Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 80

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Mass mapping : state of art en nieuwe ideeën om bezoekersaantallen in natuurgebieden te meten
  Goossen, C.M. ; Kiers, M.A. - \ 2015
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 29) - 44
  actieve recreatie - bezoekers - recreatieonderzoek - natuurgebieden - monitoring - methodologie - active recreation - visitors - leisure research - natural areas - monitoring - methodology
  Om bezoekersaantallen in natuurgebieden te kunnen tellen, zijn traditionele methoden en nieuwe technieken vergeleken. De traditionele methoden zijn online-onderzoek, modellen die het bezoek voorspellen en on-site methoden. Traditionele methoden met telslangen en infrarode sensoren zijn het best om alleen bezoekersaantallen te genereren. De modellen FORVISIT en MASOOR geven een redelijke indicatie van het aantal bezoekers en de spreiding van bezoekers over een gebied. Nieuwe technieken als GSM, sociale media en Photo location based data kunnen op dit moment nog niet gebruikt worden om bezoekersaantallen te meten. De privacywetgeving bemoeilijkt het analyseren van GSM-data en de ruimtelijke onnauwkeurigheid en onvolledigheid in typen recreanten spelen een beperkende rol. Wel kunnen de nieuwe technieken gebruikt worden om globaal inzicht te krijgen in drukke en minder drukke delen van een natuurgebied. Meer onderzoek is nodig om alle methoden te valideren.
  De paden op, de lanen in, Herhaalonderzoek naar de economische impact van het fietstoerisme in de provincie Antwerpen 2012
  Goossen, C.M. ; Korteweg, D. ; Klijs, J. ; Coninx, I. - \ 2013
  Wageningen/Breda : Centre for Leisure and Tourism Research, Alterra Wageningen UR, NHTV, universiteit van Tilburg - 109
  regionale ontwikkeling - toerisme - actieve recreatie - recreatieonderzoek - vlaanderen - regional development - tourism - active recreation - leisure research - flanders
  Toerisme Provincie Antwerpen vzw (TPA) is een provinciaal toeristisch samenwerkings-verband dat de ontwikkeling van het toerisme in de provincie Antwerpen stimuleert. Fietstoerisme is een speerpunt voor TPA. Het fietsknooppuntennetwerk is één van de meest populaire producten en is inmiddels bij vele fietsers bekend. Daarom achtte TPA de tijd rijp om in 2012 een grootschalig fietsonderzoek op te zetten om de economische impact van het fietsknooppuntennetwerk en van het fietstoerisme in het algemeen te kunnen becijferen.
  Recreatieschouw : groengebieden schouwen op basis van recreatiemotieven
  Goossen, C.M. ; Boer, T.A. de - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2301) - 36
  recreatiegebieden - natuurgebieden - bossen - recreatieonderzoek - landschapsbeleving - amenity and recreation areas - natural areas - forests - leisure research - landscape experience
  De recreatieschouw is een methode om groengebieden te beoordelen op hun geschiktheid voor recreanten die met een bepaald recreatiemotief willen gaan recreëren. Er worden vijf motieven onderscheiden: Gezelligheid, Even tussen uit, Interesse, Volledig opgaan in een andere wereld en Fysieke uitdaging. De methode bestaat uit een internetanalyse, kaartanalyse, veldanalyse, een interview met beheerder, de resultaten en een advies. Er worden 190 indicatoren onderscheiden, verdeeld naar bekendheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid (gebruikswaarde en belevingswaarde). In Nieuw Wulven is de methode getest en dit gebied is meer geschikt voor Even tussen uit dan voor Gezelligheid. De recreatieschouw is een methode om inzicht te vergroten in een praktische toepassing van de recreatiemotieven en geeft beheerders beter inzicht in hoeverre gebieden aansluiten bij wensen en recreatiemotieven van bewoners rond het gebied.
  Recreatiemotieven in het Nationaal Landschap Het Groene Woud
  Goossen, C.M. ; Donders, J.L.M. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2114) - 47
  recreatie op het platteland - openluchtrecreatie - recreatiegebieden - recreatieonderzoek - recreatieactiviteiten - natuurgebieden - nationale landschappen - noord-brabant - nederland - rural recreation - outdoor recreation - amenity and recreation areas - leisure research - recreational activities - natural areas - national landscapes - noord-brabant - netherlands
  Dit onderzoek is opgezet om een vergelijking te maken met de resultaten van hetzelfde onderzoek dat in Midden-Delfland is gehouden. De resultaten uit het onderzoek in Midden-Delfland worden met deze resultaten in Het Nationaal Landschap Het Groene Woud bevestigd. Daarmee lijken de ontwikkelde smaakmakers ook voor andere gebieden in Nederland toepasbaar te zijn. Het belangrijkste motief in het Groene Woud is Gezelligheid, maar de vraag hiernaar is groter dan het aanbod er van. Er is een verschil in populariteit tussen de afzonderlijke gebieden in Het Groene Woud met betrekking tot de motieven. De methode heeft aangetoond dat het mogelijk is om richting te geven aan een meer vraaggestuurde recreatieplanning.
  Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel- deel XXI - Analyse van het recreatieverkeer en het recreatiebezoek in 2008
  Vries, J.R. de; Jaarsma, C.F. ; Oudes, D. - \ 2010
  Wageningen : WUR; LSG Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming nr. 107) - ISBN 9789085858317 - 99
  recreatie - bezoeken - verkeer - recreatieonderzoek - monitoring - duingebieden - openluchtrecreatie - nederland - zuid-holland - recreation - visits - traffic - leisure research - monitoring - duneland - outdoor recreation - netherlands - zuid-holland
