Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 37

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Naar een meer duurzame, gezonde en natuurlijke teelt van zachtfruit : Verslag van een verkenning naar meer duurzame, milieuvriendelijke en gezonde teelt van zachtfruit op bedrijfsniveau
  Wijk, C.A.P. van; Heijerman-Peppelman, G. - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV - 45
  fruitteelt - geïntegreerde bedrijfssystemen - gewasbescherming - rode aalbessen - kruisbessen - aardbeien - duurzaamheid (sustainability) - bemesting - teeltsystemen - fruit growing - integrated farming systems - plant protection - red currants - gooseberries - strawberries - sustainability - fertilizer application - cropping systems
  Verkenning naar meer duurzame, milieuvriendelijke en gezonde teelt van zachtfruit op bedrijfsniveau.
  Strategieën voor residuvermindering bij houtig kleinfruit (rode bes) : tussenrapportage - ersultaten 2012
  Wenneker, M. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport 2013-15) - 17
  fruitteelt - kleinfruit - bessen - residuen - resteffecten - kwaliteit na de oogst - vruchtrot - ziektebestrijding - behandeling - reductie - ribes rubrum - rode aalbessen - fungiciden - fruit growing - small fruits - berries - residues - residual effects - postharvest quality - fruit rots - disease control - treatment - reduction - ribes rubrum - red currants - fungicides
  Doel van het onderzoek is het opzetten en testen van strategieën om het aantal verschillende residuen en de residu gehaltes op rode bes te verminderen. Het onderzoek is gericht op de teelt van rode bessen voor de lange bewaring. In overleg met de telers worden verschillende strategieën opgesteld. Deze strategieën worden getest ten opzichte van het praktijkschema van de teler. Bij de pluk worden de residu-gehaltes van de vruchten bij de verschillende strategieën bepaald. Van de verschillende behandelingen (strategieën) wordt het effect op de bewaarkwaliteit bepaald (lange bewaring).
  Ozon toepassing bij de lange bewaring van Rode bes
  Geijn, F.G. van de; Staal, M.G. - \ 2012
  Wageningen UR Food & Biobased Research : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1320) - ISBN 9789461732613 - 13
  ribes rubrum - rode aalbessen - gasbewaring - ozon - behandeling na de oogst - bewaartijd - opslagkwaliteit - nederland - ribes rubrum - red currants - controlled atmosphere storage - ozone - postharvest treatment - storage life - storage quality - netherlands
  Onderzoek naar de mogelijkheden van toepassing van Ozon in de lange bewaring van rode bessen.
  Succesvolle bestrijding van taksterfte bij rode bes
  Wenneker, M. ; Steeg, P.A.H. van der; Bruine, J.A. de - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)10. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
  gewasbescherming - fungiciden - eutypa - rode aalbessen - fruitteelt - bestrijdingsmethoden - schimmelziekten - ziektepreventie - wondafdichtingsmateriaal - plant protection - fungicides - red currants - fruit growing - control methods - fungal diseases - disease prevention - wound dressings
  PPO voert een meerjarig onderzoek uit naar de bestrijding van taksterfte bij rode bes. Het onderzoek richt zich onder meer op de effectiviteit van middelen en snoeiwondbehandeling. De infectie vindt namelijk via snoeiwonden plaats. De symptomen worden echter pas enige jaren na de infectie zichtbaar. Bestrijding is dan niet meer mogelijk.
  Bepaling optimaal oogsttijdstip voor de bewaring van rode bes II : bewaarseizoen 2009-2010 en 2010-2011
  Westra, E.H. ; Verschoor, J.A. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Food & Biobased Research 1250) - 18
  fruitteelt - kleinfruit - rode aalbessen - ribes rubrum - oogsttijdstip - bewaartijd - modellen - gewasbescherming - fruit growing - small fruits - red currants - ribes rubrum - harvesting date - storage life - models - plant protection
  De publicatie beschrijft het door PT gefinancierde project Bepaling optimaal oogsttijdstip voor de bewaring van rode bessen. Gestreefd wordt naar een betrouwbaar en eenvoudig toepasbaar protocol ter bepaling van het optimale oogsttijdstip voor de bewaring van rode bessen. Door Wageningen UR Food & Biobased research is een model ontwikkeld. Dit model kan op basis van temperatuurdata 30 dagen na volle bloei van de bessen struiken het juiste pluktijdstip bepalen.
