Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 34

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==production growth
  Check title to add to marked list
  Uitbreiden ondanks nieuwe wetgeving?
  Berentsen, P.B.M. ; Klootwijk, C.W. ; Middelaar, C.E. van; Boer, I.J.M. de - \ 2015
  Veeteelt 32 (2015)19. - ISSN 0168-7565 - p. 12 - 14.
  fosfaat - melkveehouderij - landbouw en milieu - capaciteit - productiegroei - verkoopbaar - melkprijzen - productiviteit - phosphate - dairy farming - agriculture and environment - capacity - production growth - saleable - milk prices - productivity
  Kunnen bedrijven nog wel ontwikkelen na de komst van de Melkveewet en fosfaatrechten? Onderzoekers in Wageningen brachten via een rekenmodel de gevolgen in kaart. Zij concluderen dat het interessant blijft om beschikbare stalcapaciteit te benutten en dat fosfaatrechten niet snel de limiterende factor zijn.
  Teelt op water : grote potentie, volop uitdagingen
  Vermeulen, T. - \ 2015
  Kas techniek 2015 (2015)5. - p. 14 - 18.
  glastuinbouw - teeltsystemen - hydrocultuur - recirculatie aquacultuur systemen - voedingsstoffen - productiegroei - controle - gewaskwaliteit - strategisch management - greenhouse horticulture - cropping systems - hydroponics - recirculating aquaculture systems - nutrients - production growth - control - crop quality - strategic management
  Substraatloos telen is al zo oud als de weg naar Rome. Toch is het in Nederland nooit gemeengoed geworden. Waarom is dat, en is dat terecht? De afgelopen jaren wordt er hernieuwd en door meerdere partijen tegelijk gekeken naar deze ‘nieuwe’ teeltsystemen. Wat is daarin de vooruitgang en gaat dit ergens toe leiden?
  Ex ante evaluatie wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij : achtergronddocument
  Koeijer, T.J. de; Blokland, P.W. ; Helming, J.F.M. ; Luesink, H.H. ; Ham, A. van den - \ 2014
  Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI rapport 2014-019a) - 72
  melkveehouderij - rundveeteelt - productiegroei - groeiregulatoren - melkproductie - mest - grondprijzen - evaluatie - dairy farming - cattle farming - production growth - growth regulators - milk production - manures - land prices - evaluation
  De staatssecretaris van Economische Zaken wil de te verwachten groei van de melkveehouderij na afschaffing van het melkquotum op verantwoorde wijze laten plaatsvinden. Daarvoor heeft ze een wetsvoorstel ingediend waarin zij een aantal voorwaarden stelt aan de groei van de melkveehouderij. In dit onderzoek is bekeken wat de effecten zijn van het wetsvoorstel. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat door invoering van het wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij de tendens van toenemende intensivering in de melkveehouderij licht wordt geremd. Het wetsvoorstel leidt ertoe dat de melkveehouderij de varkenshouderij compenseert via vervangende verwerkingsovereenkomsten waardoor een groter deel van de benodigde mestverwerking in de varkenshouderij wordt betaald door de melkveehouderij. Door invoering van het wetsvoorstel neemt de omvang van de mestverwerking licht toe, en daalt het nationaal fosfaatoverschot.
  Scenario’s voor grondgebondenheid : een verkenning van de varianten binnen het wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij
  Koeijer, T.J. de; Blokland, P.W. ; Daatselaar, C.H.G. ; Helming, J.F.M. ; Luesink, H.H. - \ 2014
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI 14-128) - 31
  melkveehouderij - productiegroei - groeiregulatoren - scenario-analyse - fosfaat - beleidsevaluatie - grondprijzen - dairy farming - production growth - growth regulators - scenario analysis - phosphate - policy evaluation - land prices
  De staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) heeft op 6 november 2014 een Nota van wijziging bij het wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij aan de Tweede Kamer verzonden. Deze nota biedt de mogelijkheid om aanvullende voorwaarden te stellen aan de mate van grondgebondenheid van bedrijven met melkvee bij groei van de fosfaatproductie. Het ministerie van EZ heeft drie varianten geformuleerd om de grondgebondenheid te bevorderen. Dit rapport presenteert een verkenning van de effecten van deze drie beleidsvarianten.