  Ontwikkeling behoefte aan recreatie-activiteiten en relatie met motieven : analyse vrijetijdsgegevens voor een herijking van recreatierekorten
  Goossen, C.M. ; Henkens, R.J.H.G. ; Woltjer, I. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2034) - 118
  recreatie - vrijetijdsgedrag - voetpaden - rijwielpaden - recreatiegebieden - recreatieonderzoek - natuurgebieden - recreation - leisure behaviour - footpaths - cycleways - amenity and recreation areas - leisure research - natural areas
  In dit rapport worden de ontwikkelingen in de vrije tijd beschriven en welke factoren van invloed zijn op de druktebeleving. Tevens is m.b.v. een dataset geanalyseerd met wel motief recreanten in welk groengebied welke activiteiten ondernemen. Ook de bereikbaarheid van groengebieden is onderzocht.
  Genieten van nieuwe natuur - Recreatieonderzoek Oeverlanden, Hollands Diep en Tiengemeten
  Boer, T.A. de; Vries, J.R. de - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1829) - 51
  openluchtrecreatie - recreatieonderzoek - natuurontwikkeling - oevers - landschapsbeleving - zuidhollandse eilanden - hollandsch diep - outdoor recreation - leisure research - nature development - shores - landscape experience - zuidhollandse eilanden - hollandsch diep
  Sinds 2000 werkt Deltanatuur in samenwerking met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten aan nieuwe natuurgebieden in de Biesbosch, langs rivieren en langs de oevers van de Zuid-Hollandse eilanden. Voor twee van deze gebieden, Tiengemeten en de Oeverlanden Hollandsch Diep, is Alterra en Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Universiteit Wageningen) gevraagd een recreatie- en monitoringsonderzoek uit te voeren. Het doel van het onderzoek was: inzicht verkrijgen in het recreatief gebruik en de spreiding daarvan in ruimte en tijd in de gebieden de Oeverlanden Hollandsch Diep en Tiengemeten alsmede in de beleving en waardering van de bezoekers aan die gebieden.
  Smaakmakers voor landschappen op basis van recreatiemotieven : eerste aanzet om belevingsfactoren in landschappen te creëren
  Goossen, C.M. ; Kruit, J. ; Donders, J.L.M. ; Rooij, B. van - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1932) - 122
  landschap - recreatie - openluchtrecreatie - recreatieonderzoek - vragenlijsten - belevingswaarde - landschapsbeleving - landscape - recreation - outdoor recreation - leisure research - questionnaires - experiential value - landscape experience
  Hoe kan een landschap recreatief aantrekkelijk worden gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende recreatiemotieven? Er zijn 5 motieven onderscheiden: gezelligheid, even tussen uit, interesse, opgaan in andere wereld en uitdaging. In een enquête is aan 117 recreanten wonend in en rond Midden-Delfland gevraagd om per motief foto’s op te sturen met daarop een belevingssfeer dat past bij het motief. Op basis van de foto’s, de redenen en elementen uit de literatuur is in samenwerking met landschapsarchitecten een eerste aanzet gemaakt tot een schematische verdeling van ontwerpconcepten en eigenschappen. Deze zijn vertaald naar bepaalde additieven en attributen. Hiermee krijgen ontwerpers, maar ook beheerders en beleidsmedewerkers inzicht hoe diversiteit in het recreatieve aanbod kan worden bevorderd.
  Food & Fun op de boerderij : Consumenten komen graag op de boerderij
  Stil, L. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2009
  Voeding Nu (2009)6. - ISSN 1389-7608 - p. 28 - 30.
  boerderijtoerisme - recreatieonderzoek - vrijetijdsvoorzieningen - buitenspelen - dieren - consumenten - boerderijwinkels - farm tourism - leisure research - leisure services - outdoor games - animals - consumers - on-farm sales
  Een Food- & Fun-boerderij geeft consumenten een goed gevoel en daarom komen ze er graag. Ze komen om te genieten van het buiten zijn en omdat ze er wat kunnen leren. De ervaring van het boerenleven zorgt voor een stapje uit de dagelijkse werkelijkheid met rust, ruimte, ritme en natuur van de boerderij. En kinderen hebben er de ruimte om te spelen en om met dieren op het erf in contact te komen. Deze conclusies komen naar voren in het onderzoek Food & Fun op de boerderij van Wageningen UR
  Contexts in tourism and leisure studies : a cross-cultural contribution to the production of knowledge
  Platenkamp, V. - \ 2007
  Wageningen University. Promotor(en): Jaap Lengkeek; H.P. Kunneman. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085045663 - 256
  toerisme - vrije tijd - intercultureel onderzoek - vrijetijdsactiviteiten - recreatieonderzoek - kennis - informatieverspreiding - tourism - leisure - leisure activities - leisure research - cross cultural studies - knowledge - diffusion of information
  In this PhD an attempt has been made to deliver a cross-cultural contribution to the production of knowledge in tourism and leisure studies. The necessity of this attempt originates in: thegrowing cultural complexity in a globalising world. From a cross-cultural perspective this implies that many interacting networks create a 'global ecumene'. Over the world many cultural contexts are influencing each other in everyday life, but also in business, in public and private encounters, in tourism and in leisure activities. At the same time there is a growing need to overcome the simplicity of much theorising in this area. More particularly, it seems to be important to involve the hidden information from these contexts into the public discussions in order to clarify the above mentioned complexity;

