Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 22

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Promouvoir la Bonne Gouvernance des Entités Territoriales Décentralisés et Provinciales : Atelier d'écriture
  Klaver, D.C. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR Centre for Development Innovation, Cordaid - ISBN 9789085855972
  governance - overheidsbeleid - regionaal bestuur - plaatselijk bestuur - decentralisatie - deugdelijk ondernemingsbestuur - toerekenbaarheid - multi-stakeholder processen - democratische republiek kongo - centraal-afrika - ontwikkelingslanden - franssprekend afrika - governance - government policy - regional government - local government - decentralization - corporate governance - accountability - multi-stakeholder processes - congo democratic republic - central africa - developing countries - francophone africa
  Sur la base des expériences vécues, ce rapport décrit les stratégies les plus prometteuses pour promouvoir la bonne gouvernance au niveau des Provinces et des Collectivités Territoriales en République Démocratique du Congo. Il est le résultat d’un atelier qui s’est tenu à Bukavu en décembre 2009 auquel participèrent les partenaires de Cordaid, les représentants des collectivités territoriales et des territoires, et les représentants de la société civile. Ces expériences phares portent sur l’organisation des acteurs en structures associatives pour la défense de leurs intérêts ; le renforcement du cycle de planification, d’exécution et de suivi-évaluation des plans de développement locaux ; la mobilisation et la gestion transparente des fonds ; l’Information, la communication et la prise de connaissance ; le renforcement de la sécurité, de l’état de droit et de la paix ; l’affrontement de la problématique foncière. La multiplication de ces expériences et la conception d’une stratégie de plaidoyer pour également aborder les questions stratégiques telles que les rétrocessions et le respect des cadres législatifs et administratifs s’avèrent nécessaire pour contribuer d’avantage à la bonne gouvernance en République Démocratique du Congo.
  Vital coalitions, vital regions; cooperation in sustainable, regional development
  Horlings, L.G. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086861415 - 176
  regionale ontwikkeling - regionaal beleid - landgebruik - relaties tussen stad en platteland - landbouwontwikkeling - regionaal bestuur - planning - regionale economie - duurzame ontwikkeling - regional development - regional policy - land use - rural urban relations - agricultural development - regional government - planning - regional economics - sustainable development
  Many rural regions in Europe are undergoing a dynamic transition, driven by forces of urbanisation and agricultural development, new patterns of production and consumption, and new societal demands. However, while the historical rural-urban divide is eroding, rural landscapes are becoming more important to people for leisure, recreation and personal orientation. The complex processes affecting rural areas are proving difficult for the current institutions to manage. The challenge is to find ways to create new capacity to act and get sustainable initiatives off the ground; initiatives that are now often smothered or constrained by the institutional context. This book bridges the gap between theory and practice to explore the conditions required to enable a transition towards sustainable regional development. It analyses experiences in eight regions in the Netherlands where different regional strategies have been pursued: the development of new markets, rural services and linkages between producers and consumers, spatial designs, regional branding and new alliances between agricultural sectors and other sectors. The authors argue that specific forms of networks, called vital coalitions, have the ability to foster better regional co-operation, and identify the crucial requirements for vital co-operation. These include the presence of leaders of change, agenda-setting processes, coalition building and supportive government authorities. The book is of value to all those interested or involved in rural and regional development: professionals, policy makers, scientists and students.
  Noordelijke Friese Wouden: leerervaringen
  Ploeg, J.D. van der; Strijker, D. ; Hoofwijk, H. - \ 2010
  [S.l. : s.n. - 22
  plattelandsontwikkeling - landbouwontwikkeling - economische ontwikkeling - agrarische bedrijfsvoering - regionaal bestuur - leerervaringen - regionale economie - cultuurlandschap - landschapsbeheer - coöperatieve verenigingen - duurzame landbouw - friesland - friese wouden - rural development - agricultural development - economic development - farm management - regional government - learning experiences - regional economics - cultural landscape - landscape management - cooperative societies - sustainable agriculture - friesland - friese wouden
  De vereniging Noordelijke Friese Wouden is een belangrijke intermediair tussen diverse overheden en NGO’s enerzijds, het gebied en haar bevolking anderzijds. De gebiedscoöperatie speelt een belangrijke rol in het beheer van natuur en landschap door agrariërs; de coöperatie is ook actief in de ontwikkeling van een meer duurzame landouw: het zogeheten milieuspoor speelt daarbij een belangrijke rol. Het uiteindelijke oogmerk van deze (en tal van andere) activiteiten is a) de geleidelijke ontwikkeling van nieuwe vormen van regionale zelfsturing teneinde mede daardoor b) de regionale economie te versterken en c) te verduurzamen. In dit essay worden de resultaten en leerervaringen die voortvloeien uit dit meerledige traject beschreven en geanalyseerd.
  Sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid en het ILG : de rol van LNV bij het versterken van sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid van het landelijk gebied
  Fontein, R.J. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1973) - 104
  regionale ontwikkeling - regionaal beleid - economisch beleid - levensomstandigheden - regionale planning - sociaal-economische positie - kwaliteit van het leven - regionaal bestuur - nederland - regional development - regional policy - economic policy - living conditions - regional planning - socioeconomic status - quality of life - regional government - netherlands
  Het ministerie van LNV vraagt zich af of het beleidsthema sociaal-economsiche vitaliteit en leefbaarheid structureel moet worden toegevoegd aan de ILG bestuursovereenkomsten. Het idee bestaat namelijk dat het rijk, provincies moet ondersteunen in de uitvoering van beleid op het gebied van sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid. Om hierover uitspraken te doen bevat dit rapport een analyse hoe provincies het beleidsthema tot nu toe zelf invullen, welke problemen en successen ze daarbij ervaren en wat ze van LNV verwachten
  Nulmeting emissie broeikasgassen Gelderse land- en tuinbouw
  Lesschen, J.P. ; Kuikman, P.J. ; Wyngaert, I.J.J. van den - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1891) - 58
  klimaatverandering - broeikaseffect - broeikasgassen - emissie - agronomie - landbouwsector - meting - nederland - regionaal bestuur - maatregelen - gelderland - climatic change - greenhouse effect - greenhouse gases - emission - agronomy - agricultural sector - measurement - netherlands - regional government - measures - gelderland
  Het doel van deze nulmeting is het kwantificeren en het ruimterlijk in beeld brengen van de broeikasgasemissie uit de Gelderse land- en tuinbouw en het landgebruik bos voor de jaren 1990 (referentiejaar voor Kyoto) en 2005. De informatie is uitgesplitst voor de verschillende agrosectoren (melkveehouderij, vleesveehouderij, vleeskalverhouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij, overige veehouderij, akkerbouw en vollegrondstuinbouw en glastuinbouw). Op basis van deze uitkomsten wordt een trendanalyse gerapporteerd van de te verwachten emisies en er worden een aantal emissiebeperkende maatregelen doorberekend voor de drie agrosectoren met de hoogste broeikasgasemissie
  De Bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief
  Breeman, G.E. ; Noort, W.J. van; Rutgers, M.R. - \ 2008
  Bussum : Coutinho - ISBN 9789046901175 - 234
  bestuur - overheidsbeleid - organisaties - instellingen - handboeken - regering - regionaal bestuur - rijksoverheid - plaatselijk bestuur - openbare instanties - samenleving - europese unie - nederland - europa - bestuurskunde - organisatie - staatsorganisatie - administration - government policy - organizations - institutions - handbooks - government - regional government - central government - local government - public agencies - society - european union - netherlands - europe - public administration - organization - state organization
  Lokale actiegroepen en plaatselijke groepen zetten de LEADER-werkwijze op de kaart! Een participatieve verkenning van de toekomst van LEADER in plattelandsbeleid
  Berg, J. van den; Vogelzang, T.A. ; Wijk, E.E.C. van - \ 2006
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 9789086150861 - 85
  landbouwbeleid - regionale ontwikkeling - regionaal bestuur - participatie - platteland - ontwikkelingsprojecten - nederland - agricultural policy - regional development - regional government - participation - rural areas - development projects - netherlands
  Uit een participatieve verkenning van het LEI blijkt dat de werkwijze van het LEADERprogramma veel kan toevoegen aan andere typen van plattelandsbeleid. Het gebiedsgebonden karakter van deze werkwijze, de aanpak van onderop, en vooral de ruimte die geboden wordt aan relatief kleine projecten waarvan de uitkomsten niet op voorhand vaststaan stimuleert de medeverantwoordelijkheid van mensen en maatschappelijke organisaties in de streek en versterkt samenwerking en zelfredzaamheid op plaatselijk niveau. Deze effecten sluiten goed aan bij de huidige herdefiniëring van de sturende rol van het ministerie van LNV. A participatory exploratory study carried out by LEI has revealed that the method adopted for the LEADER programme can be highly beneficial to other types of rural policy. The regionally-based nature of this method, the bottom-up approach and - above all - the scope offered to relatively small projects with results that cannot be determined in advance encourage regional populations and social organisations to assume the joint responsibility for the results, and enhance collaboration and self-sufficiency at a regional level. These effects are highly compatible with the current redefinition of the managing role of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality.
