Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 213

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Kwaliteit van modellen voor wettelijke onderzoekstaken
  Houweling, H. ; Voorn, G.A.K. van; Giessen, A. van der; Wiertz, J. - \ 2015
  Wageningen : WOT Natuur & Milieu - Wageningen UR (WOt-paper 38) - 4
  kwaliteitsnormen - modellen - recht - natuur - milieu - landbouwwetenschappen - landschap - evaluatie - quality standards - models - law - nature - environment - agricultural sciences - landscape - evaluation
  De unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu van Wageningen UR (WOT N&M) zet modellen, (ruimtelijke) gegevensbestanden en graadmeters in bij het beleidsgericht onderzoek voor het Planbureau voor de Leefomgeving en het Ministerie van Economische Zaken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om onderzoek voor de Natuurverkenningen, de Herijking van de Ecologische Hoofdstructuur of de Evaluatie van het Mest- en Gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Om de kwaliteit van deze modellen en (ruimtelijke) gegevensbestanden te verbeteren en te borgen maakt de WOT N&M gebruik van een kwaliteitssysteem. In deze WOtpaper wordt dit kwaliteitssysteem toegelicht.
  Quality of models for policy support
  Houweling, H. ; Voorn, G.A.K. van; Giessen, A. van der; Wiertz, J. - \ 2015
  Wageningen : Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOT Natuur & Milieu) (WOt-paper 38) - 4
  quality management - policy - quality standards - models - kwaliteitszorg - beleid - kwaliteitsnormen - modellen
  The Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOT N&M) at Wageningen UR uses models, geodatabases and indicators in its policyoriented research for PBL Netherlands Environmental Assessment Agency (see Bouwma et al., 2014) and the Dutch Ministry of Economic Affairs. This research is undertaken for a variety of purposes, for example for the Nature Outlook reports, the review of the National Ecological Network and the evaluation of the policy on fertilisers and crop protection products. WOT N&M operates a quality system to improve and maintain the quality of these models and databases. This WOt-Paper describes this quality system.
  De Gedragscode Bosbeheer : regeldruk voor boseigenaren
  Broekmeyer, M.E.A. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2619)
  bosbeheer - natuurbeheer - bedreigde soorten - flora - fauna - kwaliteitsnormen - forest administration - nature management - endangered species - flora - fauna - quality standards
  Toenemende regeldruk wordt wel als een belemmering ervaren voor de houtoogst en daarmee voor de functievervulling van het bos. Regeldruk wordt door boseigenaren vooral ervaren bij het voldoen aan de maatregelen uit de Gedragscode Bosbeheer. Dit rapport geeft de huidige stand van zaken bij het toepassen van de Flora- en faunawet en de Gedragscode Bosbeheer. Ook geeft het een kwalitatieve beschrijving van de werkdruk van boseigenaren bij het uitvoeren van de Gedragscode Bosbeheer. Tot slot schetst het toekomstige ontwikkelingen op het vlak van wettelijke bescherming van natuur.
  Evaluatie zuiveringstechniek voor verwijdering gewasbeschermingsmiddelen II : robuustheid bij hogere concentraties middelen en nieuwe technieken en behandelmethoden
  Ruijven, J.P.M. van; Beerling, E.A.M. ; Os, E.A. van; Staaij, M. van der - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1334) - 58
  glastuinbouw - oppervlaktewater - pesticiden - waterverontreiniging - kwaliteitsnormen - waterzuivering - inventarisaties - greenhouse horticulture - surface water - pesticides - water pollution - quality standards - water treatment - inventories
  Waterschappen treffen gewasbeschermingsmiddelen (GBM) aan in het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden in concentraties die hoger zijn dan de waterkwaliteitsnorm. Het beleidsvoornemen van de overheid is om deze normoverschrijdingen terug te dringen door het verplicht stellen van zuiveringstechnieken. In dit rapport worden de resultaten beschreven van tests met nieuwe technieken en behandelmethoden en ook van eerder onderzochte technieken die nu getest zijn bij hogere concentraties GBM. H2O2 (inline en batch) gaf wisselende resultaten (20-90% gemiddeld over de twaalf GBM) en lijkt daarmee nog niet praktijkrijp. Combinatie van H2O2, ozon en UV (inline) haalde 98% zuivering, evenals batchgewijze behandeling met ozon en UV. Meervoudige behandeling van water met H2O2 en LDUV gaf na drie passages langs de UV-lamp een effectiviteit van 87%, na achtmaal was dit opgelopen tot 98%. Bij een tienvoudige concentratie middelen in Standaard Water werd de effectiviteit van inline behandelen met H2O2 en LDUV 85%, voor H2O2 en MDUV 82% en voor kortdurende proeven voor ozon met actief koolfilter nagenoeg 100%. Bij een honderdvoudige concentratie werd de effectiviteit voor LDUV 78%, voor MDUV 65% en voor ozon en actief kool 99%. De systemen lijken dus behoorlijk robuust tegen wisselende concentraties middelen.
