Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 175

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==rassen (taxonomisch)
Check title to add to marked list
Allemaal andersdenkenden: omgaan met cultuurverschillen
Hofstede, G. ; Hofstede, G.J. ; Minkov, M. - \ 2011
Amsterdam/Antwerpen : Uitgeverij Contact - ISBN 9789025419851 - 572
rassen (taxonomisch) - etnische groepen - psychologie - intercultureel onderzoek - cultuur - socialisatie - interraciale relaties - sociologie - cultuursociologie - communicatie - niet-verbale communicatie - groepen - organisaties - sociale interactie - sociale antropologie - races - ethnic groups - psychology - cross cultural studies - culture - socialization - race relations - sociology - cultural sociology - communication - nonverbal communication - groups - organizations - social interaction - social anthropology
Mensen uit andere landen denken, voelen en handelen anders dan wij hier gewend zijn. Ook landgenoten uit een andere streek of een andere sociale klasse gedragen zich vaak anders dan wij. In een open samenleving komt iedereen vaker met zulke andersdenkenden in aanraking dan vroeger. Voor die anderen zijn wij de andersdenkenden. Wat ons scheidt is de "cultuur" waarin we zijn opgegroeid, de met de paplepel ingegoten en daardoor vaak onbewuste waarden die maken dat wij "normaal" vinden wat anderen slecht vinden, en vies wat voor anderen schoon is. Allemaal andersdenkenden laat zien wat deze verschillen betekenen voor onze persoonlijkheid, onze gezondheid, ons gezinsleven, ons onderwijs, ons werk, onze overheid en voor de dingen waar we in geloven. Het gaat dieper in op de verschillende manieren waarop organisaties functioneren, zowel van land tot land als binnen een en hetzelfde land, en op wat er gebeurt als verschillende culturen elkaar ontmoeten.
Rassenproef zwarte bessen in 2010
Oosten, A.A. van; Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Maas, F.M. - \ 2010
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (PPo-rapporten 2010-22) - 41
ribes nigrum - zwarte bessen - rassen (planten) - cultivars - rassen (taxonomisch) - gevoeligheid van variëteiten - smaak - rassenproeven - ribes nigrum - black currants - varieties - cultivars - races - varietal susceptibility - taste - variety trials
Doel van dit onderzoek is (nieuwe) rassen zwarte bes vinden die een verbetering kunnen zijn van de huidige rassen, ook wat betreft de gevoeligheid voor ziekten en plagen. In de proef worden zwarte bessenrassen beoordeeld op bruikbaarheid voor de teelt in Nederland, met 10 of 12 planten per ras. In dit rapport worden de resultaten van proefjaar 2010 beschreven.
Rassenproef zwarte bessen in 2009 : verslag van de resultaten uit de rassenproef zwarte bes behaald in 2009
Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Oosten, A.A. van; Maas, F.M. - \ 2010
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport PPO Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit 2010-01) - 38
ribes nigrum - zwarte bessen - cultivars - rassen (planten) - rassen (taxonomisch) - gevoeligheid van variëteiten - smaak - rassenproeven - kleinfruit - ribes nigrum - black currants - cultivars - varieties - races - varietal susceptibility - taste - variety trials - small fruits
Doel van dit onderzoek is (nieuwe) rassen zwarte bes vinden die een verbetering kunnen zijn van de huidige rassen, ook wat betreft de gevoeligheid voor ziekten en plagen. De aanbraag en opkweek van zwarte bessenrassen gebeurt door het Paraktijkonderzoek Plant & Omgeving, sector Fruit. In dit rapport worden de resultaten van proefjaar 2009 beschreven
Invloed van ras, mulch en bemesting op de productie en het saldo van tomaat : verslag van een proef te Saramacca, Suriname
Putter, H. de; Wongsonadi, H. - \ 2009
Lelystad : Praktijk Plant & Omgeving. Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten - 41
tomaten - solanum lycopersicum - rassenproeven - rassen (taxonomisch) - mulches - suriname - bemesting - tomatoes - solanum lycopersicum - variety trials - races - mulches - suriname - fertilizer application
Vergelijkend onderzoek tussen twee tomatenrassen, uitgevoerd bji een teler in het gebied Saramacca in Suriname. Twee rassen van East West Seed werden vergeleken met een lokaal vergelijkbaar ras. Ook werden twee Bemestingsstrategieën getest en werd er geteeld met of zonder plastic mulch.
