Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 62

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Weerbare radijs tegen Rhizoctonia : Onderzoek naar weerbaarheidsverhogende middelen
  Weerheim, Kees ; Janse, Jan ; Streminska, Marta - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1422) - 18
  radijsjes - raphanus sativus - glasgroenten - glastuinbouw - rhizoctonia - verdediging - antagonisme - radishes - raphanus sativus - greenhouse vegetables - greenhouse horticulture - rhizoctonia - defence - antagonism
  Radish defensibility enhancement against Rhizoctonia solani was tested for 11 products or product combinations.
  In the first phase, two laboratory experiments were performed. Firstly, antagonistic effects on Rhizoctonia of
  the products was tested on petri dishes inoculated with Rhizoctonia. Secondly, treated radish seeds were placed
  on petri dishes with Rhizoctonia. Subsequently a pot experiment took place in which the soil was inoculated
  with Rhizoctonia and was treated with the products. Infection by the fungus became quickly visible during
  germination. However, no differences in germination and fresh weight at harvest were found compared to the
  untreated reference, except for the control and Rizolex treatment. Other ways of product application or different
  implementation in the growing strategy may change the results.
  Aanpak van zwarte vaten in radijs
  Janse, J. ; Ludeking, D.J.W. ; Hamelink, R. ; Wensveen, W. van - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1268) - 38
  raphanus sativus - radijsjes - wortelgewassen als groente - stenotrophomonas rhizophila - bacterieziekten - gevoeligheid van variëteiten - rassen (planten) - proeven - raphanus sativus - radishes - root vegetables - stenotrophomonas rhizophila - bacterial diseases - varietal susceptibility - varieties - trials
  Vanaf 2007 komt in de radijsteelt in Nederland een nieuwe ziekte voor die ‘zwarte vaten’ wordt genoemd. Radijsknollen vertonen hierbij bruinzwarte vaten en radijsplanten blijven achter in groei of gaan dood. Uit recent onderzoek door Wageningen UR Glastuinbouw bleek de bacterie Stenotrophomonas rhizophila de veroorzaker te zijn. In vervolgproeven is het effect van verschillende maatregelen op het optreden van het verschijnsel onderzocht. Van weinig naar zeer gevoelig was de rasvolgorde: Escala, Lennox, Janox, Rossella en Donar. De ziekteverwekkende bacteriën zijn in de praktijk tot op een diepte van 70 cm terug te vinden. Zeker met zeilenstomen worden in diepere grondlagen te lage temperaturen en daardoor onvoldoende doding van de ziekteverwekker bereikt. Een hoge dosering verenmeel gaf een sterke reductie van de symptomen. Deze dosering is echter te hoog voor praktische toepassing. Een hoge dosering bij biologische grondontsmetting gaf minder symptomen van zwarte vaten en ook groeiremming. Bij teelt in de grond scoorde het bacteriemengsel Compete Plus het beste in het onderdrukken van de infectie. In the the year 2007, Dutch radish growers found a new disease symptom in their crop that is called “black veins”. The symptoms are typical dark brown or black veins in the white flesh of the tuber and are also found in leaf stems and roots. These radish plants have reduced growth or will die. Recently in research by Wageningen UR Greenhouse Horticulture, the pathogen appeared to be the bacteria Stenotrophomonas rhizophila. In further experiments the effect of several treatments on the symptoms of black veins has been studied. The varieties Escala, Lennox, Janox, Rossella and Donar showed in this order an increasing susceptibility to the disease. The pathogenic bacteria were found in the soil upto a depth of 70 cm. Especially without steam extraction, steam sterilisation of the soil resulted in too low temperatures and subsequently in insufficient killing of the pathogen. A high dose of feather meal reduced the symptoms very much. However, the dosing is too high for practical use. Soil sterilisation by a high amount of fermented organic material resulted in less symptoms of black veins. Adding Compete Plus to the soil, which mainly is a mixture of several bacteria, was the best in suppressing the infection of all non-chemical materals used in the experiment.
