Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 26

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Stelling : “ niet de natuurkwaliteit, maar de PR-machine bepaalt uiteindelijk de publieksverkiezing Mooiste Natuurgebied van Nederland”
  Lindeboom, Han - \ 2016
  natural areas - natural value - publicity - public relations - opinions - netherlands
  Begin november werden drie natuurgebieden gekozen tot de drie top-natuurgebieden van Nederland. Het leek daarbij eigenlijk helemaal niet te gaan om de natuurwaarden in die gebieden, maar om wie de PR het beste voor elkaar had. Alleen in natuurgebied de Moerputten bij Den Bosch komt nog het pimpernelblauwtje voor. Nergens komt de droge natuur van de Veluwe zo dicht bij het rivierengebied als in het herstelde Renkumse beekdal. De bosanemonen en sleutelbloemen in het Geuldal zijn in het voorjaarslicht betoverend mooi. Toch hadden deze gebieden geen schijn van kans tegen de publiciteitscampagne van de ‘Grote Drie’. Het is dus niet de natuurkwaliteit, maar de PR-machine die uiteindelijk de publieksverkiezing Mooiste Natuurgebied van Nederland bepaalt.
  A systematic review of local vulnerability to climate change: In search of transparency, coherence and comparability
  Delaney, A. ; Chesterman, S. ; Crane, T.A. ; Tamas, P.A. ; Ericksen, P.J. - \ 2014
  Copenhagen, Denmark : CGIAR (CCAFS working paper 97)
  klimaatverandering - literatuuroverzichten - communicatie - transparantie - opinies - public relations - openbare mening - attitudes - sociaal onderzoek - climatic change - literature reviews - communication - transparency - opinions - public relations - public opinion - attitudes - social research
  Because vulnerability is a conceptual construct rather than a directly observable phenomenon, most vulnerability assessments measure a set of “vulnerability indicators”. In order to identify the core approaches and range of variation in the field, we conducted a systematic literature review on local vulnerability to climate change. The systematic review entailed an identification of frameworks, concepts, and operationalizations and a transparency assessment of their reporting. Three fully defined relevant frameworks of vulnerability were identified: IPCC, Patterns of Smallholder Vulnerability and Vulnerability as Expected Poverty. Comparative analysis found substantial heterogeneity in frameworks, concepts and operationalizations, making it impossible to identify patterns of climate vulnerability indicators and determinants that have robust empirical support. If research measuring farmers’ vulnerability to climate change is to have any comparability, it needs greater conceptual coherence and empirical validity. We recommend a systematic program of testing and validating vulnerability measures before institutionalizing them in programmatic contexts
  Betekenis van de Multifunctionele landbouw voor de gangbare landbouw
  Vrolijk, M. ; Stormink, H. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 756) - 43
  multifunctionele landbouw - landbouw bedrijven - landbouwontwikkeling - public relations - relaties tussen stad en platteland - waarden - multifunctional agriculture - farming - agricultural development - public relations - rural urban relations - values
  Via interviews met multifunctionele en gangbare ondernemers, met bestuurders van LTO of betrokken bij de Taskforce Multifunctionele Landbouw, met enkele adviseurs en via een twitterchat, is verkend welke betekenis de multifunctionele landbouw voor de gangbare landbouw heeft. Deze betekenis zit volgens de geïnterviewden in het ontwikkelen van nieuwe product-markt-combinaties, in directe contacten met klanten/eindgebruikers en daarmee met de markt, in het versterken van het imago van de landbouw en het platteland en in de ontwikkeling van de multifunctionele landbouw in samenspraak met de omgeving. Om deze betekenis vol te kunnen houden en te versterken is het gewenst dat de multifunctionele bedrijven een volwaardige agrarische tak behouden en dat de ondernemers voor wat betreft hun multifunctionele activiteiten nog meer met kengetallen en benchmarks gaan werken.
  In tijden van crisis boeit de boer : Interview met Daniël de Jong
  Welink, M. ; Jong, D. de - \ 2012
  Boerderij 98 (2012)7. - ISSN 0006-5617 - p. 58 - 59.
  massamedia - televisie - boeren - public relations - mass media - television - farmers - public relations
  Televisiezenders willen meeliften op het succes van 'Boer zoekt vrouw' en maken vaker 'boerenprogramma's. Juist in crisistijd zijn boeren een rustpunt op tv.
