Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 74

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==public support
  Check title to add to marked list
  Beyond Ethnic Stereotypes – Identities and Outdoor Recreation Among Immigrants and Nonimmigrants in the Netherlands
  Kloek, Marjolein E. ; Buijs, Arjen E. ; Boersema, Jan J. ; Schouten, Matthijs G.C. - \ 2017
  Leisure Sciences 39 (2017)1. - ISSN 0149-0400 - p. 59 - 78.
  ethnicity - identity - leisure - natural environment - public support

  Studies on immigrants' recreational use of greenspace have tended to focus on ethnic groups as homogeneous entities. In a qualitative study based on group interviews, this article focuses on the cultural diversity among and within ethnic groups. We used an identity perspective to study outdoor recreation of young Dutch adults with Chinese, Turkish, or nonimmigrant backgrounds. Results show that primarily personal identities, age, and ethnicity inform recreational behavior. The multiplicity of peoples' identities results in more heterogeneity between and within ethnic groups, as well as more homogeneity between immigrants and nonimmigrants, than commonly described. When immigrants are considered as a homogeneous group that underparticipates in outdoor recreation, individual immigrants who frequently participate in outdoor recreation are overlooked. Furthermore, we show that acculturation does not progress at the same rate among all ethnic groups, and that ethnic identity may be sustained among second and subsequent generations through certain recreational activities.

  Een evaluatiekader voor ontgrondingen : Een studie naar de maatschappelijke gevolgen van ontgrondingen
  Haaften, M. ; Heijman, W.J.M. ; Rietveld, M. - \ 2015
  Water Governance 5 (2015)3. - ISSN 2211-0224 - p. 24 - 30.
  markteconomie - regionaal beleid - maatschappelijk draagvlak - grondverzet - effecten - nadelige gevolgen - vergunningen - gelderland - market economics - regional policy - public support - earth moving - effects - adverse effects - permits - gelderland
  Op 1 februari 2008 verdween de plicht van provincies om van tevoren vastgestelde hoeveelheden zand en grind te leveren Deze beleidswijziging van taakstelling naar marktwerking werd doorgevoerd vanwege een slechte voorspelbaarheid van de behoefte aan zand en grind, een tanend maatschappelijk draagvlak en de wens om beleidskosten te verminderen. In het nieuwe beleid is economisch belang gekoppeld aan het creëren van maatschappelijk draagvlak. Overheden, omwonenden en bedrijven leveren vanuit hun betrokkenheid een bijdrage aan de afweging van gevolgen van ontgrondingen op maatschappelijk en economisch terrein. Deze gevolgen doen zich op kortere of langere termijn voor, op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Een afwegingskader dat de gevolgen van het ontgronden beschrijft, inzichtelijk maakt en beoordeelt, ontbreekt tot op heden. Hetgeen het besluitvormingsproces inzake het verlenen van ontgrondingvergunningen niet transparant maakt. Het doel van dit artikel is tweeledig. Eerst worden de mogelijke gevolgen van ontgrondingen geïnventariseerd, daarna wordt ex post geëvalueerd hoe de afweging van gevolgen een plaats heeft gekregen in het beleid van de Provincie Gelderland. Het artikel besluit met een aantal aanbevelingen ter vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor ontgrondingen.
  Doe het zelf : burgerinitiatieven in de natuur
  Nijland, R. ; Dam, R.I. van - \ 2015
  WageningenWorld (2015)2. - ISSN 2210-7908 - p. 28 - 31.
