Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 67

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==production controls
  Check title to add to marked list
  Teler kan zijn meetgegevens koppelen aan Wageningse computers: Sneller en bewuster naar het doel van de teelt navigeren (interview met Fokke Buwalda, Steven Driever en Filip van Noort)
  Bezemer, J. ; Buwalda, F. ; Driever, S.M. ; Noort, F.R. van - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)12. - p. 46 - 47.
  teelt onder bescherming - gewasproductie - modellen - efficiëntie - computertechnieken - productiecontroles - glastuinbouw - meetsystemen - kastechniek - protected cultivation - crop production - models - efficiency - computer techniques - production controls - greenhouse horticulture - measurement systems - greenhouse technology
  Alle instrumenten die telers tot hun beschikking hebben maken het sturen van een teelt beter mogelijk. De kennis over de groei van gewassen neemt toe. Het doorgronden van alle processen en hoe die op elkaar inwerken en de gevolgen daarvan wordt echter wel steeds moeilijker. Nieuwe kennis toepassen in zo’n complexe situatie is een uitdaging. Wageningen UR Glastuinbouw stelt met de ontwikkeling van ICT-technieken hoogwaardige kennis, integraal toegepast, beschikbaar aan de praktijkbedrijven. De werkwijze helpt de teler sneller en betere beslissingen te nemen.
  European dairy policy in the years to come; Quota abolition and competitiveness
  Jongeneel, R.A. ; Berkum, S. van; Bont, C.J.A.M. de; Bruchem, C. van; Helming, J.F.M. ; Jager, J.H. - \ 2010
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI report : Research area International policy ) - ISBN 9789086154197 - 56
  landbouwbeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - quota's - productiecontroles - marktregulaties - inkomen van landbouwers - melkveehouderij - landen van de europese unie - nederland - agricultural policy - cap - quotas - production controls - market regulations - farmers' income - dairy farming - european union countries - netherlands
  This study examines and discusses recent and future developments in the EU dairy sector. Expected future market projections are discussed. Market impacts are downscaled to farm level, illustrated by quantitative effects on the Dutch dairy sector. Structural change appears to be an important factor for the sector to adjust and to maintain its competitiveness. Policy instruments are discussed which might help to get an improved soft landing and contribute to coping with price volatility
  Agricultural trade liberalisation and greenhouse gas emissions : a simulation study using the GTAP-IMAGE modelling framework
  Verburg, R.W. ; Woltjer, G.B. ; Tabeau, A.A. ; Eickhout, B. ; Stehfest, E. - \ 2008
  The Hague : LEI (Report / LEI : Domain 3, Natural resources and the environment ) - ISBN 9789086152049 - 84
  agrarische economie - agrarische handel - liberalisering van de handel - broeikaseffect - opwarming van de aarde - emissie - quota's - productiecontroles - handelsbarrières - kooldioxide - methaan - distikstofmonoxide - klimaatverandering - landbouwbeleid - milieueconomie - agricultural economics - agricultural trade - trade liberalization - greenhouse effect - global warming - emission - quotas - production controls - trade barriers - carbon dioxide - methane - nitrous oxide - climatic change - agricultural policy - environmental economics
  This report explores the effects of agricultural trade liberalisation on greenhouse gas emissions and on changing commodity production areas by coupling of the modeling tools GTAP and IMAGE. Four scenarios are explored with developments up tot 2050. The scenarios include a baseline, full liberalisation and two partial liberalisation scenarios for which the latter scenarios include removal of trade barriers or removal of milk quota by 2015 only. The results indicate that liberalisation leads to a further increase in greenhouse gas emissions adding to an already observed increase in emissions observed in the baseline scenario. CO2 emission increase is caused by vegetation clearance due to a rapid expansion of agricultural areas in South America and South East Asia. Increased methane emissions are also calculated in these areas caused by less intensive cattle farming. Global production of the commodities milk, dairy and beef does not change between full liberalisation and the baseline but clear shifts from North America and Europe to South America and South East Asia are expected.
