Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 37

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==pyrus communis
  Check title to add to marked list
  De bijdrage van (wilde) bestuivers aan een hoogwaardige teelt van peren en aardbeien : nieuwe kwantitative inzichten in de diensten geleverd door bestuivende insecten aan de fruitteeltsector in Nederland
  Groot, G.A. de; Knoben, Nieke ; Kats, R.J.M. van; Dimmers, W.J. ; Zelfde, M. van 't; Reemer, M. ; Biesmeijer, Koos ; Kleijn, D. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2716) - 67
  pyrus communis - peren - fragaria ananassa - aardbeien - bestuiving - bestuivers (dieren) - apidae - honingbijen - bombus - syrphidae - wilde bijenvolken - nederland - pyrus communis - pears - fragaria ananassa - strawberries - pollination - pollinators - apidae - honey bees - bombus - syrphidae - wild honey bee colonies - netherlands
  Bestrijding van Phytophthora-vruchtrot bij peer (Conference)
  Wenneker, M. ; Werd, H.A.E. de; Pham, K.T.K. - \ 2014
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 22
  peren - pyrus communis - phytophthora - vruchtrot - plantenziekten - aantasting - detectie - methodologie - bodemschimmels - real time pcr - bestrijdingsmethoden - ziekteoverdracht - pears - pyrus communis - phytophthora - fruit rots - plant diseases - infestation - detection - methodology - soil fungi - real time pcr - control methods - disease transmission
  De afgelopen jaren werd op verschillende perenpercelen (zware) aantasting met Phytophthora-vruchtrot vastgesteld. Ook in de bewaring werd aantasting van Phytophthora geconstateerd. Naar aanleiding daarvan is een project gestart met de volgende doelstellingen: • Het leveren van basiskennis over de epidemiologie en infectiewijze van Phytophthora bij peer. • Aanzet voor ontwikkelen van mogelijke bestrijdingsstrategiën voor Phytophthora-vruchtrot.
  Demonstratie van de gebruikswaarde van kwee onderstammen Eline, C.132 en MH voor de teelt van Conference
  Maas, F.M. - \ 2014
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 39
  pyrus communis - peren - onderstammen - cydonia oblonga - kweeën - gebruikswaarde - nederland - pyrus communis - pears - rootstocks - cydonia oblonga - quinces - use value - netherlands
  Van 2009 tot en met 2013 is op twee locaties de gebruikswaarde van de kweetypen Eline®, C.132 en MH als onderstam voor het perenras Conference vergeleken met die van de standaardonderstammen kwee MC en kwee Adams. In de proeftuin van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO-Fruit) in Randwijk is hiervoor een demonstratieperceel aangelegd waarbij in 4 herhalingen veldjes van 15 tot 25 bomen per onderstam zijn geplant. Bij een praktijkbedrijf in Zeeland zijn in een gerend perceel per onderstam volle rijen aangeplant met in totaal 189 bomen op onderstam kwee Adams, 354 op MC, 423 op Eline®, 331 op C132 en 345 op MH. De bomen zijn op beide locaties volgens de standaard praktijkteeltwijze voor peren verzorgd. In Randwijk zijn bij één herhaling de onderstammen ’s winters niet afgedekt met champost om eventuele verschillen in winterhardheid van de onderstammen te vergelijken in het geval van een winter met strenge vorst. Jaarlijks zijn de de productie en de groei van de bomen en bepaald.
  Bodembeheer afstemmen op regen- en oorwormen
  Maas, M.P. van der; Heijne, B. ; Balkhoven, H. - \ 2013
  De Fruitteelt 103 (2013)19. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  bodembeheer - fruitteelt - pyrus communis - dermaptera - aardwormen - bodemstructuur - duurzaam bodemgebruik - nuttige organismen - soil management - fruit growing - earthworms - soil structure - sustainable land use - beneficial organisms
  Op fruitbedrijven in de provincie is eind vorig jaar een onderzoek gestart naar het stimuleren van regen- en oorwormen en het verbeteren van de fosfaatvoeding in peer. Op drie locaties wordt de gangbare perenteelt vergeleken met een bodemleven- en oorwormvriendelijke teeltwijze. Hierbij komen alle aspecten van de perenteelt aan bod zoals gewasbescherming, ondergroeibeheer, bemesting en organische stofaanvoer.
