Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 357

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==quality controls
Check title to add to marked list
Resultaten melk- en grasmonitoring en kwaliteitscontroles 2015 : Landelijk Meetnet Radioactiviteit in Voedsel
Onstenk, C.G.M. ; Vos van Avezathe, A. ; Gerssen, A. - \ 2016
Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT-rapport 2016.001) - 27 p.
voedselproductie - radioactiviteit - monitoring - meetnetten - kwaliteitscontroles - melkcontrole - graslanden - food production - radioactivity - monitoring networks - quality controls - milk recording - grasslands
Het Landelijk Meetnet Radioactiviteit in Voedsel (LMRV) dient als bewaking voor de voedselproductie en wordt ingezet in het nationale monitoringsprogramma, met name voor de monitoring van radioactiviteit in melk. In dit jaarrapport worden de resultaten van de melk- en grasmonitoring, en van de kwaliteitscontroles van de voedselmonitoren in 2015 gepresenteerd. In geen van de onderzochte melk- en grasmonsters zijn kunstmatige radionucliden gevonden, alleen natuurlijke radionucliden. Uit de kwaliteitscontrolemetingen van de weipoederbatches en het I-131 rondzendonderzoek blijkt dat de spreiding in resultaten tussen de verschillende voedselmonitoren onderling gering is. Behoudens twee K-40-resultaten voldeden alle meetresultaten aan de gehanteerde marge voor een terugvinding van tussen de 80% en 120%. Voor Cs-137 en I-131 komen de resultaten van de voedselmonitoren en het resultaat van de geaccrediteerde methode op de hoge-resolutie gammaspectrometer overeen. De weipoedermetingen laten voor het natuurlijke radionuclide K-40 echter wel een systematische overschatting zien ten opzichte van de gehanteerde referentiewaarden, welke voor een belangrijk deel toe te schrijven is aan de toegekende, te lage, referentiewaarden.
ICES palingkwaliteit Workshop in Brussel
Haenen, O.L.M. ; Belpaire, C. - \ 2015
Aquacultuur 30 (2015)2. - ISSN 1382-2764 - p. 25 - 26.
workshops (programma - palingen - palingteelt - protocollen - kwaliteitscontroles - kwaliteitszorg - visbestand - workshops (programs) - eels - eel culture - protocols - quality controls - quality management - fishery resources
Van 20 t/m 22 januari 2015 kwam een ICES ad hoc werkgroep van palingexperts bijeen in Brussel, bij het INBO (Instituut voor Natuur en Bosonderzoek). De afkorting ICES staat voor International Council for the Exploration of the Sea en is een wereldwijde organisatie, die op wetenschappelijke basis advies geeft aan overheden voor een duurzaam gebruik van de oceanen. Aan ICES werken meer dan 4000 wetenschappers vanuit meer dan 350 mariene instituten in 20 lidstaten en andere landen mee.
Nauwkeurige gasanalyse-systemen voor kwaliteitsbewaking tijdens fruitopslag : Effecten van ethyleen en ethanol tijdens bewaring van appelen en peren189953 / RAPPORT
Schaik, A.C.R. van; Reuler, H. van - \ 2015
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 39
fruitteelt - chemische bewaring - bewaarfysiologie - kwaliteitscontroles - kwaliteit na de oogst - houdbaarheid (kwaliteit) - ethyleen - ethanol - appels - peren - proeven op proefstations - sensors - fruit growing - chemical preservation - postharvest physiology - quality controls - postharvest quality - keeping quality - ethylene - apples - pears - station tests
Met een consortium van bedrijven en kennisinstellingen is onderzoek uitgevoerd naar grenswaarden voor de gasvormige componenten ethyleen en ethanol welke geproduceerd worden voor en tijdens de opslag van hardfruit. De ethyleen productie na de oogst kan mogelijk gebruikt worden als een rijpingsindicator voor partijen of cellen fruit. Deze componenten kunnen zich ook ophopen in de CA (controlled atmosphere) bewaring van appelen en peren en hebben ook tijdens de bewaring ook een duidelijke relatie met de kwaliteit van het product. Tevens is voor ethyleen een prototype ethyleen meter ontwikkeld.
