Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 28

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Verder vergroenen, verder verbreden : naar een effectieve bijdrage van het Europees landbouwbeleid en beleid voor agrarisch natuurbeheer aan groene opgaven
  Doorn, Anne van; Westerink, Judith ; Nieuwenhuizen, Wim ; Melman, Dick ; Schrijver, Raymond ; Breman, Bas - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2822) - 75
  duurzame landbouw - vergroening - milieubeheer - beschermde soorten - klimaatverandering - biodiversiteit - landbouwbeleid - conservering op het bedrijf - sustainable agriculture - greening - environmental management - protected species - climatic change - biodiversity - agricultural policy - on-farm conservation
  This report explores in what way greening and enhancing sustainability of agriculture could be best supported within the CAP: by greening of direct payments (1 st pillar) or by contracts for agri-environmental management (2 nd pillar). Additionally it is explored for which goals it would be meaningful to implement a collective approach for agri-environmental management, next to the current objectives of the support of internationally protected species. The most relevant issues in the Netherlands concerning the sustainable management of natural resources, climate change and biodiversity are the point of departure of the analysis. For a couple of issues it is analysed which objectives can be best reached with which measures and instruments within the CAP.
  Ruimte voor natuur bij onderhoud aan watergangen
  Hendriks, P. ; Schollema, Peter Paul ; Pot, Roelf ; Verdonschot, R.C.M. - \ 2016
  H2O online (2016). - 11
  nature management - ditches - nature conservation - water management - polder boards - protected species - maintenance - natuurbeheer - sloten - natuurbescherming - waterbeheer - waterschappen - beschermde soorten - onderhoud
  De Gedragscode Flora- en faunawet vormt sinds 2007 een belangrijke richtlijn voor de bescherming van kwetsbare en zeldzame planten- en diersoorten bij het onderhoud aan watergangen door waterschappen. Deze bescherming staat inmiddels stevig op de agenda bij de waterschappen, maar is dit voldoende? In een onderhoudsproef zijn met succes onderhoudsconcepten ontwikkeld en toegepast, gericht op peilbeheer, veilig werken én de leefomgeving van planten- en diersoorten. Hierbij was de insteek het onderhoud te richten op verbetering van de leefomgeving van soorten, in plaats van de bescherming van (individuele) soorten.
  Soortmanagementplannen en de Habitatrichtlijn : ruimtelijke onderbouwing duurzaamheid populaties Gewone dwergvleermuis
  Broekmeyer, M.E.A. ; Adrichem, M.H.C. van; Pouwels, R. ; Jochem, R. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2608) - 45
  beschermde soorten - pipistrellus pipistrellus - populatie-ecologie - natuurbescherming - regionale planning - habitats - fauna - protected species - pipistrellus pipistrellus - population ecology - nature conservation - regional planning - habitats - fauna
  Een soortmanagementplan (SMP) is een instrument dat dient als ecologische onderbouwing bij een te verlenen gebiedsgerichte ontheffing onder de huidige Flora- en faunawet artikel 75c. In een SMP worden op een grootschalig gebiedsniveau maatregelen beschreven waarmee een soort beschermd wordt in dat betreffende plangebied, en worden bovendien de voorziene ruimtelijke ontwikkelingen binnen datzelfde gebiedsniveau beschreven. In dit rapport is onderzocht of er in twee van deze pilotgebieden voor de soort Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) sprake is van een duurzame populatie en of de maatregelen van een SMP voldoende zijn om te garanderen dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populatie van de soort in zijn natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan. Deze eis komt immers voort uit de Habitatrichtlijn, waaronder de Gewone dwergvleermuis beschermd is.
  Kan de Knoflookpad op termijn van de Intensive Care af?
