Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 401

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Buitendijks recreëren ter hoogte van St. Pieterspolder, gemeente Reimerswaal
  Ysebaert, Tom ; Wijsman, Jeroen - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C033/17) - 23
  recreatie - watervogels - dijken - eenden - verstoring - natura 2000 - rijwielpaden - oosterschelde - recreation - waterfowl - dykes - ducks - disturbance - natura 2000 - cycleways - eastern scheldt
  Het buitendijkse dijktracé langsheen de Sint Pieterspolder en Nieuw Olzendepolder heeft een belangrijke functie als hoogwatervluchtplaats voor een aantal soorten steltlopers en eendachtigen. Met name Scholekster, Wulp, Tureluur, en in mindere mate Steenloper gebruiken de buitendijkse zijde van de zeedijk langs de Nieuw Olzendepolder en de St. Pieterspolder als hoogwatervluchtplaats. Ook Rotganzen en eenden als Wilde Eend, Pijlstaart en Smient gebruiken de dijk als hoogwatervluchtplaats. De grootste aantallen komen voor in de doortrekperiodes en de winter. In de periode april tot en met augustus zijn de aantallen in het gebied laag. De schelpen- en puinstrandjes langs het dijktracé vormen een potentieel geschikt habitat voor kustbroedvogels als de Bontbekplevier. Buitendijks recreëren langs dit dijktracé leidt tot verstoring van de vogels die hier tijdens hoog water verblijven (overtijen). Dit is duidelijk vastgesteld tijdens de veldbezoeken. Het zondermeer jaarrond openstellen van dit dijktracé voor fietsers is daarom niet aan te bevelen. Wel is een ruimtelijke en temporele zonering mogelijk, welke kan leiden tot een optimalere benutting van dit dijktracé, met versterking van de natuurwaarde en de recreatie. Dit houdt in dat bepaalde trajecten volledig ontoegankelijk worden gemaakt (voor alle vormen van recreatie), en bepaalde trajecten alleen toegankelijk worden gemaakt voor wandelaars en fietsers gedurende de zomerperiode.
  Recreatiemodel AVANAR 2.0 nader beschreven en toegelicht : achtergronddocumentatie voor Status A
  Vries, S. de; Staritsky, I. - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 80) - 44
  recreatie - openluchtrecreatie - modellen - natuur - aanbodsevenwicht - recreation - outdoor recreation - models - nature - supply balance
  This report contains supplementary technical documentation on the recreation model AVANAR, version 2.0.AVANAR is an abbreviation of the Dutch study on ‘Reconciling supply of & demand for nature as recreationalspace’. This report was set out to gain the A-status with respect to modelling. A short description is given inthis report together with more information on those features that have not been described earlier or only in afragmented manner. As for the latter, technical details described elsewhere have been brought together,several new tests of version 2.0 of the model are reported and earlier validation studies have beensummarized. For other features, like the argumentation of the choices made, the text refers to relevantearlier publications about AVANAR
  Samenwerking in beeld met het Partnership Canvas
  Doorneweert, R.B. ; Stokkers, R. ; Jong, D. de - \ 2016
  DLO - 16
  zeildoek - vennootschappen - multifunctionele landbouw - recreatie - boerderijtoerisme - toerisme - canvas - partnerships - multifunctional agriculture - recreation - farm tourism - tourism
  In deze publicatie laten we zien hoe partnerschappen worden ingezet in boerderijverblijfconcepten in de multifunctionele landbouw. In de multifunctionele landbouw zijn partnerschappen van groot belang. Ze kunnen agrarische ondernemers helpen om de beperkingen van beschikbare arbeid, vaardigheden en middelen van het eigen bedrijf te ontstijgen. Wat de ondernemer zelf niet direct ter beschikking heeft, kan worden opgevangen door een partner die wel de complementaire eigenschappen heeft. We zullen twee boerderijverblijfcases met elkaar vergelijken om te leren hoe ze in elkaar zitten en te evalueren op hun effectiviteit. De tools Business Model Canvas en het Partnership Canvas kunnen zinvol zijn om uw samenwerking tegen het licht te houden en te verbeteren.