Shrimp quality and safety management along the supply chain in Benin
Dabade, D.S. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Marcel Zwietering; D.J. Hounhouigan, co-promotor(en): Heidy den Besten. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462574205 - 158
garnalen - penaeus - penaeus monodon - voedselkwaliteit - voedselveiligheid - bacteriëntelling - kwaliteitscontroles - kwaliteitszorg - benin - microbiologie - risicobeheersing - risicoanalyse - kwantitatieve methoden - shrimps - penaeus - penaeus monodon - food quality - food safety - bacterial counting - quality controls - quality management - benin - microbiology - risk management - risk analysis - quantitative methods

Abstract

This thesis focuses on quality and safety management of tropical shrimp (Penaeus spp.) using Benin (West Africa) as an example of a shrimp exporting country. The entire supply chain, from fishing areas (brackish waters) to shrimp processing plants, was investigated. The steps of the chain prior to shrimp processing at the freezer plants were critical for shrimp quality and safety because of prevailing temperature abuse and inappropriate hygienic conditions. Combining culture-dependent (plate counts) and culture independent (DGGE, clone libraries analysis) approaches, it was found that bacterial concentration in shrimps was higher than that of their surrounding water and sediment. Conversely, bacterial diversity was higher in water or sediment than in shrimps. At species level, distinct bacterial communities were associated with sediment, water or shrimp samples. Spoilage evaluation of shrimps showed that during storage at 0ºC, Pseudomonas spp. were dominant, whereas at 7ºC and 28ºC, H2S-producing bacteria were the dominant group of microorganisms. An empirical model predicting shrimp shelf-life as a function of constant storage temperature was developed. Isolates producing strong off-odor were identified by 16S rRNA sequencing as mainly lactic acid bacteria (LAB) and Enterobacteriaceae at 28ºC or 7ºC and Pseudomonas spp. and LAB (Carnobacterium maltaromaticum) at 0ºC. The fastest growing isolates namely, Pseudomonas psychrophila and C. maltaromaticum were selected for their spoilage activity and for modeling studies. P. psychrophila had a higher growth rate and a higher spoilage activity at 0 to 15ºC, while at 28ºC, C. maltaromaticum had a higher growth rate. Models predicting the growth of pseudomonads in shrimps as a function of temperature were constructed. These models were validated under dynamic storage temperatures simulating actual temperature fluctuation in the supply chain. Using different risk classification approaches, the main foodborne pathogen risks identified were Vibrio parahaemolyticus and Salmonella. The management of the risks posed by the main pathogens was addressed using different scenarios to meet the set food safety objectives. Based on quantitative and ecological studies, this thesis developed tools that can be used in decision-making regarding tropical shrimp quality and safety management.

PPS project: ontwikkeling diagnostiek plantenziekten Q en K
Bonants, P.J.M. ; Ebskamp, M. ; Kock, M.J.D. de; Kooman, M. - \ 2015
tuinbouw - plantenziekten - gewaskwaliteit - detectie - moleculaire diagnostiek - inspectie - kwaliteitscontroles - diagnose - gewasbescherming - protocollen - conferenties - horticulture - plant diseases - crop quality - detection - molecular diagnostics - inspection - quality controls - diagnosis - plant protection - protocols - conferences
Doelstelling van dit project is de ontwikkeling van kostenefficiënte en gevalideerde moderne (moleculaire) methoden t.b.v. de diagnostiek plantenziekten (Q en K) voor de keuringsdiensten en NVWA, gebruikmakend van de meest innovatieve technologieën en strategieën.
Kwaliteit leveren! : haal bollen met een afwijking eruit : Odrzuccaj chore i porazone cebulki
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, - \ 2014
siergewassen - bloembollen - lelies - vermeerderingsmateriaal - kwaliteitscontroles - gewasbescherming - sorteren - beschadigingen - ornamental crops - ornamental bulbs - lilies - propagation materials - quality controls - plant protection - sorting - injuries
Afbeeldingen van aangetaste bollen van lelies die bij het sorteren verwijderd moeten worden.
Detectie van plantenpathogenen en –aantasters
Bonants, P.J.M. ; Lee, T.A.J. van der; Vlugt, R.A.A. van der; Dullemans, A.M. ; Verbeek, M. ; Ebskamp, M. ; Bruinsma, M. ; Kooman, M. ; Haan, E. de; Kock, M. de; Miglino, R. ; Kox, L. - \ 2014
Gewasbescherming 45 (2014)5. - ISSN 0166-6495 - p. 157 - 158.
conferenties - plantenziekteverwekkers - kwaliteitscontroles - inspectie - diagnostische technieken - samenwerking - detectie - gewasbescherming - conferences - plant pathogens - quality controls - inspection - diagnostic techniques - cooperation - detection - plant protection
Nederland speelt internationaal een belangrijke rol in productie en handel van plantaardig materiaal. Hierin zijn vaak ongewenste veroorzakers van quarantaine- (Q) en kwaliteitsziekten (K) en -plagen een storende factor. Om de (fytosanitaire) kwaliteit van verhandeld (met name ook geëxporteerd) plantmateriaal ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen, en eigen teelten te vrijwaren van ongewenste organismen is het van groot belang vroegtijdig deze plantenpathogenen te kunnen detecteren en te identificeren. Hiervoor zijn gevalideerde onderzoekmethoden noodzakelijk, die geschikt zijn voor routinematig gebruik door het bedrijfsleven, de keuringsdiensten en de NVWA. De hier voorgestelde intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen, overheid en keuringslaboratoria is noodzakelijk om de agrarische sector toekomstbestendig te houden. Daarnaast dient naast aandacht voor nieuwe ontwikkelingen ook aandacht besteedt te worden aan kwaliteitsborging en efficiëntie verbetering van bestaande technieken zodat de taken van de keuringsdiensten beter uitgevoerd kunnen worden.