  Ottburg, F.G.W.A. ; Crombaghs, B. ; Bosman, W. ; Zekhuis, M. ; Jansman, H.A.H. ; Snep, R.P.H. - \ 2015
  De Levende Natuur 116 (2015)1. - ISSN 0024-1520 - p. 15 - 20.
  amphibia - padden - fauna - habitats - beschermde soorten - natuurbeleid - amphibia - toads - fauna - habitats - protected species - nature conservation policy
  In 2001 werd het landelijk Beschermingsplan Knoflookpad opgesteld. Wat is er sindsdien gedaan om de stand van de Knoflookpad te verbeteren en tot welke resultaten heeft dat geleid? Wat betekent dit voor de toekomst? Waar liggen de kansen voor de Knoflookpad? In een drietal artikelen komen achtereenvolgens aan bod: de historie van de Knoflookpad in Nederland, waarom en hoe in 2010 werd overgegaan tot bijplaatsing en herintroductie en tot slot welke scenario’s er zijn voor de toekomst van de Knoflookpad.
  Water-, milieu- en ruimtecondities vaatplanten : implementatie in Model for Nature Policy - MNP 2.0
  Greft-van Rossum, J.G.M. van der; Reijnen, M.J.S.M. ; Ozinga, W.A. ; Pouwels, R. ; Eupen, M. van; Bruijn, A.M.G. de; Kuipers, H. ; Hennekens, S.M. ; Malinowska, A.H. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 337) - 66
  natuurbeleid - beleidsevaluatie - modellen - ecologische hoofdstructuur - vegetatietypen - beschermde soorten - nature conservation policy - policy evaluation - models - ecological network - vegetation types - protected species
  Model for Nature Policy (MNP) is ontwikkeld om op nationale of regionale schaal de status van de biodiversiteit te beoordelen. MNP is al geparameteriseerd voor dagvlinders en broedvogels; dit werkdocument bespreekt de toevoeging van vaatplanten. Hiervoor zijn optimale en suboptimale ruimte-, milieu- en watercondities voor plantendoelsoorten bepaald op basis van SynBioSys, neergeschaalde natuurdoeltypenkaart, kritische waarden voor stikstofdepositie en GVGinformatie uit Waternood. We concluderen dat het modelleren van plantensoorten met MNP moeilijker blijkt dan voor de soortgroepen vlinders en vogels; voor 40% van de plantensoorten kon een bruikbaar model gemaakt worden. De huidige analyses laten zien dat voor slechts een beperkt aantal plantensoorten ruimte de beperkende factor is voor duurzaam voorkomen. Milieu- en watercondities doen er meer toe, wat in lijn is met de huidige wetenschappelijke aanpak in veel modellen.
  Elektronische monitoring van kleinschalige staandwantvisserij
  Helmond, A.T.M. van; Couperus, A.S. - \ 2012
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr.: C034/12) - 25
  visserij - visvangsten - vangstsamenstelling - discards - bijvangst - beschermde soorten - monitoring - globale plaatsbepalingssystemen - detectors - elektronica - fisheries - fish catches - catch composition - discards - bycatch - protected species - monitoring - global positioning systems - detectors - electronics
  In deze studie worden de mogelijkheden onderzocht van Electronic Monitoring (EM: het monitoren van de visserijactiviteit en vangst door middel van CCTV en GPS, rotatie- en hydrolieksensoren) aan boord van een staandwantkotter kleiner dan 10m in de visserij met spiegel-, tong- en zeebaarsnetten. Het verzamelen van vangst- en discardswaarnemingen van deze groep kotters, door middel van waarnemers aan boord, is vaak moeilijk te bewerkstelligen vanwege beperkte ruimte. Getoetst wordt of EM een waarnemer aan boord kan vervangen voor wat betreft de bemonstering van de visvangst en het monitoren van bijvangsten van beschermde diersoorten.
