Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 49

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==proefopzet
Check title to add to marked list
Fosforbenutting bij biologisch gehouden vleesvarkens
Bikker, Paul ; Tije, Naomi ten; Tijkorte, Achim - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1069) - 22
varkenshouderij - biologische landbouw - fosfor - varkensvoeding - slachtdieren - proeven - proefopzet - pig farming - organic farming - phosphorus - pig feeding - meat animals - trials - experimental design
Dit rapport beschrijft een praktijkstudie naar de mogelijkheden om het verteerbaar fosfor (vP) gehalte in het rantsoen van biologisch gehouden vleesvarkens te verlagen. De verlaging van het berekend vP-gehalte met 0,4 g/kg (15% in startvoer, 20% in vleesvarkensvoer) had geen negatieve invloed op de gezondheid en groei van de varkens. Deze verlaging ten opzichte van het controlevoer draagt bij aan een hogere fosforbenutting. De gerealiseerde vP-gehalten, gebaseerd op analyse van voer en feces, waren echter aanzienlijk hoger dan vooraf berekend op basis van tabelwaarden. Hierdoor kan niet vastgesteld worden of een verlaging van het vP-gehalte ten opzichte van de norm voor regulier gehouden varkens mogelijk is zonder invloed op de dierprestaties.
Plant reageert op korte en lange termijn verschillend op lichtkleur : onderscheid effecten fotosynthese en fotomorfogenese
Ieperen, W. van; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
Onder Glas 13 (2016)10. - p. 15 - 17.
kunstlicht - fotosynthese - plantenontwikkeling - fotomorfogenese - proefopzet - fotosynthetische actieve straling - belichting - glastuinbouw - artificial light - photosynthesis - plant development - photomorphogenesis - experimental design - photosynthetically active radiation - illumination - greenhouse horticulture
De inzichten in het effect van lichtkleuren op fotosynthese, vorm en ontwikkeling groeien gestaag. Je zou dan graag willen dat het om simpele relaties gaat, bijvoorbeeld ‘blauw licht opent huidmondjes’. Zo ligt het echter vaak niet. Effecten op korte en lange termijn zijn vaak verschillend en het gaat altijd om de mix van kleuren.
Perspectief van bodemverbeteraars : bij de bodem beginnen?
Balen, D.J.M. van; Bussink, W. - \ 2016
Kennisakker.nl 2016 (2016).
bodemverbeteraars - bodemstructuur - landbouwkundig onderzoek - akkerbouw - veldproeven - proefopzet - soil conditioners - soil structure - agricultural research - arable farming - field tests - experimental design
Wat is de waarde van bodemstructuurverbeteraars? Dit is de centrale vraag in een meerjarig onderzoek op 5 locaties waar de werking van diverse producten wordt getoetst. De bodemstructuur van akkerbouwpercelen verslechtert. Intensieve bouwplannen, steeds zwaardere mechanisatie, uitloging (Ca-uitspoeling), meer piekneerslagen en de schaalvergroting in de landbouw worden gezien als de belangrijkste oorzaken. Bodemstructuurverbetaars kunnen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de bodemstructuur.In deze samenvatting worden de eerste resultaten toegelicht.
Closing Domestic Nutrient Cycles Using Microalgae
Vasconcelos Fernandes, T. ; Shresthat, R. ; Suit, Y. ; Papini, G. ; Zeeman, G. ; Vet, L.E.M. ; Wijffels, R.H. ; Lamers, P.P. - \ 2015
Environmental Science and Technology 49 (2015)20. - ISSN 0013-936X - p. 12450 - 12456.