  2)     thefact that the production of knowledge in tourism and leisure studies encompasses a mass of work and scientific products. Still, scientific communities of tourism and leisure studies have a difficulty in determining what the internal (inter)disciplinary coherence of their workis,what their position is with respect to other domains of science and whether there is a matter of scientific progress. The multitude of writings and the appearances of the same issues in (often slightly) modified forms (Lengkeek & Platenkamp, 2006) create an image of chaos in these studies.

  In line with this twofold necessity in this PhD a way of thinking has been proposed that may lead to an improvement of this situation.

  It seems relevant to start with 'observable' misunderstandings, conflicts, empirically tested resultsof 'cross-cultural theories' or elements of perspectives that become clear during culture shocks. These 'observable elements' emerge from the hidden contexts of the lifeworldsof anyinternational community. The first action required, then, is to interpret these elements according to the perspectives involved. In this process of mutual interpretation people enter a 'hall of mirrors' (C.Geertz, 1983) in which they try to clarify the original misunderstandings a.o. originating from their hidden contexts.

  In this study an attempt has been made to situate this 'hall of mirrors' in the international classroom of tourism and leisure studies. Through dialogues and interviews with students from diverse cultural backgrounds idealtypical pictures have been consitutedof 'SouthAfrican' students, postcommunist students from formerEastern Europe, Chinese or Dutch students. In these pictures 'doxa's' (Bourdieu, 1980) have been distinguished that may serve as a guideline for finding some basic and hidden assumptions in the cultural contextsof thesestudents . A doxa is implicit and self-evident. It is what people in a particular lifeworld or culture share and which goes without saying, it isa'adhésion aux presupposées du jeu' (ibidem, 111). Perspectives from diverse cultural backgrounds are based upon this type of doxa.

   

  The next step to be organised after the generation of relevant doxa's in international contexts is the translation into tourism and leisure studies. What may these doxa's add to these studies?

   

  In an attempt to structure the above mentioned chaos in tourism and leisure studies a distinction between three modes of knowledge production has been introduced, mode 1, 2 (Gibbons et al, 1994), and 3 (Kunneman, 2005). Mode 1 knowledge production is academic and conceptual and it takes place in the context of universities according to standard procedures in formal settings. Mode 2 knowledge production is problem oriented takes place in projects of people from various backgrounds. It takes diverse interests into account, among which the academic interest is on of them. The aim is to get to the most adequate interventions in practical situations. Mode 3 knowledge has to do with morality and with the existential questions of life and death. The introduction of these three modes is supposed to clarify some confusion in tourism and leisure studies. All modes were creating one amalgam of various types of research. Mode 2 discussions have been treated as mode 1 discussions and the other way around. After this distinction it becomes possible, for example, to stop a mode 2 discussion at a point where moral issues constitute an obstacle in a mode 2 environment. It seems crucial to develop a keen eye for the interrelations between the three modes.