  Het optimale pluktijdstip is te voorspellen : rode bessen
  Westra, E.H. ; Verschoor, J.A. - \ 2010
  De Fruitteelt 100 (2010)19. - ISSN 0016-2302 - p. 18 - 19.
  rode aalbessen - ribes rubrum - oogsttijdstip - plukken (picking) - voorspellen - oogstvoorspelling - modellen - landbouwkundig onderzoek - temperatuurmeters - red currants - harvesting date - picking - forecasting - yield forecasting - models - agricultural research - temperature gauges
  Voor de lange bewaring van rode bessen moeten telers op het juiste moment plukken. Te vroeg oogsten geeft uitval door rot. Wageningen UR Food & Biobased Research (voorheen AFSG) ontwikkelde een voorspellingsmodel om het optimale pluktijdstip te kunnen bepalen op basis van de temperatuur in de periode na de bloei.
  Bestrijding van taksterfte en stamkanker bij rode bes, veroorzaakt door de schimmel Eutypa : stand van zaken 2006-2008
  Wenneker, M. ; Joosten, N.N. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2010
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 26
  ribes rubrum - rode aalbessen - schimmelziekten - plantenziekten - eutypa - plantenziekteverwekkende schimmels - nederland - ribes rubrum - red currants - fungal diseases - plant diseases - eutypa - plant pathogenic fungi - netherlands
  Taksterfte en stamkanker zijn een groot probleem in de Nederlandse bessenteelt. Meest opvallend bij taksterfte is de plotselinge verwelking van de planten in de lente en de zomer. Wanneer de takken beter bekeken worden blijkt een kanker aanwezig. Lange tijd bestond er onduidelijkheid over de oorzaak van taksterfte en stamkanker, maar onderzoek van PPO wijst uit dat Eutypa de veroorzaker is. In dit rapport wordt het onderzoek naar de veroorzaker van taksterfte, de situatie in Nederland en mogelijke oplossingsrichtingen beschreven.
  Bepaling optimaal oogsttijdstip voor de bewaring van rode bes : seizoen 2007-2008
  Buddendorf, C.J.J. ; Peppelenbos, H.W. - \ 2008
  Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology & Food Sciences Group 912) - ISBN 9789085851745 - 24
  fruitteelt - rode aalbessen - oogsttijdstip - teeltsystemen - veldproeven - kwaliteit na de oogst - fruit growing - red currants - harvesting date - cropping systems - field tests - postharvest quality
  Vanuit de sector is er behoefte aan een methode om het juiste pluktijdstip voor rode bessen te bepalen. Daarvoor is drie jaar achtereen onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het laatste jaar staan vermeld in dit rapport.
  Optimaal pluktijdstip voor rode bessen
  Buddendorf, C.J.J. - \ 2008
  De Fruitteelt 98 (2008)28. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 14.
  plukken (picking) - rode aalbessen - ribes rubrum - oogsttijdstip - voorspellen - fruitteelt - picking - red currants - ribes rubrum - harvesting date - forecasting - fruit growing
  In dit artikel worden de belangrijkste resultaten besproken van het onderzoek naar het bepalen van het meest geschikte pluktijdstip voor rode bessen, verricht door het onderzoeksinstituut AFSG (Agrotechnology & Food Science Group). Een klimaatmodel, suikergehalte en sapkleur helpen een heel eind om het juiste plukmoment te bepalen
  Bestrijding taksterfte en stamkanker bij rode bes
  Wenneker, M. ; Joosten, N.N. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2008
  De Fruitteelt 98 (2008)9. - ISSN 0016-2302 - p. 9 - 9.
  kleinfruit - ribes rubrum - rode aalbessen - onderzoek - onderzoeksinstituten - kanker (plantenziektekundig) - stammen - schimmelziekten - eutypa - bestrijdingsmethoden - gewasbescherming - wetenschappelijk onderzoek - small fruits - red currants - research - research institutes - cankers - tribes - fungal diseases - control methods - plant protection - scientific research
  PPO-fruit voert een meerjarig onderzoek uit naar de bestrijding van taksterfte en stamkanker bij rode bes, die veroorzaakt wordt door de schimmel Eutypa lata Het onderzoek richt zich op de effectiviteit van middelen en snoeiwondbehandeling
  Effecten van bitterzout op bessenbladwespen
  Helsen, H.H.M. ; Simonse, J.J. - \ 2007
  Randwijk : PPO fruitteelt (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2007-05) - 15
  kruisbessen - rode aalbessen - nematus ribesii - hymenoptera - plantenplagen - magnesiumsulfaat - plagenbestrijding - toediening op blad - biologische landbouw - gooseberries - red currants - nematus ribesii - hymenoptera - plant pests - magnesium sulfate - pest control - foliar application - organic farming
  Rode bessen en kruisbessen worden ernstig aangetast door bessenbladwespen. Gebleken is dat de schade sterk afnam na het toedienen van bitterzout (als bladbemester). In dit rapport wordt beschreven in welke fase van de levenscyclus van de bladwesp bitterzout de meeste effecten heeft op deze aantaster.