algen - afvalwater - afvalwaterbehandeling - stikstof - fosfor - biomassa productie - proefopzet - nieuwe sanitatie - algae - waste water - waste water treatment - nitrogen - phosphorus - biomass production - experimental design - new sanitation
This study demonstrates that microalgae can effectively recover all P and N from anaerobically treated black water (toilet wastewater). Thus, enabling the removal of nutrients from the black water and the generation of a valuable algae product in one step. Screening experiments with green microalgae and cyanobacteria showed that all tested green microalgae species successfully grew on anaerobically treated black water. In a subsequent controlled experiment in flat-panel photobioreactors, Chlorella sorokiniana was able to remove 100% of the phosphorus and nitrogen from the medium. Phosphorus was depleted within 4 days while nitrogen took 12 days to reach depletion. The phosphorus and nitrogen removal rates during the initial linear growth phase were 17 and 122 mg·L–1·d–1, respectively. After this initial phase, the phosphorus was depleted. The nitrogen removal rate continued to decrease in the second phase, resulting in an overall removal rate of 80 mg·L–1·d–1. The biomass concentration at the end of the experiment was 11.5 g·L–1, with a P content of approximately 1% and a N content of 7.6%. This high algal biomass concentration, together with a relatively short P recovery time, is a promising finding for future post-treatment of black water while gaining valuable algal biomass for further application.
Optimalisatie bemesting Van Strien : voortgang 2013
Hospers-Brands, A.J.T.M. ; Strien, J. van - \ 2014
Driebergen : Louis Bolk Instituut (Rapport / Louis Bolk Instituut 2014-012 LbP) - 19 p.
bemesting - akkerbouw - veldproeven - vollegrondsgroenten - landbouwkundig onderzoek - stikstof - proefopzet - biologische landbouw - fertilizer application - arable farming - field tests - field vegetables - agricultural research - nitrogen - experimental design - organic farming
Dit rapport bevat de resultaten van het derde jaar van het project “Bedrijfsinterne Optimalisatie”, en wel van het deelproject “Van Strien”. Op diverse percelen zijn metingen uitgevoerd aan de bodem om de stikstof werking van maaimeststoffen in beeld te krijgen.
Rassenonderzoek zaaiuien groeiseizoen 2012 : samengevatte resultaten 2005 t/m 2012
Brink, L. van den; Wander, J. ; Oers, C. van - \ 2014
Meppel : Ui&Peen manifestatie - 38
uien - zaai-uien - rassenproeven - rassen (planten) - proefopzet - vollegrondsgroenten - cultivars - nederland - onions - spring-sown onions - variety trials - varieties - experimental design - field vegetables - netherlands
Al weer voor het 4e jaar hebben de organisaties Ui en Peen Manifestatie en de stichting Uien Innovatie en Kennis Centrum (UIKC) gezamenlijk het rassenonderzoek zaaiuien uitgevoerd. Tot en met 2008 gebeurde dit apart. Vanaf 2009 is het onderzoek volledig samengevoegd. Ook de cijfers van voorgaande jaren zijn gebruikt in de samenstelling van dit eindverslag. Het onderzoek is uitgevoerd volgens een protocol waar verwerkers, telers en zaadhuizen nadrukkelijk bij betrokken zijn. Het is uitgevoerd op twee locaties, Colijnsplaat en Lelystad.
Het Daklaboratorium: praktijkonderzoek naar de effecten van dakvergroening op waterhuishouding, energie en klimaat
Metselaar, K. - \ 2013
Stowa
proefopzet - groene daken - waterbudget - waterbeheer - energie - klimaat - regenwateropvang - experimental design - green roofs - water budget - water management - energy - climate - water harvesting
Artikelen uit een elektonische rondzendbrief van de Stichting Onderzoek Waterschappen, reg. nr. 433130
Optimalisatie bemesting Van Strien : voortgang 2012
Hospers-Brands, A.J.T.M. ; Burgt, G.J.H.M. van der; Strien, J. van - \ 2013
[Driebergen] : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr.: 2013-013 LbP) - 27 p.