  Sociale media en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf
  Engelsma, K.A. ; Vijn, M.P. - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV
  multifunctionele landbouw - sociale netwerken - public relations - marketingtechnieken - multifunctional agriculture - social networks - public relations - marketing techniques
  Anno 2012 zijn sociale media een veelgebruikte marketingtool, waarmee bedrijven veel klanten kunnen bereiken. Ook voor multifunctionele landbouwbedrijven kunnen sociale media veel opleveren. Om je als bedrijf zichtbaar te maken, om nieuwe klanten binnen te halen, of om samenwerkingsverbanden met collega-ondernemers of ketenpartijen te starten.
  'Je bent geen adviseur maar één van de bronnen'
  Woerkum, Cees van - \ 2012
  consultants - extension agents - communication theory - college programs - agricultural extension - public relations - professionalism
  Kansen Zantedeschia aan alle kanten belicht
  Dwarswaard, A. ; Leeuwen, P.J. van - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)229. - ISSN 1571-5558 - p. 56 - 57.
  zantedeschia - rassen (planten) - cultivars - marketingbeleid - verkoopbevordering - public relations - teeltsystemen - zantedeschia - varieties - cultivars - marketing policy - sales promotion - public relations - cropping systems
  Zantedeschia heeft in de knollenteelt een vaste plaats veroverd. De teelt is nog steeds relatief nieuw. Reden voor de KAVB-productgroep Zantedeschia om ook dit jaar een jaarvergadering te houden, met daarbij aandacht voor promotie en onderzoek. Een impressie van zaken die nu spelen.
  Met burgers de boer op
  Barwegen, M. ; Boogaard, B.K. - \ 2009
  Veeteelt november (2009)2009. - ISSN 0168-7565 - p. 34 - 35.
  melkveehouderij - public relations - voorlichting - openbare mening - duurzaamheid (sustainability) - plattelandssamenleving - dairy farming - public relations - extension - public opinion - sustainability - rural society
  Campagnes en informatieverstrekking zijn eenrichtingsverkeer en kunnen de kijk van de burger op de melkveehouderij zelfs averechts beïnvloeden. Begin liever met onderwijs aan kinderen en ga met burgers de boer op, stelt onderzoeker Birgit Boogaard
  Videofilm Echt Overijssel!
  Pinxterhuis, J.B. ; Vegte, D.Z. van der; Plagge, J.G. ; Welie, A. van - \ 2008
  Lelystad : Animal Sciences Group
  economische regio's - regionaal landbouwbeleid - natuurbescherming - landschapsbescherming - public relations - regionale economie - streekgebonden producten - overijssel - economic regions - regional agricultural policy - nature conservation - landscape conservation - public relations - regional economics - regional specialty products - overijssel
  Deze video-presentatie belicht het project Echt Overijssel! dat werkt aan een regionale landbouw die een mooi landschap en lekkere producten levert. Het project streeft naar een grote rijkdom aan plant- en diersoorten op en rond landbouwgronden, regionaal gesloten grondstofkringlopen en nieuwe economische dragers voor het landelijk gebied
  'Weerstand tegen schaalvergroting gaat veel dieper dan ik dacht'
  Noorduyn, L. - \ 2008
  Syscope Magazine 2008 (2008)16. - p. 14 - 15.
  intensieve landbouw - aanvaardbaarheid - communicatie - public relations - intensieve veehouderij - grote landbouwbedrijven - systeeminnovatie - intensive farming - acceptability - communication - public relations - intensive livestock farming - large farms - system innovation
  Met systeeminnovatie ontmoet je weerstand. Dat was de boodschap die hoogleraar systeeminnovatie aan de Universiteit van Amsterdam, de onderzoekers van de systeeminnovatieprogramma’s van Wageningen UR bij de start al meegaf. In de maatschappelijke discussie rondom megabedrijven lijkt de kloof tussen boer en burger onoverbrugbaar. ‘Je kunt hier twee lessen uit trekken: ken je geschiedenis, in dit geval de weerstand tegen schaalvergroting, ook bij boeren zelf. Maar ook: ken het heden, ofwel wat leeft er echt in de maatschappij. In dit geval dat de kloof tussen stad en platteland veel groter is dan ik had gedacht. Burgers hebben een beeld van de landbouw, die niet meer klopt met de werkelijkheid.