  Varkens- en pluimveerechten vóór 2015 afschaffen of niet? : studie in het kader van de Evaluatie Meststoffenwet 2007
  Ham, A. van den; Hoop, D.W. de - \ 2007
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 3, Natuurlijke hulpbronnen en milieu ) - ISBN 9789086151752 - 80
  landbouwbeleid - varkens - pluimvee - productie - productiecontroles - beperkingen - varkensmest - pluimveemest - mest - varkenshouderij - pluimveehouderij - stikstof - fosfaat - nederland - productiebeperkingen - mestoverschotten - mestbeleid - agricultural policy - pigs - poultry - production - production controls - constraints - pig manure - poultry manure - manures - pig farming - poultry farming - nitrogen - phosphate - netherlands - production restrictions - manure surpluses - manure policy
  In dit onderzoek is nagegaan of het stelsel van productierechten voor varkens en pluimvee of aspecten daarvan al voor het voorziene tijdstraject (uiterlijk 2015) kan worden opgeheven. De hoofdconclusie is dat dit, ook in 2015, risico's met zich meebrengt met betrekking tot het overschrijden van het door de EU voor Nederland vastgestelde stikstof- en fosfaatproductieplafond als niet sterker wordt ingezet op het op individueel ondernemersniveau stimuleren van het verminderen van de stikstof- en fosfaatexcretie per dier en verhoging van de aanvoer van mest op bijvoorbeeld akkerbouwbedrijven.
  Eerste ervaringen met het Gebruiksnormenstelsel : studie in het kader van de Evaluatie Meststoffenwet 2007 (hoofdrapport)
  Ham, A. van den; Daatselaar, C.H.G. ; Doornewaard, G.J. ; Hoop, D.W. de - \ 2007
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 3, Natuurlijke hulpbronnen en milieu ) - ISBN 9789086151745 - 68
  landbouwbeleid - kunstmeststoffen - mestbehoeftebepaling - normen - stikstof - melkveehouderij - productiecontroles - overschotten - regelingen - nederland - mestoverschotten - beleidsevaluatie - agricultural policy - fertilizers - fertilizer requirement determination - standards - nitrogen - dairy farming - production controls - surpluses - regulations - netherlands - manure surpluses - policy evaluation
  In het kader van de Evaluatie van de Meststoffenwet 2007 is in dit onderzoek gekeken naar de eerste ervaringen van het in 2006 geïntroduceerde Gebruiksnormenstelsel. Landbouwers hebben de leerervaringen van het Minas-stelsel 'meegenomen' naar het Gebruiksnormenstelsel. Een derde van de melkveehouders onderschrijdt de totale stikstofgebruiksnorm (mest plus kunstmest) met 100 kg per hectare of meer. Er is geen sprake van normopvulling. Melkveehouders met een laag N-gebruik realiseren een vergelijkbaar saldo dan melkveehouders met een hoog N-gebruik maar de eersten realiseren wel een aanzienlijk lager bodemoverschot.
  Eisen doen de kostprijs rijzen: berekend op 6,20 Euro per 17-weekse biologische hen
  Vermeij, I. - \ 2006
  De Pluimveehouderij 36 (2006)16. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 15.
  biologische landbouw - pluimveehouderij - hennen - productiekosten - economische evaluatie - bedrijfsresultaten in de landbouw - productiecontroles - landbouwkundig onderzoek - agrarische productiesystemen - organic farming - poultry farming - hens - production costs - economic evaluation - farm results - production controls - agricultural research - agricultural production systems
  Sinds 1 januari dit jaar gelden verscherpte voorwaarden voor de opfok van biologische leghennen. Deze aanscherping heeft een fors kostprijsverhogend effect. De Animal Sciences Group heeft daarom de productiekosten op het biologisch opfokbedrijf opnieuw bestudeerd.
  European dairy policy in the years to come : impact of quota abolition on the dairy sector
  Berkum, S. van; Helming, J.F.M. - \ 2006
  The Hague : Agricultural Economics Research Institute (Rapport /LEI : Domein 6, Bedrijven-Informatienet; Statistische informatie; Periodieke rapportages ) - 20
  landbouwbeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - quota's - productiecontroles - marktregulaties - inkomsten uit het landbouwbedrijf - melkveehouderij - melk - europese unie - nederland - agricultural policy - cap - quotas - production controls - market regulations - farm income - dairy farming - milk - european union - netherlands
  This paper examines EU dairy sector and market developments, and the likely impact of the milk quota removal. The latter is illustrated by model simulations focused on the Dutch dairy farm sector. Declining milk prices raise the question whether quota are still relevant to the sector. Ongoing trade liberalisation will further push down EU milk prices, with significant income effects. The Dutch case study shows that early quota abolition will be beneficial for larger farms eager to expand and enhances structural change. Implications for the European dairy processing sector are discussed too. The paper concludes by presenting sets of policy instruments that may facilitate the sector gradual adjustment to a situation without milk quota.