  Onderzoek naar de oorzaak van 'zwarte vaten in radijs'
  Ludeking, D.J.W. ; Hamelink, R. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Wensveen, W. van - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1241) - 38
  radijsjes - raphanus sativus - symptomen - infectieziekten - verkleuring - vaatbundels - stenotrophomonas - glastuinbouw - glasgroenten - nederland - radishes - raphanus sativus - symptoms - infectious diseases - discoloration - vascular bundles - stenotrophomonas - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - netherlands
  Op één Nederlands radijsbedrijf treedt vanaf de herfst van 2007 een verschijnsel op, waarbij radijsknollen bruine tot zwarte vaatbundels vertonen. De radijsplantjes blijven veelal achter in groei of gaan dood. Uitwendig is de verkleuring niet altijd waarneembaar, waardoor deze knollen toch in het handelskanaal terecht kunnen komen. Sinds het voorjaar van 2008 is het verschijnsel ook op een ander bedrijf opgetreden. Op de betreffende bedrijven breidt het verschijnsel zich elk jaar uit en leidt tot veel schade in het winterhalfjaar. Een bekende ziekteverwekker is in voorgaande onderzoeken niet geïsoleerd, daarom is er in dit onderzoek verder gezocht om een onbekende ziekteverwekker te kunnen identificeren. Gedurende dit onderzoek is er vastgesteld dat de ziekte overdraagbaar is via grond en wordt veroorzaakt door de bacterie Stenotrophomonas spp. De bacterie is geïsoleerd uit geïnfecteerde knollen, er is een moleculaire analyse gemaakt van de isolaten en de postulaten van Koch zijn toegepast. Op basis van de analyse en het terug toetsen van het pathogeen kan worden geconcludeerd dat Stenotrophomonas spp. verantwoordelijk is voor de symptomen in het gewas.
  Aanpak ‘zwarte vaten’ in radijs
  Ludeking, D.J.W. ; Janse, J. ; Hamelink, R. ; Wensveen, W. van; Groot, E.B. de - \ 2013
  glastuinbouw - radijsjes - raphanus sativus - groenten - stenotrophomonas - ziektepreventie - bodempathogenen - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - radishes - raphanus sativus - vegetables - stenotrophomonas - disease prevention - soilborne pathogens - agricultural research
  Poster over een onderzoek om een oplossing te vinden voor de 'zwarte vaten' in radijs. De knollen misvormen, hebben een bossige wortelgroei, het blad verwelkt en wordt geel. Doorgesneden knollen laten een zwart vaatstelsel zien. Deze ziekte wordt veroorzaakt door Stenotrophomonas.
  Zwarte vaten te lijf met juiste ras en biologische grondontsmetting : zicht op bestrijding Stenotrophomonas
  Arkesteijn, M. ; Ludeking, D.J.W. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)4. - p. 11 - 11.
  glastuinbouw - bacterieziekten - stenotrophomonas - radijsjes - raphanus sativus - soortenkeuze - biologische grondontsmetting - biologische behandeling - gewasbescherming - groenten - greenhouse horticulture - bacterial diseases - stenotrophomonas - radishes - raphanus sativus - choice of species - biological soil sterilization - biological treatment - plant protection - vegetables
  Sinds 2006 heeft een aantal radijstelers last van zwarte vaten. Uiterlijke kenmerken zijn misvormde knollen, extra wortelgroei en plantjes die geel worden en verwelken. Bij doorsnijden blijkt dat de radijsknolletjes zwarte vaten hebben. Veroorzaker is Stenotrophomonas. Vorig jaar is een reeks mogelijkheden bekeken om de bacterieziekte onder de knie te krijgen. Rassen, ziektewerende middelen en biologische grondontsmetting lijken een oplossing te bieden.
