Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 123

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Verwantschap en inteelt bij de Groninger blaarkop
  Oldenbroek, K. ; Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)3. - ISSN 0929-905X - p. 18 - 19.
  rundvee - melkproductie - vleesproductie - groninger blaarkop - rassen (dieren) - dubbel-doel rassen - verwantschap - inteelt - zeldzame rassen - nageslachtproductie - rundveerassen - cattle - milk production - meat production - groningen white headed - breeds - dual purpose breeds - kinship - inbreeding - rare breeds - progeny production - cattle breeds
  Sinds de vorming van de rundveestamboeken in 1874 wordt de
  Groninger blaarkop als een apart ras beschouwd. Van oudsher werd
  het ras voornamelijk gefokt in Groningen en in Zuid- en Noord-
  Holland als een echt dubbeldoelras: geschikt voor melk- en vleesproductie.
  Hoe staat het ras er nu voor qua verwantschap en inteelt?
  Wat is erfelijkheid?
  Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. ; Oldenbroek, Kor - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)3. - ISSN 0929-905X - p. 10 - 12.
  heritability - rassen (dieren) - dierveredeling - dna - eigenschappen - spermatozoön - eicellen - bevruchting - genen - allelen - homozygoten - heterozygoten - mutaties - genetische merkers - heritability - breeds - animal breeding - dna - properties - spermatozoa - ova - fertilization - genes - alleles - homozygotes - heterozygotes - mutations - genetic markers
  Eigenschappen van dieren zijn in meer of mindere mate erfelijk. Ze gaan over van ouders op nakomelingen. Maar ervaren fokkers weten dat in de fokkerij 1+1 geen 2 is. Welke wetmatigheden en welke toevalligheden spelen een rol in de erfelijkheid? Wat heeft het DNA-onderzoek ons daar recentelijk over geleerd en wat kunnen we daarmee?
  De kuddes van Ede, Rheden en Epe-Heerde
  Kruk, M. van der; Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. ; Oldenbroek, K. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)3. - ISSN 0929-905X - p. 6 - 9.
  veluws heideschaap - kuddes (flocks) - veluwe - heidegebieden - natuurgebieden - diergezondheid - kenmerken - rassen (dieren) - schapenrassen - veluwe heath sheep - flocks - veluwe - heathlands - natural areas - animal health - traits - breeds - sheep breeds
  Deze keer de schijnwerpers op vier andere kuddes Veluwse heideschapen.
  Die van Ede begrazen al heel lang de Ginkelse en Eder
  hei. De huidige herders, Aart en Henk van den Brandhof, hebben in
  respectievelijk de jaren ‘80 en ‘90 de kuddes overgenomen van hun
  vader Bart. De kudde van Epe-Heerde begraast al meer dan vijftig
  jaar de Renderklipen. Bij de oprichting van de kudde van Rheden in
  de jaren zestig speelde de eigenares van het landgoed Heuvel een
  belangrijke rol.
  Meeste wilde bestuivers buiten boot bij focus op economisch nut
  Kleijn, D. - \ 2015
  Nature Today (2015)18 juni.
  insecten - bestuivers (dieren) - apidae - wilde bijenvolken - bestuiving - biodiversiteit - ecosystemen - stuifmeel - rassen (dieren) - bedreigde soorten - wetenschappelijk onderzoek - soortendiversiteit - insects - pollinators - apidae - wild honey bee colonies - pollination - biodiversity - ecosystems - pollen - breeds - endangered species - scientific research - species diversity
  Insecten leveren een bijdrage aan ecosysteemdiensten vanwege de bestuiving van allerlei gewassen. Maar uit nieuw onderzoek, gepubliceerd in Nature Communications, blijkt dat dat slechts geldt voor een kleine groep algemene soorten. Zeldzame soorten dragen nauwelijks bij aan bestuiving. In het internationale debat over biodiversiteitsbehoud kan de huidige focus op ecosysteemdiensten als argument voor soortbescherming voor zeldzame soorten dus slecht uitpakken.
  Zeldzame Nederlandse konijnenrassen in de genenbank
  Hoving, A.H. ; Renes, J. ; Taks, A. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)2. - ISSN 0929-905X - p. 20 - 21.
  rassen (dieren) - genetische bronnen van diersoorten - genenbanken - konijnen - zeldzame rassen - dierveredeling - bevruchtingsvermogen - sperma - ingevroren sperma - breeds - animal genetic resources - gene banks - rabbits - rare breeds - animal breeding - fertilizing ability - semen - frozen semen
  In 2014 is van de meeste zeldzame Nederlandse konijnenrassen sperma ingevroren en opgeslagen in de genenbank. Dit kon gerealiseerd worden dankzij samenwerking tussen konijnenfokkers, het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland van Wageningen UR (CGN), Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH).