  Melkveehouderij en mestplaatsingsruimte in Groningen, Friesland en Drenthe
  Schroder, J.J. - \ 2014
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 590) - 22
  melkveehouderij - rundveeteelt - groningen - friesland - drenthe - melkproductie - mest - duurzame veehouderij - groeianalyse - productiegroei - dairy farming - cattle farming - groningen - friesland - drenthe - milk production - manures - sustainable animal husbandry - growth analysis - production growth
  De wereldmarkt voor melkproducten groeit. Weer, bodem, infrastructuur en kennis maken het in principe mogelijk dat Nederland hier een aandeel in neemt. Toch is het voor ondernemers en beleidsmakers niet vanzelfsprekend om zich hier zonder vooronderzoek in te storten. De Colleges van Gedeputeerde Staten van Friesland, Groningen en Drenthe hebben Wageningen UR daarom gevraagd om te verkennen in hoeverre een uitbreiding van de melkproductie in Noord-Nederland zich verdraagt met de mogelijkheid om de bijbehorende mest milieukundig verantwoord te kunnen blijven gebruiken.
  Koeien & Kansen : kringloop wijzer
  Haan, Michael de - \ 2013
  cycling - dairy farming - minerals - production growth - manure policy - sustainable animal husbandry - sustainable land use
  Meerlagenteelt in de praktijk
  Wildschut, J. ; Dam, M.F.N. van; Putten, K. van der; Campen, J.B. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)232. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  bloembollen - forceren van planten - teeltsystemen - intensieve teelt - belichting - efficiëntie - productiegroei - energiebesparing - ornamental bulbs - forcing - cropping systems - intensive cropping - illumination - efficiency - production growth - energy saving
  Het op meer lagen broeien van tulpen staat sterk in de belangstelling. Nog niet alles is goed uitgezocht. Reden voor PPO om na te gaan welk belichting het beste rendement geeft, en wat er is te doen aan een te hoge RV tussen de lagen. Een impressie van onderzoek dat in nauwe samenwerking met de praktijk is gedaan.
  Meerlagenteelt in de praktijk : energie-efficienter broeien
  Wildschut, J. ; Campen, J.B. - \ 2010
  Lisse : PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 31
  bloembollen - forceren van planten - teeltsystemen - intensieve teelt - energiegebruik - kassen - productiegroei - efficiëntie - ornamental bulbs - forcing - cropping systems - intensive cropping - energy consumption - greenhouses - production growth - efficiency
  Naast mogelijke voordelen als een betere kasbenutting, waardoor een lagere kostprijs, en productieuitbreiding zonder kasuitbreiding, biedt het broeien in meerdere lagen (in de kas en/of in de cel) grote mogelijkheden om het energieverbruik in de broeierij terug te dringen.
  40 kg Paprika
  Eveleens-Clark, B.A. ; Lagas, P. ; Driever, S.M. ; Zwinkels, J. ; Vaate, J. Bij de; Kaarsemaker, R.C. - \ 2010
  Bleiswijk/Wageningen/Delfgauw : Wageningen UR Glastuinbouw/DLV Plant/Groen Agro Control - 87
  capsicum - gewasproductie - productiegroei - glasgroenten - tuinbouw - assimilatie - groeimodellen - teeltsystemen - brix - diffuus glas - snoeien - teelt in rijen - capsicum - crop production - production growth - greenhouse vegetables - horticulture - assimilation - growth models - cropping systems - brix - diffused glass - pruning - alley cropping
  Rapport beBestaand uit de volgende onderdelen: 1. Een kasproef, waarin het doel was de productie te verhogen door een combinatie van maatregelen; diffuus glas, verneveling en gewashandelingen 2. Praktijktoepassing en ontwikkeling van een plantmodel dat zetting voorspelt 3. Toetsing van een nieuwe methode om beschikbaarheid van assimilaten voor zetting te meten
  Onderzoek met het aaltje Trichodorus similis in mais
  Hoek, H. - \ 2010
  trichodorus similis - maïs - productie - zandgronden - lichte zavel - gewasopbrengst - productiegroei - trichodorus similis - maize - production - sandy soils - sandy loam soils - crop yield - production growth
  Poster over onderzoek met het aaltje Trichodorus similis in maïs. Gekeken is naar het verband tussen de besmetting met T. similis en opbrengst(verlies).
  Verlenging groeiseizoen grasland
  Wageningen UR, - \ 2010
  BioKennis bericht Zuivel & rundvlees 2010 (2010)17. - 4
  biologische landbouw - melkveehouderij - ruwvoer (forage) - graslanden, conditie - productiegroei - organic farming - dairy farming - forage - grassland condition - production growth
  Grasland is voor de Nederlandse biologische melkveehouderij de belangrijkste ruwvoerleverancier. Goed ruwvoer is extra belangrijk omdat biologisch krachtvoer relatief duur is. Ook streeft de sector naar meer (regionale) zelfvoorziening, hetgeen leidt tot een groter aandeel van regionaal voer in het rantsoen. In veel gevallen is dat gras. Een langer groeiseizoen van grasland betekent meer groei in het late najaar, maar ook een vroegere grasgroei in het voorjaar. Binnen de projecten ‘Voeding biologisch melkvee’ en ‘Echt Overijssel!’ is in een literatuurstudie geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn om het groeiseizoen van grasland succesvol te verlengen. In dit BioKennisbericht de belangrijkste resultaten.