  Development of best practices for ex situ conservation of radish germplasm in the context of the crop genebank knowledge base
  Thormann, M. ; Yang, Q. ; Allender, C. ; Bas, N. ; Campbell, G. ; Dulloo, M.E. ; Ebert, A.W. ; Lohwasser, U. ; Pandey, C. ; Robertson, L.D. ; Spellman, O. - \ 2013
  Genetic Resources and Crop Evolution 60 (2013)4. - ISSN 0925-9864 - p. 1251 - 1262.
  genetische bronnen van plantensoorten - radijsjes - raphanus - ex-situ conservering - genenbanken - databanken - best practices - groenten - plant genetic resources - radishes - raphanus - ex situ conservation - gene banks - databases - best practices - vegetables - seed longevity - raphanus-sativus - storage - temperature - pollinators - prediction
  Information about crop-specific best practices for ex situ conservation of plant genetic resources has been difficult to find until recently. The CGIAR, together with national and regional partners, started to fill that gap by publishing best practices on the crop genebank knowledge base (CGKB -http://cropgenebank.sgrp.cgiar.org/), a website specifically developed and officially launched in 2010 to provide easy access to knowledge about all aspects of ex situ conservation of specific crops to genebank managers and ex situ conservation researchers. A collaborative study, undertaken by Bioversity International with eight national and international genebanks, utilized the framework provided by the CGKB to develop and publish radish conservation best practices. This paper focuses on two aspects of this study: (1) Differences in procedures and practices in radish conservation currently applied in five key genebank activities, namely, acquisition of germplasm, viability testing and monitoring, seed drying, seed storage, and regeneration. While in a few cases genebanks agreed on a specific best practice to recommend, in others it was not desirable to identify one practice as superior to another, therefore a range of existing practices is described as a variety of equivalent options. The results highlight the importance of proactive genebank management aimed at meeting the standards within the specific context in which a genebank operates. (2) The framework and template provided by the CGKB in guiding the development of genebank best practices, and the CGKB as an excellent resource to widely and freely share best practices with the global community to support the effective management of crop genebanks.
  Inventarisatie van alternatieven voor thiram in bladgewassen (sla, andijvie) en radijs onder glas
  Staaij, M. van der; Janse, J. - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw - 18
  glastuinbouw - chemische bestrijding - groenteteelt - andijvie - slasoorten - radijsjes - gewasbescherming - schimmelbestrijding - fungiciden - greenhouse horticulture - chemical control - vegetable growing - endives - lettuces - radishes - plant protection - fungus control - fungicides
  In de teelt van sla, andijvie en radijs wordt thiram toegepast ter bestrijding van grauwe schimmel (Botryotinia fuckeliana). Door het mogelijk intrekken van de toelating van Thiram voor toepassing in bladgewassen (in radijs is de toelating al vervallen) zullen problemen ontstaan bij de bestrijding van Botryotinia fuckeliana, omdat de resterende middelen een hoog risico op resistentie hebben en er op dit moment geen duidelijke mogelijkheden zijn algen en mossen te voorkomen.
  Factsheet: Zwarte vaten in radijs - symptomen, verspreiding en bestrijding
  Ludeking, D.J.W. ; Janse, J. ; Stijger, I. ; Pham, K.T.K. ; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2011
  Wageningen UR Glastuinbouw
  plantenziekteverwekkende bacteriën - radijsjes - stenotrophomonas - stenotrophomonas rhizophila - symptomen - ziektepreventie - bodempathogenen - bedrijfshygiëne - glastuinbouw - plant pathogenic bacteria - radishes - stenotrophomonas - stenotrophomonas rhizophila - symptoms - disease prevention - soilborne pathogens - industrial hygiene - greenhouse horticulture
  Sinds 2006 komen bij de teelt van radijs symptomen voor die worden betiteld als “zwarte vaten”. Deze factsheet heeft als doel telers te informeren over de ziektebeelden, de veroorzaker van de ziekte te beschrijven en tips te geven voor de beheersing van het probleem.