  GReIS en Elda als registratiesystemen voor geitenrassen
  Oldenbroek, J.K. ; Eijndhoven, M.H.T. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)2. - ISSN 0929-905X - p. 16 - 17.
  dierveredeling - rassen (dieren) - zeldzame rassen - geitenrassen - registratie - melkcontrole - computer software - stamboeken - bedrijfsinformatiesystemen - toggenburgergeit - fokwaarde - animal breeding - breeds - rare breeds - goat breeds - registration - milk recording - computer software - herdbooks - management information systems - toggenburg - breeding value
  In een serie artikelen worden de mogelijkheden van registratiesystemen voor zeldzame rassen toegelicht. In dit tweede artikel komt eerst GReIS (GeitenRegistratie- en InformatieSysteem) aan de orde en daarna het Elda-systeem.
  Registreren: meten is weten!
  Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)2. - ISSN 0929-905X - p. 10 - 11.
  rassen (dieren) - dierveredeling - selectie - registratie - selectief fokken - fenotypen - fokdoelen - stamboeken - databanken - breeds - animal breeding - selection - registration - selective breeding - phenotypes - breeding aims - herdbooks - databases
  Om te kunnen selecteren op bepaalde kenmerken moeten deze ‘meetbaar’
  zijn en worden geregistreerd. Pas dan wordt zichtbaar of er echte
  verbeteringen richting fokdoel worden bereikt in volgende generaties.
  In dit tweede artikel lichten we toe waarom het belangrijk is om goed
  te registeren en hoe een gedegen registratiesysteem eruitziet.
  Vaak scrapieresistentie bij Nederlandse Toggenburgers
  Hoving-Bolink, A.H. ; Windig, J.J. ; Koekoek, A. ; Hoekstra, H. ; Oldenbroek, J.K. ; Langeveld, J. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)1. - ISSN 0929-905X - p. 20 - 21.
  rassen (dieren) - geitenrassen - zeldzame rassen - genetische variatie - scrapie - ziekteresistentie - nederlandse toggenburgergeit - geitenziekten - dierveredeling - toegepast onderzoek - breeds - goat breeds - rare breeds - genetic variation - scrapie - disease resistance - dutch toggenburg - goat diseases - animal breeding - applied research
  Zeldzame Nederlandse rassen zijn niet alleen onderdeel van ons cultureel erfgoed, maar hebben soms ook een verrassende genetische variant. Zo is sinds een paar jaar bekend dat er een allel bestaat dat bescherming biedt tegen scrapie. In onderzoek van Wageningen UR met de geitensector blijkt dat het relatief kleine ras de Nederlandse Toggenburger veel dieren kent met het scrapieresistentie allel.
  ZooEasy als registratiesysteem voor zeldzame rassen
  Oldenbroek, J.K. ; Eijndhoven, M.H.T. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)1. - ISSN 0929-905X - p. 16 - 17.
  dierveredeling - identificatie - zeldzame rassen - rassen (dieren) - hondenrassen - vogels - stamboom - stamboeken - geitenrassen - fokken van kleine dieren - computer software - internet - animal breeding - identification - rare breeds - breeds - dog breeds - birds - pedigree - herdbooks - goat breeds - small animal rearing - computer software - internet
  Nauwkeurige registratie is een vereiste voor een verantwoorde en
  succesvolle fokkerij. Niet alleen speelt afstamming bij zeldzame rassen
  een cruciale rol, fokkers willen ook gegevens over het exterieur
  en de prestaties van de dieren overzichtelijk vastleggen. In deze
  serie worden de mogelijkheden van een aantal systemen toegelicht.
  Het hoe en waarom van een fokprogramma
  Eijndhoven, M.H.T. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)1. - ISSN 0929-905X - p. 10 - 11.
  kenmerken - dierveredeling - rassen (dieren) - fokwaarde - fokdoelen - selectiecriteria - traits - animal breeding - breeds - breeding value - breeding aims - selection criteria
  Voor velen van u zal het herkenbaar zijn: verknocht zijn aan een dier om zijn of haar uiterlijk en gedrag. Juist deze kenmerken die horen bij een bepaald ras, wilt u behouden en optimaliseren wanneer u gaat fokken. Verstandig fokken binnen een ras vraagt naast enige kennis van erfelijkheidsleer om het systematisch nalopen van een aantal foktechnische stappen. Deze stappen, die samen het fokprogramma bepalen, komen vanaf dit nummer van Zeldzaam Huisdier in 2015 aan bod.