  The changing perception of expert advice in nature conservation: a case of the Drentsche Aa
  Bommel, S. van - \ 2006
  In: Changing European farming systems for a better future: new visions for rural areas / Langeveld, H., Röling, N., Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086860029 - p. 69 - 73.
  natuurbescherming - participatie - regionaal bestuur - natuurontwikkeling - beekdalen - drenthe - nature conservation - participation - regional government - nature development - brook valleys - drenthe
  The paper shows that during the last decade, governance has created the setting for a new role for nature conservation experts in the policy process in the Drentsche Aa area
  Estrategias de alimentacion y manejo para alcanzar la uniformidad y calidad deseadas en porcino
  Hartog, L.A. den; Smits, C.H.M. - \ 2005
  In: Proceedings Fundacion Espanol para el desarrollo de la nutricion animal (FEDNA), Madrid 2005 Madrid : - p. 326 - 339.
  regionaal bestuur - soorten - flora - fauna - natuurbescherming - wildbescherming - beleid - overheidsbeleid - provincies - utrecht - gelderland - friesland - limburg - noord-holland - flevoland - species - flora - fauna - nature conservation - regional government - wildlife conservation - policy - government policy - provinces - utrecht - gelderland - friesland - limburg - noord-holland - flevoland
  De rijksoverheid heeft het geld voor het soortenbeleid overgeheveld naar de provincies. Enkele provinciale ambtenaren aan het woord over de uitvoering van het beleid m.b.t. de bescherming van soorten in hun provincies
  Institutional Change in Water Management at Local and Provincial level in Uzbekistan
  Wegerich, K. - \ 2005
  Bern : Lang (Europäische Hochschulschriften : Reihe 4, Geographie Bd. 26) - ISBN 9783039104673 - 263
  waterbeheer - institutionele opbouw - instellingen - verandering - gebieden onder plaatselijke autoriteit - regionaal bestuur - oezbekistan - water management - institution building - institutions - change - local authority areas - regional government - uzbekistan
  Stiltegebieden in kaart
  Willems, A.J.H. ; Borst, J. - \ 2004
  ROM Magazine 22 (2004)7/8. - ISSN 1380-7153 - p. 32 - 33.
  geluidshinder - verkeer - natuurbescherming - milieubescherming - regionaal bestuur - gelderland - noise pollution - traffic - nature conservation - environmental protection - regional government - gelderland
  In een kwart van het Gelderse stilteareaal wordt de richtwaarde van 40 decibel overschreden. Provincie en TNO kwamen tot deze conclusie door een berekening met Ruris, het nieuwste istrument om de geluidssituatie in stiltegebieden in kaait te brengen.
  Bepaling van provinciale stikstofplafonds; integrale afweging van effecten van het mest- en ammoniakbeleid
  Kros, J. ; Vries, W. de; Oenema, O. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 417) - 69
  mest - ammoniak - milieubeleid - oppervlaktewater - grondwater - emissie - nitraten - luchtverontreiniging - uitspoelen - mineralen - regelingen - regionaal bestuur - nederland - provincies - mestoverschotten - emissiereductie - landbouw - mestproblematiek - milieu - natuurbescherming - nitraatuitspoeling - nutriënten - stikstofbalans - waterkwaliteit - manures - ammonia - environmental policy - surface water - groundwater - emission - nitrates - air pollution - leaching - minerals - regulations - regional government - netherlands - provinces - manure surpluses
  Dit rapport bevat de resultaten van verkenningen die zijn uitgevoerd naar de effecten van varianten van aanvoer- en verliesnormen op de emissie van stikstof uit de landbouw naar natuur, grondwater, en oppervlaktewater. Het doel van deze verkenningen is om na te gaan bij welke aanvoernormen op bedrijfsniveau (zogenoemde stikstofplafonds) de milieukwaliteits-doelstellingen voor natuur, grondwater, en oppervlaktewater worden gerealiseerd en waar de grootste knelpunten zich voordoen. De verkennende berekeningen geven aan dat de stikstofaanvoer met minimaal 15% moet verminderen om te kunnen voldoen aan de milieukwaliteitsdoelstellingen voor grondwater en oppervlaktewater. Implementatie van MINAS (MINeralen Aangifte Systeem) leidt tot een vermindering van de stikstofaanvoer met circa 40%. De natuurbeschermingsdoelstelling voor 2010 en 2030 stellen strenge eisen aan de vervluchtiging van ammoniak uit de landbouw en aan de totale stikstofaanvoer.
  Bestuur ter discussie : een overzicht van de discussie over regionaal bestuur in grootstedelijke gebieden
  Ekamper, T. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 288) - 84
  overheid - rijksoverheid - regionaal bestuur - plaatselijk bestuur - stedelijke gebieden - bestuur - bevoegdheden - public authorities - central government - regional government - local government - urban areas - administration - competences
  De ruimtelijke dynamiek in verstedelijkende gebieden houdt zich niet aan de administratieve grenzen. Nu alle discussies over regionale samenwerking niet hebben geleid tot een nieuwe bestuurslaag, is een 'regionaal gat' ontstaan. Het is de vraag hoe op dit regionale schaalniveau wordt omgegaan met ruimtelijke vraagstukken. Regionale ruimtelijke concepten zoals Land in de Stad kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Analyse van de geschiedenis van het verstedelijkingsbeleid en van de discussie over regionaal bestuur leiden tot de conclusie dat de bestuurlijke discussie gebaat is bij het leggen van een relatie met een inhoudelijke benadering van ruimtelijke vraagstukken.
