Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 16 / 16

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Blijven boeren in de Veenkoloniën : PPO 't Kompas
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
  Boerderij 100 (2015)19. - ISSN 0006-5617 - p. 24 - 27.
  akkerbouw - innovaties - veenkolonien - regionaal landbouwbeleid - rendement - inkomen - samenwerking - gemeenschappelijk landbouwbeleid - inkomsten uit het landbouwbedrijf - agrarische bedrijfsvoering - arable farming - innovations - veenkolonien - regional agricultural policy - returns - income - cooperation - cap - farm income - farm management
  Veenkoloniale boeren moeten het gat vullen dat ontstaat door het wegvallen van inkomenssteun uit Brussel. Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën draagt eraan bij met elf innovatieprojecten.
  Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: notitie monitor Kennis en Innovatie Impuls Greenport Regio Boskoop 2014
  Dolmans, N.G.M. ; Derkx, M.P.M. ; Geerling-Eiff, F.A. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - 12
  boomkwekerijen - kennissystemen - kennisoverdracht - kennisvalorisatie - innovaties - samenwerking - levenslang leren - regionaal landbouwbeleid - ondernemerschap - monitoring - forest nurseries - knowledge systems - knowledge transfer - knowledge exploitation - innovations - cooperation - lifelong learning - regional agricultural policy - entrepreneurship - monitoring
  In de Greenport Regio Boskoop biedt het EFRO-project Kennis en Innovatie Impuls (KII) Greenport Regio Boskoop de basis voor de ontwikkeling van een kennis- en innovatiesystematiek tussen kennispartners (onderzoek, onderwijs en advies), boomkwekers en overheden. Het doel van het project was een extra impuls te geven aan het innovatieve vermogen van het Greenportcluster boomkwekerij, aan het delen en toepassen van (nieuwe) kennis, aan het ontwikkelen van duurzaam ondernemen en het zorgen voor voldoende en gekwalificeerd personeel voor de toekomst. Met het project werd beoogd een ‘lerend ondernemersnetwerk’ tot stand te brengen waarin alle relevante regiopartijen participeren. Het project richtte zich op het slim combineren van bestaande kennis- en ervaringsnetwerken van ondernemers, kennisinstellingen en dienstverleners, uitgaande van de specifieke behoeften van ondernemers in de Greenportregio. Door het project Kennis en Innovatie Impuls Greenport Regio Boskoop is de benodigde cofinanciering geboden aan het EFRO-project om deze brede regiodoelstelling te realiseren zodat (groepen) ondernemers op gedegen wijze gefaciliteerd worden bij innovaties en een leven lang leren (Stichting Greenport Regio Boskoop, 20091).
  Ruimtelijke optimalisatie van voederstromen in de Peel : nieuwe landgebruiksvormen en clustering ten behoeve van regionale productie van veevoer
  Walsum, P.E.V. van; Galama, P.J. ; Roelsma, J. ; Cormont, A. ; Hack-ten Broeke, M.J.D. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2615) - 49
  melkveehouderij - milieueffect - krachtvoeding - rundveevoeding - voedergewassen - duurzaamheid (sustainability) - ruimtelijke verdeling - nutriëntenuitspoeling - duurzaam bodemgebruik - regionaal landbouwbeleid - veevoederindustrie - de peel - dairy farming - environmental impact - force feeding - cattle feeding - fodder crops - sustainability - spatial distribution - nutrient leaching - sustainable land use - regional agricultural policy - feed industry - de peel
  In een eerdere studie werd verkend in hoeverre het economische en milieutechnisch haalbaar zou zijn om in regio De Peel krachtvoervervangers regionaal te verbouwen. In de in dit rapport beschreven studie stelden we ons de vraag of ruimtelijke optimalisatie wel tot milieuwinst zou kunnen leiden en vervolgens hoe regionale voercentra kunnen bijdragen en op welke locatie deze zouden moeten liggen.