  Best practices gewasbescherming : actualisatie 2006 : fruitteelt
  Heijne, B. ; Haan, J.J. de - \ 2007
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO / Rapport ) - 21
  gewasbescherming - fruitteelt - geïntegreerde bestrijding - duurzaamheid (sustainability) - plantenplagen - plantenziekten - appels - peren - kersen - pruimen - rode aalbessen - best practices - good practices - plant protection - fruit growing - integrated control - sustainability - plant pests - plant diseases - apples - pears - cherries - plums - red currants - best practices - good practices
  Maatregelen duurzame gewasbescherming : actualisatie 2007 : fruitteelt
  Heijne, B. ; Haan, J.J. de; Slabbekoorn, J.J. - \ 2007
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 22
  fruitteelt - gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - duurzaamheid (sustainability) - appels - peren - pruimen - kersen - rode aalbessen - plantenplagen - plantenziekten - good practices - best practices - fruit growing - plant protection - integrated control - sustainability - apples - pears - plums - cherries - red currants - plant pests - plant diseases - good practices - best practices
  Dit document beschrijft de maatregelen duurzame gewasbescherming voor fruitteelt. Voor de andere plantaardige sectoren zijn gelijksoortige documenten beschikbaar. Ook zijn de maatregelen digitaal beschikbaar via www.gewasbeschermingsmaatregelen.nl
  Bestrijding van taksterfte bij rode bes
  Wenneker, M. ; Joosten, N.N. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2007
  De Fruitteelt 97 (2007)9. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 16.
  rode aalbessen - ribes rubrum - eutypa - plantenziekteverwekkende schimmels - kanker (plantenziektekundig) - bestrijdingsmethoden - toegepast onderzoek - gewasbescherming - kleinfruit - red currants - plant pathogenic fungi - cankers - control methods - applied research - plant protection - small fruits
  In 2005 is PPO-fruit een meerjarig onderzoek gestart naar de bestrijding van taksterfte en stamkanker bij rode bes, veroorzaakt door Eutypa. Over de levenscyclus van deze schimmel in Nederland is nog weinig bekend. Verondersteld wordt dat infectie via snoeiwonden plaatsvindt. Symptomen worden echter pas enige jaren na infectie zichtbaar, wanneer bestrijding niet meer mogelijk is
  Onderzoek naar taksterfte door Eutypa bij rode bes : thema gewasbescherming klein- en steenfruit
  Wenneker, M. - \ 2006
  De Fruitteelt 96 (2006)9. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 16.
  rode aalbessen - ribes rubrum - plantenziekteverwekkende schimmels - eutypa - kanker (plantenziektekundig) - toegepast onderzoek - bestrijdingsmethoden - gewasbescherming - kleinfruit - red currants - plant pathogenic fungi - cankers - applied research - control methods - plant protection - small fruits
  Bessenkanker en taksterfte zijn al jaren een groot probleem in de rodebessenteelt. Door PPO-fruit is aangetoond dat de schimmel Eutypa de veroorzaker is van de ziekte
  Rassenproeven met zwarte en rode bessen op praktijkbedrijven in 2005
  Oosten, A.A. van; Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2006
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Sector Fruit (PPO nr. 2006-03) - 14
  rubus fruticosus - ribes rubrum - bramen - rode aalbessen - rassenproeven - toegepast onderzoek - nederland - rubus fruticosus - ribes rubrum - blackberries - red currants - variety trials - applied research - netherlands
  Snoeiproef rode bes - Verslag van een snoeiproef bij rode bes 610176 Ra 97502
  Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Zuidam, C.A. van - \ 2006
  Randwijk : PPO Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2003-17) - 19
  ribes rubrum - rode aalbessen - snoeien - experimenteel veldonderzoek - fruitteelt - kleinfruit - nederland - ribes rubrum - red currants - pruning - field experimentation - fruit growing - small fruits - netherlands
  In de teelt van rode bes resulteren hoge producties in een zwakke scheutgroei. Nieuwe scheuten zijn echter belangrijk, voor de productie van het volgende jaar. Te weinig scheuten geeft een te lage productie en een slechte productieregelmaat. Door middel van snoei is de scheutgroei te beïnvloeden. In voorjaar 1998 is bij de rassen Rovada en Junifer een snoeiproef gestart op de proeftuin van PPO-sector Fruit in Randwijk. Doel van de proef was nagaan of door middel van diverse snoeimaatregelen de productie en de productieregelmaat verbeterd konden worden. Bij de uitvoering van de snoeiproef waren telers betrokken. De snoei werd met telers besproken en uitgevoerd. Jaarlijks werden de groeireacties, de producties en vruchtkwaliteit gevolgd. De proef werd eind 2002 vervroegd afgesloten vanwege de duidelijke proefresultaten.