DNA technieken voor de boomkwekerij
Hop, M.E.C.M. - \ 2009
Dendroflora 2008 (2009)45. - ISSN 0374-7247 - p. 19 - 25.
boomkwekerijen - rassen (taxonomisch) - dna - genetische bronnen - diagnostische technieken - verbetering - forest nurseries - races - genetic resources - diagnostic techniques - improvement
Bij het gebruik van DNA technieken denken de meeste mensen tegenwoordig aan genetische modificatie van planten. Dit speelt bij boomkwekerijgewassen nog niet of nauwelijk een rol. Maar er bestaan ook veel andere DNA technieken die wel zeer bruikbaar en betaalbaar zijn. Het gaat daarbij niet om het veranderen van eigenschappen van planten, maar alleen om het meten ervan. Dit kan worden gebruikt voor indentificatie van planten, en ter ondersteuning van klassieke kruisingsveredeling. Dit type DNA technieken is bekend uit politieseries als CSI, of van nieuwsberichten over een vader die niet de biologische vader van zijn kind blijkt t zijn. Maar wat kunnen DNA technieken nu betekenen voor boomkwekerijgewassen?
Classificatie van planten - nieuwe inzichten en gevolgen voor de praktijk
Hoffman, M.H.A. - \ 2009
Dendroflora 2008 (2009)45. - ISSN 0374-7247 - p. 4 - 18.
classificatie van rassen - planten - soorten - rassen (taxonomisch) - identificatie - variety classification - plants - species - races - identification
Er zijn ongeveer 300.000 verschillende (hogere) plantensoorten, die onderling veel of weinig op elkaar lijken. Vroeger werden alle plantensoorten afzonderlijk benaamd, en was niet duidelijk hoe deze soorten verwant waren. Tegenwoordig worden soorten conform het systeem van Linnaeus ingedeeld in geslachten. Soorten die sterk verwant zijn aan elkaar hebben dezelfde geslachtsnaam. Geslachten worden op hun beurt weer ingedeeld in families en die op hun beurt weer in ordes, enzovoort. Op deze manier kent het plantenrijk een hiërarchisch indelingsysteem, met verwantschap als basis. Sterke verwantschap is meestal ook zichtbaar aan de uiterlijke gelijkenis. Soorten die veel op elkaar lijken en verwant zijn zitten in dezelfde groep. Verre verwanten zitten ver uit elkaar in het systeem. Om een plant goed te kunnen benamen, moet dus eerst uitgezocht worden aan welke andere soorten deze verwant is.
Gezamenlijk rassenonderzoek paprika : stookteelt 2008 - rood geoogst
Maaswinkel, R.H.M. ; Steenbergen, P. - \ 2009
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 611) - 36
capsicum annuum - vruchtgroenten - teelt onder bescherming - kasgewassen - cultuurmethoden - rassen (taxonomisch) - kwaliteit - gewasopbrengst - glastuinbouw - paprika's - fruit vegetables - protected cultivation - greenhouse crops - cultural methods - races - quality - crop yield - greenhouse horticulture - sweet peppers
Het rassenonderzoek wil de teler ondersteunen in de weloverwogen keuze van zijn rassen door het vergaren, verwerken en presenteren van gegevens, verkregen uit objectief en betrouwbaar vergelijkend rassenonderzoek dat in samenwerking met telers en veredelaars op praktijkbedrijven wordt uitgevoerd. In 2008 is het gezamenlijk rassenonderzoek bij paprika gedaan door paprikatelers (vanuit werkgroepen van LTO Groeiservice), telersverenigingen, de veredelingsbedrijven (Enza, Seminis (Bruinsma), Syngenta Seeds) en WUR glastuinbouw. Het onderzoek is gefinancierd door Productschap Tuinbouw met daarnaast een bijdrage van de drie verdelingsbedrijven. Op iedere proefplaats wordt minimaal dezelfde rassenserie beproefd. Ieder veredelingsbedrijf verzorgt één proefplaats. Door het veredelingsbedrijf worden waarnemingen gedaan (tellen, wegen en vruchtkwaliteit). Naast de veredelingsbedrijven worden twee proefplaatsen door telers bijgehouden.