  Naar een zuivelbeleid zonder quotering?
  Berkum, S. van; Bont, C.J.A.M. de - \ 2006
  Spil 231-232 (2006)6. - ISSN 0165-6252 - p. 9 - 12.
  melkveehouderij - melkproductie - quota's - zuivelindustrie - landbouwbeleid - verandering - economische ontwikkeling - productiecontroles - dairy farming - milk production - quotas - dairy industry - agricultural policy - change - economic development - production controls
  Ingegaan wordt op een aantal manieren, waarop afschaffing van de melkquotering zou kunnen plaatsvinden, en op de vraag wat de sociaal-economische gevolgen daarvan kunnen zijn voor de Nederlandse melkveehouderij. Een economische analyse vanuit het LEI
  Flexibilisering van het melkquoteringssysteem : alternatieven en consequenties van oplossingen
  Ham, A. van den; Hoop, D.W. de - \ 2006
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789086151042 - 71
  landbouwbeleid - melkveehouderij - melk - quota's - productiecontroles - nederland - agricultural policy - dairy farming - milk - quotas - production controls - netherlands
  Dit rapport gaat in op de vraag hoe de melkquotering kan worden geflexibiliseerd zodat melkveehouders een onderschrijding kunnen meenemen naar het volgende jaar. Een rekening- courantsysteem met correctiefactor lijkt hier aan te kunnen voldoen. Verevende overschrijding in jaar 1 wordt in jaar 2 gekort, onderschrijding in jaar 1 kan worden meegenomen naar jaar 2 maar door correctie wordt voorkomen dat de som van bedrijfsquota in jaar 2 het nationale melkquotum overschrijdt. Een alternatief kan het optimaliseren van de financiële verevening zijn die enkele zuivelfabrieken toepassen.
  Europees zuivelbeleid in de komende jaren; wegen naar afschaffing van de melkquotering
  Berkum, S. van; Bont, C.J.A.M. de; Helming, J.F.M. ; Everdingen, W.H. van - \ 2006
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Bedrijven-Informatienet; Statistische informatie; Periodieke rapportages ) - ISBN 9789086150915 - 70
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - quota's - productiecontroles - marktregulaties - inkomsten uit het landbouwbedrijf - melkveehouderij - melk - europese unie - nederland - ondernemerschap - overheidsbeleid - innovaties - cap - quotas - production controls - market regulations - farm income - dairy farming - milk - european union - netherlands - entrepreneurship - government policy - innovations
  Dit rapport analyseert de gevolgen van de afschaffing van het melkquoteringsysteem in de EU. Volgens de huidige zuivelmarktordening is 2014/2015 de voorlopige einddatum van de melkquotering. Melkveebedrijven die willen groeien, hebben voordeel bij een directe en vervroegde afschaffing van de melkquotering, maar vooral kleinere bedrijven zullen gedwongen zijn te stoppen. Een directe, vervroegde afschaffing van het melkquotering leidt tot negatieve schokeffecten voor de sector. Daarom wordt aanbevolen om de afschaffing tijdig aan te kondigen en om maatregelen te treffen om schokeffecten te voorkomen. Hiertoe worden diverse instrumenten gesuggegeerd, zoals (een combinate van)geleidelijke(r) prijsaanpassing, quotumuitbreiding, internationale quotahandel, en flankerend plattelandsbeleid.
  Traceerbaarheid in de varkensvlees- en zuivelsector
  Fels-Klerx, H.J. van der; Roest, J.G. van der; Jong, O. ; Bokma-Bakker, M.H. - \ 2005
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2005.015) - 38
  varkensvlees - melkproducten - zuivelindustrie - productiecontroles - kwaliteitscontroles - voedselinspectie - voedselketens - kennis - ketenmanagement - agro-industriële ketens - pigmeat - milk products - dairy industry - production controls - quality controls - food inspection - food chains - knowledge - supply chain management - agro-industrial chains
  In het onderhavige rapport worden de resultaten beschreven van het project “Traceerbaarheid”. Het doel van dit project is het inzichtelijk maken van de mate waarin op moment van onderzoek (medio 2005) in dierlijke productieketens/netwerken voldaan wordt aan de eisen die vanuit de ALV aan traceerbaarheid gesteld worden, als wel de knelpunten die bij de uitvoering van deze eisen ondervonden worden. Vanuit de ondervonden knelpunten zijn aanbevelingen geformuleerd ter ondersteuning van de (beleids)uitvoering. Het project richt zich op de varkensvlees- en de zuivelsector, met name de primaire bedrijven, en hun directe toeleveranciers en afnemers (direct voorliggende en nakomende schakels).