   

  As a conclusion the doxa's, that have been generated from the various contexts, have been elaborated in their functionof 'settingthe agenda' of the discourses in mode 1, 2 and 3 of tourism and leisure studies. In this way the cross-cultural contribution to the production of knowledge has been taken care of at the end of the day. The hidden information of various contexts has been generated into the different modesof knowledgeproduction, as has been the main intention of this PhD.

  Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel. Deel XVII - Gebruik & waardering in 2005
  Beunen, R. ; Jaarsma, C.F. ; Webster, M.J. - \ 2006
  Wageningen : WUR, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Wageningen studies in planning, analyse en ontwerp nr. 7) - ISBN 9789085850502 - 53
  recreatieonderzoek - recreatie - openluchtrecreatie - duingebieden - monitoring - verkeer - bezoekers - perceptie - evaluatie - nederland - zuid-holland - leisure research - recreation - outdoor recreation - duneland - monitoring - traffic - visitors - perception - evaluation - netherlands - zuid-holland
  Ten behoeve van het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) voert de Wageningen Universiteit en Research­centrum (WUR) een meerjarig monitoringsonder­zoek uit naar het recreatief gebruik van het duingebied Meijendel. Doel van het onderzoek is het verkrij­gen van inzicht in aard en omvang van het gebruik van dit ge­bied en hiermee samenhangende variabelen. Daartoe worden vanaf maart 1992 veldwaarnemingen verricht in het gebied. In deze nota worden de resultaten beschreven van het gebruik en waardering van Meijendel in 2005. Daarnaast worden de gegevens vergeleken met vergelijkbare onderzoeken uit 1990, 2000 en 2001.
  Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel - deel XVI; Analyse van het recreatieverkeer en het recreatiebezoek in de periode maart 2004 - februari 2005
  Webster, M.J. ; Beunen, R. ; Jaarsma, C.F. - \ 2005
  Wageningen : WUR, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming nr. 101) - ISBN 9789067549677 - 92
  recreatieonderzoek - duingebieden - openluchtrecreatie - recreatie - projecten - monitoring - bezoekers - wegtransport - verkeer - dichtheid - tijd - nederland - zuid-holland - leisure research - duneland - outdoor recreation - recreation - projects - monitoring - visitors - road transport - traffic - density - time - netherlands - zuid-holland
  Recreatieonderzoek Wageningen
  Verkeerstelslangen rond en in de duinen; een langjarige analyse van recreatieverkeer en een toepassing daarvan voor de effectbepaling van enkele beheersmaatregelen in de Vallei Meijendel
  Jaarsma, C.F. ; Beunen, R. ; Kramer, R.N.A. - \ 2004
  Holland's Duinen (2004)45. - ISSN 1389-7373 - p. 10 - 16.
  duingebieden - openluchtrecreatie - verkeer - recreatieonderzoek - wegtransport - zuid-holland - duneland - outdoor recreation - traffic - road transport - leisure research - zuid-holland
  Kort verslag van een langjarige analyse van recreatieverkeer en een toepassing daarvan voor de effectbepaling van enkele beheersmaatregelen in de Vallei Meijendel
  Verkeersmonitoring Posbank gebied; Analyse van het recreatieverkeer en het autobezoek in de periode november 2002 - oktober 2003
  Beunen, R. ; Jaarsma, C.F. - \ 2004
  Wageningen : WUR, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Nota / Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning nr. 97) - ISBN 9789067547871 - 64
  verkeer - wegtransport - dichtheid - tellen - recreatieonderzoek - recreatie - onderzoek - methodologie - projecten - monitoring - karteringen - gegevensanalyse - nederland - veluwe - traffic - road transport - density - counting - leisure research - recreation - research - methodology - projects - monitoring - surveys - data analysis - netherlands - veluwe
  Burgers op boerenland, wandelaars op boerenland: niet iets om bang voor te zijn
  Kommers, M.A.W. ; Hopster, G.K. - \ 2003
  Veeteelt 20 (2003)6. - ISSN 0168-7565 - p. 59 - 59.
  veehouderij - rundveeteelt - landbouwgrond - landgebruik - wandelpaden door het boerenland - recreatie op het platteland - recreatieonderzoek - livestock farming - cattle farming - agricultural land - land use - farm trails - rural recreation - leisure research
  In het kort wordt een studie van PV en PPO met resultaten weergegeven naar knelpunten omtrent openstelling van agrarische gronden door agrariërs voor wandelaars
  Boekrecensie Tracy Metz: Pret!: leisure en landschap
  Dagevos, H. - \ 2003