  natuurbeheer - burgers - groenbeheer - landschapsbeheer - bewonersparticipatie - samenwerking - verantwoordelijkheid - maatschappelijk draagvlak - governance - nature management - citizens - management of urban green areas - landscape management - community participation - cooperation - responsibility - public support - governance
  Samen met Irini Salverda en Roel During schreef Van Dam het boek Burgers en hun Landschap. Dat biedt een overzicht van tien jaar onderzoek naar burgerparticipatie en maatschappelijk initiatief. Wat bezielt deze bevlogen burgers, welke drijfveren hebben ze en welke strategieën hanteren ze om succesvol te zijn. Om vervolgens het proces tussen burgers en overheid soepeler te laten verlopen, biedt Alterra hulp. ‘We hebben een leernetwerk opgezet en organiseren bijeenkomsten om kennis uit te wisselen tussen gemeentes, provincies, ministeries, waterschappen en natuurorganisaties"
  Natuurbeleid en gedragseconomie. Een verkenning
  Dagevos, H. ; Broek, E.H.L. van den; Bakker, E. de; Vader, J. - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR
  natuurbeleid - gedragseconomie - maatschappelijk draagvlak - regionale verkenningen - economische analyse - nature conservation policy - behavioural economics - public support - regional surveys - economic analysis
  Een karakteristiek van de beleidsvernieuwing in de Rijksnatuurvisie "Natuurlijk verder" is dat nadrukkelijk wordt gerekend op de energieke inzet en coöperatieve initiatieven van de zijde van burgers en bedrijven bij de uitvoering van het beleid. Effectief en efficient natuurbeleid is hiermee medeafhankelijk van het gedrag van deze actoren. Dit maakt de beleidsrelevantie van menselijk gedrag direct duidelijk. In het onderstaande zoeken we verkennenderwijs naar mogelijke relevante inzichten in de gedrags-economie die toepasbaar kunnen zijn voor een effectief en doelmatig natuurbeleid.
  Draagvlak en betrokkenheid van burgers bij natuur en natuurbeleid
  Boer, T.A. de; Blaeij, A.T. de; Elands, B.H.M. ; Bakker, E. de; Koppen, C.S.A. van; Buijs, A.E. - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOt-paper 35)
  maatschappelijk draagvlak - natuurbeleid - vragenlijsten - burgers - attitudes - inventarisaties - public support - nature conservation policy - questionnaires - citizens - attitudes - inventories
  Deze WOt-paper beschrijft de resultaten van de publieksenquête ‘Draagvlak voor natuur en natuurbeleid 2013’ en vergelijkt de uitkomsten met eerdere publieksenquêtes over dit onderwerp. Het is namelijk de vierde keer sinds 1996 dat zo’n enquête is uitgevoerd. Daarbij wordt aan een representatieve groep Nederlanders gevraagd hoe zij de natuur waarderen en gebruiken, hoe ze denken over het natuurbeleid en beleidsmaatregelen en in hoeverre ze betrokken zijn bij de natuur in hun dagelijkse bestaan. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft opdracht gegeven voor dit onderzoek. De kennis die deze longitudinale onderzoeken oplevert, helpt het ministerie van Economische Zaken, decentrale overheden en het maatschappelijk middenveld om het natuurbeleid beter aan te laten sluiten bij wat de burger belangrijk vindt.
  De Agrifoodmonitor 2014 : hoe burgers de Agri & Food sector waarderen
  Onwezen, M.C. ; Snoek, H.M. ; Reinders, M.J. ; Meeusen, M.J.G. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2014-042)
  agro-industriële sector - agro-industriële ketens - landbouwsector - maatschappelijk draagvlak - voedselindustrie - veehouderij - tuinbouw - akkerbouw - voedselproductie - agroindustrial sector - agro-industrial chains - agricultural sector - public support - food industry - livestock farming - horticulture - arable farming - food production
  In dit rapport wordt de maatschappelijke waardering van de Agri & Food sector en zijn subsectoren gemeten. Ook wordt in kaart gebracht of de waardering van de Agri & Food sector is veranderd ten opzichte van 2012. Ten slotte wordt inzicht gegeven in de factoren die maatschappelijke waardering beïnvloeden en of deze factoren stabiel zijn over de tijd.