  Waarheen met het Nederlandse bos?
  Hekhuis, Harrie ; Ouden, J. den - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap 13 (2016)127. - ISSN 1572-7610 - p. 4 - 7.
  bosbeheer - houtachtige planten - gebruikswaarde - nederland - klimaatverandering - ecosystemen - bostypen - recreatie - zandgronden - oppervlakte (areaal) - forest administration - woody plants - use value - netherlands - climatic change - ecosystems - forest types - recreation - sandy soils - acreage
  Het Nederlandse bos is een populair park met jaarlijks honderden miljoenen bezoeken. Het bos is een belangrijke pijler van de Nederlandse natuur met bijvoorbeeld veel Natura 2000-habitats, nieuwe wildernissen en een bron van hernieuwbare grondstoffen. Welke kennis en beheer zijn nodig om aan al deze functies tegemoet te blijven komen? Wij zijn ons als bosbeheerders, beleidsmakers, onderzoekers en opleiders onvoldoende bewust van de forse uitdagingen waar het Nederlandse bosbeheer voor staat!
  Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 - Datarapport vogels en zeezoogdieren - 2015/2016
  Lagerveld, S. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C074/16) - 8
  vogels - zeezoogdieren - zeevogels - monitoring - tellingen - recreatie - zandsuppletie - natuurontwikkeling - zuid-holland - birds - marine mammals - sea birds - monitoring - censuses - recreation - sand suppletion - nature development - zuid-holland
  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de telresultaten van vogels en zeezoogdieren op en nabij de Zandmotor in de periode van december 2015 tot en met april 2016. Ook is het aantal recreanten in deze periode geteld. In deze periode zijn drie tellingen uitgevoerd vanaf het strand op 29 december 2015, 11 februari 2016 en 28 april 2016 in drie telgebieden; ten zuiden, ter plaatse en ten noorden van de Zandmotor. Daarnaast zijn de aanwezige vogels geteld in/nabij de lagune en het meer op de Zandmotor.
  Klinkende munt slaan uit natuur vergt gerichte aanpak
  Heide, C.M. van der; Borgstein, M.H. ; Hendriks, C.M.A. - \ 2016
  Tijdschrift Milieu : Vereniging van milieuprofessionals 22 (2016)3. - p. 18 - 19.
  natuurbeheer - ecosysteemdiensten - natuurgebieden - financieren - biomassa productie - recreatie - waterzuivering - noordwest-overijssel - nature management - ecosystem services - natural areas - financing - biomass production - recreation - water treatment - noordwest-overijssel
  Met hun natuurterreinen hebben natuurorganisaties potentieel een groot kapitaal in eigendom. Via talloze ecosysteemdiensten kan de samenleving immers de vruchten van al dit natuurlijk kapitaal plukken, denk aan waterzuivering, koolstofopslag, beleving en biomassa. Ondanks hun waardevolle karakter zijn de meeste van die baten gratis, zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Onderzoek in de Weerribben-Wieden maakt duidelijk dat een gerichte aanpak nodig is om klinkende munt te slaan uit natuurgebieden.
  Aan tafel! Samenwerken aan groen, groei en gastvrijheid : Lessen uit Green deals Natuur & Gastvrijheid
  Berkers, Rob ; Borgstein, M.H. ; Emonts, Tanja ; Hillebrand, Hans - \ 2016
  STIRR - 52
  recreation - leisure services - entrepreneurship - public-private cooperation - landscape experience - tourism - recreatie - vrijetijdsvoorzieningen - ondernemerschap - publiek-private samenwerking - landschapsbeleving - toerisme
  Al een aantal jaren zet STIRR zich in om de combinatie van groen en groei in de gastvrijheidssector te stimuleren. Dit doen ze omdat ze ervan overtuigd zijn dat juist in deze sector uitstekende kansen liggen om economische groei te laten samengaan met het versterken van natuur en landschap. Kansen die nog onvoldoende benut worden.