  MiTa : a flashlight in your black-box
  Keijsers, Edwin - \ 2004
  paper - production controls - quality - biobased economy - papermaking - production processes
  Nieuwe technieken voor dioxineanalyse
  Leeuwen, S.P.J. van; Loco, J. van; Boer, J. de - \ 2004
  Voedingsmiddelentechnologie 37 (2004)22. - ISSN 0042-7934 - p. 20 - 22.
  voedseltechnologie - voedselanalyse - methodologie - monitoring - kwaliteitscontroles - technieken - normen - eu regelingen - productiecontroles - food technology - food analysis - methodology - monitoring - quality controls - techniques - standards - eu regulations - production controls
  Het door de EU gefinancierde onderzoeksproject DIFFERENCE heeft geresulteerd in nieuwe technieken die de analysecapaciteit in Europa kunnen verhogen en kosten kunnen verlagen. Handig voor bedrijven die regelmatig voedingsmiddelen en grondstoffen analyseren. Bovendien is de methode geschikt om de dioxineachtige polychloorbifenylen (PCB’s) te meten die naar verwachting eind 2004 worden opgenomen in de EU-normen
  Geen cent te veel. Over opties voor het verlagen van de quotumkosten in de melkveehouderij
  Vogelzang, T.A. ; Bont, C.J.A.M. de; Berentsen, P.B.M. ; Daatselaar, C.H.G. ; Dellen, L.I. van; Huirne, R.B.M. ; Wolswinkel, C.J.W. - \ 2003
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie ) - ISBN 9789052428451 - 78
  agrarische economie - melkveehouderij - quota's - productiecontroles - landbouwbeleid - prijsbeleid - melk - ondernemerschap - nederland - agricultural economics - dairy farming - quotas - production controls - agricultural policy - price policy - milk - entrepreneurship - netherlands
  Dit rapport analyseert verschillende mogelijkheden om de kosten van de verwerving van melkquotum voor de Nederlandse melkveehouders te verlagen. Aanleiding voor de studie in opdracht van het Ministerie van LNV en het bedrijfsleven vormen de in de loop van de jaren sterk toegenomen kosten verbonden aan het melkquotum bij een stagnerende inkomensontwikkeling in de melkveehouderij. Besproken worden de voorstellen die door de verschillende organisaties in dit kader zijn gepresenteerd. Geconcludeerd wordt dat een combinatie van deze opties de meeste mogelijkheden biedt om het nagestreefde doel van verlaging van de quotumkosten te realiseren
  Zuivelbeleid zonder melkquotering? : mogelijke gevolgen voor Nederland en de EU
  Berkhout, P. - \ 2002
  Den Haag : LEI - ISBN 9789052427195 - 84
  melkproducten - zuivelindustrie - quota's - productiecontroles - landbouwbeleid - overheidsbeleid - melkveehouderij - ondernemerschap - europese unie - nederland - milk products - dairy industry - quotas - production controls - agricultural policy - government policy - dairy farming - entrepreneurship - european union - netherlands
  De zuivelsector is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse agribusiness. In het kader van Agenda 2000 zijn voor het EU-zuivelbeleid hervormingen afgesproken die met ingang van het jaar 2005 worden ingevoerd. Er gaan stemmen op om de hervorming van het EU-zuivelbeleid te vervroegen naar 2003. Dit rapport verkent de gevolgen van een aantal mogelijke hervormingen van het EU-zuivelbeleid zoals prijsverlagingen die eerder dan 2005 worden doorgevoerd en verder gaan dan de 15% prijsdaling die is voorzien in Agenda 2000. Ook het afschaffen van de quota komt aan de orde. Voor het doorrekenen van de gevolgen van de beschreven wijzigingen in het EU-zuivelbeleid is gebruikgemaakt van een aantal modellen waarover het LEI beschikt. De studie is met name gericht op ontwikkelingen op sector- en macroniveau in Nederland en de EU en niet op het individuele bedrijfsniveau. Voor de EU komen de gevolgen voor het EU-budget, de ontwikkeling van vraag en aanbod op EU-niveau en de implicaties hiervan voor de WTO-verplichtingen van de EU aan bod. Voor Nederland worden de gevolgen beschreven voor de structurele ontwikkeling binnen de Nederlandse melkveehouderij, de concurrentiekracht van de Nederlandse zuivelsector en het milieu
  Gebiedssluiting geen oplossing voor kabeljauw: negatieve gevolgen mogelijk voor visbestanden en Noordzee-ecosysteem
  Rijnsdorp, A.D. - \ 2001
  Visserijnieuws 21 (2001)5. - ISSN 1380-5061 - p. 4 - 4.