The limits of testing for microbiological food safety
Joosten, H.M.L.J. - \ 2014
Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461737939 - 24
voedselveiligheid - voedselmicrobiologie - microbiële besmetting - voedselanalyse - kwaliteitscontroles - food safety - food microbiology - microbial contamination - food analysis - quality controls
State-of-the-art bewaren van tulpenbollen (1) : Energie-efficiëntie
Wildschut, J. - \ 2013
BloembollenVisie 2013 (2013)270. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - energie - energiegebruik - technische vooruitgang - luchtstroming - kratten - kwaliteitscontroles - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - energy - energy consumption - technical progress - air flow - crates - quality controls
Het in 2007 gestarte project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen heeft laten zien dat met deze technologie veel energie bespaard kan worden. De kwaliteit van de bollen wordt hierbij verbeterd. Daarnaast is er tot en met 2011 veel aanvullend onderzoek verricht, onder meer naar de verbetering van de luchtverdeling over de kistenstapeling. Hierdoor kan nog veel meer energie bespaard worden. In een reeks van vier artikelen worden de bevindingen van dit project samengevat. Dit eerste artikel behandelt het energieverbruik.
Analyse van residugegevens en spuitschema's in kleinfruit (rode bes)
Wenneker, M. - \ 2013
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (PPO 2013-04) - 23
fruitteelt - bessen - kleinfruit - pesticidenresiduen - residuen - kwaliteitscontroles - spuiten - analyse - landbouwkundig onderzoek - fruit growing - berries - small fruits - pesticide residues - residues - quality controls - spraying - analysis - agricultural research
Residuen van gewasbeschermingsmiddelen op vruchten zijn in toenemende mate een probleem voor de afzet. Door retailers worden steeds hogere eisen gesteld aan het aantal verschillende residuen dat mag worden aangetroffen en aan het residuniveau dat geaccepteerd wordt (bovenwettelijke eisen). In kleinfruit (m.n. rode bessen) zijn hierdoor in de afgelopen jaren problemen ontstaan, omdat veel verschillende actieve stoffen in de residu-analyses worden teruggevonden, en de hoeveelheid residu soms de MRL-waarde nadert. Om aan de eisen van de retail te kunnen voldoen is het noodzakelijk dat het aantal stoffen dat bij residu-analyses wordt aangetoond vermindert én het residuniveau wordt verlaagd. Tevens werden bijbehorende spuitschema’s geanalyseerd.
Weet wat je meet (interview met Leo Marcelis); Thema: Plantmonitoring
Sleegers, J. ; Marcelis, L.F.M. - \ 2013
Vakblad voor de Bloemisterij 68 (2013)13. - ISSN 0042-2223 - p. 27 - 27.
kasgewassen - gewasmonitoring - monitoring - kwaliteitscontroles - instrumenten (meters) - greenhouse crops - crop monitoring - quality controls - instruments
"Plantmonitoring is een complexe zaak", zegt Leo Marcelis, hoogleraar Energiezuinige Teelten bij WUR Glastuinbouw. "De meetapparatuur heeft een bepaalde onnauwkeurigheid en alle planten zijn verschillend. Het is goed om stil te staan bij de betrouwbaarheid van metingen."
Sortimentsonderzoek Potentilla fruticosa
Hoffman, M.H.A. - \ 2013
potentilla fruticosa - ornamental woody plants - varieties - cultivars - species diversity - use value - variety classification - quality controls
Grote oogst aan nieuwe Buddleja
Hop, M.E.C.M. - \ 2013
De Boomkwekerij 25 (2013)4. - ISSN 0923-2443 - p. 23 - 23.
buddleja davidii - houtachtige planten als sierplanten - rassen (planten) - cultivars - nieuwe soorten - plantenveredeling - kwaliteitscontroles - kruisingen - hybride rassen - ornamental woody plants - varieties - new species - plant breeding - quality controls - crosses - hybrid varieties
De sortimentsvernieuwing in Buddleja zit in een stroomversnelling. PPO testte het sortiment B. davidii en licht een tipje van de sluier op over de nieuwste rassen.