  Beleefbare natuur: van recreatieve infrastructuur naar bioculturele diversiteit.
  Wiersum, K.F. ; Elands, B.H.M. - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap 2016 (2016)feb. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
  natuur - landschapsbeleving - perceptie - recreatie - biodiversiteit - culturele psychologie - ecosysteemdiensten - natuurwaarde - cultuur - bosbeheer - nature - landscape experience - perception - recreation - biodiversity - cultural psychology - ecosystem services - natural value - culture - forest administration
  Traditioneel richt de aandacht van het bosbeheer voor een beleefbare natuur zich op de ontwikkeling van de recreatieve infrastructuur. Tegenwoordig krijgen ook andere vormen van samenleven met natuur aandacht. Deze ontwikkeling wordt weerspiegeld in het nieuwe begrip “bioculturele diversiteit”.
  Perspectieven voor natuur in uitvoeringsprojecten : tools bij de planvorming voor uitvoeringsprojecten in het kader van het MIRT en de Natuurambitie Grote Wateren
  Kwakernaak, C. ; Lange, H.J. de; Hartgers, E.M. - \ 2015
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2676) - 111
  waterbeheer - natuur - recreatie - ecosysteemdiensten - planning - water - projecten - water management - nature - recreation - ecosystem services - planning - water - projects
  Bij de uitvoering van het Deltaprogramma zullen de komende jaren veel uitvoeringsprojecten voor de grote wateren worden voorbereid om de waterveiligheid te vergroten en de beschikbaarheid van voldoende zoetwater te garanderen. Bij de realisatie van deze wateropgaven kunnen ook kansen ontstaan voor natuur- en recreatiewaarden. Hiervoor is het wenselijk om in de planvorming voor uitvoeringsprojecten gebruik te kunnen maken van tools om de potenties voor natuur en ecosysteemdiensten, zoals recreatie, te bepalen en waarderen. Dit rapport geeft een overzicht van bestaande methoden en modellen hiervoor.
  Recreatiemodule in Instrumentarium Kosten Natuurbeleid (IKN) : bepaling van de recreatiekosten
  Blaeij, A.T. de; Michels, R. ; Verburg, R.W. ; Hennen, W.H.G.J. - \ 2015
  Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 58) - 50
  openluchtrecreatie - natuurbescherming - natuurbeleid - bosrecreatie - economische modellen - kosten - nederland - recreatie - outdoor recreation - nature conservation - nature conservation policy - forest recreation - economic models - costs - netherlands - recreation
  De Recreatiemodule in het Instrumentarium Kosten Natuurbeleid (IKN) is opgesteld om de kosten te bepalenvoor het toegankelijk en recreatief aantrekkelijker maken van natuur en landschap voor verschillendescenario’s. De module bestaat uit een rekenmodel en een kostendatabase. De kostendatabase is opgebouwdmet normkosten per eenheid recreatieve voorziening. Dit zijn voorzieningen die een gebied toegankelijk danwel recreatief aantrekkelijk maken. De Recreatiemodule is een aanvulling op het IKN-model. Dit technicaldocument is zo opgezet dat het op termijn kan dienen om de berekeningen met de Recreatiemodule teborgen conform ‘Status A’ van de WOT Natuur & Milieu. Het bevat daarom een theoretische onderbouwing eneen technische beschrijving van het model en de kostendatabase. Verder is er een beschrijving van dewerking ervan en de gebruikte gegevens. Doordat de inputkaarten voor het model nog ontbreken, heeftvalidatie van het model nog niet kunnen plaatsvinden
  Kleurrijk Groen
  Kloek, M.E. ; Buijs, A.E. ; Boersema, J. ; Schouten, M.G.C. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)117. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 5.