  visserij - marien milieu - noordzee - productiecontroles - zeevissen - kabeljauw - landbouwbeleid - europese unie - visbestand - herstel - aquatische ecosystemen - zeevisserij - fisheries - marine environment - north sea - production controls - marine fishes - cod - agricultural policy - european union - fishery resources - rehabilitation - aquatic ecosystems - marine fisheries
  25 januari hebben de Europese Commissie en Noorwegen een visverbod afgekondigd voor een deel van de Noordzee van 14 februari tot 1 mei ter bescherming van kabeljauw. De genomen maatregel zal volgens RIVO-onderzoeker naar alle waarschijnlijkheid weinig effect sorteren en kan zelfs negatieve effecten hebben op de kabeljauw en het Noordzee-ecosysteem
  ICES adviseert sluiting visserij op blauwe wijting: overbevissing afgelopen jaren
  Beek, F.A. van - \ 2001
  Visserijnieuws 21 (2001)24. - ISSN 1380-5061 - p. 5 - 5.
  visbestand - wijting - micromestistius poutassou - visserij - productiecontroles - visserijbeheer - zeevisserij - fishery resources - whiting - fisheries - production controls - fishery management - marine fisheries
  Het International Council for the Exploiration of the Sea adviseert de visserij op blauwe wijting in 2002 te staken totdat een herstelplan is vastgesteld. Aanleiding is de sterk afgenomen paaistand als gevolg van een ongereguleerde visserij
  Voedselveiligheid, kwaliteit, arbo en milieu geborgd in één systeem op witloftrekkerijen
  Jukema, A. ; Schoorlemmer, H.B. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)4. - ISSN 1385-5298 - p. 24 - 28.
  cichorium intybus - cichorei - forceren van planten - voedselveiligheid - arbeidsomstandigheden - arbeidsplaatsen - milieubeheer - kwaliteitscontroles - kwaliteitsnormen - productiecontroles - certificering - agrarisch recht - Nederland - chicory - forcing - food safety - working conditions - work places - environmental management - quality controls - quality standards - production controls - certification - agricultural law - Netherlands
  Witloftrekkerijen werken aan ISO 9002, HACCP en / of de hygiënecode. Belangrijke rubrieken in dit artikel: 1) Methode; 2) Werving deelnemende bedrijven; 3) Ontwikkelen van zorgsysteem; 4) Voedselveiligheid; 5) Integratie arbo- en milieuzorg in één systeem.
  Causaliteit, verantwoordelijkheid en melkquotering
  Jongeneel, R.A. - \ 2000
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 15 (2000)5. - ISSN 0921-481X - p. 213 - 216.
  melkveehouderij - melkvee - melkproductie - quota's - productiecontroles - landbouwbeleid - overheidsbeleid - economische situatie - nederland - economisch beleid - oorzakelijkheid - dairy farming - dairy cattle - milk production - quotas - production controls - agricultural policy - government policy - economic situation - economic policy - netherlands - causality
  Aandacht wordt gevraagd voor het uitgangspunt dat bij de evaluatie van de melkquotering zowel economisch als bestuurlijk beleid van belang zullen zijn, waarvoor het causaliteitsbegrip wordt gehanteerd. Opgemerkt wordt dat melkquotering op het grensgebied van economie en bestuur ligt
  Meten van kwaliteit als ijkpunt voor kwaliteitszorg op preibedrijven
  Schoorlemmer, H.B. - \ 1999
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 1999 (1999)feb. - ISSN 1385-5298 - p. 9 - 12.
  preien - agrarische bedrijfsvoering - productiecontroles - kwaliteitscontroles - statistiek - kwaliteit - leeks - farm management - production controls - quality controls - statistics - quality
  Het PAV heeft een kwaliteitsmeting ontwikkeld om het huidige niveau van kwaliteitszorg op teeltbedrijven te kunnen beoordelen en op termijn de meerwaarde aan te kunnen geven. Deze bijdrage beschrijft de opzet van de kwaliteitsmeting
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.