  Natuurlijke selectie van varroaresistente bijenvolken. Bijennieuws 28
  Blacquière, T. - \ 2014
  Wageningen : Bijen@wur
  apidae - wilde bijenvolken - dierveredeling - rassen (dieren) - ziekteresistentie - selectiemethoden - diergezondheid - varroa - besmetting - mijten - apidae - wild honey bee colonies - animal breeding - breeds - disease resistance - selection methods - animal health - varroa - contamination - mites
  Naar aanleiding van in het wild gevonden (Noord Amerika, Frankrijk) en via experimenten verkregen (Gotland, Zweden) min of meer resistente volken, althans natuurlijk overlevende volken, hebben wij in 2007 met een nateelt van Gotland koninginnen en in 2008 met een Nederlands mengsel van bijenvolken twee teelten van bijenvolken opgezet zonder varroa te bestrijden. Bij de 2008-serie hebben we ook een groep volken als controle meegenomen, waarin varroa twee keer per jaar wordt bestrede
  Eerste pups outcross Saarlooswolfhond geboren
  Eggink, M. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2014
  Zeldzaam huisdier 39 (2014)4. - ISSN 0929-905X - p. 18 - 20.
  hondenrassen - rassen (dieren) - dierveredeling - zeldzame rassen - veredelingsmethoden - puppy's - dog breeds - breeds - animal breeding - rare breeds - breeding methods - puppies
  De Algemene Vereniging van Liefhebbers voor Saarlooswolfhonden (AVLS) heeft een plan van aanpak opgesteld met als doel de hoge onderlinge verwantschap tussen de honden op termijn te laten afnemen. Dat is hard nodig omdat anders de inteelttoename in de toekomst niet meer beheersbaar zal zijn. Gevolgen daarvan zouden zijn dat erfelijke gebreken toenemen en de vruchtbaarheid verder afneemt.
  Winning en cryoconservering van sperma van zeldzame Nederlandse konijnenrassen voor de genenbank
  Hoving-Bolink, A.H. ; Wit, A.A.C. de; Sulkers, H. ; Zuidberg, C.A. ; Hulsegge, B. ; Woelders, H. ; Hiemstra, S.J. - \ 2014
  Wageningen : Centrum voor Genetische Bronnen Wageningen UR (CGN rapport 32) - 37
  rapporten - konijnen - rassen (dieren) - conservering - kunstmatige inseminatie - ingevroren sperma - sperma - genenbanken - zeldzame rassen - reports - rabbits - breeds - conservation - artificial insemination - frozen semen - semen - gene banks - rare breeds
  In dit rapport wordt beschreven welke activiteiten CGN in samenwerking met de SZH, KLN en individuele fokkers hebben ondernomen om genetisch materiaal van konijnenrassen veilig te stellen in de genenbank. Op basis van literatuur en praktijkervaringen is een protocol voor spermawinning en spermaverwerking (cryoconservering) vastgesteld. Een dergelijk protocol was niet beschikbaar in de Nederlandse bedrijfsmatige konijnenhouderij omdat daar uitsluitend met vers sperma gewerkt wordt en niet met ingevroren sperma. Het rapport eindigt met een beschrijving van de resultaten van de spermawinning.
  Bloedgroepen bij rundvee. Deel 4: Bloedgroepen bij Roodbont Fries Vee, Brandroden en Lakenvelders
  Oldenbroek, J.K. ; Buys, K. - \ 2014
  Zeldzaam huisdier 39 (2014)4. - ISSN 0929-905X - p. 10 - 11.
  rundveerassen - bloedgroepen - rassen (dieren) - zeldzame rassen - genetische merkers - rundveeteelt - afstamming - cattle breeds - blood groups - breeds - rare breeds - genetic markers - cattle farming - parentage
  Onderzoekers gebruikten bloedgroepenonderzoek om genetische verschillen tussen rassen te bestuderen. Fokkers van zeldzame rassen, zoals Roodbont Fries vee, Brandrood en Lakenvelder, hebben dit aangegrepen om te zien of ze echt een bijzonder ras in handen hadden.
  Overview and assessment of support measures for endangered livestock breeds : Subsibreed : Final project report
  Kompan, D. ; Klopcic, M. ; Martyniuk, E. ; Hiemstra, S.J. ; Hoving, A.H. - \ 2014
  Germany : European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources (ERFP ) - 262
  bedreigde rassen - genetische bronnen van diersoorten - rassen (dieren) - subsidies - in-situ conservering - genetische diversiteit - monitoring - overheidsbeleid - europa - endangered breeds - animal genetic resources - breeds - in situ conservation - genetic diversity - government policy - europe
  Livestock production has contributed to food security and economic development for thousands of years. Adaptation to wide range of environmental conditions and artificial selection has led to the development of numerous indigenous breeds that are part of the wealth of diversity in agriculture. They are producing a wide range of products for local and domestic consumption as well as for international trade. Livestock are for many local communities, invaluable sources of food and other products and essential sources of income. Maintaining the diversity of breeds in various species of domestic animals enables farmers and breeders to respond to ever changing consumer demands as well as changing production conditions, especially in light of climate change. No one can predict future demands and production conditions, and thus, maintaining the greatest diversity of animal genetic resources provides an insurance policy to enable necessary adaptation. Lack of appreciation for the need to maintain genetic diversity or inadequate farmer and breeder support programmes has resulted in the rapid global erosion of local breeds. Greater effort is required to stem this erosion.