  recreatie - openbaar groen - etnische groepen - immigranten - natuur - natuurbeheer - diversiteit - recreation - public green areas - ethnic groups - immigrants - nature - nature management - diversity
  Natuurorganisaties vermoeden dat allochtone Nederlanders minder in de natuur komen dan autochtone Nederlanders. Er waren tot nu toe echter weinig harde cijfers over het natuurbezoek van allochtonen. Is een wandeling in de natuur inderdaad een ‘witte’ aangelegenheid, en hoe kunnen natuurorganisaties ervoor zorgen dat hun vrijwilligersbestand meer kleur krijgt? In het onderzoek ‘Colourful green’ van Marjolein Kloek, waarop zij op 28 augustus promoveerde aan Wageningen Universiteit (vakgroep Natuurbeheer en Plantecologie), laat zij zien dat het belangrijk is om allochtonen niet over één kam te scheren.
  Colourful green : immigrants’ and non-immigrants’ recreational use of greenspace and their perceptions of nature
  Kloek, M.E. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Matthijs Schouten; J.J. Boersema. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462574113 - 194
  natuur - recreatieactiviteiten - recreatie - omgevingspsychologie - perceptie - immigranten - nature - recreational activities - recreation - environmental psychology - perception - immigrants
  Natuurorganisaties, waaronder Staatsbosbeheer, hebben sterke vermoedens dat allochtone Nederlanders minder in de natuur komen dan autochtone Nederlanders. Ook bij natuurorganisaties in andere westerse landen, zoals in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, leeft het idee dat allochtonen weinig in de natuur komen. Omdat recreatie in de natuur mogelijk het draagvlak voor natuurbeheer vergroot en een positief effect heeft op gezondheid, welzijn en sociale integratie, wordt ‘onder-participatie’ in recreatie in de natuur als zorgelijk gezien. Er zijn echter weinig harde cijfers over het natuurbezoek van allochtonen. Ook is weinig bekend over verschillen in recreatief gedrag tussen groepen allochtonen van diverse komaf. In dit proefschrift is onderzocht hoe allochtonen en autochtonen in Nederland recreëren in de groene ruimte en hoe ze denken over natuur
  Bedrijven investeringszone, een mogelijk financieringsinstrument voor investeren in de bedrijfsomgeving
  Borgstein, M.H. ; Polman, N.B.P. - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-publicatie 2015-006) - 28
  bedrijven - fondsgelden - fondsen - landinrichting - recreatie - toerisme - gebiedsontwikkeling - investering - financieren - businesses - funding - funds - land development - recreation - tourism - area development - investment - financing
  De Experimentenwet Bedrijven InvesteringsZones biedt ondernemers de mogelijkheid om binnen een gezamenlijke Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) een fonds in te stellen voor de uitvoering van gezamenlijke doelen in de openbare ruimte, aanvullend op wat de overheid al doet, in een afgebakend gebied. Het fonds wordt gevuld met financiële bijdragen van de aangesloten ondernemers. De Experimentenwet is in 2013 geëvalueerd en op enkele punten aangepast. De nieuwe Experimentenwet is per 1 januari 2015 in werking getreden (Staatsblad, 8 december 2014).1 Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer is het vrijwillige karakter van de BIZ bevestigd. Directie Natuur en Biodiversiteit van het ministerie van Economische Zaken (EZ) laat onderzoeken hoe de BIZ-wet kan worden gebruikt door ondernemers die betrokken zijn bij de gastvrijheidssector (recreatie en toerisme) in het buitengebied.
  Bas Rodenburg: 'Zwartbles is het ideale hobbyschaap'
  Rodenburg, T.B. - \ 2014
  animal welfare - sheep - pets - hobby animals - sport - recreation - animal health - animal housing - animal behaviour - animal nutrition

  Bas Rodenburg is de nieuwe voorzitter van het Nederlands Zwartbles Schapenstamboek (NZS). Hij spant zich in om meer plattelandsbewoners te interesseren voor zwartblesschapen. In het dagelijks leven is Rodenburg onderzoeker dierenwelzijn en docent bij Wageningen Universiteit. De schapenhobby sluit daar mooi op aan.