  Voorkomen van beschermde vissoorten t.b.v. het windpark IJsselmeerdijk
  Deerenberg, C.M. ; Boois, I.J. de - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES UR C136/11) - 15
  vissen - beschermde soorten - landgebruiksplanning - windenergie - ijsselmeer - monitoring - fishes - protected species - land use planning - wind power - lake ijssel - monitoring
  Nuon onderzoekt de mogelijkheden om de bestaande windparken Harry van den Kroonenberg, Irene Vorrink en Jaap Rodenburg te saneren en deze te vervangen door een nieuw windpark en daarmee invulling te geven aan de beleidsregel 'Windmolens 2008' van de provincie Flevoland. In het kader van verzamelen van informatie over de ecologische situatie in het gebied van de windparken, heeft Nuon IMARES gevraagd informatie te leveren over het voorkomen van beschermde vissoorten in het gebied rond de windparken. Vanwege de Flora- en Faunawet (waar onder regelingen uit de Natuurbeschermingswet 1998) moet de aan- of afwezigheid van strikt beschermde soorten in het plangebied onderzocht worden, om te kunnen beoordelen of realisatie overtreding van beschermingsbepalingen kan inhouden. Het voorliggende rapport beperkt zich tot de beschermde vissoorten. Het zoekgebied betreft ruwweg het gebied dat wordt begrensd door de IJsselmeerdijk, de Flevocentrale, de Vaargeul Amsterdam-Lemmer en de Ketelbrug
  Perspectieven voor een duurzame bescherming van de hamster in Nederland
  Kuiters, A.T. ; Haye, M.J.J. la; Muskens, G.J.D.M. ; Kats, R.J.M. van - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2022) - 80
  hamsters - beschermde soorten - natuurbeheer - agrarisch natuurbeheer - limburg - duitsland - belgië - natuurbeleid - hamsters - protected species - nature management - agri-environment schemes - limburg - germany - belgium - nature conservation policy
  De afgelopen jaren is het in Nederland gelukt om hamsterbeheer te ontwikkelen dat breed gedragen wordt door zowel agrarische als natuurbeschermingsector. Nederland heeft daardoor als één van de weinige landen in Europa een groeiende hamsterpopulatie. Voor het duurzaam behoud van de Nederlandse populatie is samenwerking met de buurlanden noodzakelijk. Met name met België en Duitsland (Nordrhein-Westfalen) is nauwe samenwerking noodzakelijk om (aangrenzende) hamsterpopulaties optimaal te beschermen en te versterken. Verder kan samenwerking op Europees niveau worden benut voor het overdragen van kennis en ecologisch onderzoek. Samenwerking is tevens noodzakelijk bij het formuleren van beleidsadviezen richting Brussel voor aanpassing van het agrarisch beleid
  Compensatievoorstel voor het verlies van leefgebied van beschermde planten en dieren op het ENKA-terrein in Ede en ecologisch protocol voor de werkzaamheden
  Ottburg, F.G.W.A. ; Blitterswijk, H. van - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1651) - 72
  beschermde soorten - wildbescherming - ecologie - industrieterreinen - flora - fauna - nederland - gelderland - veluwe - natuurcompensatie - protected species - wildlife conservation - ecology - industrial sites - flora - fauna - netherlands - gelderland - veluwe - nature compensation
  De Grondbank Bennekomseweg Ede CV heeft samen met de gemeente Ede een stedenbouwkundig visie opgesteld voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein van ENKA. Alterra heeft in het kader van de Flora- en faunawet in 2005 een natuurtoets uitgevoerd. Hieruit zijn dier- en plantsoorten naar voren gekomen waarvoor men dient te compenseren. Naast compensatie dient men ook rekening te houden met beschermde soorten tijdens de uitvoering van werkzaamheden. In de voorliggende studie worden de compensatievoorstellen en het ecologische protocol voor de werkzaamheden beschreven
  Aanvullende inventarisaties van vogels met vaste nesten, amfibieën en vleermuizen in de wijken Groot Oosterhout, Laauwik en Citadel in het ontwikkelingsgebied de Waalsprong te Nijmegen
  Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Stumpel, A.H.P. ; Verboom, B. ; Blitterswijk, H. van - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1732) - 37
  vogels - amphibia - chiroptera - vogelnesten - stadsomgeving - inventarisaties - karteringen - beschermde soorten - natuurbescherming - gelderland - betuwe - birds - amphibia - chiroptera - birds' nests - urban environment - inventories - surveys - protected species - nature conservation - gelderland - betuwe
  In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een update van beschermde soorten in de wijken ‘Groot Oosterhout’, ‘Laauwik’ en ‘Citadel’ in het ontwikkelingsgebied ‘De Waalsprong’ te Nijmegen. De inventarisatie biedt recente gegevens voor vogels met vaste nesten, vleermuizen en amfibieën. In het rapport wordt de huidige situatie vergeleken met Kwak (2008) en wordt ingegaan op gelijkblijvende en veranderende inventarisaties. De gegevens bieden een basis voor een pro-actieve behandeling van beschermde natuurwaarden in het planproces
  Europese Natuur in Nederland. Soorten van de Habitatrichtlijn. Tweede sterk herziene en uitgebreide druk.