  Uitstalkwaliteit Conference peren : onderzoek naar mogelijkheden tot verlenging uitstalleven na bewaring
  Verschoor, J.A. ; Otma, E.C. - \ 2013
  Wageningen UR Food & Biobased Research : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1405) - ISBN 9789461736949 - 18
  pyrus communis - peren - gewaskwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - behandeling na de oogst - pyrus communis - pears - crop quality - keeping quality - postharvest treatment
  In opdracht van het Productschap Tuinbouw onderzocht Wageningen-UR (FBR) of de achteruitgang van de kwaliteit van Conference peren in de distributiefase na lange bewaring aangepakt kon worden met praktische maatregelen. Hierbij is de toepassing van de conditioneringshock onderzocht om aan het einde van de bewaring kwaliteitsverbetering te geven. Daarnaast is getest hoe andere technieken uitpakten op het uitstalleven: het gebruik van MA-verpakking, een coating met BioFresh en de inzet van SmartFresh aan het einde van de bewaring. Het idee was om in de laatste week van de CA-bewaring (net voor celopening) extreme CA-condities toe te passen. Door zo’n conditioneringshock zou de rijping en afleving van de peren, na opening van de cel, mogelijk trager op gang komen. Door dergelijke extreme conditionering maar een week toe te passen, zou het risico op schade aan de vruchten beperkt zijn. Er werden zeven verschillende conditioneringshocks uitgevoerd met 0,5 tot 3 procent zuurstof in combinatie met 0,8 tot 25 procent CO2. Het aantrekkelijke van dit idee was dat bewaarders het kunnen uitvoeren in de reguliere bewaarcellen, onder meer door te stoppen met beluchting en scrubben in de periode voor opening van de cel. Dit experiment werd eind juni 2011 uitgevoerd met Conferenceperen van vier herkomsten na negen maanden CA-bewaring. Na genoemde behandelingen werden de peren een week uitgestald bij 10°C waarna de kwaliteit beoordeeld werd. CA-shockbehandelingen zoals hier uitgevoerd geven óf te weinig effect om bruikbaar te zijn, óf te veel risico op de ontwikkeling van inwendig bruin als er wel een redelijk effect is. Toepassing van BioFresh of SmartFresh aan het einde van de lange CA bewaring liet hier geen voordelen zien. Belangrijkste resultaat is dat MA-verpakking een waardevolle methode kan zijn om de Conferenceperen met betere stevigheid en kleurbehoud bij de consument te brengen. Aandachtspunt voor implementatie is wel het vermijden van de ontwikkeling van bijsmaak door ongewenste fermentatie.
  Fruitmot in peer
  Helsen, H.H.M. ; Polfliet, M. ; Trapman, M. - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 19
  pyrus communis - peren - cydia pomonella - aantasting - zomer - ziektepreventie - plagenbestrijding - nederland - pyrus communis - pears - cydia pomonella - infestation - summer - disease prevention - pest control - netherlands
  Op appel ontstaat de meeste fruitmotaantasting in de loop van juni of juli. In jaren met een tweede generatie kan er in augustus nog schade bijkomen. Op peer (Conference) treedt in de meeste jaren nauwelijks vroege aantasting op, terwijl vanaf augustus de schade soms sterk toeneemt. Proeven bij PPO in Randwijk lieten zien hoe dit verschil ontstaat. Van fruitmoteieren die op vruchten van Elstar werden gelijmd, leverde grofweg een derde tot de helft een rups, en dus een aangetaste vrucht op. Bij Elstar veranderde de gevoeligheid van de vruchten voor aantasting gedurende het seizoen niet veel. Bij Conference wel: aan het begin van het seizoen overleefden veel minder rupsen dan later in de zomer. De proefresultaten zijn aanleiding om de bestrijdingsstrategie voor fruitmot op Conference aan te passen en rond begin augustus, als de vruchten extra gevoelig zijn, een fruitmotbestrijding uit te voeren.