  Burgers en hun Landschap : burgerparticipatie en maatschappelijk initiatief
  Dam, R.I. van; Salverda, I.E. ; During, R. ; Duineveld, M. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - ISBN 9789032704049 - 248
  landschapsbeheer - natuurbeheer - maatschappelijk draagvlak - burgers - governance - procesmanagement - landscape management - nature management - public support - citizens - governance - process management
  Sinds de intrede van het kabinet Rutte-Verhagen is de politieke aandacht voor natuur en landschap verminderd, maar de aandacht voor actief burgerschap toegenomen. Dit boek beschrijft een zoektocht naar inzicht in de kracht en betekenis van burgerinitiatieven die meer verantwoordelijkheid nemen voor een groene leefomgeving. De basis van het onderzoek vormt een inventarisatie van een groot aantal praktijkvoorbeelden van zelforganiserende burgers. Deze voorbeelden van burgerinitiatieven en burgerparticipatie worden geclusterd en geanalyseerd op achterliggende drijfveren, motieven voor samenwerking, strategieën en effecten om een initiatief te laten slagen
  Uitwerking kerngebieden weidevogels : peiling draagvlak bij provincies, verbreding kenissysteem BoM
  Melman, T.C.P. ; Sierdsema, H. ; Buij, R. ; Roerink, G.J. ; Martens, S. ; Meeuwsen, H.A.M. ; Schotman, A.G.M. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2564) - 81
  weidevogels - agrarisch natuurbeheer - graslanden - provincies - maatschappelijk draagvlak - remote sensing - beoordeling - grassland birds - agri-environment schemes - grasslands - provinces - public support - remote sensing - assessment
  De zogenaamde kerngebebiedbenadering voor weidevogels (Teunissen et al. 2012) is verder verkend en uitgewerkt op drie aspecten: (1) bestuurlijk draagvlak, (2) uitbreiding van het kennissysteem Beheer-op-Maat voor de beoordeling van de kwaliteit van het mozaïekbeheer en ten slotte (3) nadere uitwerking van zoekgebieden voor meerdere weidevogelsoorten. Om het draagvlak te peilen zijn alle provincies benaderd, waarbij zij ondervraagd zijn over het draagvlak (inhoudelijk en beleidsmatig) voor deze benadering. Het kennissysteem BoM is uitgebreid naar enkele andere soorten dan de grutto, waarbij het beoordelingssysteem is vereenvoudigd en waarbij gebruik wordt gemaakt van satellietbeelden om de intensiteit van het grasland te bepalen. De ligging van potentiele zoekgebieden is uitgebreid voor een aantal andere soorten dan de grutto. Voor deze gebieden is de verbeteringsopgave (openheid, drooglegging) berekend voor een viertal scenario's. Deze scenario's verschillen in de mate waarin het weievogelbeheer wordt beperkt tot de huidige reservaten, danwel ook gebruik maakt van agrarisch natuurbeheer binnen en buiten de EHS.
  Maatschappelijk draagvlak voor natuur en natuurbeleid in 2013
  Boer, T.A. de; Blaeij, A.T. de; Elands, B.H.M. ; Bakker, H.C.M. de; Koppen, C.S.A. van; Buijs, A.E. - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen UR (WOt-rapport 126) - 83
  natuurbeleid - maatschappelijk draagvlak - vragenlijsten - burgers - attitudes - inventarisaties - nature conservation policy - public support - questionnaires - citizens - attitudes - inventories
  In dit rapport staan de resultaten van de publieksenquête Draagvlak voor natuur en natuurbeleid 2013 die gehouden is onder een representatieve groep Nederlanders. Uit deze longitudinale studie blijkt dat een grote groep burgers natuurbescherming belangrijk vindt, regelmatig de natuur bezoekt en activiteiten verricht voor natuur en landschap. Slechts een beperkte groep is actief betrokken bij burgerinitiatieven voor natuur in de woonomgeving. In vergelijking met de voorgaande enquête uit 2006 is het draagvlak voor beleidsmaatregelen iets afgenomen. Verder zijn mensen positiever geworden over de hoeveelheid natuur in Nederland en bezoekt men vaker de natuur
  Natuur inzetten voor duurzaamheid : een essay als bijdrage aan de nieuwe natuurvisie van de rijksoverheid
  Opdam, P.F.M. ; Vos, C.C. ; Luttik, J. ; Westerink - Petersen, J. ; Schmidt, A.M. ; Hartgers, E.M. ; Nysingh, S.L. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2530) - 25
  natuurbeleid - natuurbeheer - maatschappelijk draagvlak - landschap - opinies - nature conservation policy - nature management - public support - landscape - opinions
  Staatssecretaris Dijksma slaat voor het Nederlandse natuurbeleid een nieuwe koers in, die uitgaat van de verantwoordelijke samenleving. Hoe burgers en bedrijven samen met de overheid samenhang in het natuurbeleid kunnen ontwikkelen is echter nog onduidelijk. In dit essay combineren we recente inzichten uit de literatuur met eigen ervaringen in projecten tot een systeembenadering waarin landschap (als de resultante van de wisselwerking tussen mens en natuur) centraal staat.