  Praten met het publiek; ontwikkelingen op het terrein van publieksraadpleging in het levensmiddelenbeleid
  Folbert, J.P. ; Beekman, V. ; Dagevos, H. - \ 2003
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789052428062 - 67
  overheidsbeleid - wetgeving - openbare mening - public relations - voorlichting - nederland - voedingsmiddelenwetgeving - innovaties - verhoudingen tussen bevolking en staat - government policy - legislation - public opinion - public relations - extension - netherlands - food legislation - innovations - relations between people and state
  Dit rapport stelt de vraag op welke wijze het Nederlandse publiek geraadpleegd kan worden in levensmiddelenbeleid en -wetgeving, waarbij voldaan moet worden aan de vereisten van openbaarheid, transparantie en effectiviteit. Het rapport formuleert in die zin aanbevelingen over de mogelijkheden om invulling te geven aan artikel 9 van de General Food Law. Geconcludeerd wordt dat het Ministerie van LNV met een versterking van de bestaande raadplegingsfora in het Regulier Overleg Warenwet en het Consumentenplatform goeddeels aan artikel 9 van de General Food Law zou kunnen voldoen.
  Journalist tussen Boeren en Tuinders
  Lof, M. ; Woerkum, C.M.J. van - \ 2003
  Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen 198) - ISBN 9789067547208 - 58
  journalistiek - communicatie - landbouwsector - public relations - samenleving - vaktijdschriften - nederland - journalism - communication - agricultural sector - public relations - society - secondary journals - netherlands
  Student design contests promote hands-on learning and innovation in precision agriculture
  Müller, J. ; Smit, J. ; Hofstee, J.W. ; Goense, D. - \ 2003
  Agro Informatica 16 (2003). - ISSN 0925-4455 - p. 20 - 23.
  landbouwtechniek - informatietechnologie - universitaire onderwijsprogramma's - landbouwwerktuigen - robots - ontwerp - public relations - precisielandbouw - agricultural engineering - information technology - college programs - farm machinery - robots - design - public relations - precision agriculture
  Uitleg van de doeleinden die men op Wageningen UR voor ogen heeft met het organiseren van een wedstrijd voor het ontwerpen van een nieuwe veldrobot
  Beweiding het item voor imago melkveehouderij
  Boer, M. ; Rougoor, C. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)5. - ISSN 1570-8586 - p. 22 - 23.
  begrazing - melkveehouderij - dierenwelzijn - public relations - openbare mening - houding van consumenten - consumentenonderzoeken - consumentengedrag - consumentenvoorkeuren - grazing - dairy farming - animal welfare - public relations - public opinion - consumer attitudes - consumer surveys - consumer behaviour - consumer preferences
  Is beweiding belangrijk voor het imago van de melkveehouderij? En wat willen consumenten extra betalen om de koe in de wei te houden?