  De invloed van vegetatie op de erosiebestendigheid van dijken : de start van een monitoringsexperiment naar de effecten van de vegetatiesamenstelling op de erosiebestendigheid van de Purmerringdijk
  Reijers, V.C. ; Visser, E.J.W. ; Paulissen, M.P.C.P. ; Kroon, H. de - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2622) - 68
  dijken - veiligheid - grasmatverbetering - rassenkeuze (gewassen) - erosiebestrijding - kwaliteitsnormen - noord-holland - dykes - safety - sward renovation - choice of varieties - erosion control - quality standards - noord-holland
  Met het oog op klimaatverandering, waardoor zowel zeer droge als zeer natte perioden een grotere druk leggen op de conditie en kwaliteit van dijkgraslanden, is het zaak om experimenteel te onderzoeken welke rol de vegetatiesamenstelling heeft op de erosiebestendigheid. Door de geschiktheid van zowel gangbare als nieuwe zaadmengsels te testen en de huidige toetsingsmethoden te evalueren, kunnen de resultaten van dit onderzoek bijdragen aan toekomstige richtlijnen voor aanleg, beheer en toetsing van dijkgraslanden.
  Normstelling verspreidbare baggerspecie
  Harmsen, J. ; Rietra, R.P.J.J. ; Oste, L. ; Roskam, G.D. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2583) - 51
  waterbodems - baggeren - landgebruik - landbouwgronden - bodemkwaliteit - kwaliteitsnormen - water bottoms - dredging - land use - agricultural soils - soil quality - quality standards
  Bij de huidige normstelling is het mogelijk dat bij het toepassen of verspreiden van baggerspecie landbouwpercelen niet meer voldoen of in de toekomst gaan voldoen aan de criteria voor landbouwkundig gebruik. In dit onderzoek zijn nieuwe normen afgeleid waardoor landbouwkundig gebruik gewaarborgd wordt. Er is nagegaan wat de consequenties van de voorgestelde normen zijn op de hoeveelheid te verspreiden baggerspecie. Gebruik makende van deze rapportage zullen de uiteindelijke normen beleidsmatig worden vastgesteld.
  Elstar mutanten (poster)
  Heijerman-Peppelman, G. ; Elk, P.J.H. van - \ 2014
  fruitgewassen - appels - mutanten - gebruikswaarde - kwaliteitsnormen - hagelbescherming - fruit crops - apples - mutants - use value - quality standards - hail protection
  De consument herkent Elstar niet meer vanwege de grote hoeveelheid kleurmutanten. Daarom doet PPO onafhankelijk onderzoek naar de gebruikswaarde van acht verschillende mutanten om te komen tot uniforme Elstar van hoge kwaliteit in het winkelschap. De belangrijkste teelteigenschappen bij aanplant met- en zonder hagelnetten worden in beeld gebracht.