  "Interactief kappen": Staatsbosbeheer en de maatschappelijke acceptie van houtoogst
  Arts, B.J.M. ; Buijs, A.E. ; Elands, B.H.M. ; Groot, M. de; Hoogstra-Klein, M.A. ; Kamphorst, D.A. ; Turnhout, E. - \ 2014
  Wageningen : Alterra - ISBN 9789462570511 - 45
  bosbeheer - houtkap - maatschappelijk draagvlak - forest administration - logging - public support
  In dit essau aandacht voor het vernieuwende natuurbeleid van de kabinetten Rutte I en II, de daaruit voortvloeiende consequenties voor Staatsbosbeheer, de bijgestelde bosbeheervisie van de organisatie en de wijze waarop Nederlandse burgers - gemiddeld genomen - op de kap van bome reageren. Daarna komen vijf gebieden / aandachtspunten aan bod uit het recente verleden en heden van Staatsbosbeheer. Dit zijn: Drents Friese Woud, Heiderijk, Baarnse Bos, Westerkwartier en het project Kap & Verjonging. Directe aanleiding is de interactie tussen Staatsbosbeheer, belangengroepen en burgers, vrom en aand van die interactie, wederzijdse beeldvorming en uiteindelijk het leerproces
  ‘Meneer groot wild’ neemt afscheid : Groot Bruinderink vraagt zich af hoeveel ruimte we groot wild willen en kunnen geven (interview met Geert Groot Bruinderink)
  Scharroo, J. ; Groot Bruinderink, G.W.T.A. - \ 2013
  Bionieuws 2013 (2013)19. - ISSN 0924-7734 - p. 2 - 2.
  wildbeheer - dierecologie - fauna - diergedrag - natuurbeleid - maatschappelijk draagvlak - deskundigen - wildlife management - animal ecology - fauna - animal behaviour - nature conservation policy - public support - experts
  Groot wild groeit uit de toegewezen gebieden, maar draagvlak voor verbindingszones ontbreekt. Wildecoloog Geert Groot Bruinderink: ‘maar we moeten er wel iets mee"
  Lotz B (2013) “Genetische modificatie geen wondermiddel”. Interview in serie Zomercollege.
  Versprille, H. ; Lotz, L.A.P. - \ 2013
  Boerderij 98 (2013)47. - ISSN 0006-5617 - p. 12 - 14.
  genetische modificatie - cisgenese - maatschappelijk draagvlak - biotechnologie - aardappelen - gewasbescherming - plantenveredeling - genetic engineering - cisgenesis - public support - biotechnology - potatoes - plant protection - plant breeding
  Bert Lotz houdt zich bij Plant Research International (onderdeel Wageningen UR) onder meer bezig met biologische bestrijding en genetische modificatie. Hij mist respect voor de wetenschap in het debat over 'gentech'. "We staan pas aan de vooravond van talloze toepassingen." Een interview.