  Programmeringsstudie DWK 387 : verwerking en afzet van biologische producten : eindrapportage
  Jonker, M. ; Broeze, J. ; Immink, V.M. ; Jong, P.W.G.A. de; Meeusen-van Onna, M.J.G. ; Stegeman, D. ; Stijnen, D.A.J.M. ; Koster, A.C. - \ 2001
  Den Haag : LEI - 60
  biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - voedselsamenstelling - voedselveiligheid - voedselketens - consumentenvoorkeuren - openbare mening - public relations - handel - marketing - verkoopbevordering - prijsvorming - ondernemerschap - organic farming - organic foods - food composition - food safety - food chains - consumer preferences - public opinion - public relations - trade - marketing - sales promotion - price formation - entrepreneurship
  Onderzoek in de bosreservaten : betekenis voor het beheer : een verslag van interviews met beheerders van bos- en natuurterreinen
  Koop, H. ; Al, E.J. ; Hees, A.F.M. van - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 5) - 47
  bossen - natuurreservaten - bosbedrijfsvoering - natuurbescherming - bosbeleid - public relations - nederland - forests - nature reserves - forest management - nature conservation - forest policy - public relations - netherlands
  Om de vragen en verwachtingen van het bosbeheer en bosbeleid te onderzoeken zijn twintig representanten van de regionale en lokale bosbouwpraktijk ondervraagd. Uit deze interviews komt naar voren dat in het Nederlandse bos de natuurfunctie de belangrijkste functie is. Beheersproblemen hebben vooral betrekking op natuurlijke verjonging, vermesting en verdroging, ruimtelijke variatie, en vitaliteit van het bos. De bekendheid met het Bosreservatenprogramma is groot. Uit de interviews kwam verder een aantal thema's voor het onderzoek in de bosreservaten naar voren, namelijk natuurlijke verjonging en de ontwikkeling in de jeugdfase; hoefdieren en kleine zoogdieren; ruimtelijke variatie en biodiversiteit; dood hout; concurrentie; en verzuring, vermesting en verdroging.
  Actieplan Hout 2000; een plan voor de hele sector?
  Wijk, M.N. van; Vliet, C.M. van - \ 1999
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 71 (1999)6. - ISSN 0028-2057 - p. 254 - 257.
  bosbouw - bosbedrijfsvoering - bosbouweconomie - economie - markten - marketing - marketingbeleid - beleid - bosbeleid - public relations - voorlichting - onderwijs - nederland - forestry - forest management - forest economics - economics - markets - marketing - marketing policy - policy - forest policy - public relations - extension - education - netherlands
  Aan de hand van vier thema's wordt een aantal concrete actiepunten besproken om te komen tot een verbetering van de economische situatie in de Nederlandse bos- en houtsector en een verhoging van het houtgebruik in Nederland. Het gaat bij de thema's om voorlichting en promotie (duurzaamheid!), continuiteit van houtoogst en houtaanbod, vergroting afzetmogelijkheden (ketenaanpak), en ontwikkeling kennisinfrastructuur
  Imagoproblemen?; certificering biedt kansen!
  Nijland, D. ; Wijk, M.N. van - \ 1999
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 71 (1999)6. - ISSN 0028-2057 - p. 258 - 259.
  bosbedrijfsvoering - bosbouw - duurzaamheid (sustainability) - certificering - kwaliteit - kwaliteitsnormen - openbare mening - public relations - forest management - forestry - sustainability - certification - quality - quality standards - public opinion - public relations
  Duurzaam bosbeheer is een gezamenlijk belang van bosbeheerder en maatschappij. Certificering biedt kansen om dit te communiceren, waardoor de publieke acceptatie van houtoogst en ingrepen in het bos vergroot wordt
  If timber production did not require cutting down trees ... communicating timber management in society
  Schanz, H. - \ 1999
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 71 (1999)6. - ISSN 0028-2057 - p. 232 - 236.
  bosbouw - bosbouwkundige handelingen - hout - houtsoorten - productie - bosbedrijfsvoering - samenleving - interacties - public relations - openbare mening - attitudes - communicatie - voorlichting - forestry - forestry practices - wood - timbers - production - forest management - society - interactions - public relations - public opinion - attitudes - communication - extension
  De 'slachthuis-paradox' in de bosbouw; mensen houden van bos en van hout, maar niet van de noodzakelijke tussenstap: houtproductie en houtkap. Mogelijkheden om meer sociale acceptatie te krijgen voor de houtproductie-functie van het bos
  Herkomst goed inzetbaar als marketing-instrument. Product Origin as a Valuable Marketing Tool
  Verlegh, P.W.J. ; Ittersum, K. van - \ 1998
  Voedingsmiddelentechnologie 31 (1998)14/15. - ISSN 0042-7934 - p. 38 - 39.
  voedsel - voedingsmiddelen - bronnen - oorsprong - public relations - markten - marketing - marktconcurrentie - aanbodsevenwicht - food - foods - sources - origin - markets - market competition - supply balance
  De indruk die consumenten associeren met de herkomst van een product kan de beoordeling van het voedingsproduct sterk beinvloeden
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.