Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Marker-assisted reduction of redundancy in a genebank collection of cultivated lettuce
  Treuren, R. van; Groot, E.C. de; Boukema, I.W. ; Wiel, C.C.M. van de; Hintum, T.J.L. van - \ 2010
  Plant genetic resources: characterization and utilization 8 (2010)2. - ISSN 1479-2621 - p. 95 - 105.
  lactuca sativa - genenbanken - genetische merkers - genetische variatie - selectie - efficiëntie - moleculaire merkers - lactuca sativa - gene banks - genetic markers - genetic variation - selection - efficiency - molecular markers - wild potato germplasm - ex-situ conservation - lactuca-sativa l. - genetic diversity - aflp markers - duplication - rationalization - optimization
  To reduce the level of redundancy in a collection of cultivated lettuce, data from 160 amplified fragment length polymorphism (AFLP) fragments and 10 polymorphic microsatellites were used in combination with passport data and morphological data, the latter obtained from an experimental field trial performed for verification purposes. Based on the observed distribution of the number of marker differences between and within accessions, a minimum of three AFLP differences and two microsatellite differences were regarded as levels warranting distinction between accessions in the redundancy analysis. The strategy followed in the redundancy analysis was mainly based on the confirmation of duplication by each of two independently generated data sources. The molecular data were used for the validation as well as the identification of potential duplicates, revealing a total number of 198 redundancies, corresponding to 12.9% of the total collection. Trueness to type, number of characterization and evaluation data, and collection management considerations, such as available seed quantities and germination percentages, were used as primary, secondary and tertiary criteria to decide which accession from duplication groups to maintain in the collection. Removal of accessions showed negligible effects on total collection diversity, as quantified for AFLPs and microsatellites, characterization and evaluation traits and resistance profiles against downy mildew pathotypes, indicating that the applied strategy was effective.
  Beest en boer moeten wennen
  Teenstra, E. - \ 1998
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)1. - ISSN 1386-8470 - p. 16 - 17.
  efficiëntie - productiviteit - kosten - rationalisering - melkvee - melkveehouderij - melkstandinrichtingen - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - diervoedering - melken - melkproductie - melkmachines - prijzen - prijsvorming - efficiency - productivity - costs - rationalization - dairy cattle - dairy farming - milking parlours - animal welfare - animal housing - animal feeding - milking - milk production - milking machines - prices - price formation
  In het vorige artikel heeft u een indruk gekregen van de eerste ervaringen met de nieuwe gebouwen en dergelijke. In dit artikel gaat het met name om de levende have. Zowel de dieren als de bedrijfsboer moesten toch even wennen aan de nieuwe stallen enbedrijfsvoering van het lagekostenbedrijf. Het meest opvallend is de lagere melkproductie. Vier maanden na de start lijkt deze zich te stabiliseren op het gewenste niveau van 7500 kg per koe. Het is echter nog te vroeg om betrouwbare uitspraken te doen.
  Stallen bevallen prima
  Teenstra, E. - \ 1998
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)1. - ISSN 1386-8470 - p. 14 - 15.
  efficiëntie - productiviteit - kosten - rationalisering - melkvee - melkveehouderij - melkstandinrichtingen - stallen - prijzen - prijsvorming - efficiency - productivity - costs - rationalization - dairy cattle - dairy farming - milking parlours - stalls - prices - price formation
  Sinds begin oktober 1997 maakt het vee gebruik van de nieuwe stallen van het lagekostenbedrijf. Tijdens de massaal bezochte open dagen bleek dat lang niet iedereen overtuigd is van de praktische bruikbaarheid van de stallen. Inmiddels zijn we vier maanden verder en lijkt het allemaal best mee te vallen. Los van wat kinderziekten en kleine aanloopproblemen gaat het prima. Grootste probleem tot nu toe was het vorstvrij houden van de melkstal en het stapelbaar maken van de stalmest.
  Energiezorg hoeft melkveehouderij geen geld te kosten
  Antuma, S. - \ 1998
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)1. - ISSN 1386-8470 - p. 11 - 13.
  energie - efficiëntie - energiegebruik - brandstofverbruik - melkvee - melkveehouderij - energiebalans - rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - productiviteit - kosten - rationalisering - energy - efficiency - energy consumption - fuel consumption - dairy cattle - dairy farming - energy balance - farm accounts - farm accounting - productivity - costs - rationalization
  Onlangs is een onderzoek afgesloten naar de toepassingsmogelijkheden van een energiezorg-systeem in de melkveehouderij. Het PR heeft samen met De Landbouwvoorlichting (DLV) en het energiebedrijf NUON van 40 bedrijven het elektriciteits-, diesel en waterverbruik in kaart gebracht. De conclusie was dat de meeste bedrijven energiebesparende maatregelen kunnen nemen, die weinig tot geen geld kosten.
  Goedkoper bouwen
  Pieters, A. - \ 1997
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)5. - ISSN 1386-8470 - p. 9 - 11.
  efficiëntie - productiviteit - kosten - rationalisering - melkvee - melkveehouderij - ligboxen - stallen - bouwmaterialen - prijzen - prijsvorming - normen - standaardisering - efficiency - productivity - costs - rationalization - dairy cattle - dairy farming - cubicles - stalls - building materials - prices - price formation - standards - standardization
  Gebouwenkosten maken een aanzienlijk deel uit van de kostprijs van melk. Doordat de melkprijs verder daalt rijst de vraag of het mogelijk is de gebouwenkosten te verlagen zonder daarbij de landbouwkundige randvoorwaarden geweld aan te doen. Zaken als melkkwaliteit, dierwelzijn, diergezondheid en arbeidsomstandigheden voor de veehouder blijven een belangrijke rol spelen. In dit artikel wordt ingegaan op een aantal aspecten die er toe bij kunnen dragen dat de gebouwkosten worden verlaagd. Het uitgangspunt hierbij is nieuwbouw.
  Lagekostenbedrijf: van binnen en buiten bekeken
  Mandersloot, F. - \ 1997
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)5. - ISSN 1386-8470 - p. 6 - 8.
  efficiëntie - productiviteit - kosten - rationalisering - melkvee - melkveehouderij - stallen - huisvesting van kalveren - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - efficiency - productivity - costs - rationalization - dairy cattle - dairy farming - stalls - calf housing - animal welfare - animal housing
  De stal van het lagekostenbedrijf is klaar. In het vorige artikel zijn de hoofdlijnen geschetst en is op de investering in de stal ingegaan. Door compact te bouwen, de keuze van de materialen en het achterwege laten van luxe hebben we de investering met ongeveer 25% kunnen verlagen. In dit artikel bekijken we de stal van binnen en buiten.
  Lagekostenbedrijf: compacte bouw verlaagt investering
  Mandersloot, F. - \ 1997
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)5. - ISSN 1386-8470 - p. 1 - 5.
  kostenanalyse - melkvee - melkveehouderij - stallen - huisvesting van kalveren - bouwmaterialen - efficiëntie - productiviteit - kosten - rationalisering - financiën - investering - cost analysis - dairy cattle - dairy farming - stalls - calf housing - building materials - efficiency - productivity - costs - rationalization - finance - investment
  De stal van het lagekostenbedrijf is klaar. Op 25 september 1997 openden de heer Vogelaar, voorzitter van de vakgroep Melkveehouderij van LTO-Nederland en mevrouw Van Vloten-Doting, directeur Wetenschap en Kennisoverdracht van het ministerie van LNV, dit nieuwe onderdeel van de Waiboerhoeve. Het lagekostenbedrijf kan nu van start. Verlagen van de kosten in de melkveehouderij staat centraal op dit bedrijf. De nadruk ligt daarbij op de vaste kosten. We hebben geprobeerd een goedkope stal te bouwen voor55 koeien en bijbehorend jongvee. Of dit gelukt is? Oordeelt u zelf.
  Kan de bovenbouw van stallen goedkoper?
  Lent, J. van; Kant, P. - \ 1997
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)4. - ISSN 1386-8470 - p. 18 - 20.
  efficiëntie - productiviteit - kosten - rationalisering - ligboxen - opslagloodsen - drijfmest - vloeibare meststoffen - productie - constructie - efficiency - productivity - costs - rationalization - cubicles - stores - slurries - liquid manures - production - construction
  De kosten voor ligboxenstallen zijn alleen al de laatste tien jaar met circa 2.000 gulden per koe toegenomen. Een groot deel van de kosten zit onder de grond in de fundering en de mestopslag. Hierop valt nauwelijks te besparen. Op de bovenbouw kan misschien nog wel bespaard worden. Vooral het type dak en de vorm van het gebouw zijn van invloed op de kosten van de bovenbouw. Beide factoren zijn daarom in een studie bekeken.
  IDEAS, for integral logistics in centralized wood processing
  Reinders, M.P. - \ 1989
  Agricultural University. Promotor(en): M.M.G.R. Bol; P. van Beek. - S.l. : Reinders - ISBN 9789090028217 - 236
  bosbouw - rationalisering - werkorganisatie - afval - hulpbronnen - opbrengst - productie - planning - automatisering - operationeel onderzoek - wiskundige modellen - analyse van besluiten - computeranalyse - zagen (activiteit) - schaven - molens - houtzagerijen - forestry - rationalization - organization of work - wastes - resources - outturn - production - planning - automation - operations research - mathematical models - decision analysis - computer analysis - sawmilling - planing - mills - sawmills