  KNMI’14-klimaatscenario’s voor Nederland; Leidraad voor professionals in klimaatadaptatie (met bijdragen van o.a. Ben Schaap, Gert-Jan Steeneveld en Arnold van Vliet)
  Schaap, Ben - \ 2014
  climatic change - scenario analysis - weather forecasting - quality standards
  Equivalentie van het EKO-keurmerk : vergelijkende studie naar Europese biologische pluslabels
  Koopmans, C.J. ; Janmaat, L. - \ 2014
  [Driebergen] : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2014-015 LbP) - 10 p.
  biologische landbouw - certificering - kwaliteitsetikettering - kwaliteitsnormen - biologische voedingsmiddelen - eu regelingen - organic farming - certification - quality labelling - quality standards - organic foods - eu regulations
  Een vergelijkende studie naar Europese biologische pluslabels. De onderwerpen en aanvullende eisen van Biogarantie, Bioland, Naturland en Biosuisse zijn naast elkaar geplaatst en vergeleken met de EU normen en specifieke Nederlandse interpretatie tot nu toe.
  Bestrijdingsmiddelen en nieuwe stoffen en in beeld gebracht voor Maasstroomgebied
  Verhagen, F. ; Kruijne, R. ; Klein, J. - \ 2014
  H2O online 2014 (2014)26 feb.
  hydrologie van stroomgebieden - waterverontreiniging - pesticiden - geneesmiddelen - inventarisaties - kaderrichtlijn water - kwaliteitsnormen - limburg - noord-brabant - zuidhollandse eilanden - catchment hydrology - water pollution - pesticides - drugs - inventories - water framework directive - quality standards - limburg - noord-brabant - zuidhollandse eilanden
  De schadelijkheid van bestrijdingsmiddelen en nieuwe stoffen – zoals geneesmiddelen – in het water staat steeds meer in de belangstelling. Hoe groot is het probleem? Worden normen overschreden? En wat is de herkomst van de verontreiniging? Voor het Maasstroomgebied zijn deze vragen in diverse studies in beeld gebracht. Dit artikel geeft een overzicht.
  'Alleen duurzame substraten en mengsels hebben de toekomst' (interview met Chris Blok, André van der Wurff en Tycho Vermeulen)
  Velden, P. van; Blok, C. ; Wurff, A.W.G. van der; Vermeulen, T. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)2. - p. 27 - 27.
  glastuinbouw - potplanten - kweekmedia - substraten - alternatieve methoden - duurzaamheid (sustainability) - kwaliteitsnormen - projecten - greenhouse horticulture - pot plants - culture media - substrates - alternative methods - sustainability - quality standards - projects
  In 2020 zullen er vermoedelijk andere substraten en mengsels in de pot zitten dan tot nu toe het geval is. Consumenten en telers stellen andere eisen en toeleveranciers van substraat willen innoveren. Dit jaar gaan verschillende partijen werken aan een visie op substraten. Dat is een gecompliceerd project, want er is bijna geen grondstof in de tuinbouw waaraan zoveel schakels in de keten eisen stellen.
  Essay : hoog tijd voor onafhankelijke en objectieve beoordeling van grondwaterinformatie
  Heijkers, W.J.M. ; Knotters, M. - \ 2013
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 19 (2013)3/4. - ISSN 1382-6069 - p. 135 - 140.
  grondwaterstand - monitoring - technische informatie - kwaliteitsnormen - groundwater level - monitoring - technical information - quality standards
  In het COLN-onderzoek in de jaren vijftig van de vorige eeuw werd voor het eerst informatie over de grondwaterstand op landelijke schaal ingewonnen, opgeslagen en verwerkt tot kaarten. Het verzamelen van grondwaterstanden gebeurt inmiddels steeds meer decentraal, maar grondwaterstanden worden wel centraal opgeslagen in DINO (http://www.dinoloket.nl/). Er zijn diverse methoden in gebruik waarmee uit deze gegevens kaarten van de grondwaterstandsdiepte kunnen worden gemaakt op verschillende schaalniveaus. In dit essay pleiten wij voor objectieve en onafhankelijke duiding van de kwaliteit van modelmatig gegenereerde grondwaterinformatie. Een landelijk gecoördineerd validatie monitoring-systeem is hiervoor naar onze mening onmisbaar.