Gezamenlijke rassenonderzoek paprika : stookteelt 2008 - geel geoogst
Steenbergen, P. ; Maaswinkel, R.H.M. - \ 2009
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 609) - 38
capsicum annuum - paprikapoeder - vruchtgroenten - kasgewassen - teelt onder bescherming - rassen (taxonomisch) - rassen (planten) - rassenproeven - cultuurmethoden - kleurvariëteiten - paprika - fruit vegetables - greenhouse crops - protected cultivation - races - varieties - variety trials - cultural methods - colour varieties
Rassenproeven met zwarte en rode bessen op praktijkbedrijven in 2006
Oosten, A.A. van; Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2007
Randwijk : PPO Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit 2007-07) - 49
ribes nigrum - rassenproeven - rassen (planten) - rassen (taxonomisch) - nederland - ribes nigrum - variety trials - varieties - races - netherlands
PPO project 3261064400 PT project 36255
Sortimentsvergelijking Freesia: Resultaten herfstteelt 2006
Heij, G. ; Steenbergen, P. ; Kersten, M. - \ 2007
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR Glastuinbouw ) - 53
freesia - cultivars - rassen (planten) - rassen (taxonomisch) - rassenproeven - nederland - varieties - races - variety trials - netherlands
De veredeling van Freesia zorgt voor een geleidelijke vernieuwing van het sortiment. Om zo spoedig mogelijk de teeltmogelijkheden van een nieuwe cultivar te weten, is een gebruikswaarde-onderzoek opgezet in samenwerking met WUR Glastuinbouw. Hierbij is de groei en bloei beoordeeld van 18 nieuwe cultivars en zes vergelijkingscultivars van de herfstteelt van 2006. Voor tien van deze cultivars vormt deze proef de herhaling, omdat zij ook zijn beoordeeld in de herfstteelt 2005. Van deze tien cultivars heeft het comité van de freesiakeuring van het VKC geconcludeerd dat de oranje/rode, dubbele Manderin van veredelaar Royal van Zanten een verbetering vormt op het bestaande assortiment. De A553 van Royal van Zanten kreeg de kwalificatie aanvulling binnen het sortiment geel enkel in de herfstteelt. De JJ 506-1, Paloma Beach, Daytona Beach, Blue Mountain, JJ 1120-7, KK 834-1, 95-128 en Soleil vormen geen aanvulling op het bestaande sortiment. Van de andere cultivars, die dit jaar voor het eerst zijn beoordeeld, kunnen op dit moment nog geen conclusies worden getrokken omdat de herhaling nog niet heeft plaatsgevonden. Resultaten van twee seizoenen geven een betrouwbaarder resultaat vanwege het mogelijke effect van de weersomstandigheden per seizoen.