  Kennis en innovatiesystemen in de Greenportregio’s : Notitie monitor Agrivizier 2014
  Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Os, G.J. van - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR (Notitie ) - 7
  kennisoverdracht - innovaties - regio's - regionaal landbouwbeleid - economische samenwerking - knowledge transfer - innovations - regions - regional agricultural policy - economic cooperation
  Deze notitie beschrijft de tussentijdse stand van zaken van een monitorings en evaluatietraject 2012–2015 in het kader van het onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht. De ontwikkelingen en de verankering van samenwerking in regionale kennis en innovatiesystemen wordt bestudeerd in zeven Greenportregio’s: Westland Oostland (Innovatie en Demonstratie Centra), Duin en Bollenstreek (IDC Bollen en Vaste planten), Noord Holland Noord (Agrivizier), Greenport Gelderland (voorheen Betuwse Bloem), Boskoop (Kennis en Innovatie Impuls), Aalsmeer (Innovatiemotor) en Venlo (GreenBrains). De studie richt zich specifiek op: Het monitoren en evalueren van het samenwerkingsproces om de regio’s zowel intern als regio overstijgend een spiegel met geleerde lessen voor te houden en ‘best practices’ te documenteren. En het leveren van kennis op maat op basis van specifieke vragen van de betreffende Greenportregio’s.
  Options for closing the phosphorus cycle in agriculture : assessment of options for Northwest Europe and the Netherlands
  Lesschen, J.P. ; Kolk, J.W.H. van der; Dijk, K.C. van; Willemse, J. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 353) - 47
  veehouderij - dierhouderij - veevoeder - dierlijke meststoffen - fosfor - nutrientenbeheer - kringlopen - mestoverschotten - gesloten systemen - landbouwbeleid - regionaal landbouwbeleid - noordwest-europa - livestock farming - animal husbandry - fodder - animal manures - phosphorus - nutrient management - cycling - manure surpluses - closed systems - agricultural policy - regional agricultural policy - northwestern europe
  This study assessed which options are available for closing the feed-manure phosphorus cycle in agriculture and their contribution to the reduction of the P surplus and P use efficiency. This was assessed at a national scale for the Netherlands as well as a regional scale for Northwest Europe. No export of animal products, with as a consequence the reduction in livestock numbers, is most effective in reducing external P inputs. An effective option that is easier to implement is the reduction in P excretion through changes in the feed intake. For Nortwest Europe the combination of all five options can lead to a reduction of external P inputs of about 50%. For the Netherlands the combination of the options result in a reduction in external P inputs of 35% and a reduction of the manure export of 26%. The effectiveness of large scale manure treatment in the Netherlands is limited
  Kennis voor duurzame voedselsystemen : een inventarisatie van recent onderzoek naar duurzame voedselsystemen
  Agricola, H.J. ; Stuiver, M. ; Fontein, R.J. - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2258) - 40
  duurzaamheid (sustainability) - voedsel - overheidsbeleid - regionaal landbouwbeleid - onderzoek - beleid inzake voedsel - voedselketens - voedselproductie - sustainability - food - government policy - regional agricultural policy - research - food policy - food chains - food production
  In opdracht van het ministerie EL&I is een inventarisatie gemaakt van partijen en instellingen die zich bezig houden met ontwikkeling van onderzoek in relatie tot Foodlink, het programma dat voortkomt uit de doelstelling dat Nederland binnen 15 jaar mondiaal koploper is op het gebied van duurzaam voedsel. Het blijkt dat vanuit onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties in toenemende mate aandacht is voor het onderwerp duurzaam voedsel. De onderzoeken zijn innovatief omdat zij zich richten op vragen uit de maatschappij, op het operationaliseren van duurzame voedselsystemen en op bewustwording van de consument. Ook nemen onderzoekers met actie-onderzoek een faciliterende rol op zich in regionale projecten en is er in toenemende mate aandacht voor de verbinding met het groene onderwijs. Een integrale benadering van onderzoek wordt belangrijker waarbij koppelingen worden gelegd tussen voorheen gescheiden werelden, zoals voedsel, energie en het benutten van reststromen. Onderzoek naar duurzaam voedsel vraagt om een multidisciplinaire aanpak waarbij verschillende expertises en inzichten betrokken worden.
  Crystal Palace, Een regionale showcase: de plek waar Food, Health en Energy, kunnen worden beleefd!
  Fontein, R.J. ; Kranendonk, R.P. ; Poot, E.H. ; Kruit, J. ; Boer, R. de; Nas, R.M.W.J. - \ 2010
  Greenport Betuwse Bloem - 30
  landbouwsector - duurzaamheid (sustainability) - energie - transport - bedrijfsvoering - regionaal landbouwbeleid - regionale ontwikkeling - regionale planning - duurzame landbouw - logistiek - betuwe - agricultural sector - sustainability - energy - transport - management - regional agricultural policy - regional development - regional planning - sustainable agriculture - logistics - betuwe
  Deze notitie heeft als doel op basis van huidige inhoudelijke, maatschappelijke en beleidsmatige trends het gezamenlijk verhaal te beschrijven dat als input kan dienen voor het uiteindelijke concept van Crystal Palace. Daarbij is het doel tot een verhaal te komen dat past binnen de visie op een duurzame Betuwe. Duurzaam Betuwe staat onder meer voor het besparen, duurzaam opwekken en slim koppelen van energiestromen, het slim omgaan met logistieke stromen en het staat voor ondernemen met behoud, herstel en ontwikkeling van typische Betuwse landschap waar ruimte is voor de mens. Crystal Palace wordt ontwikkeld als duurzaam cluster van activiteiten, waarbinnen nationale, regionale en lokale systemen op het gebied van voeding, energie en mensen samenkomen.
