Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 10 / 10

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Circular food chains and cascading of biomass in metropolitan regions : Vision on metropolitan biorefinery concepts in relation to resource-efficient cities
  Annevelink, E. ; Gogh, J.B. ; Groot, J.J. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Wageningen Food & Biobased Research report 1790) - ISBN 9789463437424 - 18
  biomass - bioenergy - residual streams - refining - biofuels - biobased economy - biogas - biomassa - bio-energie - reststromen - raffineren - biobrandstoffen - biobased economy - biogas
  Expectations are that 80 percent of the global population will reside in urban areas by the year 2050. As urbanisation levels increase so do ecological footprint sizes in these areas, as it is in the cities that income levels are higher, and where higher levels of disposable incomes exist. Whereas the circular economy is gaining ground as a concept for increasing sustainability by the efficient use of available materials and resources, urban areas are often recognised as attractive starting points for making the transition towards a circular economy. The paper “Circular food chains and cascading of biomass in metropolitan regions” contains the description of a vision on how biorefinery concepts in current and future metropoles may contribute to the increased efficiency in the use of resources for biomass production. As such this vision forms the interpretation of the principles of the circular economy within the context of biomass value chains and within the geographic boundaries of a metropolitan region. This is also referred to as the circular metropolitan system. With this paper researchers from Wageningen Food & Biobased Research intend to contribute to a scientific basis for increasing resource use efficiency in metropolitan regions through developing appropriate and sustainable biorefinery concepts.
  Producten uit rundermest : de landbouwkundige waarde onderzocht
  Curth-van Middelkoop, J.C. ; Verdoes, N. - \ 2015
  V-focus 12 (2015)3. - ISSN 1574-1575 - p. 18 - 19.
  rundveehouderij - rundveemest - mestverwerking - mestoverschotten - mineralen - rundveedrijfmest - raffineren - organische stof - cattle husbandry - cattle manure - manure treatment - manure surpluses - minerals - cattle slurry - refining - organic matter
  Sinds 2014 zijn veehouders verplicht een deel van hun mestoverschot te laten verwerken. Veehouders kunnen dit regelen door mestverwerkingsovereenkomsten af te sluiten met mestverwerkers. Dit artikel beschrijft de landbouwkundige waarde van diverse meststoffen die verwerking van rundermest oplevert.
  Case grasraffinage : mogelijkheden voor gebruik Reflexief Interactief Ontwerpen (RIO)
  Annevelink, E. ; Bos, H.L. ; Keijsers, E.R.P. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1387)
  innovaties - duurzame ontwikkeling - ontwikkeling - ontwerp - methodologie - grasmaaisel - raffineren - biobased economy - gevalsanalyse - innovations - sustainable development - development - design - methodology - grass clippings - refining - biobased economy - case studies
  Food & Biobased Research werkt vaak aan het ontwikkelen van nieuwe technologie. Het is de vraag of en zo ja hoe de Reflexief Interactief Ontwerpen (RIO) methode toegepast zou kunnen worden binnen projecten van Food & Biobased Research. Om deze vraag te onderzoeken is gekozen voor het analyseren van de mogelijkheden voor RIO binnen een biobased voorbeeld n.l. de grasraffinagecase. Gras wordt door velen als één van de belangrijke nieuwe grondstoffen voor de biobased economy gezien. De nieuwe grasverwerkingsindustrie zal regionaal (dicht bij het oogstgebied) en kleinschalig (afgestemd op beperkte hoeveelheden) opgezet moeten worden. De verwerking van gras gebeurt in twee fases: primair en secundaire raffinage. De grasraffinagecase ligt veel opener dan een ‘standaard’ ontwerpcase in RIO. Voor het toepassen van RIO in technologie ontwikkeltrajecten is het noodzakelijk om de RIO systematiek uit te breiden met een ‘concept-ontwikkelcirkel’.
  Grasraffinage in de veehouderij
  Pol, A. van den; Durksz, D.L. ; Klop, A. ; Gosselink, J.M.J. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 556) - 11
  grasmaaisel - grassen - raffineren - haalbaarheidsstudies - toegevoegde waarde - melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - analyse - biobased economy - grass clippings - grasses - refining - feasibility studies - value added - dairy farming - farm management - analysis - biobased economy
  This report presents a SWOT-analysis of grass refinery on livestock farms in the Netherlands. Grass refinery is still in its infancy, yet it has prospects.
  Grasraffinage: gras door de mangel halen
  Klop, A. ; Zonderland, J.J. ; Haan, G. de - \ 2012
  V-focus 9 (2012)2. - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 35.
  veehouderij - grasmaaisel - raffineren - kneuzen - voedermiddelbewerking - melkveevoeding - voeropname - vezel - biobased economy - livestock farming - grass clippings - refining - bruising - feed processing - dairy cattle nutrition - feed intake - fibre - biobased economy
  Gras bestaat uit waardevolle componenten, die behalve in de diervoeding ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. Grassa! experimenteert sinds 2009 met het raffineren van gras. Raffinage van gras bestaat uit een intensieve kneuzing van het gras gevolgd door uitpersen. Is grasraffinage alleen interessant om grondstoffen te maken voor industrieel gebruik of biedt het ook kansen voor de veehouderij zelf?
  Mestraffinage - Voorkoeling - Warmteterugwinning - Verlichting
  Ellen, H.H. ; Verstappen-Boerekamp, J.A.M. ; Wemmenhove, H. - \ 2010
  Wageningen UR Livestock Research
  rundveehouderij - duurzame veehouderij - mestverwerking - mest - raffineren - koeling - warmteterugwinning - verlichting - melkkoeien - melken - melkmachines - cattle husbandry - sustainable animal husbandry - manure treatment - manures - refining - chilling - heat recovery - lighting - dairy cows - milking - milking machines
  Het bedrijf van familie Hilhorst is sinds 1987 gevestigd in Noord-Sleen (Drenthe). In 2009 is een nieuwe ligboxenstal gebouwd, waarin plaats is voor de 170 aanwezige melkkoeien. Daarnaast houdt men 120 stuks jongvee. Hilhorst vindt het belangrijk dat de veehouderij duurzamer wordt. De afzet van mest is daarin een belangrijk issue. Hij wil de benutting van mineralen beter, waardoor minder vervuiling van het grondwater optreedt. Hij richt zich op het bewust omgaan met energie en ziet mogelijkheden om in de toekomst energie te produceren. Dit betekent extra inkomsten voor het bedrijf.
  Biomassastromen voor bioraffinage in Nederland
  Corré, W.J. - \ 2008
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 200) - 16
  biomassa - verwerking - agrarische afvalstoffen - vervangbare hulpbronnen - nederland - duurzaamheid (sustainability) - raffineren - bioraffinage - biobased economy - biomass - processing - agricultural wastes - renewable resources - netherlands - sustainability - refining - biorefinery - biobased economy
  Energy reduction by control of recycled fibre selection and processing
  Dekker, Jocco - \ 2006
  paper - recycling - fibres - selection - drying - biobased economy - energy saving - production processes - refining
  Reduced energy consumption in/by fibre processing
  Dekker, Jocco - \ 2005
  paper - fibres - selection - drying - biobased economy - energy saving - refining - production processes
  How many fibres see the refiner? Amount of changed fibres measured by RBA
  Dekker, Jocco - \ 2005
  fibres - fibre quality - paper - refining - biobased economy - measurement techniques - process engineering - papermaking
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.