Kulturer & Organisationer
Hofstede, G. ; Hofstede, G.J. - \ 2006
Kopenhagen : Handelshøjskolens Forlag - ISBN 9788762902527 - 437
intercultureel onderzoek - rassen (taxonomisch) - interraciale relaties - etnische groepen - karakteristieken - psychologie - cultuur - socialisatie - etnografie - sociologie - cultuursociologie - communicatie - niet-verbale communicatie - groepen - organisaties - wereld - theorie - bedrijfsvoering - internationale vergelijkingen - bedrijfsmanagement - denken - cross cultural studies - races - race relations - ethnic groups - characteristics - psychology - culture - socialization - ethnography - sociology - cultural sociology - communication - nonverbal communication - groups - organizations - world - theory - management - international comparisons - business management - thinking
Lokales Denken, globales Handeln : Interkulturelle Zusammenarbeit und globales Management
Hofstede, G. ; Hofstede, G.J. - \ 2006
München : Deutscher Taschenbuch Verlag - ISBN 9783406533228 - 555
intercultureel onderzoek - rassen (taxonomisch) - interraciale relaties - etnische groepen - karakteristieken - psychologie - cultuur - socialisatie - etnografie - sociologie - cultuursociologie - communicatie - niet-verbale communicatie - groepen - organisaties - wereld - theorie - bedrijfsvoering - internationale vergelijkingen - bedrijfsmanagement - denken - cross cultural studies - races - race relations - ethnic groups - characteristics - psychology - culture - socialization - ethnography - sociology - cultural sociology - communication - nonverbal communication - groups - organizations - world - theory - management - international comparisons - business management - thinking
Gebruikswaardeonderzoek komkommer: zomerteelt 2004
Hogendonk, L. ; Steenbergen, P. - \ 2005
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapporten PPO ) - 28
cucumis sativus - komkommers - gebruikswaarde - cultivars - rassen (taxonomisch) - rassen (planten) - rassenproeven - nederland - cucumbers - use value - races - varieties - variety trials - netherlands
Gouden Hoorns : de geschiedenis van de veehouderij op Java 1850-2000
Barwegen, M.W. - \ 2005
Wageningen University. Promotor(en): Akke van der Zijpp, co-promotor(en): Henk Udo. - Rotterdam : OPTIMA - ISBN 9789085043232 - 316
vee - veehouderij - dierhouderij - geschiedenis - rassen (dieren) - rassen (taxonomisch) - diervoeding - diergezondheid - plattelandsontwikkeling - landbouwontwikkeling - java - indonesië - nederlands indië - livestock - livestock farming - animal husbandry - history - breeds - races - animal nutrition - animal health - rural development - agricultural development - java - indonesia - netherlands east indies
Allemaal andersdenkenden: omgaan met cultuurverschillen
Hofstede, G. ; Hofstede, G.J. - \ 2005
Amsterdam/Antwerpen : Contact - ISBN 9789025426811 - 431
rassen (taxonomisch) - etnische groepen - psychologie - intercultureel onderzoek - cultuur - socialisatie - interraciale relaties - sociologie - cultuursociologie - communicatie - niet-verbale communicatie - groepen - organisaties - wereld - theorie - bedrijfsvoering - bestuur - bedrijfseconomie - races - ethnic groups - psychology - cross cultural studies - culture - socialization - race relations - sociology - cultural sociology - communication - nonverbal communication - groups - organizations - world - theory - management - administration - business management
Romeinse sla (bindsla) : de vollegrondsteelt van A tot Z in beknopte vorm
Wijk, C.A.P. van - \ 2005
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO publicatie nr. 340) - 21
lactuca sativa - slasoorten - rassen (planten) - cultivars - rassen (taxonomisch) - cultuurmethoden - landbouwplantenteelt - nederland - vollegrondsteelt - lettuces - varieties - races - cultural methods - crop husbandry - netherlands - outdoor cropping
Korte teeltbeschrijving als onderdeel van het project Screening nieuwe gewassen/productinnovatie waarin van relatief onbekende gewassen of innovaties de teeltkansen voor vollegrond in Nederland in kaart worden gebracht. Romeinse sla is een van oudsher bekende slasoort die op beperkte schaal in Nederland werd geteeld en voornamelijk werd gebruikt als stoofgroente. Door de veranderende vraag naar meer hardere, beter versnijbare slasoorten voor gemengde slasoorten, de vraag naar Romeinse sla bij de allochtone bevolkingsgroep en sterkere en resistente eigenschappen van de rassen biedt Romeinse sla de Nederlandse tuinder hernieuwde afzetmogelijkheden
Salanova, biologische teelt : de teelt van A tot Z in beknopte vorm
Wijk, C.A.P. van - \ 2005
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO publicatie nr. 342) - 17
lactuca - rassen (planten) - cultivars - rassen (taxonomisch) - cultuurmethoden - landbouwplantenteelt - groenteteelt - biologische landbouw - nederland - teelthandleidingen - vollegrondsgroenten - varieties - races - cultural methods - crop husbandry - vegetable growing - organic farming - netherlands - cultivation manuals - field vegetables
Korte teeltbeschrijving als onderdeel van het project Screening nieuwe gewassen/productinnovatie waarin van relatief onbekende gewassen of innovaties de teeltkansen voor vollegrond in Nederland in kaart worden gebracht. Salanova is een merk dat staat voor een reeks nieuwe slatypen die door hun opbouw zeer geschikt zijn voor verwerking, catering en voor de markt voor verse hele kroppen. De keuze voor beproeving van salanova typen voor biologische teelt is ingegeven door de toegenomen vraag naar gemengde salade ook bij de biologische consument.