  Natuurcompensatie in provinciaal beleid; een onderzoek naar de doorwerking van het rijkscompensatiebeginsel in provinciaal beleid
  Kuindersma, W. ; Kraijo, J. ; Top, I.M. van den - \ 1999
  Wageningen : IBN-DLO - 105
  ruimtelijke ordening - infrastructuur - wegenbouw - natuurbescherming - vergoeding - landgebruik - zonering - milieueffect - regionaal bestuur - nederland - natuurtechniek - natuur - physical planning - infrastructure - road construction - nature conservation - compensation - land use - zoning - environmental impact - regional government - netherlands - ecological engineering - nature
  Provinciaal draagvlak en het rijksnatuurbeleid : een verkennend onderzoek naar succes- en faalfactoren
  Eeden, N. van den - \ 1998
  Den Haag : LEI-DLO - 31
  natuurbescherming - overheidsbeleid - regionaal bestuur - hulpbronnenbehoud - beleid - nederland - provincies - nature conservation - government policy - regional government - resource conservation - policy - netherlands - provinces
  Provincies en biologische landbouw : werken aan betrokkenheid
  Arend, S. van der - \ 1998
  Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 147) - ISBN 9789067545235
  alternatieve landbouw - biologische landbouw - markten - marketing - marketingkanalen - omzet - overheidsbeleid - landbouwbeleid - agrarisch recht - regionaal bestuur - nederland - provincies - districten - alternative farming - organic farming - markets - marketing - marketing channels - turnover - government policy - agricultural policy - agricultural law - regional government - netherlands - provinces - districts
  Grondverwerving voor natuur: het rijk van provincies? De provinciale oriëntaties op grondverwerving voor bosuitbreiding in de Randstad, natuurontwikkeling en reservaatvorming
  Kuindersma, W. ; Zweegman, G.J. - \ 1997
  Wageningen : IBN-DLO - 89
  natuurbescherming - beleid - bedrijfsvoering - natuurreservaten - herstel - overdrachten van grond - land - acquisitie - regionaal bestuur - bosbouw - hulpbronnen - relaties - bossen - milieubescherming - conservering - nederland - natuur - natuurtechniek - provincies - districten - nature conservation - policy - management - nature reserves - rehabilitation - land transfers - land - acquisition - regional government - forestry - resources - relationships - forests - environmental protection - conservation - netherlands - nature - ecological engineering - provinces - districts
  Ontwikkelingen in regelgeving en bestuur voor het landelijk gebied.
  Brussaard, W. - \ 1996
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 24
  economie - overheidsbeleid - colleges (hoorcolleges) - wetgeving - plaatselijk bestuur - regionaal bestuur - plattelandsgemeenschappen - plattelandsontwikkeling - districten - provincies - openbare redes - Nederland - economics - government policy - lectures - legislation - local government - regional government - rural communities - rural development - districts - provinces - public speeches - Netherlands
  Suggestions for development of Homa Bay Town. Integration of the natural environment in the development programmes of the local authorities.
  Duchhart, I. - \ 1989
  Nairobi [etc.] : Min. of Local Government and Physical Planning of Kenya [etc.] - 54
  conservering - milieu - overheidsbeleid - kenya - grondbeleid - landgebruiksplanning - plaatselijk bestuur - natuurlijke hulpbronnen - ruimtelijke ordening - bescherming - kwaliteit - recycling - regionaal bestuur - herstel - hulpbronnengebruik - plattelandskern - duurzaamheid (sustainability) - technologie - steden - stedelijke gebieden - stedelijke planning - dorpen - afvalverwerking - afval - gemeentebestuur - gemeenten - reconstructie - conservation - environment - government policy - kenya - land policy - land use planning - local government - natural resources - physical planning - protection - quality - recycling - regional government - rehabilitation - resource utilization - rural settlement - sustainability - technology - towns - urban areas - urban planning - villages - waste treatment - wastes - municipal administration - municipalities - reconstruction
  De stille revolutie op het agrarische platteland. Boeren en openbaar bestuur 1917-1986.
  Munters, Q.J. - \ 1989
  Assen : Van Gorcum & Comp - ISBN 9789023224143 - 149
  plaatselijk bestuur - nederland - politiek - regionaal bestuur - plattelandsgemeenschappen - sociologie - gemeentebestuur - politicologie - local government - netherlands - politics - regional government - rural communities - sociology - municipal administration - political science
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.