bemesting - akkerbouw - veldproeven - proefopzet - vollegrondsgroenten - landbouwkundig onderzoek - stikstof - biologische landbouw - fertilizer application - arable farming - field tests - experimental design - field vegetables - agricultural research - nitrogen - organic farming
Dit rapport bevat de resultaten van het tweede jaar van het project “Bedrijfsinterne Optimalisatie”, en wel van het deelproject “Van Strien”. Op diverse percelen zijn metingen uitgevoerd aan de bodem om de stikstof werking van maaimeststoffen in beeld te krijgen. Soms betreft het een vergelijking met de toediening van dierlijke mest, soms gaat het om verschillende hoeveelheden van toegediende maaimeststoffen. Er zijn geen verrassende resultaten, met uitzondering van een perceel tarwe waarbij een gift maaimeststof zonder (wel geplande) dierlijke mest geen meeropbrengst gaf ten opzichte van helemaal geen bemesting.
Towards global experimental design using Bayesian networks : case studies on modeling sensory satiation
Phan, V.A. - \ 2013
Wageningen University. Promotor(en): Tiny van Boekel; U. Garczarek, co-promotor(en): Matthijs Dekker. - [S.l.] : s.n. - ISBN 9789461735379 - 156
sensorische evaluatie - verzadigdheid - bayesiaanse theorie - proefopzet - wiskundige modellen - modelleren - sensory evaluation - satiety - bayesian theory - experimental design - mathematical models - modeling

Food science problems are complex. Scientists may be able to capture more of the complexity of an investigated theme if they were able to integrate related studies. Unfortunately, individual studies are usually not designed to allow such integration, and the common statistical methods cannot be used for analyzing integrated data. The modeling technique of Bayesian networks has gained popularity in many fields of application due to its ability to deal with complexity, but has emerged only recently in food science. This thesis used data from experiments on sensory satiation as case studies. The objective was to explore the use of Bayesian networks to combine raw data of independently performed but related experiments to build a quantitative model of sensory satiation.
Methods
This thesis started with introducing the theoretical background of Bayesian networks to food science. The available data from various independent experiments on sensory satiation were then examined for their potential to be combined. Finally, the outcomes obtained using Bayesian networks on a single dataset were compared with the published outcomes of the respective study, in which classical statistical procedures were used to analyze the data.
Results
Two hurdles were identified when combining the data of related studies that were performed independently and without the intention of combining their data. The first hurdle was a lack of essential information for reliable estimations of parameters of the combined model network. This information could be obtained by deriving it from existing information in the individual studies or by performing extra experiments; these practices are, however, not always possible. The second hurdle was a possible conflict in causal relationships underlying the individual experimental designs, which can cause misleading analyses of the combined dataset. This was the case for some experiments that involved the control of secondary explanatory variables. As such, an approach termed as Global Experimental Design was proposed in this thesis as a solution to overcome these hurdles. This approach emphasizes the building of an overall network prior to designing individual studies.
In comparison to using the classical statistical procedures, more information can be extracted using Bayesian networks. This technique could make use of the domain knowledge in a transparent manner as well as empirical data with missing values.
Conclusions
It is possible to combine raw data from related studies for a meaningful analysis if effort is made in the phase of experimental design. The approach of Global Experimental Design outlines this phase with the building of an overall network. By using Bayesian networks as a tool for exploratory analysis, scientists are able to gain more insights into a research domain.

Duurzaam bodembeheer maïs
Riemens, M.M. ; Huiting, H.F. ; Deru, J. ; Schooten, H.A. van; Schans, D.A. van der; Verloop, J. ; Aarts, F. ; Weide, R.Y. van der - \ 2013
Lelystad : PPO AGV - 101
bodembeheer - duurzaam bodemgebruik - maïs - bodemkwaliteit - landbouwkundig onderzoek - proefopzet - proefvelden - cultuurmethoden - teeltsystemen - soil management - sustainable land use - maize - soil quality - agricultural research - experimental design - experimental plots - cultural methods - cropping systems
Hoe kunnen veetelers met minder input meer resultaten halen bij snijmaïsteelt? Dat is de centrale vraag van het project “Duurzaam bodembeheer maïs”. De maïsteelt kan echter nadelige effecten hebben voor de bodem door gewasbeschermingsmiddelen en het uit- en afspoelen van nutriënten. Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut onderzoeken van 2012 tot 2014 in opdracht van het ministerie van EZ duurzame en praktisch haalbare verbeteringen en vernieuwingen. Teeltsystemen die zorgen voor een gezonde bodem worden daarbij gezien als sleutel tot duurzame teelt. Op drie locaties worden diverse teeltsystemen vergeleken in meerjarige proeven uitgevoerd op zand- en kleigrond. Daarbij wordt onder andere gekeken naar opbrengst, onkruiddruk, bodemstructuur, aanwezigheid van regenwormen, indringingsweerstand, waterinfiltratie, stikstofdynamiek en economische aspecten. De resultaten uit het eerste projectjaar (2012) worden in deze rapportage beschreven.