  Bewaring van rode bessen gaat verder
  Schaik, A.C.R. van; Verschoor, J.A. ; Geijn, F.G. van de - \ 2006
  De Fruitteelt 96 (2006)29. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  rode aalbessen - ribes rubrum - fruitbewaarplaatsen - oogsttijdstip - gewaskwaliteit - proeven op proefstations - red currants - ribes rubrum - fruit stores - harvesting date - crop quality - station tests
  Er is meer inzicht ontstaan in de bewaartechniek van rode bessen. Ook is een betere productkennis voorhanden waardoor het bewaarresultaat nog verder verbeterd kan worden. De belangrijkste punten op een rijtje
  Gele stelen bij Rovada - De invoed van stikstof en calcium op de trossteelkleur bij het rode bessenras Rovada
  Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2006
  Randwijk : PPO Fruit (Rapport PPO 2004-48) - 39
  stikstof - calcium - bemesting - rode aalbessen - gewaskwaliteit - nitrogen - calcium - fertilizer application - red currants - crop quality
  Rode bessen worden veel gebruikt als decoratie op salades en gebak. Voor de kwaliteit van het product is het daarom belangrijk dat de kleur van de trossteel groen is. De kleur van de trossteel wordt als een goede indicatie beschouwd voor de versheid van het product. Rovada is het hoofdras, dat veel wordt geteeld vanwege de goede bewaarmogelijkheden. Dit ras is echter gevoelig voor vergeling van de trossteel. In 2002 en 2003 werd een bemestingsproef uitgevoerd op de fruitteeltproeftuin van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) in Randwijk. Dit onderzoek werd gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. In 2002 werd onderzoek gestart om het effect van stikstof en calcium te onderzoeken op de trossteelkleur bij Rovada. Stikstof beïnvloedt de bladkleur en mogelijk ook de trossteelkleur. Het element calcium werd in het onderzoek betrokken, omdat bij veel fruitgewassen calcium positief werkt op de houdbaarheid en kwaliteit van vruchten. In de proef zijn de behandelingen zowel in een gangbaar geteeld perceel als in een biologisch perceel gedaan, omdat vooral in het minder bemeste biologische perceel de problemen met gele trosstelen groot waren. In elk perceel werden twee stikstofgiften gegeven, die wel of niet gecombineerd werden met calciumbespuitingen. Monsters van de behandelingen werden bewaard en bij inslag en na bewaring beoordeeld op de steelkleur en bewaarafwijkingen (schimmelaantasting en roze, lekke en losse bessen). Het blad, de trossteel en de bessen werden geanalyseerd op mineralensamenstelling. De bessen werden bewaard en bij diverse uitslagen werd de trossteelkleur gemeten met behulp van een Minolta kleurmeter. De resultaten van de uitslagen worden in het verslag besproken aan de hand van staafdiagrammen.
  Eutypa-kanker bij rode bes is een ernstig probleem
  Wenneker, M. - \ 2005
  De Fruitteelt 95 (2005)1. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 15.
  eutypa - rode aalbessen - ribes rubrum - gewasbescherming - schimmelbestrijding - plantenziektebestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - infecties - red currants - plant protection - fungus control - plant disease control - plant pathogenic fungi - infections
  Taksterfte en stamkanker bij rode bes zijn een ernstig probleem. Uit onderzoek van het PPO blijkt de schimmel Eutypa de ziekteverwekker te zijn. De ziektebeelden worden beschreven met maatregelen om infecties te voorkomen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.