  Onderzoek naar de veroorzakers van vruchtrot bij peren (Conference) in de lange bewaring
  Wenneker, M. ; Bruine, J.A. de; Vink, P. ; Pham, K.T.K. - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (PPO 2013-05) - 19
  fruitteelt - pyrus communis - vruchtrot - plantenziekteverwekkende schimmels - cadophora - neofabraea - landbouwkundig onderzoek - bewaarziekten - fruit growing - pyrus communis - fruit rots - plant pathogenic fungi - cadophora - neofabraea - agricultural research - storage disorders
  In de lange bewaring van peren wordt regelmatig zeer zware uitval door vruchtrot geconstateerd. Deze bewaarverliezen kosten de teler en bewaarders veel geld. Het is onbekend waar deze rot door veroorzaakt wordt. Door Wageningen UR, PPO Bollen Boomkwekerij & Fruit is een groot aantal perenmonsters onderzocht op de mogelijke veroorzakers. Uit het onderzoek blijkt dat twee schimmel geslachten als hoofdveroorzaker van vruchtrot bij peren aangewezen kunnen worden. Dat zijn Cadophora, de veroorzaker van visogen, en Neofabraea, de veroorzaker van lenticelspot. Om welke soorten binnen deze schimmel geslachten het precies gaat moet verder onderzocht worden. Cadophora lijkt in partijen meer uitval te geven dan Neofabraea. In een aantal gevallen werd meer dan 60% uitval vastgesteld. Ook werden in monsters soms beide schimmels aangetroffen. Goede bestrijdingsadviezen kunnen nog niet geven worden. Kennis over de levenswijze en infectiemomenten van de schimmels is daarvoor ontoereikend.
  Scald in Conference : bewaarseizoen 2011-2012
  Geijn, F.G. van de; Schoorl, F.W. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR - 19
  fruitteelt - peren - schilsterfte - gewasbescherming - pyrus communis - gewaskwaliteit - opslagruimte - tuinbouwbedrijven - rapporten - fruit growing - pears - scald - plant protection - pyrus communis - crop quality - storage space - market gardens - reports
  Het doel is een rapportage te leveren met de belangrijkste bevindingen uit een inventarisatie van de scald problematiek op Conference peer. Hiervoor worden de ervaringen van belangrijkste Conference bewaar- en teeltlocaties verzameld door bedrijfsbezoeken en telefonische interviews.
  Stikstofbemesting Conference : de invloed van stikstofbemesting op het suikergehalte bij Conference
  Maas, M.P. van der; Vlas, M.J. de - \ 2012
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Bomen & Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit nr. 2011-19a) - 43
  pyrus communis - peren - stikstofmeststoffen - suikergehalte - gewicht - fruitteelt - bemesting - pyrus communis - pears - nitrogen fertilizers - sugar content - weight - fruit growing - fertilizer application
  In het in dit rapport beschreven onderzoek is gekeken naar het effect van stikstofbemesting op her suikergehalte en vruchtgewicht bij Conference.
  Chemische vruchtdunning bij Conference : verslag dunproeven bij Conference in 2011
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. - \ 2012
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 29
  pyrus communis - peren - dunnen - chemische behandeling - nederland - pyrus communis - pears - thinning - chemical treatment - netherlands
  Door een verslechterde prijsvorming van kleine peren neemt het belang van dunning bij Conference toe. Bovendien wordt met het duurder worden van arbeid en met een toenemend areaal de noodzaak groter om via chemische dunning de hoeveelheid handdunwerk zoveel mogelijk te beperken. Vanaf 2007 wordt daarom door PPO onderzoek gedaan naar chemische dunning bij Conference. Het doel van het onderzoek was het ontwikkelen van een betrouwbare methode voor chemische vruchtdunning van Conference. In 2011 zijn de meest perspectiefvolle behandelingen uit het eerder onderzoek op 3 verschillende Conferencepercelen vergeleken. Dit is gedaan om meer inzicht te verkrijgen in de mate van dunnende werking van de middelen onder verschillende teeltcondities. Omdat de middelen niet toegelaten zijn voor dunning bij peer worden ze onder code vermeld en was dit onderzoek (onder de vereiste deugdelijkheidseisen) voor twee middelen nodig om ze hiervoor toegelaten te krijgen. Voor het derde middel ligt er een aanvraag voor toelating bij peer en zijn de op het toekomstige etiket vermelde drie toegestane bespuitingen in de proef getest.
  Perendunproef
  Anonymous, ; Peters, H. - \ 2012
  pears - pyrus communis - thinning - mechanical methods - buds - fruit growing
  Minder handdunwerk en betere maat
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)40/41. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  pyrus communis - peren - dunnen - chemische bestrijding - proeven op proefstations - chemische testen - gewasbescherming - cultuurmethoden - pears - thinning - chemical control - station tests - chemical tests - plant protection - cultural methods
  PPO onderzoekt al enkele jaren de mogelijkheden van chemische dunning bij Conference. Dit om met minder handdunwerk de maat te verbeteren. In 2011/'12 vergeleek PPO een aantal behandelingen die in eerdere proeven goede resultaten gaven op praktijkpercelen, onder verschillende teeltcondities. Het bleek dat met chemische vruchtdunning bij Conference en minder handdunwerk een minstens even goede, grove maatsortering was te bereiken als alleen met handdunnen. Daarnaast was sprake van een betere bloemknopvorming.