  Hart voor de Natuur? (interview met M. Schouten, R. Beunen, H. van der Hagen, A. Buijs, J. Dirkmaat)
  Buijs, Arjen ; Beunen, Raoul ; Hagen, Harrie van der; Schouten, Matthijs - \ 2013
  nature management - nature conservation policy - public support - opinions - scientific research - higher education
  On careful livestock farming
  Rabbinge, R. ; Eijsackers, H.J.P. - \ 2013
  Wageningen : KLV (NJAS Wageningen journal of life sciences vol. 66) - 84
  vee - veehouderij - sociale kwesties - maatschappelijk draagvlak - diergezondheid - volksgezondheid - dierethiek - dierenwelzijn - duurzaamheid (sustainability) - consumentengedrag - toekomst - dierlijke productie - nederland - livestock - livestock farming - social issues - public support - animal health - public health - animal ethics - animal welfare - sustainability - consumer behaviour - future - animal production - netherlands
  "In 2010, researchers of Wageningen University and Research Centre compiled an essay-book in Dutch on “livestock farming with care” (“Over zorgvuldige veehouderij”) to contribute to the public debates on livestock farming. After its publication, many requests were received to provide a version in English, as these issues are much broader than the Netherlands. After producing an English summary, it was decided to publish a special issue of NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences, an academic journal of life sciences, in which the scientific underpinning of the various aspects in the debate can be given. These comprise ethical aspects, veterinary as well as economic and consumer aspects and also scientific systems studies are presented in which different aspects are integrated." (From KLV Wageningen Alumni Network: http://www.klv.nl/news/njas-special-issue-careful-livestock-farming/ )
  Maatschappelijk vertrouwen in de varkenshouderij: Deel 1: managementsamenvatting en conclusies
  Termeer, K. ; Dagevos, H. ; Breeman, G.E. ; Hoes, A.C. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR - 98
  varkenshouderij - houding van consumenten - overtuigingen - maatschappelijk draagvlak - dierenwelzijn - pig farming - consumer attitudes - beliefs - public support - animal welfare
  De aanleiding voor het project met de ‘officiële’ titel ‘Maatschappelijk vertrouwen in de veehouderij, in het bijzonder in de varkenshouderij’ is het topsectordocument Agro & Food: De Nederlandse groeidiamant (2011). Hierin wordt gesteld dat maatschappelijk draagvlak van wezenlijk belang is voor de Agro & Foodsector. Het idee is dat technische oplossingen, zoals nieuwe stalsystemen, kunnen bijdragen aan het creëren van een positief beeld van de sector, maar waarschijnlijk niet voldoende zijn voor het herstel van maatschappelijk vertrouwen in de Agro & Foodsector in het algemeen en de varkenshouderij in het bijzonder. Maatschappelijk ver- en wantrouwen in voedsel en voedselproductie is vandaag de dag onverminderd actueel. De paardenvleesaffaire en de doorgaande stroom van berichten in de media dat er met voedsel wordt gefraudeerd, illustreren dit. Dat de Onderzoekraad voor Veiligheid momenteel onderzoek doet naar voedselveiligheidrisico’s in de vleesverwerkende industrie is eveneens tekenend. Maar het vraagstuk van maatschappelijk vertrouwen is niet nieuw. Het is een issue dat al langere tijd speelt. Mede met het oog hierop is veel geïnvesteerd in betere stalsystemen en regelgeving en zijn er diverse commissies en dialogen geweest. Toch is en blijft maatschappelijk vertrouwen en draagvlak delicaat en gebrekkig. Dit wordt door de sector als problematisch ervaren. Aan Wageningen UR is gevraagd een onderzoek te doen naar het maatschappelijk vertrouwen van de veehouderij, met de toespitsing op de varkenshouderij. Het onderzoek is tweeledig van karakter. Enerzijds gaat het om diagnose die tot doel heeft meer te begrijpen van maatschappelijk vertrouwen en van de mechanismen die tot wantouwen of tot vertrouwen leiden. Op basis hiervan heeft dit onderzoek, anderzijds, tot doel voorstellen te doen over (het ontwikkelen van) interventies die bijdragen aan verbetering van maatschappelijk vertrouwen.