  Janssen, J.A.M. ; Schaminée, J.H.J. ; Brasseur, S.M.J.M. ; Bruyne, R.H. de - \ 2008
  Zeist : KNNV uitgeverij - ISBN 9789050112789 - 183
  beschermde soorten - bedreigde soorten - ecologie - richtlijnen (directives) - habitats - natuurbescherming - planten - dieren - nederland - europa - habitatrichtlijn - natura 2000 - protected species - endangered species - ecology - directives - habitats - nature conservation - plants - animals - netherlands - europe - habitats directive - natura 2000
  De bescherming van inheemse planten en dieren heeft in ons land al jarenlang een maatschappelijk draagvlak. Zp wordt in 1912 de eerste vogelwet van kracht, 'houdende bepalingen betreffende in het wild levende vogels'. In 1936 wordt deze wet vervangen door een nieuwe vogelwet, die op dat moment uniek is in Europa. Volgens deze wet is het merendeel der vogels in ons land volledig beschermd. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog begint steeds meer het besef door te dringen dat veel soorten bedreigd zijn. De laatste decennia is de aandacht verschoven van het beschermen van afzonderlijke planten en dieren naar de veiligstelling van hun milieu. Niet voor niets was de vorige uitgave van dit boek aan een vernieuwing toe
  Legitimacy in European nature conservation policy : case-studies in multilevel governance
  Keulartz, Jozef ; Leistra, G.R. - \ 2008
  [S.l.] : Springer Verlag (International library of environmental, agricultural and food ethic 14) - ISBN 9781402065095 - 282
  ethiek - filosofie - natuurbescherming - beschermde soorten - bescherming - samenleving - europa - europese unie - natuurbeleid - governance - natuur - ethics - philosophy - nature conservation - protected species - protection - society - europe - european union - nature conservation policy - governance - nature
  Building forth upon recent developments in democracy theory that have identified multiple forms of legitimacy, this volume observes a EU-wide shift from output legitimacy to input and throughput legitimacy. Top down policy making is increasingly meeting local resistance. As a result, the importance for policy makers of enhancing the democratic legitimacy of their policy plans has increased. In this volume, nine case studies are presented, seven case studies of protected areas in different countries (Belgium, Germany, Poland, Spain, Finland, France and the UK), and two case studies of protected species (the geese in the Netherlands, and the great Cormorant in Denmark and Italy). These case studies are followed by extensive comments. The volume opens with an introductory chapter on the problematic production of legitimacy in current European nature policy. It concludes with a chapter that situates the case studies within the wider EU environmental policy and political context.
  Internationaal belang van de nationale natuur : ecosystemen, vaatplanten, mossen, zoogdieren, reptielen, amfibieën en vissen
  Janssen, J.A.M. ; Stumpel, A.H.P. ; Bijlsma, R.J. ; Hennekens, S.M. ; Keizer-Sedlakova, I. ; Kuiters, A.T. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Ozinga, W.A. ; Schaminée, J.H.J. ; Siebel, H.N. - \ 2007
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 43) - 54
  ecosystemen - natuurbescherming - bedreigde soorten - beschermde soorten - soorten - nederland - relaties - europa - natuurbeleid - ecosystems - nature conservation - endangered species - protected species - species - netherlands - relationships - europe - nature conservation policy