  Invloed van luchtvochtigheid op het scheuren van radijs
  Janse, J. ; Steenbergen, P. - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1094) - 28
  glastuinbouw - raphanus sativus - radijsjes - splijting - vochtigheid - plantenziektebestrijding - glasgroenten - teelt onder bescherming - kasgewassen - greenhouse horticulture - raphanus sativus - radishes - splitting - humidity - plant disease control - greenhouse vegetables - protected cultivation - greenhouse crops
  Referaat Veel gescheurde radijs bij hoge RV tijdens knolvorming In de winter geeft een hoge luchtvochtigheid tijdens de knolvormingsfase duidelijk meer gescheurde radijsknollen. Dit gebeurt met name als de luchtvochtigheid in de eerste teeltfase juist laag is geweest. Dit bleek uit onderzoek bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk. Bij oogst in januari scheuren radijsknollen veel gemakkelijker dan bij oogst in februari of maart. Vooral bij een knoldiameter van circa 8 mm zijn radijsjes gevoelig voor een hoge luchtvochtigheid. Om in de wintermaanden gescheurde radijs te voorkomen is het dus gewenst dat telers proberen om de luchtvochtigheid tijdens de knolvormingsfase te verlagen door meer te ventileren en/of wat te verwarmen. Abstract High humidity causes more splitting of radish tubers In winter season, high humidity in the greenhouse causes more cracking or splitting of the tubers of radish. This happens especially when humidity in the first growing phase is low. This became clear in a research by Wageningen UR Greenhouse Horticulture in Bleiswijk. Harvesting in January gives far more splitting of radish tubers than harvesting in February or March. Especially tubers with a diameter around 8 mm seems susceptible for splitting at circumstances with a high humidity. Growers are being advised to try to decrease the humidity in glasshouses by ventilating and or heating.
  Nieuwe bacterieziekte lijkt op Xanthomonas: Stenotrophomonas veroorzaker zwarte vaten in radijs
  Arkesteijn, M. ; Ludeking, D.J.W. - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)5. - p. 59 - 59.
  glastuinbouw - radijsjes - bacterieziekten - biotesten - biologische technieken - stenotrophomonas - cultuurmethoden - groenten - greenhouse horticulture - radishes - bacterial diseases - bioassays - biological techniques - stenotrophomonas - cultural methods - vegetables
  Sinds 2007 heeft een aantal telers last van een nieuwe ziekte in radijs. Symptomen zijn misvormde knollen, uitval, extra wortelgroei en vooral zwarte vaten in het knolletje. Over de verspreiding is nog weinig bekend. Deze bacterieziekte treedt pleksgewijs op.
  Zwarte vaten in radijs
  Ludeking, D.J.W. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Hamelink, R. ; Wensveen, W. van; Streminska, M.A. ; Pham, K.T.K. - \ 2011
  onderzoek - virussen - radijsjes - plantenziekten - gewasbescherming - research - viruses - radishes - plant diseases - plant protection
  Informatieposter getiteld "Zwarte vaten in radijs". In 2007 traden symptomen op in een radijs teelt waarbij de knollen misvormden, extra wortelgroei en zwarte vaten optraden. In 2009 is een onderzoek gestart naar de oorzaak van deze ‘ nieuwe’ ziekte in radijs
  Eerste resultaten onderzoek zwarte vaatbundels in radijs
  Hofland-Zijlstra, J.D. ; Janse, J. ; Wensveen, W. van; Pham, K.T.K. - \ 2010
  radijsjes - plantenziekteverwekkers - biotesten - xanthomonas - moleculaire detectie - radishes - plant pathogens - bioassays - xanthomonas - molecular detection
  Poster met onderzoeksinformatie naar de oorzaak van zwarte vaatbundels in radijs.