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 18 (2003)1. - ISSN 0921-481X - p. 61 - 62.
  vrijetijdsactiviteiten - pretparken - themaparken - vertier - vrije tijd - vrijetijdsindustrie - recreatieonderzoek - vrijetijdsvoorzieningen - recreatie - toeristische attracties - boekbesprekingen - nederland - leisure activities - funfairs - theme parks - entertainment - leisure - leisure industry - leisure research - leisure services - recreation - tourist attractions - book reviews - netherlands
  Bespreking van een boek over de 'verpretparking' van Nederland
  Modelling recreational visits to forests and nature areas
  Vries, S. de; Goossen, C.M. - \ 2002
  Urban Forestry and Urban Greening 1 (2002)1. - ISSN 1618-8667 - p. 5 - 14.
  recreatie op het platteland - openluchtrecreatie - recreatieonderzoek - consumentenvoorkeuren - modellen - bos - maatschappijwetenschappen - natuurgebied - recreatie - simulatiemodel - sociologie - Brabant - Breda - rural recreation - outdoor recreation - leisure research - consumer preferences - models
  Besides their ecological and production function, the social function of forests and nature areas is becoming more and more important However, data, norms, and planning tools for this social function are limited. This makes it difficult for policy makers to do justice to this function, especially in the Netherlands, where spatial claims for different functions often exceed the available amount of land. In this paper we describe the development of a GIS-based planning tool for the recreational function of forests and nature areas. The tool focuses on the number of visits that may be expected. Besides the size of destination areas also the quality of the areas is taken into account. This quality is assessed using GIS-data on e.g. land-use, relief, noise, and the density of walking and cycling opportunities. Airline distances, as well as road distances (for cars) between residential areas and destination areas are calculated using GIS-analysis. The number of trips generated by a local population is then divided over the available areas within a pre-set range, taking each destination's quality and distance into account. The tool is suited not only for predicting present numbers of visits, but also for simulating the effect of new areas being developed, residential as well as natural. Also it can indicate residential areas where the local supply of forests and nature areas is wanting. Preliminary results for the city of Breda are presented.
  Recreatiemonitoring SGP Schouwen; deel 2
  Gerritsen, E. ; Visschedijk, P.A.M. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 629) - 83
  recreatie - recreatieonderzoek - vragenlijsten - monitoring - nederland - zeeland - zeeuwse eilanden - beleving - Schouwen-Duiveland - recreation - leisure research - questionnaires - monitoring - netherlands - zeeland - zeeuwse eilanden
  De doelstelling van het onderzoek is om tot 2008 met intervallen van twee jaar de gevolgen van de voorgestelde ontwikkelingen op het recreatief gebruik van Schouwen en de wensen en tevredenheid van de recreanten te volgen. De gegevens voor het onderzoek worden verkregen uit enqultes en tellingen. Er zijn 993 enqultes afgenomen in tien onderzoeksdagen verspreid over 2001-2002. De gegevens uit de enqultes zijn geanalyseerd en worden in dit rapport gepresenteerd.
  De wereld in lagen : sociaal-ruimtelijke analyse nader verklaard
  Lengkeek, J. - \ 2002
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 36
  landgebruik - recreatieonderzoek - woonwijken - gebruik van ruimte - planning - ontwerp - psychologie - openbare redes - land use - leisure research - residential areas - space utilization - planning - design - psychology - public speeches
  Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel - deel XII. Analyse van het recreatieverkeer en het recreatiebezoek in de periode maart 2001 - februari 2002
  Beunen, R. ; Webster, M.J. ; Jaarsma, C.F. - \ 2002
  Wageningen : Wageningen UR (Nota Vakgroep Ruimtelijke Planvorming 92) - ISBN 9789067546850 - 98
  recreatieonderzoek - recreatie - onderzoek - methodologie - projecten - monitoring - dichtheid - wegtransport - verkeer - tellen - budgetten - tijd - duinen - eolisch zand - nederland - karteringen - gegevensanalyse - zuid-holland - leisure research - recreation - research - methodology - projects - density - road transport - traffic - counting - budgets - time - dunes - aeolian sands - netherlands - surveys - data analysis
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.