Razendsnel én nauwkeurig
Zedde, Rick van de - \ 2013
nurseries - seedlings - planting stock - sorters - innovations - quality controls - labour - seed quality
Factsheet gebruik PlAMV-toetsen
Kock, M.J.D. de; Schadewijk, T. van; Frijlink, D. - \ 2012
lelies - lilium - kwaliteitscontroles - screenen - plantago asiatica mosaic virus - elisa - polymerase-kettingreactie - virusziekten - gewasbescherming - lilies - quality controls - screening - polymerase chain reaction - viral diseases - plant protection
Toetsen voor PlAMV zijn een onderdeel van een kwaliteitssysteem om virusvrij materiaal te produceren. Op basis van toetsuitslagen worden beslissingen gemaakt over de bestemming en gebruik van een partij. Het eerste overzicht met beschikbare toetsen voor PlAMV helpt bij het begrijpen van de verschillende toetsen die voor PlAMV beschikbaar zijn. In het tweede overzicht wordt per moment in de productiefase van lelies advies gegeven welke PlAMV-toetsen ingezet zouden moeten worden om met de grootst mogelijke betrouwbaarheid de virusstatus van een partij lelies te bepalen.
A model for risk based safety control of feed ingredients
Bikker, P. ; Jongbloed, A.W. ; Nijs, W.C.M. de; Hoogenboom, L.A.P. ; Noordam, M.Y. ; Jong, J. de - \ 2012
voedselveiligheid - kwaliteitscontroles - diervoeding - modellen - risicoschatting - food safety - quality controls - animal nutrition - models - risk assessment
Development of a spread sheet model to predict the contribution of individual feed ingredients to the risk for human and animal health of specific contaminants, e.g. dioxins, aflatoxin B1 and DON.
Certificeringsschema’s in visserij en aquacultuur voor behoud van biodiversiteit
Beukers, R. ; Harms, W.B. - \ 2012
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 20) - 4
visserij - aquacultuur - biodiversiteit - kwaliteitscontroles - kwaliteitsnormen - noordzee - fisheries - aquaculture - biodiversity - quality controls - quality standards - north sea
De opkomst van certificeringsschema’s is de afgelopen jaren een van de belangrijkste ontwikkelingen binnende internationale visserijsector. Certificeringsschema’s beoordelen grof gezegd de mate van duurzaamheid van een bepaalde visserij- of aquacultuuractiviteit. Dit gebeurt door de activiteit te toetsen aan criteria en indicatoren voor verschillende duurzaamheidsaspecten zoals de vangst- of kweekmethode, bestandsbeheer en impact van de activiteit op het ecosysteem. WOt-paper 20 gaat in op de meerwaarde van certificering van visserij- en aquacultuurproducten voor het behoud van biodiversiteit.
Aquaculture Stewardship Council (ASC) ontwikkeltraject meerval : een inventarisatie
Poelman, M. ; Rothuis, A.J. ; Bosma, R.H. - \ 2012
Aquacultuur 27 (2012)1. - ISSN 1382-2764 - p. 9 - 15.
clarias - clarias gariepinus - aquacultuur - certificering - kwaliteitscontroles - viskwekerijen - aquaculture - certification - quality controls - fish farms
Om een Aquaculture Stewardship Council (ASC) gecertificeerd product te krijgen is een standaard nodig, waaraan getoetst kan worden. Deze standaard geeft certificeerders een referentiekader. Pas als een standaard aanwezig is, kunnen producten gecertificeerd worden.
3D sorteren van kiemplanten werkt sneller en beter
Kierkels, T. ; Zedde, H.J. van de - \ 2012
Onder Glas 9 (2012)4. - p. 22 - 23.
tuinbouwbedrijven - zaailingen - sorteermachines - scheidingsapparaten - automatisering - innovaties - arbeid (werk) - bedrijfskosten - kwaliteitscontroles - glastuinbouw - groenten - tomaten - market gardens - seedlings - sorters - separators - automation - innovations - labour - operating costs - quality controls - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes
Vorig jaar had de Westlandse Plantenkwekerij in Made nog tientallen uitzendkrachten nodig om in korte tijd enkele miljoenen tomatenonderstammen te sorteren. Dit seizoen staan er drie of vier mensen aan de band. Het bedrijf heeft als eerste in de wereld een sorteerlijn voor jonge planten met 3D technologie. Behalve arbeidsbesparing geeft die ook kwaliteitsverbetering.
Animal proteins : annual report 2011 of the Dutch National Reference Laboratory
Raamsdonk, L.W.D. van; Scholtens-Toma, I.M.J. ; Vliege, J.J.M. ; Pinckaers, V.G.Z. - \ 2012
Wageningen : RIKILT (Report / RIKILT 2012.013) - 22 p.
dierlijke eiwitten - voer - diervoedering - kwaliteitscontroles - animal proteins - feeds - animal feeding - quality controls
RIKILT serves as the official control laboratory for animal proteins in feeds in the Netherlands.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.