  Onderzoek Weilanddepot Aanen; Gebruiksmogelijkheden voor de landbouw
  Harmsen, J. ; Rietra, R.P.J.J. ; Toorn, A. van den - \ 2013
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2442) - 50
  landbouw - bagger - baggerspeciedepots - landbouwgrond - bodemkwaliteit - kwaliteitsnormen - graslanden - milieubeleid - alblasserwaard - agriculture - dredgings - spoil banks - agricultural land - soil quality - quality standards - grasslands - environmental policy - alblasserwaard
  Verspreidbare bagger wordt in Nederland verspreid over aanliggende percelen en ook toegepast in weilanddepots. Het weilanddepot Aanen is in 2004 aangelegd onder de Wet Milieubeheer en de kwaliteit van de gerijpte specie voldoet bij de ontmanteling niet aan de nu geldende criteria voor verspreiden van baggerspecie (Besluit Bodemkwaliteit). Alterra heeft onderzocht of desondanks landbouw mogelijk is na ontmanteling van het depot. In 2011 en 2012 is op een deel van het perceel gras verbouwd en op een deel maïs. Uit de metingen is geconcludeerd dat het nieuw ingerichte perceel landbouwkundig kan worden gebruikt. Bij gebruik in de veehouderij (teelt van gras en maïs) zal dit leiden tot voedsel dat aan bestaande kwaliteitscriteria voldoet.
  Aquatic effect and risk assessment for plant protection products : evaluation of the Dutch 2011 proposal
  Smit, C.E. ; Arts, G.H.P. ; Brock, T.C.M. ; Hulscher, T.E.M. ten; Luttik, R. ; Vliet, P.J.M. van - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2463) - 146
  zoetwaterorganismen - pesticiden - aquatische ecologie - ecotoxicologie - kaderrichtlijn water - kwaliteitsnormen - freshwater organisms - pesticides - aquatic ecology - ecotoxicology - water framework directive - quality standards
  In this report the proposals for the prospective (underlying Regulation 1107/2009/EC) and the retrospective (underlying the Water Framework Directive) aquatic effect assessment for plant protection products (pesticides) as described in Alterra Report 2235 are evaluated by applying the proposed procedures to a number of realistic cases (neonicotinoid insecticide, pyrethroid insecticide, triazinone herbicide, mitosis inhibiting herbicide, pyridinamine fungicide and cyano-acetamide fungicide). The examples presented in this report can be used as an illustration how the effect assessment schemes as described in Alterra Report 2235 need to be applied in decision making. Furthermore, the Regulatory Acceptable Concentrations (RACs) derived for these example cases on the basis of the new effect decision trees are compared with their Predicted Environmental Concentrations (PECs) provided by the Exposure Working Group and calculated on the basis of the new Dutch ditch exposure scenario.
  Beoordeling leefgebied habitatrichtlijnsoorten voor artikel 17 van de rapportage
  Pouwels, R. ; Bugter, R.J.F. ; Griffioen, A.J. ; Wegman, R.M.A. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 343) - 39
  habitats - habitatrichtlijn - soortenrijkdom - oppervlakte (areaal) - kwaliteitsnormen - habitats - habitats directive - species richness - acreage - quality standards
  Voor de zesjaarlijkse rapportage van habitatrichtlijnsoorten moet een oordeel gegeven worden over het aspect ‘Leefgebied van de soort’. De beoordeling dient volgens een gestandaardiseerde methode gedaan te worden die tevens aansluit bij de Habitatrichtlijn en de Explanatory Notes & Guidelines (EN&G) van de Europese Unie. Daartoe zijn de EN&G verder geïnterpreteerd en is voor zes voorbeeldsoorten een methode getest. Deze methode zou voor ongeveer 50% van de habitatrichtlijnsoorten gehanteerd kunnen worden om het aspect ‘Leefgebied’ te beoordelen. De methode zal echter eerst aan soortexperts moeten worden voorgelegd. De methode geeft alleen een oordeel over de oppervlakte van het aspect ‘Leefgebied van de soort’ en niet over de kwaliteit van dit leefgebied. Voor de rapportage zijn beide beoordelingen nodig
  Protocol gebruiksvoorschriften dierlijke mest, versie 1.0
  Velthof, G.L. ; Bussink, W. ; Dijk, W. van; Groenendijk, P. ; Huijsmans, J.F.M. ; Pul, W.A.J. van; Schroder, J.J. ; Vellinga, Th.V. ; Oenema, O. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 120) - 86