  Stuifmeel museumbijen levert het bewijs
  Kleis, R. ; Scheper, J.A. - \ 2014
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2014)8. - ISSN 1874-3625 - p. 9 - 9.
  apidae - wilde bijenvolken - rassen (dieren) - stuifmeel - drachtplanten - landbouwkundig onderzoek - veldgewassen - voederpeulvruchten - beplantingen - voedseltekorten - apidae - wild honey bee colonies - breeds - pollen - pollen plants - agricultural research - field crops - fodder legumes - plantations - food shortages
  Voedseltekort oorzaak afname aantal wilde bijen. Vooral grote bijen zijn de dupe van gebreken in menu.
  Wilde bijen mede achteruitgegaan door gebrek aan bloemen
  Scheper, J.A. - \ 2014
  Wageningen UR
  apidae - wilde bijenvolken - bloeiende planten - door bijen verzameld stuifmeel - bouwland - waardplanten - rassen (dieren) - insect-plant relaties - vegetatietypen - apidae - wild honey bee colonies - flowering plants - bee-collected pollen - arable land - host plants - breeds - insect plant relations - vegetation types
  Uit onderzoek van stuifmeel van bijen uit museumcollecties blijkt dat het verlies aan bloemen in het landschap wel eens een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van wilde bijensoorten zou kunnen zijn. Dit werd al langer vermoed, maar tot op heden ontbrak hiervoor het bewijs. Dat bewijs is nu geleverd aan de hand van museumcollecties. “Uit ons onderzoek bleek een duidelijke relatie tussen het voorkomen van bijensoorten en hun waardplanten,” zegt Jeroen Scheper in een toelichting op het onderzoek dat zojuist is verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift PNAS.
  Boekbespreking: Het oerrund, een levende legende
  Oldenbroek, J.K. - \ 2014
  Zeldzaam huisdier 39 (2014)3. - ISSN 0929-905X - p. 20 - 21.
  rundvee - rundveerassen - bos primigenius - domesticatie - rassen (dieren) - begrazing - cattle - cattle breeds - bos primigenius - domestication - breeds - grazing
  Uitgeverij Roodbont heeft een interessant boek uitgegeven over de achtergronden van een project waarin het uitgestorven oerrund teruggefokt wordt. Het is een initiatief van de stichting Taurus samen met Rewilding Europe en ARK Natuurontwikkeling. Het is een boek geworden met veel informatie over de geschiedenis van het (oer)rund, de rol die het speelde bij begrazing, de domesticatie en over de rassen van nu die het meest op het oerrund lijken. Het boek is geïllustreerd met schitterende tekeningen en foto’s.
  Bloedgroepen bij rundvee. Deel 3: Bloedgroepenonderzoek bij blaarkoppen
  Oldenbroek, J.K. ; Buys, K. - \ 2014
  Zeldzaam huisdier 39 (2014)3. - ISSN 0929-905X - p. 8 - 9.
  groninger blaarkop - rundveerassen - rundveeteelt - bloedgroepen - rassen (dieren) - genetische variatie - zeldzame rassen - groningen white headed - cattle breeds - cattle farming - blood groups - breeds - genetic variation - rare breeds
  Dat de Groninger blaarkop een ras is met bijzondere eigenschappen blijkt ook uit het bloedgroepenonderzoek. De bloedgroepsystemen van blaarkoppen verschillen duidelijk van die van roodbonten en zwartbonten. Dat is ook niet zo verwonderlijk, omdat ze al sinds de oprichting van de stamboeken gescheiden gefokt zijn.
  Bloedgroepen bij rundvee. Deel 2: Verschillen tussen zwartbont en roodbont
  Oldenbroek, J.K. ; Buys, J. - \ 2014
  Zeldzaam huisdier 39 (2014)2. - ISSN 0929-905X - p. 10 - 13.
  rundveeteelt - bloedgroepen - rundveerassen - rassen (dieren) - genetische variatie - roodbont maas-rijn-ijsselvee - groninger blaarkop - zwartbont - zeldzame rassen - cattle farming - blood groups - cattle breeds - breeds - genetic variation - meuse-rhine-yssel - groningen white headed - holstein-friesian - rare breeds
  In het vorige nummer is uiteengezet wat bloedgroepen zijn en dat met bloedgroepen erfelijke verschillen en overeenkomsten tussen rassen aangetoond kunnen worden. In 1993 heeft John Bruin de verschillen tussen zwartbonte en roodbonte runderen onderzocht. Dit is het laatste onderzoek geweest dat met bloedgroepen is uitgevoerd.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.