  Kijk op multifunctionele landbouw : verkenning van de impact 2013 en 2011
  Veen, E.J. ; Vijn, M.P. ; Poort, Michelle ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Schoutsen, M.A. ; Haaster-de Winter, M.A. van - \ 2014
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO rapport 618) - 86
  multifunctionele landbouw - utrecht - gemeenten - economische ontwikkeling - sociale ontwikkeling - arbeid (werk) - regionale ontwikkeling - boerderijwinkels - kinderverzorging - boerderijtoerisme - recreatie - zorgboerderijen - belevingswaarde - multifunctional agriculture - utrecht - municipalities - economic development - social development - labour - regional development - on-farm sales - child care - farm tourism - recreation - social care farms - experiential value
  Doel van dit onderzoek is de impact van de multifunctionele landbouw te onderzoeken. De specifieke vraag in dit onderzoek is: Wat is de impact van de multifunctionele landbouw op de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de twee gemeenten Woerden en Lopik? Het gaat in deze vraag nadrukkelijk om de impact die de bedrijven hebben op het gebied zelf – extern – en niet om de impact op de bedrijven. Dat betekent dat er vooral wordt gekeken naar wat de multifunctionele landbouw betekent voor anderen in het gebied, en dus niet naar wat het betekent voor de bedrijven zelf. Ten tweede, wordt er vooral gekeken naar wat het totaal aan multifunctionele bedrijven bijdraagt, en niet zozeer naar de bijdrage van een individueel bedrijf.
  Kijk op multifunctionele landbouw. Omzet en impact 2007-2013
  Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Jager, J.H. ; Meulen, H.A.B. van der; Schoorlemmer, H.B. ; Schoutsen, M.A. ; Veen, E.J. ; Venema, G.S. ; Vijn, M.P. ; Voskuilen, M.J. ; Weegh, J.B.M. op de - \ 2014
  LEI, WUR / PPO, WUR
  agrarische bedrijfsvoering - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - landbouwbedrijven - multifunctionele landbouw - zorgboerderijen - kinderverzorging - boerderijwinkels - boerderijeducatie - recreatie - nevenactiviteiten - omzet - farm management - crop enterprises - farms - multifunctional agriculture - social care farms - child care - on-farm sales - farm education - recreation - ancillary enterprises - turnover
  Op veel land- en tuinbouwbedrijven worden niet alleen dieren gehouden en/of gewassen geteeld. Ongeveer 20% van de agrariërs pakt ook andere activiteiten op zoals zorglandbouw, kinderopvang, boerderijeducatie, streekproducten, natuurbeheer en/of recreatie. Hierdoor krijgt het bedrijf een multifunctioneel karakter. Deze brochure geeft een beknopt overzicht van de omzet en impact van de sectoren van multifunctionele landbouw over de periode 2007-2013.
  Renesse 2050
  Papenborg, J.W. ; Togt, R.A. van der - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - 31
  landgebruik - landschap - landschapsbeleving - recreatie - zeeuwse eilanden - land use - landscape - landscape experience - recreation - zeeuwse eilanden
  Om de diverse landschappen van Renesse optimaal te beleven stippen wij vier routes aan: • De Wijnas • De Renesseboulevard • De Beekzoom • De Strandroute. Door op deze routes te focussen, waar de meeste mensen zich over bewegen, wordt het eenvoudiger om de landschappen zelf aan te pakken en wordt zo de diversiteit aan landschappen toegankelijk.