  dierlijke meststoffen - bemesting - verontreinigingsbeheersing - wetgeving - kwaliteitsnormen - akkerbouw - graslanden - maïs - Nederland - animal manures - fertilizer application - pollution control - legislation - quality standards - arable farming - grasslands - maize - Netherlands
  Het Besluit Gebruik Meststoffen schrijft voor dat dierlijke mest op emissiearme wijze wordt toegediend. Dit Besluit bepaalt daarnaast in welke periode van het jaar dierlijke mest op het land mag worden gebracht. Deze voorschriften hebben tot doel om de emissies van stikstof en fosfaat naar het milieu te beperken. In de laatste jaren zijn producten uit mestverwerking beschikbaar gekomen. Deze nieuwe mestsoorten kunnen afwijkende emissie-eigenschappen hebben, zodat er aanleiding kan zijn om andere eisen te stellen aan de wijze waarop en de periode waarin het product wordt toegediend. Het ministerie van Economische Zaken heeft aan de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd om een protocol op te stellen, dat in staat stelt te beoordelen welk risico de toepassing van mestsoorten, toedieningstechnieken en toedieningstijdstippen heeft op uitspoeling van stikstof en fosfaat naar grond- en oppervlaktewater en op de emissies van ammoniak en lachgas naar de atmosfeer. In dit rapport wordt het protocol beschreven. Met het protocol wordt een oordeel gegeven van het risico op emissies ten opzichte van referentiemeststoffen, -toedieningstijdstippen en - toedieningstechnieken. Met de resultaten van de beoordelingen met dit protocol moet het ministerie een beleidsafweging kunnen maken met betrekking tot gebruiksvoorschriften voor dierlijke mest en producten daarvan.
  Appraising fertilisers: origins of current regulations and standards for contaminants in fertilisers : background of quality standards in the Netherlands, Denmark, Germany, United Kingdom and Flanders
  Ehlert, P.A.I. ; Posthuma, L. ; Römkens, P.F.A.M. ; Rietra, R.P.J.J. ; Wintersen, A.M. ; Wijnen, H. van; Dijk, T.A. van; Schöll, L. van; Groenenberg, J.E. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 336) - 128
  rioolslib - compost - bemesting - kwaliteitsnormen - verontreiniging - overheidsbeleid - vergelijkingen - nederland - denemarken - duitsland - verenigd koninkrijk - vlaanderen - sewage sludge - composts - fertilizer application - quality standards - pollution - government policy - comparisons - netherlands - denmark - germany - uk - flanders
  The standards for contaminants in fertilisers in Denmark, Germany, Flanders, the Netherlands and United Kingdom, are given in the context of the proposals for new European fertiliser legislation. This EU legislation might result in generic limit values for contaminants and input lists of materials, and importantly specific waste materials, per categories of fertiliser. With the national and European targets of recycling and energy recovery, the sustainable use of waste materials as fertilisers is becoming more and more important. A revision of the fertiliser legislation is therefore not only relevant for agriculture but also for the waste and energy sector. Compared to the surrounding countries the limit values in the Netherlands are low for heavy metals and high for organic contaminants. The origin of the limit values, the basic protection policies and the risk analysis have been traced especially for the Netherlands, and roughly for the surrounding countries. The limits for heavy metals in fertilisers in the Netherlands are based on the protection of the soil, on practice, and in case of organic contaminants, also on a risk analysis. Also in the surrounding countries, the limit values have been derived using the same basic concepts of protection and risk analysis. The differences and similarities between the basic concepts to derive limit values between the countries give a starting point for a revaluation and new limit values for fertilisers
  Geïnduceerde afbraak residuen op fruit : nieuwe technieken 2012
  Bastiaan-Net, S. ; Berg-Somhorst, B.P.M. van de - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1393) - ISBN 9789461736116 - 10