  A decision support system (DSS) is developed to improve the quality of decision making in wood processing companies. Wood processing companies are businesses that import (buy, harvest) raw materials, stems and logs, and export (deliver) products, assortments and boards, after a multi-step conversion process.

  The DSS, called IDEAS (Integral Decision Effect Analysis System), supports the operational, tactical and strategic level of decision making, by providing a range of tools of varying complexity.

  Various analyses have been made for validating the underlying models. A case study was performed to test the impact for the relevant business chain.

  Possible other fields of application can be the oil-industry, slaugther-houses, and in general cutting-stock performing industries. All these industrial circles share the package- production problem in common.

  Rationeel beheer van wegbeplantingen
  Leek, N.A. ; Six Dijkstra, H.G. - \ 1986
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 433) - 98
  bosbouw - groene zones - heggen - bosbouwkundige handelingen - kosten - rentabiliteit - wegbeplantingen - wegbermplanten - efficiëntie - productiviteit - rationalisering - forestry - green belts - hedges - forestry practices - costs - profitability - roadside plantations - roadside plants - efficiency - productivity - rationalization
  Met gewisheid missen van oogst
  Vervelde, G.J. - \ 1983
  Wageningen : LH - 11
  landbouw - oogstverliezen - gewasverliezen - onderzoek - efficiëntie - productiviteit - kosten - rationalisering - agriculture - yield losses - crop losses - research - efficiency - productivity - costs - rationalization
  Bevordering van de rationalisering van landbouwwerkzaamheden door constructies en installaties
  Coolman, F. - \ 1966
  Wageningen : Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie - 10
  arbeidskrachten in de landbouw - landbouwbedrijven - rationalisering - efficiëntie - landbouwwerktuigen - boerderij uitrusting - landbouwtechniek - arbeidsproductiviteit - arbeidsomstandigheden - arbeid in de landbouw - agricultural manpower - farms - rationalization - efficiency - farm machinery - farm equipment - agricultural engineering - labour productivity - working conditions - farm labour
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.