  Vitaal tuinbouwcluster 2040 : een toekomststrategie voor Greenport Holland
  Nijkamp, P. ; Huirne, R.B.M. ; Noordzij, K. ; Priemus, H. ; Roo, G. de; Knijff, A. van der - \ 2010
  [S.l. : S.n. - 27
  tuinbouw - tuinbouwbedrijven - concentratie van de productie - agrarische planning - agrarische economie - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - ruimtelijke ordening - regionale ontwikkeling - regionaal landbouwbeleid - glastuinbouw - limburg - strategisch management - toekomst - horticulture - market gardens - concentration of production - agricultural planning - agricultural economics - farm development - physical planning - regional development - regional agricultural policy - greenhouse horticulture - limburg - strategic management - future
  Rapport van de commissie Tuinbouwcluster Greenport.nl over de toekomst van Nederland als internationale Greenport.
  Videofilm Echt Overijssel!
  Pinxterhuis, J.B. ; Vegte, D.Z. van der; Plagge, J.G. ; Welie, A. van - \ 2008
  Lelystad : Animal Sciences Group
  economische regio's - regionaal landbouwbeleid - natuurbescherming - landschapsbescherming - public relations - regionale economie - streekgebonden producten - overijssel - economic regions - regional agricultural policy - nature conservation - landscape conservation - public relations - regional economics - regional specialty products - overijssel
  Deze video-presentatie belicht het project Echt Overijssel! dat werkt aan een regionale landbouw die een mooi landschap en lekkere producten levert. Het project streeft naar een grote rijkdom aan plant- en diersoorten op en rond landbouwgronden, regionaal gesloten grondstofkringlopen en nieuwe economische dragers voor het landelijk gebied
  "Kantelende overheid" : collaborative relations between state and region, policy processes in rural and nature policyin the Netherlands
  Selnes, Trond - \ 2007
  government policy - regional policy - agricultural policy - regional agricultural policy - rural areas - interactions - cooperation - innovations - netherlands - rural policy - nature - governance - policy processes
  Maak kennis met een vitaal platteland
  Bruin, A.H. de; Okx, J.P. ; Kwakernaak, C. ; Hutjes, R.W.A. ; Veeneklaas, F.R. ; Berkhout, P. ; Luttik, J. ; Overbeek, G. ; Vullings, W. ; Dijk, L. van - \ 2007
  Den Haag : Wageningen UR / LEI - 156
  landgebruik - landgebruiksplanning - overheidsbeleid - regionale ontwikkeling - regionaal landbouwbeleid - regionaal beleid - plattelandssamenleving - rurale welzijnszorg - economisch beleid - landschap - landschapsbescherming - landbouwontwikkeling - waterbeheer - bodembeheer - hydrologie - ruimtelijke ordening - nederland - land use - land use planning - government policy - regional development - regional agricultural policy - regional policy - rural society - rural welfare - economic policy - landscape - landscape conservation - agricultural development - water management - soil management - hydrology - physical planning - netherlands
  LNV is opdrachtgever voor het beleidsondersteunend onderzoek dat door Wageningen Universiteit & Researchcentrum wordt uitgevoerd.. Sinds 2004 is het onderzoek samengebracht in negen clusters, waaronder: Vitaal Landelijk Gebied (VLG). Deze VLG rapportage geeft een thematisch overzicht van onderzoeksresultaten over 2006 (waaronder: bodem, water, klimaat, stad & platteland, landschap). Dit is het eerste jaarboek van het cluster Vitaal landelijk Gebied (VLG).