  Geïntegreerde bestrijding van koolvlieg in radijs met nieuwe bodemroofmijt
  Holstein, R. van; Wensveen, W. van; Groot, E.B. de; Messelink, G.J. - \ 2009
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 230) - 18
  raphanus sativus - radijsjes - geïntegreerde bestrijding - roofmijten - delia radicum - macrocheles - hypoaspis - glastuinbouw - raphanus sativus - radishes - integrated control - predatory mites - delia radicum - macrocheles - hypoaspis - greenhouse horticulture
  Projectnummer 3242039800 PT Projectnummer 13192
  Zwarte vaatbundels in radijs: Een consultancy-onderzoek
  Janse, J. ; Paternotte, S.J. ; Voogt, W. - \ 2009
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 627) - 18
  raphanus sativus - radijsjes - afwijkingen, planten - plantenziekten - xanthomonas campestris pv. campestris - nederland - raphanus sativus - radishes - plant disorders - plant diseases - xanthomonas campestris pv. campestris - netherlands
  Abstract In Nederland zijn op twee teeltbedrijven radijsknollen gevonden met bruinzwarte vaatbundels. WUR Glastuinbouw heeft literatuuronderzoek gedaan, interviews gehouden, nutriëntenanalyses uitgevoerd en er is getoetst op ziekteverwekkers. De oorzaak is nog niet gevonden, maar een nog onbekende bacterie lijkt het meest waarschijnlijk.
  Effectiviteit van middelen tegen Rhizoctonia in sla en radijs
  Hofland-Zijlstra, J.D. ; Paternotte, S.J. ; Janse, J. ; Slooten, M.A. van - \ 2008
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw - 15
  rhizoctonia - lactuca sativa - bladgroenten - raphanus - radijsjes - plantenziekten - glastuinbouw - gewasbescherming - plantenziektebestrijding - rhizoctonia - lactuca sativa - leafy vegetables - raphanus - radishes - plant diseases - greenhouse horticulture - plant protection - plant disease control
  Rhizoctonia is een veelvoorkomend probleem in sla en radijs en kan veel opbrengstverlies geven. Uit eerder onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw in radijs werd gevonden dat het enige toegelaten fungicide tegen Rhizoctonia in de praktijk niet voldoende werkt. Door het kleine middelenpakket in de bladgewassen was het daarom noodzakelijk om op zoek te gaan naar nieuwe alternatieven. Het doel van dit onderzoek was om onder gecontroleerde kascondities na te gaan welke middelen Rhizoctonia effectief kunnen bestrijden in sla en radijs en het middel Rizolex kunnen vervangen of aanvullen. De proeven zijn in de wintermaanden (december tot februari) uitgevoerd. Voor beide gewassen zijn een aantal veelbelovende alternatieven naar voren gekomen. Nieuwe effectieve middelen tegen Rhizoctonia in sla De slaplanten werd in diepe containers met zand geteeld en het zand was van tevoren besmet met Rhizoctonia. Twee middelen werden toegediend als grondbehandeling en de andere vier als bladbespuiting. Twee weken na planten werd de eerste bladaantasting door Rhizoctonia zichtbaar bij de controlebehandeling. Vanuit het blad groeide deze aantasting door naar de plantvoet. Planten die behandeld waren met Rizolex vertoonden in de laatste week vlak voor de oogst uitval doordat de aangetaste plantvoet afbrak. Twee middelen (oa. Signum die nog geen toelating heeft voor dit doel) die als bladbehandeling waren toegediend gaven een goede bescherming tegen aantasting van Rhizoctonia en presteerden beter dan Rizolex. De andere drie geteste middelen gaven geen betere bescherming ten opzichte van Rizolex. Nieuwe effectieve middelen tegen Rhizoctonia in radijs De radijszaden werden in diepe containers geteeld en het zand in alle containers was van tevoren besmet met Rhizoctonia. De middelen werden in overleg met de fabrikant toegediend als zaadbehandeling, bodem_ of bladbespuiting. Door de extra belichting kon na acht weken de proef worden geoogst. In de controlebehandelingen was gemiddeld 20% knoluitval door Rhizoctonia. De behandeling met Trianum (met de schimmel Trichoderma harzianum) reduceerde de aantasting met 35% ten opzichte van de controleplanten, maar dit gaf helaas nog steeds te veel uitval van knollen. Drie nieuwe middelen gaven net als Rizolex slechts 1% knolaantasting. Eén daarvan die als bladbehandeling was toegediend gaf groeiremming, maar reduceerde wel de aantasting evengoed als Rizolex. De behandeling waarbij Rizolex gecombineerd werd met een zaadbehandeling en een ander nieuw middel gaf geen enkele knolaantasting. Doordat de planten behandeld met de nieuwe middelen effectief Rhizoctonia aantasting bestreden, was de productie ook hoger dan van de planten in de controlebehandeling. Dit betekende vooral een hogere fractie van grove knollen (> 25 mm).