Sortimentsvergelijking poinsettia : resultaten 2004
Steenbergen, P. ; Kersten, M. ; Heij, G. - \ 2005
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO nr. 41717060) - 88
poinsettia's - gebruikswaarde - rassen (planten) - cultivars - rassen (taxonomisch) - rassenproeven - potplanten - kwaliteit - poinsettias - use value - varieties - races - variety trials - pot plants - quality
13 jaar geleden startte voor het PPO de sortimentsvergelijkingen bij Poinsettia. De eerste jaren in nauwe samenwerking met de NTS (inmiddels LTO Groeiservice), daarna ook met de VBN. De aanleiding om bij Poinsettia onderzoek te doen is de grote verscheidenheid in kwaliteit van cultivars binnen het bestaande sortiment. De laatste jaren zijn meerdere nieuwe cultivars in verschillende potmaten op de markt verschenen die in het onderzoek waren opgenomen. Voor de teelt is een goede stuurbaarheid van het product een belangrijke eigenschap. Daarbij moet een goede plantopbouw worden verkregen met voldoende schermen en voldoende bessen per scherm. Een intensieve teeltregistratie, o.a. in de sortimentsopplanting, gecombineerd met een betrouwbaar advies van de veredelaar vormt hiervoor de basis. Het grootste probleem bij Poinsettia is de ‘houdbaarheid’ bij de consument thuis. De sierwaarde wordt sterk beïnvloed door de hoeveelheid geel blad, bladval, Botrytis en besval. Het is van groot belang om het bestaande sortiment en nieuwe cultivars in diverse potmaten te toetsen op kwaliteit na de oogst, zodat cultivars die het product een negatief imago geven niet op de markt zullen verschijnen.
Sortimentsvergelijking Kalanchoë : resultaten onderzoek 2004
Steenbergen, P. ; Kersten, M. ; Heij, G. - \ 2005
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO nr. 41717059) - 21
kalanchoe - gebruikswaarde - rassen (planten) - cultivars - rassen (taxonomisch) - rassenproeven - potplanten - kwaliteit - use value - varieties - races - variety trials - pot plants - quality
Het PPO is al een aantal jaren betrokken bij het gebruikswaarde-onderzoek Kalanchoë. In samenwerking met de landelijke Kalanchoë commissie van LTO Groeiservice en veredelaars worden jaarlijks 4 opplantingen sortimentsvergelijkingen Kalanchoë uitgevoerd. Voor het eerst is dit jaar ook 1 opplanting met 19 dubbelbloemige cultivars uitgezet, daar het gebruikswaarde van deze cultivars nog zeer in de kinderschoenen staat wordt er in dit verslag verder niet op de resultaten in gegaan. Het onderzoek is uitgevoerd op het bedrijf van J. P. Kuilboer te Heerhugowaard. Dit jaar zijn er, door verbouwingen, maar 2 opplantingen uitgezet. Deze opplantingen werden beoordeeld aan het eind van iedere teelt en tijdens de houdbaarheid van iedere teelt. Het PPO verzorgde de rapportage met de gegevens van het voorgaande teeltjaar. In de huidige opzet is het uiteraard niet mogelijk om alle cultivars volgens de voor de betreffende cultivar optimale teeltwijze te telen. Hierdoor kan het zijn dat cultivars onder andere teeltomstandigheden anders reageren. De kracht van de huidige opzet zit in de vergelijkbaarheid van de cultivars onderling door het uit schakelen van verschillen in teeltomstandigheden.
Sortimentsvergelijking Freesia : resultaten herfstteelt 2004
Steenbergen, P. ; Kersten, M. ; Heij, G. - \ 2005
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO nr. 41717054) - 58
freesia - gebruikswaarde - rassen (planten) - cultivars - rassen (taxonomisch) - rassenproeven - bloembollen - kwaliteit - use value - varieties - races - variety trials - ornamental bulbs - quality
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.