Effectiviteit van Middel X voor de beheersing van champignonmuggen (Lycoriella castanescens) in de champignonteelt
Baars, J.J.P. ; Rutjens, A.J. - \ 2012
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Plant Breeding (Report / Plant Research International 2012-6) - 15
eetbare paddestoelen - champignonmest - lycoriella auripila - bestrijdingsmethoden - behandeling - proefopzet - substraten - ovipositie - edible fungi - mushroom compost - control methods - treatment - experimental design - substrates - oviposition
Dit rapport beschrijft de resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van Middel X ter bestrijding van champignonmuggen in de teelt van champignons. De effectiviteit werd onderzocht door ge-CACte dekaarde op een commercieel teeltbedrijf voor eiafzetting aan te bieden aan de aanwezige populatie champignonmuggen. Vervolgens werd de ge-CACte dekaarde behandeld met het equivalent van 2, 4 of 6 ml Middel X/m2 teeltoppervlak. Hiervoor werd Middel X op twee verschillende manieren toegepast; als een begieting op de dekaarde of gemengd door de dekaarde. Ter controle werd Dimilin (werkzame stof diflubenzuron) in halve dosering (1 ml Dimilin/m2) of normale dosering (2 ml Dimilin/m2) toegepast middels een begieting op de dekaarde. De conclusie is dat Middel X niet geschikt is voor de bestrijding van champignonmuggen in de champignonteelt. Daarnaast is gebleken dat entbare compost beter geschikt is als substraat voor de kweek van champignonmuggen dan ge-CACte dekaarde of doorgroeide compost.
Effectiviteit van electrolysewater tegen Venturia inaequalis (schurft)
Schoorl, F.W. ; Jong, P.F. de - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR - 3
malus - appels - venturia inaequalis - gewasbescherming - elektrolyse - elektrische stroom - desinfecteren - plagenbestrijding - proefopzet - apples - plant protection - electrolysis - electric current - disinfestation - pest control - experimental design
Effectiviteit bepalen van electrolysewater ter bestrijding van schurft, Venturia inaequalis op appelbladeren.
Werking ATS op vruchtzetting Elstar
Maas, F.M. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2012
De Fruitteelt 102 (2012)34. - ISSN 0016-2302 - p. 15 - 15.
fruitteelt - appels - vruchtzetting - ammoniumthiosulfaat - toediening op blad - proeven op proefstations - proefopzet - fruit growing - apples - fructification - ammonium thiosulfate - foliar application - station tests - experimental design
In 2012 onderzoekt PPo in Randwijk het ideale tijdstip en de ideale omstandigheden om de vruchtzetting van Elstar te beïnvloeden door middel van een bespuiting met de bladmeststof ammoniumthiosulfaat (ATS).