  Boer en burger zoeken elkaar: adoptie van dier of boom brengt partijen bijeen
  Waninge, A. ; Livestock Research, - \ 2005
  Boerderij 90 (2005)50. - ISSN 0006-5617 - p. 38 - 39.
  boerensector - participatie - stimulatie - bevolking - regionaal landbouwbeleid - agrarische bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsplanning - farm sector - participation - stimulation - human population - regional agricultural policy - farm management - farm planning
  De burger wil (en moet) meer bij de landbouw worden betrokken. Burgerparticipatie kent veel vormen, is niet eenvoudig, maar biedt wel kansen. Het is een leerproces voor beide partijen
  Nieuw onderzoek mikt op duurzame productie
  Reuler, H. van - \ 2005
  De Boomkwekerij 2005 (2005)15. - ISSN 0923-2443 - p. 23 - 23.
  duurzaamheid (sustainability) - innovaties - technologieoverdracht - gewasproductie - teelt - organisatie van onderzoek - onderzoeksinstituten - stedelijke gebieden - stedelijke bevolking - regionaal landbouwbeleid - groene zones - vollegrondsteelt - netwerken - sustainability - innovations - technology transfer - crop production - cultivation - organization of research - research institutes - urban areas - urban population - regional agricultural policy - green belts - outdoor cropping - networks
  Een maatschappelijk gewenste en duurzame productie in de open teelten voor het jaar 2030. Daar richt het nieuwe onderzoek zich op dat Wageningen UR onlangs is gestart. In dit artikel de achtergronden
  Towards regional differentiation of rural development policy in the EU
  Terluin, I.J. ; Venema, G.S. - \ 2003
  Den Haag : LEI (Report / LEI : Domain 6, Policy ) - ISBN 9789052427881 - 234
  agrarische economie - ontwikkelingsbeleid - plattelandsontwikkeling - regionaal beleid - sociale economie - gevalsanalyse - regionaal landbouwbeleid - europese unie - regionale economie - agricultural economics - development policy - rural development - regional policy - socioeconomics - case studies - regional agricultural policy - european union - regional economics
  In this study a comparative analysis of the Rural Development Plans (RDPs) in four intermediate rural regions (Northern Netherlands, Lower Saxony, Wales and Emilia Romagna) and four most urban regions (Southern Netherlands, North Rhine-Westphalia, Flanders and Lombardia) is made. Such plans are designed in the scope of the second pillar of the Common Agricultural Policy (CAP). In particular, the focus was on the question whether the menu approach of the second pillar enables EU member states and regions to design Rural Development Plans with a tailor-made set of measures which address their specific rural development needs.The findings of this study suggest that the current menu of rural development measures is sufficient to suit the wide range of socio-economic, ecological and physical circumstances in the EU regions. The analysis also revealed that there is some overlap between the three rural development priorities of the second pillar. Therefore, an outline of future rural development priorities and measures in the EU is designed, in which it is attempted to avoid overlap between the various rural development priorities and in which each measure contributes to the achievement of one development priority only. In addition, it is proposed that regions would select only those measures in their Rural Development Plan which really address the rural development needs in their region, even if this results in a Rural Development Plan with only one or two rural development measures. Such an approach of selecting rural development measures according to regional needs will result in a large variation in rural development measures implemented and may be considered regional differentiation of EU rural development policy
  Zijn groene en blauwe diensten te combineren?
  Braker, M.J.E. ; Boekhoff, M. - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)5. - ISSN 1570-8586 - p. 18 - 19.
  landbouwontwikkeling - plattelandsontwikkeling - agrarische bedrijfsplanning - landschapsbescherming - recreatie op het platteland - participatie - regionale planning - regionaal landbouwbeleid - landbouwkundig onderzoek - agrarisch natuurbeheer - agricultural development - rural development - farm planning - landscape conservation - rural recreation - participation - regional planning - regional agricultural policy - agricultural research - agri-environment schemes
  Er is een grote maatschappelijke vraag naar het combineren van verschillende functies in het landelijk gebied. Maar is dit eigenlijk wel uitvoerbaar in de praktijk? Praktijkonderzoek heeft dit in opdracht van het Ministerie van LNV in kaart gebracht. Duidelijk werd dat er moeilijkheden te verwachten zijn bij het combineren van waterdiensten onderling. Maar ook bij waterdiensten in combinatie met openstelling voor recreatie en met de aanwezigheid van koeien in de wei
  Regionale keten- en netwerkvorming, Een onderzoeksthema in het kader van het ICES-Project Ketennetwerken, Clusters en ICT (KLICT)
  Donkers, H.W.J. ; Lokhorst, C. - \ 2000
  Wageningen : IMAG - 33
  regionale planning - regionaal landbouwbeleid - distributie - aanbod - kennis - bedrijfsvoering - markten - marktplanning - ketenmanagement - netwerken - regional planning - regional agricultural policy - distribution - supply - knowledge - management - markets - market planning - supply chain management - networks
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.