  Actueel in historisch perspectief: snelle productiegroei voorbij
  Bont, C.J.A.M. de - \ 2009
  Agri-monitor 2009 (2009)november. - ISSN 1383-6455 - 1
  landbouw - tuinbouw - landbouwontwikkeling - landbouwproductie - nederland - europa - productiegroei - agriculture - horticulture - agricultural development - agricultural production - netherlands - europe - production growth
  De land- en tuinbouw heeft de laatste ruim 50 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De omvang van de productie is nu ongeveer vijf maal zo groot dan kort na de Tweede Wereldoorlog. In dezelfde periode is het gebruik van productiemiddelen ruwweg verzesvoudigd.
  Substraatteelt chrysant nog niet kostendekkend : goede teeltresultaten zonder emissie naar grond- en oppervlaktewater (interview met Tycho Vermeulen en Chris Blok)
  Staalduinen, J. van; Vermeulen, T. ; Blok, C. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)12. - p. 32 - 33.
  chrysanten - cultuur zonder grond - proeven op proefstations - kosten-batenanalyse - emissie - glastuinbouw - productiegroei - snijbloemen - chrysanthemums - soilless culture - station tests - cost benefit analysis - emission - greenhouse horticulture - production growth - cut flowers
  Vanwege emissiebeperking kan het noodzakelijk worden om chrysant op substraat te telen. Wageningen UR Glastuinbouw beproeft vier innovatieve teeltsystemen van verschillende complexiteit en kostenniveaus. Met alle systemen is een meeropbrengst te realiseren, wat ook noodzakelijk is. Geen van de systemen is nu al kostendekkend, maar dat kan veranderen. Vooralsnog lijkt het ondiepe zandbed met eb/vloedsysteem het meest interessant
  Koelen in semi-gesloten kas geeft een meerproductie van 5 tot 6 kg (interview met Arie de Gelder en Anja Dieleman)
  Arkesteijn, M. ; Gelder, A. de; Dieleman, J.A. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)12. - p. 38 - 39.
  koelen - tomaten - fotosynthese - evaporatie - klimaatregeling - kastechniek - glastuinbouw - productiegroei - groenten - cooling - tomatoes - photosynthesis - evaporation - air conditioning - greenhouse technology - greenhouse horticulture - production growth - vegetables
  In 2009 is in proeven het effect van onderdoor en bovendoor koelen èn van het ‘uitgesteld luchten’ bekeken. Bovendoor koelen geeft een meerproductie van 5 kg, onderdoor van 6 kg/m2. De verdamping bij bovendoor koelen ligt 15 - 20% lager dan bij onderdoor koelen, maar nog steeds hoog genoeg voor een goede nutriëntenopname. De temperatuur mag bij het uitgesteld luchten twee graden oplopen zonder effect op de productie. Dat biedt perspectief voor de aanschaf van een systeem met een lagere koelcapaciteit
  Energie besparen via het klimaat: een kwestie van de juiste knop (interview met Leo Marcelis)
  Bezemer, J. ; Marcelis, L.F.M. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)12. - p. 16 - 17.
  kennis - klimaatregeling - plantenfysiologie - kastechniek - energiebesparing - productiegroei - glastuinbouw - knowledge - air conditioning - plant physiology - greenhouse technology - energy saving - production growth - greenhouse horticulture
  Alles begint bij de plant. Deze moet de teler vertellen welk klimaat hij nodig heeft. Tegelijkertijd moet de energierekening omlaag. Volgens de Wageningse hoogleraar Leo Marcelis dwingt deze tweespalt de teler ertoe meer kennis van plantfysiologie te vergaren en flexibeler met het kasklimaat om te gaan. Dan kan de teler met behulp van slimme trucjes het uiterste nut halen uit zowel het gewas als uit alle dure, energiebesparende technologie.
  Opschalen lukt alleen als....