  Biologische bestrijding van koolvlieg voorlopig nog geen succes
  Messelink, G.J. ; Holstein, R. van - \ 2008
  Gewasnieuws Radijs 11 (2008)4. - p. 1 - 2.
  delia radicum - biologische bestrijding - plagenbestrijding - biologische landbouw - radijsjes - gewasbescherming - groenteteelt - roofmijten - macrocheles - hypoaspis - glastuinbouw - delia radicum - biological control - pest control - organic farming - radishes - plant protection - vegetable growing - predatory mites - macrocheles - hypoaspis - greenhouse horticulture
  Nieuwe middelen in de strijd tegen Rhizoctonia in sla en radijs
  Zijlstra, J.D. - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)10. - p. 70 - 71.
  proeven op proefstations - bladgroenten - fungiciden - rhizoctonia - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - slasoorten - lactuca - radijsjes - toelating van bestrijdingsmiddelen - glastuinbouw - groenten - station tests - leafy vegetables - fungicides - rhizoctonia - plant pathogenic fungi - plant protection - lettuces - lactuca - radishes - authorisation of pesticides - greenhouse horticulture - vegetables
  Rhizoctonia is een veelvoorkomend probleem in sla en radijs en kan veel opbrengstverlies. Uit eerder onderzoek in radijs bleek dat het enig toegelaten fungiciden tegen deze schimmel in de praktijk niet voldoende werkt. Door het kleine middelenpakket in de bladgewassen is het daarom noodzakelijk op zoek te gaan naar nieuwe alternatieven. In proeven is voor beide gewassen een aantal veelbelovende alternatieven naar voren gekomen
  Beperkt ventileren bij energiearme groentegewassen
  Janse, J. ; Raaphorst, M.G.M. - \ 2008
  Bleiswijk : Wageningen UR, Glastuinbouw (Rapport / Plant Research International 206) - 20
  groenten - groenteteelt - ventilatie - teelt onder bescherming - slasoorten - radijsjes - andijvie - glasgroenten - glastuinbouw - vegetables - vegetable growing - ventilation - protected cultivation - lettuces - radishes - endives - greenhouse vegetables - greenhouse horticulture
  Naar aanleiding van positieve ervaringen van Belgische slatelers met beperkt ventileren in combinatie met het aanhouden van een hogere stooktemperatuur om een snellere teelt te krijgen, is door Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk een onderzoek uitgevoerd. In een kas werd pas geventileerd bij een kastemperatuur van 28 graden C. De stooktemperatuur tijdens de dag en nacht was respectievelijk 14 en 7 graden C. Dit werd vergeleken met een kas waarin normaal werd geventileerd en een stooktemperatuur tijdens de dag en nacht werd aangehouden van respectievelijk 10 en 6 graden C. Het onderzoek werd in de winter van 2007-2008 uitgevoerd met twee rassen sla, radijs en andijvie, elk bij twee voedingsniveaus
  Geïntegreerde bestrijding van koolvlieg in radijs met een nieuwe Bodemroofmijt
  Holstein, R. van; Messelink, G.J. - \ 2008
  Gewasnieuws Radijs 11 (2008)1. - p. 1 - 1.
  delia radicum - radijsjes - plagenbestrijding - geïntegreerde plagenbestrijding - biologische bestrijding - delia radicum - radishes - pest control - integrated pest management - biological control
  Bestrijding van koolvlieg in radijs
  Bulle, A.A.E. ; Messelink, G.J. - \ 2007
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw ) - 13
  gewasbescherming - raphanus sativus - radijsjes - insectenplagen - delia radicum - plagenbestrijding - plant protection - raphanus sativus - radishes - insect pests - delia radicum - pest control
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.