  Chemische vruchtdunning bij Conference, verslag dunproef 2010
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. - \ 2011
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek PLant & Omgeving 2011-13) - 25
  dunnen - pyrus communis - peren - landbouwchemicaliën - grootte - landbouwplantenteelt - nederland - chemisch snoeien - fruitteelt - thinning - pyrus communis - pears - agricultural chemicals - size - crop husbandry - netherlands - chemical pruning - fruit growing
  In 2010 is door PPO-Fruit in Randwijk een dunproef uitgevoerd bij Conference. Het doel van het onderzoek was het ontwikkelen van een betrouwbare methode voor chemische vruchtdunning van Conference. Drie middelen zijn in verschillende concentraties en combinaties getoetst op effecten op vruchtdunning, vruchtgrootte en vruchtkwaliteit bij Conference. Tevens is onderzocht of aanvullend handdunnen het eventuele negatieve effect op de vruchtmaat opheft. De aanvullende handdunning maakt daarnaast ook duidelijk hoeveel handdunwerk wordt bespaard door toepassing van de gebruikte chemische middelen.
  Epidemiologie en bestrijding van dode bloemknoppen bij peer
  Wenneker, M. ; Jong, P.F. de; Joosten, N.N. ; Anbergen, R.H.N. - \ 2011
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 65
  pyrus communis - peren - alternaria alternata - plantenziekteverwekkende schimmels - pseudomonas syringae pv. syringae - plantenziekteverwekkende bacteriën - fruitteelt - plantenziekten - gewasbescherming - pyrus communis - pears - alternaria alternata - plant pathogenic fungi - pseudomonas syringae pv. syringae - plant pathogenic bacteria - fruit growing - plant diseases - plant protection
  Van 2005 – 2009 heeft Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), sector fruit, onderzoek verricht naar de oorzaak, en het oplossen van het knelpunt van dode bloemknoppen bij peer. Tot een aantal jarengeleden werd algemeen verondersteld dat de bacterie Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss) de veroorzaker was van bloemknopsterfte bij peer. Dit werd ondermeer gebaseerd op het feit dat aangetoond is dat Pss de veroorzaker van bloemsterfte is. In Nederland kon een relatie tussen Pss en bloemknopsterfte niet worden aangetoond (Wenneker et al., 2008). In dit onderzoek werd de schimmel Alternaria alternata in associatie met de ziekte gebracht. In laboratoriumproeven werd de pathogeniteit van de schimmel aangetoond. Aangenomen wordt dat A. alternata de veroorzaker van bloemknopsterfte bij peer is in Nederland
  Bestrijding zwartvruchtrot (Stemphylium vesicarium)
  Jong, P.F. de; Vlas, M.J. de; Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Anbergen, R.H.N. - \ 2011
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving Bloembollen Boomkwekerij & Fruit - 89
  pyrus communis - peren - schimmelziekten - stemphylium vesicarium - plantenziekteverwekkende schimmels - voorspellen - drempelmodellen - ziektebestrijding - chemische bestrijding - fungiciden - gewasbescherming - pyrus communis - pears - fungal diseases - stemphylium vesicarium - plant pathogenic fungi - forecasting - threshold models - disease control - chemical control - fungicides - plant protection
  De ziekte zwartvruchtrot wordt veroorzaakt door de schimmel Stemphylium vesicarium. De ziekte brengt schade toe aan bladeren en vruchten. PPO fruit heeft het waarschuwingsmodel 'Stemphy' in proeven uitgebreid getest. Overzicht van de behandelingen en de resultaten in de periode 2006-2010.
  Chemische vruchtdunning bij Conference : verslag dunproef bij Conference
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. - \ 2010
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit nr. 2010-21) - 29
  dunnen - pyrus communis - peren - landbouwchemicaliën - grootte - landbouwplantenteelt - nederland - thinning - pyrus communis - pears - agricultural chemicals - size - crop husbandry - netherlands
  In 2009 is door PPO-Fruit in Randwijk een dunproef uitgevoerd bij conference peren. Met het duurder worden van arbeid en de verslechterde prijsvorming van kleine peren wordt de noodzaak steeds groter om nauwkeurig te dunnen en om via chemische dunning de hoeveelheid handdunwerk zoveel mogelijk te beperken. Het doel is om een betrouwbare methode te ontwikkelen voor chemische vruchtdunning van Conference. In de proef zijn daarvoor drie verschillende middelen getoetst om te kijken wat het effect van de middelen zijn op vruchtgrootte en vruchtkwaliteit.
