonekamp, P.M. ; Vogelezang, J.V.M. - \ 2011
  S.n.
  duurzaamheid (sustainability) - plantaardige producten - productieprocessen - milieubeheer - reductie - agro-industriële ketens - sustainability - plant products - production processes - environmental management - reduction - agro-industrial chains
  Informatieposter getiteld "Koepelprogramma Verduurzaming Productieketen". Van allemaal losse programma’s binnen het Beleidsondersteunende Onderzoek Verduurzaming Plantaardige Productie (VPP) één geheel maken. Dat is de taak die José Vogelezang en Piet Boonekamp, themaleiding van VPP, zichzelf hebben gesteld. Pas dan kan het onderzoek grote stappen zetten om de plantaardige productie te verhogen en de milieubelasting naar nul te brengen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.