  Framing : de strijd om het nieuwe natuurbeleidsverhaal
  Buijs, A.E. ; Mattijssen, T.J.M. ; Kamphorst, D.A. - \ 2013
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 30 (2013)1. - ISSN 0169-6300 - p. 33 - 41.
  natuurbeleid - maatschappelijk draagvlak - landschapsbeleving - belevingswaarde - overheidsbeleid - attitudes - inventarisaties - biodiversiteit - nature conservation policy - public support - landscape experience - experiential value - government policy - attitudes - inventories - biodiversity
  De afgelopen jaren is het dominante natuurbeleidsverhaal ter discussie komen te staan. Belangrijke coalities van actoren zijn opengebroken en standpunten gepolariseerd. De strijd over dominante natuurbeelden en daaraan gerelateerd over de maatschappelijke inbedding van het natuurbeleid is ontbrand. Framing door actoren speelt daarin een belangrijke rol. Welke argumenten worden gebruikt in de discussies, welke samenhangende verhalen zijn hierbij te onderscheiden en welke rol speelt het maatschappelijk draagvlak?
  Monitoring door Building with Nature en de Coaltie Natuurlijke Klimaatbuffers: Een vergelijking
  Sluis, C.J. van; Voorbergen, A. ; Ysebaert, T. - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C032/13) - 33
  klimaatverandering - monitoring - maatschappelijk draagvlak - ecosysteemdiensten - governance - natuurbeheer - climatic change - monitoring - public support - ecosystem services - governance - nature management
  De concepten die Ecoshape vanuit het innovatieprogramma Building with Nature (BwN) ontwikkelt en het creëren van Klimaatbuffers door CNK vertonen raakvlakken en Ecoshape en CNK willen het werk aan toekomstige klimaatbuffers verder stroomlijnen en versterken. Dit geldt voor het ontwerp, de aanleg, monitoring, evaluatie en communicatie van klimaatbuffers. Dit rapport verkent de monitoringsbehoefte vanuit BwN en CNK, met als doel inzichtelijk te maken hoe beide partijen de verkregen informatie en kennis maximaal kunnen benutten.
  Politieke discoursen over natuurbeleid en draagvlak : een quick scan naar discoursen over natuurbeleid in landelijke en provinciale politieke debatten ten tijde van het kabinet Rutte I
  Kamphorst, D.A. ; Donders, J.L.M. - \ 2013
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2411) - 48
  natuurbeleid - maatschappelijk draagvlak - discoursanalyse - nature conservation policy - public support - discourse analysis
  Dit rapport geeft inzicht in discoursen over natuurbeleid en samenleving in de landelijke politiek en enkele provincies ten tijde van de hervormingen in het natuurbeleid van het kabinet Rutte I en de mate waarin deze aansluiten bij ontwikkelingen in het draagvlak voor natuurbeleid in de maatschappij. Zowel in de maatschappij als in de politieke debatten leidde de hervormingen in het beleid tot beweging en discussie, zowel bij de voorstanders als de tegenstanders van de nieuwe koers van het kabinet Rutte I. Deze quick scan geeft een inzicht in de discussies in het politieke debat over natuurbeleid in die periode. De quick scan werd uitgevoerd voor de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.
  Portal Omgevingsgericht Ondernemen : notitie over realisatie en gebruik portal
  Jong, D. de; Schoutsen, M.A. ; Janssen, A.P.H.M. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO publicatienummer 529 ) - 24
  kennissystemen - ondernemerschap - multifunctionele landbouw - kennisoverdracht - sociaal bewustzijn - maatschappelijk draagvlak - attitudes - plattelandsomgeving - knowledge systems - entrepreneurship - multifunctional agriculture - knowledge transfer - social consciousness - public support - attitudes - rural environment
  In deze notitie kunt u lezen over de realisatie en het gebruik van de portal omgevingsgericht ondernemen. De portal is een website die via www.omgevingsgerichtondernemen.nl gepubliceerd is. Hier is informatie verzameld die (toekomstige) ondernemers helpen bij het ontwikkelen van omgevingsgerichte competenties en vaardigheden. In deze notitie schrijven wij over de portal zelf, het thema omgevingsgericht ondernemen en over het gebruik van de portal.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.