  Versneld afbreken van residuen van gewasbeschermingsmiddelen op appel en peer
  Jong, P.F. de; Bastiaan-Net, S. - \ 2010
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 50
  appels - peren - pyrus communis - malus pumila - pesticidenresiduen - degradatie - opslag - ozon - zepen - apples - pears - pyrus communis - malus pumila - pesticide residues - degradation - storage - ozone - soaps
  Er is een grotere bewustwording bij de consumenten over de aanwezigheid van residuen op fruit. Dit als gevolg van aandacht voor dit thema in de media. Als reactie daarop hebben een aantal supermarkten hun normen aangescherpt. Het gebruik van gewasbescherming is echter noodzakelijk om aan de kwaliteitseisen te voldoen die de consument stelt. Het eenvoudig weglaten van bestrijdingsmiddelen zou leiden tot een grote toename van aantastingen van ziekten en plagen met grote verliezen tot gevolg. Daarom zal gekeken moeten worden naar mogelijkheden om met minder residu op het geconsumeerde fruit toch te komen tot hetzelfde kwaliteitsniveau. Een oplossing die mogelijk op korte termijn haalbaar is, is het versneld afbreken van residuen op de vrucht na bewaring.
  Groeibeheersing bij Conference
  Maas, F.M. ; Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Kanne, H.J. - \ 2008
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport / PPO nr. 2008-024) - 39
  pyrus communis - peren - groei - fruitteelt - plantengroeiregulatoren - snoeien van wortels - pyrus communis - pears - growth - fruit growing - plant growth regulators - root pruning
  De proef werd in de periode 2004-2008 uitgevoerd met conference op Kwee MC, met tussenstam Doyenné du Comice. De matig productieve bomen stonden in rivierklei (verse grond) met een diep doorwortelbaar profiel, met 30% lutum. Het doel van de proef was om te komen tot regelmatige, hoge producties van een goede vruchtkwaliteit. Dit vereist een goede regulatie van de boomgroei en de vruchtdracht. Na het beëindigen van de toelating van CCC is de belangstelling voor een andere groeiremmingsmethoden toegenomen. In de proef werden een zestal groeiremmingsstrategieën met elkaar vergeleken en waren wortelsnoei en het inzagen van de stambasis ingrepen. Deze werden gecombineerd met het spuiten van middel E of het spuiten van Regalis. Naast wortelsnoei, inzagen en groeiregulatoren werd ook onderzocht in hoeverre gecontroleerde droogtestress een bijdragen kan leveren aan de beheersing van de groei van perenbomen.
  Dode bloemknoppen bij peer : oorzaken en bestrijding - onderzoek 2002-2005
  Wenneker, M. ; Anbergen, R.H.N. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2008
  Randwijk : Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit 2008-37) - 33
  pyrus communis - pyrus - alternaria alternata - knoppen - fungiciden - ziektebestrijding - pyrus communis - pyrus - alternaria alternata - buds - fungicides - disease control
  Projectnummer 3261034900 PT nummer 36260
  Verslag onderzoek verdampingsremmers bij peer in 2006 en 2007 : resultaten van een proef ter verbetering van de vruchtgroei en vruchtschilkwaliteit met verdampingsremmers en gibberellinen bij peer in 2 proefjaren
  Maas, F.M. ; Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Kanne, H.J. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2008
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2008-18) - 19
  pyrus communis - peren - evaporatie - gibberellinen - vruchten - groei - nederland - pyrus communis - pears - evaporation - gibberellins - fruits - growth - netherlands
  De vruchtmaat van peren is bepalend voor de prijsvorming. Een goede verzorging, groeibeheersing en optimaal drachtniveau zijn basisvoorwaarden voor de juiste peermaat. De diktegroei wordt sterk beïnvloed door waterstress. Eerder onderzoek gaf aan de dat de vruchtgroei beter is als de verdamping van de bomen laag is. Remming van de verdamping zou de vruchtgroei kunnen stimuleren en grotere vruchten kunnen geven. Het effect van de middelen Surround, Vapor Gard(R), GA 4/7 en Platina getoets op de vruchtmaat en verruwing (brondskleuring) van de peren. De resultaten geven aan dat een goede regulatie van de vruchtdracht door tijdig dunnen meer perspectief biedt om grotere peren te oogsten dan het inzetten van middelen als Vapor Gard(R), Surround, GA 4/7 of Platina.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.