  fruitteelt - appels - peren - residuen - pesticiden - supermarkten - chemische behandeling - houdbaarheid (kwaliteit) - kwalitatieve technieken - kwaliteitsnormen - landbouwkundig onderzoek - fruit growing - apples - pears - residues - pesticides - supermarkets - chemical treatment - keeping quality - qualitative techniques - quality standards - agricultural research
  Supermarkten stellen steeds strengere eisen aan de aanwezigheid van residuen op groente en fruit. Telers kunnen hieraan voldoen door bijvoorbeeld producten voor directe afzet niet te behandelen met houdbaarheid verlengde middelen. Voor producten met een langere bewaarduur (hardfruit) is chemische bestrijding vaak nog het enige middel. Dit motiveert onderzoek naar een snelle en eenvoudige techniek die op het product aanwezige residuen zover afbreekt of verwijderd dat de restwaarde aan de eisen van de retailers voldoet. Een behandelingstap met het reducerend middel VAM-Residuce geeft reeds veelbelovende resultaten op het gebied van residuvermindering op appel en peer. Deze techniek vergt echter nog verdere optimalisatie om de supermarkten tegemoet te kunnen komen aan de door hen opgestelde strenge richtlijn. De activiteiten binnen dit onderzoek hebben zich dan ook voornamelijk gericht op het verbeteren van deze behandelingsstap door vooral gebruik te maken van additionele technieken. Het project genereert een proof-of-principle van residu afbrekende methoden, combineerbaar met een VAM-Residuce behandeling, met als doel het verlagen van aanwezige residuen op agroproducten in open ketens (model: pesticiden tegen vruchtrot van Conference peren in de bewaring). In 2012 zijn voornamelijk de technieken “Ultrasoon” en “Geëlektrolyseerd water” getest op hun residu reducerend vermogen. Het geëlektrolyseerd water vertoonde een residureductie van 73% ten opzichte van onbehandelde appels bij een behandelingsduur van 1 uur. De test met ultrasoon gaf geen éénduidige residuvermindering aan op Elstar appelen maar zal verder gevalideerd worden in het geschakelde OP-Zuid EFRO 2012-2013 project.
  Instrumentarium Kosten Natuurbeleid (IKN) : status A
  Schouten, A.D. ; Leneman, H. ; Michels, R. ; Verburg, R.W. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 318) - 158
  natuurbeleid - ecologische hoofdstructuur - databanken - kostenanalyse - kwaliteitsnormen - nature conservation policy - ecological network - databases - cost analysis - quality standards
  Het Instrumentarium Kosten Natuurbeleid (IKN) is een tool, bestaande uit een kostendatabase en een rekenmodel, voor de berekening van de te maken kosten voor verschillende varianten (of ‘kijkrichtingen’) van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) die ontwikkeld zijn voor de Natuurverkenningen. Het instrumentarium is opgezet om verschillende toekomstige situaties te kunnen vergelijken. Dit werkdocument zorgt er voor dat de kwaliteit van de berekeningen met IKN geborgd is conform ‘Status A’. Het bevat daarom een theoretische onderbouwing, een technische beschijving van het model en de kostendatabase, en een beschrijving van de werking ervan en de gebruikte gegevens.
  HISTLAND : historisch-landschappelijk informatiesysteem
  Dirkx, G.H.P. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 331) - 36
  historische geografie - cultuurlandschap - ruimtelijke databases - landschapsanalyse - kwaliteitsnormen - geografische informatiesystemen - historical geography - cultural landscape - spatial databases - landscape analysis - quality standards - geographical information systems
  Status A is de door Wageningen UR, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOT N&M) ontwikkelde norm voor de kwaliteit van de modellen en bestanden die ingezet worden voor haar Wettelijke Onderzoekstaken. Om te kunnen beoordelen wat moet gebeuren om het GIS-bestand HISTAND aan kwaliteitsstatus A te laten voldoen, is beschreven hoe het bestand scoort op de vragen van de checklist kwaliteitsstatus A. Daarbij is geconcludeerd dat het zinvol is om te investeren in kwaliteitsstatus A voor het onderdeel landschapstypologie, maar dat dit voor het onderdeel mate van verandering niet zinvol is.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.