  In dit rapport wordt een analyse uitgevoerd van de ecosystemen en soorten (uit een beperkt aantal soortsgroepen) waarvoor ons land internationale verantwoordelijkheid draagt. Hierbij worden een vijftal criteria toegepast: aandeel areaal, aandeel populatie of oppervlakte, ligging ten opzichte van het areaal, voorkomen op internationale rode lijst en – voor ecosystemen en trekvissen – een specifieke reden. Uit de analyse komen 34 ecosystemen en 111 soorten naar voren waarvoor Nederland binnen Europa van groot belang is. Bekeken is voorts in welke landschappen de internationaal belangrijke ecosystemen en soorten voorkomen en in hoeverre ze aandacht krijgen in het nationale en internationale natuurbeleid. De belangrijkste landschappen met de internationaal belangrijke ecosystemen en soorten zijn de hogere zandgronden en het kustgebied, gevolg door het rivierengebied en het laagveen. In het internationale natuurbeleid (Habitatrichtlijn) krijgen vier van de resulterende ecosystemen onvoldoende aandacht, in het nationale beleid komen vooral de mossen er bekaaid af. Trefwoorden: Natuurbeleid, internationaal, ecosystemen, soorten, Europa
  Ruimte voor elkaar : een essay over decentralisatie in het natuurbeleid
  Selnes, T. ; Kuindersma, W. - \ 2006
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 9789086150588 - 41
  natuurbescherming - overheidsbeleid - milieubeleid - landschapsbescherming - platteland - besluitvorming - beschermde soorten - decentralisatie - nederland - natuur - nature conservation - government policy - environmental policy - landscape conservation - rural areas - decision making - protected species - decentralization - netherlands - nature
  Dit project betreft een analyse van recente ontwikkelingen rond de decentralisatie in het nationale natuurbeleid. Decentralisatie zien we hier als overdracht van taken. Maar het is een veelzijdig vraagstuk. Nederland als een 'gedecentraliseerde eenheidsstaat' heeft altijd te maken met uitvoering in medebewind. We behandelen hier vier beleidsdossiers: 1) de Natuurbeschermingswet, 2) de Impuls voor het Soortenbeleid, 3) het Investeringsbudget Landelijk Gebied, 4) de Nota Ruimte. Een belangrijke bevinding is dat een meer nadrukkelijke koppeling nodig is tussen het decentrale karakter van besluiten en de condities voor het werken in de praktijk binnen de netwerken. This project concerns an analysis of recent developments regarding decentralisation in national nature policy. We see decentralisation here as a transfer of tasks. But it is a multifaceted issue. As a 'decentralised single state', the Netherlands is traditionally characteris by co-government. We look at four policy dossiers here: 1) the Nature Conservancy Act, 2) the Impulse for Species Policy, 3) the Investment Budget for Rural Areas, 4) the Spatial Policy Document. An important finding is that a more definite link is required between the decentralised character of decision-making and the conditions for working in practice within the networks.
  Concept 'Habitatboerderij' valt erg goed
  Noorduyn, L. - \ 2005
  Syscope Magazine 2005 (2005)8. - p. 10 - 11.
  agrarische bedrijfsvoering - natuurbescherming - habitats - beschermde soorten - agrarisch natuurbeheer - farm management - nature conservation - habitats - protected species - agri-environment schemes
  Bedenk een concept van voor een boerderij waar zeldzame planten of dieren daadwerkelijk beschermd worden. Toets dat idee bij een aantal beleidsmakers, natuurbeschermers en boeren, werk het samen verder uit en iedereen is enthousiast. Dat bleek op de eerste workshop over de habitatboerderij in juni.