  Noorduyn, L. - \ 2009
  Syscope Magazine 21 (2009). - p. 18 - 19.
  bedrijfsvoering - aanpassing van de productie - aanbodsevenwicht - marketingkanalen - biologische voedingsmiddelen - voedingsmiddelen - productiegroei - systeeminnovatie - management - adjustment of production - supply balance - marketing channels - organic foods - foods - production growth - system innovation
  Een succesvolle marktintroductie is niet genoeg voor blijvende afzet van een nieuw product. Een grotere stroom van productie en verkoop is bijna altijd nodig om rendabel te draaien. De stap van opschalen is erg lastig en vraagt vaak om aanpassing van de oorspronkelijke ideeën
  Ook in najaar werkt diffuus licht effectief (interview met Tom Dueck)
  Visser, P. ; Dueck, T.A. - \ 2009
  Groenten en Fruit. Algemeen 2009 (2009)28. - ISSN 0925-9694 - p. 26 - 27.
  teelt onder bescherming - diffuus glas - plantenontwikkeling - licht - cucumis sativus - landbouwkundig onderzoek - glastuinbouw - productiegroei - protected cultivation - diffused glass - plant development - light - cucumis sativus - agricultural research - greenhouse horticulture - production growth
  Diverse proeven tonen aan dat diffuus licht voordelen biedt voor de gewasontwikkeling en de productie van vruchtgroenten
  Analyse aircokas bij Freesia 2008 : klimaats- en productievergelijking bij vier Freesiatelers
  Labrie, C.W. ; Raaphorst, M.G.M. - \ 2009
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 605A) - 24
  kassen - teelt onder bescherming - freesia - vernevelen - klimaatregeling - plantenontwikkeling - glastuinbouw - productiegroei - greenhouses - protected cultivation - freesia - fogging - air conditioning - plant development - greenhouse horticulture - production growth
  In de zomer van 2008 is bij vier bedrijven het kasklimaat en de productie gevolgd van drie freesia cultivars. Bij de bedrijven met verneveling is een hogere productie in zowel aantal takken als in gewicht gerealiseerd dan bij de bedrijven zonder verneveling. De hogere productie kan vanuit de gemeten klimaatgegevens gezien het beste worden verklaard vanuit de hogere CO2niveau¿s bij de vernevelende bedrijven, dat voornamelijk door de wijze van dosering komt. Het koelende effect van verneveling kan bijgedragen hebben aan een hoger CO2niveau omdat het beperkte ventilatie mogelijk maakt. Door verneveling kan droogtestress worden vermeden. Hierdoor blijven huidmondjes langer open om CO2 op te nemen en kan er waarschijnlijk meer licht worden toegelaten. Door deze combinatie met een hogere CO2 concentratie kan meer fotosynthese worden gerealiseerd. Uit verder onderzoek zal moeten blijken, tot welke waarden men kan gaan.
  Snelle groei vaak niet haalbaar : voor melkveehouders biedt groeien pas na 2014 perspectief
  Haan, M.H.A. de; Zijlstra, J. ; Evers, A.G. - \ 2008
  Veeteelt 25 (2008)10. - ISSN 0168-7565 - p. 12 - 14.
  melkveehouderij - bedrijfsonderzoeken - bedrijfsresultaten in de landbouw - agrarische bedrijfsplanning - vergelijkend onderzoek - productiegroei - dairy farming - farm surveys - farm results - farm planning - comparative research - production growth
  ASG heeft onderzoek gedaan naar de verwachte ontwikkeling van de melkveehouderij in Nederland. Daarvoor zijn berekeningen uitgevoerd voor een bedrijf met 600.000 kg melk, dat wil groeien naar 1.000.000 kg melk, dus van 75 naar 125 melkkoeien. Hierbij zijn 4 groeiscenario’s met elkaar vergeleken, omdat het gros van de melkveehouders inzet op groei
  Soja met nieuwe eigenschappen voor de consumenten op komst
  Kleter, G.A. ; Kok, E.J. - \ 2008
  Voeding Nu 10 (2008)3. - ISSN 1389-7608 - p. 21 - 23.
  voedselgewassen - genetische modificatie - gerecombineerde producten - wetgeving - regelingen - sojabonen - voedergewassen - voedselveiligheid - productiegroei - food crops - genetic engineering - recombined products - legislation - regulations - soyabeans - fodder crops - food safety - production growth
  Meer dan de helft van de genetisch gemodificeerde gewassen (GG) die wereldwijd worden verbouwd, bestaat uit soja. Soja wordt onder meer gemodificeerd voor het halen van milieuvoordelen en een andere, gunstiger samenstelling van de boon. Nieuwe producten dienen volgens de regelgeving minstens zo veilig te zijn als de (soja-) producten die al op de markt zijn
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.