Stikstofwerking van mineralenconcentraten : stikstofwerkingscoëfficiënten en verliezen door denitrificatie en stikstofimmobilisatie bepaald onder gecontroleerde omstandigheden
Ehlert, P.A.I. ; Nelemans, J.A. ; Velthof, G.L. - \ 2012
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2314) - 98
kunstmeststoffen - omgekeerde osmose - dierlijke meststoffen - experimenteel veldonderzoek - proefopzet - stikstof - mineralisatie - fertilizers - reverse osmosis - animal manures - field experimentation - experimental design - nitrogen - mineralization
Vervaardiging van mineralenconcentraten uit de dunne fractie van dierlijke mest met omgekeerde osmose biedt perspectief om stikstof uit mest beter te benutten. In veldonderzoek werd vastgesteld dat de stikstofwerkingscoëfficiënt van mineralenconcentraten lager is dan 100% ten opzichte van kalkammonsalpeter. Mogelijke oorzaken voor deze lagere werking werden onderzocht. Onder geconditioneerde omstandigheden van potproeven en incubatieproeven blijken mineralenconcentraten de werking van kalkammonsalpeter te kunnen benaderen; stikstofwerkingscoëfficiënten ten opzichte van kalkammonsalpeter van 78-98% werden vastgesteld met gras en snijbiet als testgewas. Mineralenconcentraten hebben een hogere stikstofwerkingscoëfficiënt dan onbewerkte varkensdrijfmest die ten opzichte van kalkammonsalpeter 64-77% werking vertoonde. Mineralenconcentraten bevatten naast ammoniumstikstof en kalium ook organische stof en organisch gebonden stikstof. De aanwezigheid van organische stof en organische stikstof verlaagt de stikstofwerking. Bij zandgrond werden hogere werkingscoëfficiënten vastgesteld dan op kleigrond. Gras benut stikstof uit mineralenconcentraten efficiënter dan snijbiet. Mineralenconcentraten blijken onder strikt anaerobe omstandigheden de denitrificatie sterk te verhogen. Stikstofimmobilisatie is geen duidelijk aanwijsbare oorzaak voor een lagere werkingscoëfficiënt. Denitrificatie en het aandeel organisch gebonden stikstof zijn belangrijke factoren die de stikstofwerkingscoëfficiënt bepalen.
Geen maïskorrel meer in de vergister
Weide, R.Y. van der - \ 2012
Kennis Online 2012 (2012)9. - p. 6 - 7.
bio-energie - onderzoeksprojecten - co-vergisting - fermentatie - mestvergisting - innovaties - biobased economy - proefopzet - bioenergy - research projects - co-fermentation - fermentation - manure fermentation - innovations - experimental design
Een mestvergister is vaak ook veevoervergister. Om de mest efficiënt om te zetten in biogas, voegen boeren bijvoorbeeld maïskorrels of bierbostel bij. Producten die ook in varkensvoer verwerkt kunnen worden. Op proefterrein Energierijk in Lelystad zoeken onderzoekers naar efficiënte manieren voor vergisting zonder toevoeging van veevoer.
Ontwerp en toetsing van nieuwe bijmestsystemen voor aardappel op zand- en lössgrond
Geel, W.C.A. van; Kroonen-Backbier, B.M.A. ; Schans, D.A. van der; Malda, J.T. - \ 2012
Kennisakker.nl 2012 (2012)19 juli.
bemesting - aardappelen - aftasten - stikstof - mestgiften - akkerbouw - veldproeven - proefopzet - fertilizer application - potatoes - sensing - nitrogen - dressings - arable farming - field tests - experimental design
PPO en Altic voeren voor het Masterplan Mineralen Management (MMM) onderzoek uit naar mogelijkheden om de stikstofbenutting van aardappel te verbeteren door de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde stikstofbijmestsystemen. Die systemen zijn in 2011/2012 ontworpen en er is een plan van aanpak opgesteld om ze gedurende twee jaar te toetsen in veldproeven. De focus ligt hierbij op N-bijmesting op basis van gewassensing (meting van de lichtreflectie door het gewas met een sensor).