  Effectrapportage Vlaardingse Vlietlanden voor een nieuw peilbesluit van Delflands boezem
  Niewold, F.J.J. ; Waal, R.W. de; Haye, M.J.J. la; Hommel, P.W.F.M. ; Melman, T.C.P. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1248) - 71
  waterbeheer - regulatie - oppervlaktewater - flora - fauna - beschermde soorten - nederland - natuurbescherming - waterstand - zuid-holland - westland - natuurgebieden - peilbeheer - water management - surface water - regulation - flora - fauna - protected species - netherlands - nature conservation - water level - zuid-holland - westland - natural areas - water level management
  Onderzoek is uitgevoerd naar vijf varianten van waterpeilbeheer voor het gebied in eigendom en beheer van Natuurmonumenten. Hoogheemraadschap Delfland moet voor een periode van tien jaar een nieuw peilbesluit voor de boezem vaststellen. Er worden daarvoor vijf peilvarianten aan het bestuur voorgelegd. In dit rapport zijn op basis van aanwezige gegevens, literatuur en deskundigenoordelen de effecten nagegaan van deze varianten op de natuurwaarden van het natuurgebied de Vlaardingse Vlietlanden en andere boezemlandjes. De peilvarianten, waarbij sprake is van peilverlaging en een onnatuurlijk omgekeerd peil worden als ongunstig beoordeeld voor handhaving van de kwaliteit van de Dotterbloemhooilanden en het leefgebied van de Noordse woelmuis. Bij invoering van deze varianten wordt een verzoek voor ontheffing van de FFwet voor de aanwezige beschermde soorten, waaronder Dotterbloem, Brede orchis en Noordse woelmuis noodzakelijk geacht. Er worden daarvoor een aantal begeleidende/compenserende maatregelen besproken, zoals verdiepen en uitbreiden van sloten en greppels, bekalking en bemesting, plaggen, en afdamming van percelen en/of het gehele centrale deel en oppompen van boezemwater. Daarnaast worden mogelijkheden besproken voor vorming van een aparte boezem rond de Vlietlanden en ontwikkeling van nieuwe moerasgebieden grenzend aan dit natuurgebied
  Vissen Habitatrichtlijn
  Winter, H.V. ; Tien, N.S.H. - \ 2005
  Lelystad : RIZA (RIZA Rapport 2005.010)
  vissen - aquatische gemeenschappen - wildbescherming - beschermde soorten - rijn - fishes - aquatic communities - wildlife conservation - protected species - river rhine
  De Nederlandse rivieren bevatten veel beschermde vissoorten. Voor een deel zijn dit levensvatbare populaties; andere soorten zijn afhankelijk van uitzettingen bovenstrooms
  Samenvatting advies "Verbreding en gebiedsgerichtheid" : nieuwe strategieën van pro-actieve soortenbescherming : aanbevelingen aan Taskforce Impuls Soortenbeleid en Werkgroep Meerjarenplan Soortenbeleid
  Schröder, R.R.G. ; Opdam, P.F.M. ; Kranendonk, R.P. ; Grift, E.A. van der; Dirksen, J. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1091) - 12
  natuurbescherming - wetgeving - beleid - beschermde soorten - nederland - nature conservation - legislation - policy - protected species - netherlands
  Inventarisatie van de flora en fauna in 2002 en 2003 - "De Waalsprong", gemeente Nijmegen; aanwezigheid van beschermde soorten uit de Flora- en Faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijn en aanwijzingen tot het voorkomen van schade aan populaties en mogelijheden voor mitigerende en compenserende maatregelen en pro-actief plannen
  Kwak, R.G.M. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 842) - 319
  ruimtelijke ordening - milieueffect - flora - fauna - beschermde soorten - bedreigde soorten - richtlijnen (directives) - nederland - physical planning - environmental impact - flora - fauna - protected species - endangered species - directives - netherlands
  In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een uitgebreide jaar-rond inventarisatie van flora en fauna in het plangebied `De Waalsprong` in de Gemeente Nijmegen van de zomer van 2002 tot en met het voorjaar van 2003. Aangegeven worden de aanwezige en te verwachten soorten uit de Flora- en Faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijn. Uitvoerig wordt ingegaan op de mogelijkheden tot het voorkomen van schade aan de populaties en mogelijkheden voor mitigerende en compenserende maatregelen. Voor dit doel worden de resultaten besproken in relatie tot aanwezige waardevolle landschapselementen en worden bouwstenen gegeven voor het behoud van soortpopulaties en het eventueel bevorderen van de stand. Daarmee is tevens een basis geschapen voor pro-actief meewegen van de beschermde natuurwaarden in het planvormingsproces.
  Europese natuur in Nederland; soorten van de habitatrichtlijn
  Janssen, J.A.M. ; Schaminée, J.H.J. ; Brasseur, S.M.J.M. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Stumpel, A.H.P. ; Hoffmann, A.H. - \ 2004
  Utrecht : KNNV - ISBN 9789050111676 - 112
  beschermde soorten - bedreigde soorten - ecologie - richtlijnen (directives) - distributie - habitats - natuurbescherming - nederland - protected species - endangered species - ecology - directives - distribution - habitats - nature conservation - netherlands
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.