  Duinwatering Renesse : randvoorwaarden ontwikkelen groene infrastructuur
  Capelle, M. van; Vuurde, M. van; Grashof-Bokdam, C.J. - \ 2014
  KuiperCompagnons - 44
  duingebieden - regionale planning - landschap - recreatie - groene zones - methodologie - zeeuwse eilanden - duneland - regional planning - landscape - recreation - green belts - methodology - zeeuwse eilanden
  Gemeente Schouwen-Duiveland en Alterra onderzoeken hoe de badplaats Renesse op langere termijn veilig, aantrekkelijk en economisch vitaal kan worden gehouden. In dit kader is in voorliggende nota een methodiek opgesteld waarmee randvoorwaarden voor een (multifunctioneel) gebruik van de groene omgeving kunnen worden bepaald. De herontwikkeling van de zone langs een oude duinwatering bij Renesse dient als voorbeelduitwerking bij het opstellen van de methodiek. Deze duinwatering loopt door verschillende landschapstypen: vanuit de vroongronden, via een natte duinvallei, over een camping en de duingraslanden langs het dorp naar Slot Moermond en het achterliggende poldergebied. In de huidige situatie ligt de duinwatering verscholen en is het gebied vrijwel ontoegankelijk. Mogelijk liggen hier kansen de hydrologische, cultuurhistorische, ecologische en recreatieve situatie te verbeteren, met het landschap als verbindend thema.
  Nieuwe perspectieven voor een verstedelijkte delta: naar een methode van planvorming en ontwerp
  Meyer, V.J. ; Bregt, A.K. ; Dammers, E. ; Edelenbos, J. - \ 2014
  Amsterdam : MUST Publishers - ISBN 9789081445504 - 231
  ruimtelijke ordening - delta - urbanisatie - ontwerp - recreatie - natuurgebieden - industrieterreinen - zuid-holland - zeeland - zuidwest-nederland - physical planning - deltas - urbanization - design - recreation - natural areas - industrial sites - zuid-holland - zeeland - south-west netherlands
  Dit boek is een pleidooi voor een nieuwe aanpak van ruimtelijke planvorming in complexe stedelijke deltagebieden. Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode 2011-2013 door een consortium van drie universiteiten (Technische Universiteit Delft, Wageningen Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam), vier kennisinstituten (Deltares, TNO, PBL en Geodan) en vier adviesbureaus (MUST Stedebouw, H+N+S Landschaparchitecten, RoyalHaskoningDHV en HKV lijn in water). Het onderzoek richtte zich vooral op het gebied van de Zuidwestelijke delta tussen Rotterdam en Antwerpen.
  Hoe en waarom bedrijven bijdragen aan behoud van ecosysteemdiensten : en hoe de overheid dergelijke bijdragen kan stimuleren
  Smits, M.J.W. ; Heide, C.M. van der - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 12) - 83
  ecosysteemdiensten - particuliere ondernemingen - inventarisaties - biologische landbouw - visserij - recreatie - natuurgebieden - ecosystem services - private firms - inventories - organic farming - fisheries - recreation - natural areas
  Hoe en waarom dragen bedrijven bij aan behoud en beheer van ecosysteemdiensten? Aan de hand van literatuur zijn motieven geïdentificeerd die bijdragen door bedrijven kunnen verklaren. Vervolgens zijn vijf casestudies uitgevoerd, te weten: biologische landbouw, MSC-gecertificeerde visserij, twee bedrijven uit de recreatiesector, een bedrijf uit de bouwsector (cradle-to-cradle), en waterleidingbedrijven (en met name hun bezit van natuurgebieden). Deze casestudies beschrijven hoe en waarom de desbetreffende bedrijven bijdragen aan het in stand houden van ecosysteemdiensten. Ook is gekeken naar de positie van een bedrijf in een keten en van daaruit diens mogelijkheden en verantwoordelijkheden in relatie tot ecosysteemdiensten. Tot slot zijn handelingsperspectieven voor de overheid geformuleerd wanneer deze behoud en beheer van ecosysteemdiensten door bedrijven wil stimuleren
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.