Interpretive Research Design. Concepts and Processes
Schwartz-Shea, P. ; Yanow, D. - \ 2012
New York : Routledge (Routledge series on interpretive methods ) - ISBN 9780415878074 - 200
onderzoek - methodologie - proefopzet - research - methodology - experimental design
Research design is fundamental to all scientific endeavors, at all levels and in all institutional settings. In many social science disciplines, however, scholars working in an interpretive-qualitative tradition get little guidance on this aspect of research from the positivist-centered training they receive. This book is an authoritative examination of the concepts and processes underlying the design of an interpretive research project. Such an approach to design starts with the recognition that researchers are inevitably embedded in the intersubjective social processes of the worlds they study. In focusing on researchers' theoretical, ontological, epistemological, and methods choices in designing research projects, Schwartz-Shea and Yanow set the stage for other volumes in the Routledge Series on Interpretive Methods. They also engage some very practical issues, such as ethics reviews and the structure of research proposals. This concise guide explores where research questions come from, criteria for evaluating research designs, how interpretive researchers engage with world-making, context, systematicity and flexibility, reflexivity and positionality, and such contemporary issues as data archiving and the researcher's body in the field.
Are specific testing protocols required for organic onion varieties? Analysis of onion variety testing under conventional and organic growing conditions
Lammerts Van Bueren, E. ; Osman, A.M. ; Tiemens-Hulscher, M. ; Struik, P.C. ; Burgers, S.L.G.E. ; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2012
Euphytica 184 (2012)2. - ISSN 0014-2336 - p. 181 - 193.
rassenproeven - uien - biologische landbouw - rasverschillen - proefopzet - variety trials - onions - organic farming - breed differences - experimental design - farming systems - performance
Organic growers need information on variety performance under their growing conditions. A 4-year onion variety research project was carried out to investigate whether setting up a variety testing system combining conventional and organic variety trials is feasible and efficient rather than organizing separate variety trials under the two management systems. During 4 years commercial onion cultivars were tested at a certified organic and a non-organic location. Both systems were managed without chemical pest, disease and sprouting control, but differed in fertility management (organic manure in autumn versus synthetic fertilizer), soil cultivation and weed management (mechanical weeding versus application of herbicide). Management system significantly affected plant density, thickness of neck, and proportion of small and large bulbs. Variety × management system interactions were significant for bulb uniformity, earliness, proportion of large bulbs, dormancy and relative storage success but did not change the ranking of the varieties. We conclude that organic growers can profit from a more conscious variety choice when conventionally fertilised trials would refrain from using pesticides, fungicides, herbicides and sprout inhibitors. However, this would require an adaptation of the management protocol in such a way that trials might no longer represent conditions of conventional farmers. Furthermore, assessments of leaf erectness, disease resistance to downy mildew and leaf blight should be included in the protocols for organic use. We advocate better communication between breeders and growers on specific variety characteristics contributing to improving yield stability under low-input, organic growing conditions
Demo biomassagewassen binnen project Energieboerderij
Mheen, H.J.C.J. van der - \ 2011
Lelystad : PPO AGV - 21
brandstofgewassen - veldproeven - proefopzet - bio-energie - gewasopbrengst - biomassa productie - fermentatie - biobased economy - nieuwe cultuurgewassen - fuel crops - field tests - experimental design - bioenergy - crop yield - biomass production - fermentation - new crops
Door de Stuurgroep Energieboerderij werd op 16 maart 2011 de in een velddemo te beproeven gewassen vastgesteld. Gekozen werd voor de navolgende acht gewassen: Landschapsmais, Mariadistel, Tagetes minuta, Tagetes patula, Milkweed, Switchgrass, Reed Canary Grass (RCG) en Witte Krodde. Met uitzondering van de matig ontwikkelde Witte Krodde en Milkweed werd van alle gewassen op het tijdstip van maximale gewasvorming de hoeveelheid biomassa bepaald en werd aan gedroogde gewasmonsters de methaangasopbrengst bij vergisting vastgesteld.
Teelt de grond uit : Groei van appel in potten en sleuven vergelijken
Maas, M.P. van der - \ 2011
teeltsystemen - appels - fruitteelt - potcultuur - proefopzet - cropping systems - apples - fruit growing - pot culture - experimental design
Poster met onderzoeksinformatie.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.