Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 25

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Het waarderen van leren met partijen buiten de school
  Gulikers, J.T.M. ; Oonk, C. - \ 2016
  OnderwijsInnovatie 3 (2016). - ISSN 1389-4595 - p. 17 - 26.
  onderwijsvernieuwing - regioleren - educational innovation - regional atelier
  Steeds meer studenten leren in authentieke omgevingen met echte vraagstukken waarin ze samen werken, leren en kennis co-creëren met andere partijen. Dit vraagt dat studenten leren om de grenzen van hun eigen praktijk te overbruggen, oftewel ze moeten ‘boundary crossen’. Iedereen voelt aan dat deze leeromgevingen veel leerpotentieel met zich meebrengen, maar wat kunnen studenten hier nu precies leren? Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van de boundary crossing rubric die expliciteert wat studenten kunnen leren van authentieke multi-stakeholder projecten.
  Learning and teaching in the regional learning environment : enabling students and teachers to cross boundaries in multi-stakeholder practices
  Oonk, Carla - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Martin Mulder; Judith Gulikers. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579507 - 192
  teaching methods - learning - higher education - land use planning - regional planning - multi-stakeholder processes - boundaries - regional atelier - onderwijsmethoden - leren - hoger onderwijs - landgebruiksplanning - regionale planning - multi-stakeholder processen - grenzen - regioleren

  Finding solutions for complex societal problems requires cross-boundary collaboration between multiple stakeholders who represent various practices, disciplines and perspectives. The authentic, multi-stakeholder Regional Learning Environment (RLE) is expected to develop higher education students’ capabilities for working in multi-stakeholder settings. However, the effectiveness of the RLE, including its typical cross-boundary learning environment characteristics, has not been investigated.

  This thesis shows that the RLE develops students’ domain specific expertise and various generic competencies. The learning environment characteristics of working in multi-disciplinary student groups, working highly intensive with stakeholders, and a high coaching intensity strengthen competence development. Explicit workshop-based support of students’ boundary crossing working and learning stimulates the amount of student-stakeholder collaborative activities, and activates students’ boundary crossing learning. Teachers fulfil new out-of-school oriented roles and tasks in the RLE and should master new boundary crossing competencies. Existing higher education teacher profiles should be adapted to become out-of-school proof.

  Regioleren : Professionalisering van docenten, docententeams en organisaties met behulp van scenario’s
  Wesselink, R. ; Gulikers, J.T.M. ; Dubbeldam, Ria - \ 2016
  Wageningen UR - 2
  regioleren - docenten - vaardigheden - onderwijsmethoden - regional atelier - teachers - skills - teaching methods
  Deze rubric beschrijft negen rollen voor docenten bij regioleren. Een tool die goed inzetbaar is voor de ontwikkeling van docenten in de verschillende rollen, maar ook bruikbaar is op team-, school- en HRM-niveau.
  Verwaarding van reststromen : training Flevolandse Technasium docenten, 5 november 2014 in het kader van het project ‘Scholier zoekt Waarde’
  Spruijt, J. ; Dijk, W. van - \ 2014
  Wageningen : ACRRES - Wageningen UR (PPO rapport 646) - 20
  lesmaterialen - reststromen - regioleren - biobased economy - voortgezet onderwijs - praktijkonderwijs - flevoland - teaching materials - residual streams - regional atelier - biobased economy - secondary education - practical education - flevoland
  In het project ‘Scholier zoekt waarde’ gaan scholieren van technasium opleidingen aan de slag met reststromen. Dat gebeurt binnen het Kennisprogramma DuurzaamDoor Flevoland 2014-2016. Op 5 november 2014 is er door het projectteam een studiedag voor technasium docenten georganiseerd waarin zij geïnformeerd werden over het thema reststromen en waarin werd verteld welke potentiële ondernemers en andere opdrachtgevers uit Flevoland zich al hebben gemeld met een vraagstuk op het thema. Dit is de handout van de docententraining ‘Verwaarding van reststromen’ door ACRRES.
  GreenBrains en de inzet van onderzoekers en studenten bij innovatievragen voor het agro MKB in de regio Venlo
  Verkerke, W. ; Geerling-Eiff, F.A. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - 7
  agrarisch onderwijs - regioleren - levenslang leren - kennisoverdracht - samenwerking - middelbaar beroepsonderwijs - ondernemerschap - kennisvalorisatie - landbouwkundig onderzoek - agricultural education - regional atelier - lifelong learning - knowledge transfer - cooperation - intermediate vocational training - entrepreneurship - knowledge exploitation - agricultural research
  Met de start van GreenBrains werd een praktische samenwerking tussen vier regionaal actieve kennisinstellingen (Citaverde, Fontys, HAS en Wageningen UR) geboren. In dit kader werd een gemeenschappelijk kennisloket (“one stop shop”) geopend dat werd beheerd door een accountteam van alle partners. Het doel van het kennisloket was het rechtstreeks doorsluizen van de binnenkomende kennisvragen van het regionale MKB naar de meest geschikte kennisinstelling, waarbij de onderlinge samenwerking kon worden gezocht als dit in het belang van de ondernemer was.
  Leren en Innoveren in Noord-Holland Noord : Koppeling tussen AgriVizier en het onderwijs
  Os, G.J. van; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Geerling-Eiff, F.A. - \ 2013
  Den Haag : LEI Wageningen UR
  tuinbouw - kennisoverdracht - kennisvalorisatie - samenwerking - innovaties - regioleren - horticulture - knowledge transfer - knowledge exploitation - cooperation - innovations - regional atelier
  Deze brochure is een publicatie van onderzoeksthema T&U Methodieken kennisoverdracht (BO-28). Het thema levert bouwstenen aan voor het verbeteren van kennisvalorisatie, het tot waarde brengen van kennis, door integrale kennisketens en een effectieve en efficiënte inzet van kennismiddelen door en voor kennispartners en ondernemers in Greenportregio's. Dit met als doel dat de keten van kennis naar kunde, naar kassa structureeel wordt.
  Video Kennis-As Limburg - in opdracht Provincie; interview B. Kroonen
  Kroonen-Backbier, Brigitte - \ 2013
  regional development - educational institutions - cooperation - public-private cooperation - knowledge transfer - lifelong learning - innovations - noord-limburg - regional atelier - limburg - Netherlands
  Doceren in Regioleren : rollen, taken en competenties van docenten in regionale leerarrangementen
  Oonk, C. ; Beers, P.J. ; Wesselink, R. ; Dubbeldam, R. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies - 12
  regioleren - docenten - vaardigheden - vaardigheidsonderwijs - functieverrijking - regional atelier - teachers - skills - competency based education - job enrichment
  Je raakt als docent betrokken bij regioleren. Wat betekent het leren in de regio voor jouw rol als docent? Welke nieuwe taken staan je te wachten en welke competenties heb je daarvoor nodig? Deze brochure biedt een overzicht van de nieuwe rollen, taken en competenties.
  Op weg naar maximale leerwinst : project ‘Regioleren: methodieken en effecten’
  Biemans, H.J.A. ; Gulikers, J.T.M. ; Oonk, C. ; Wel, M. van der; Leereveld, G. ; Frijters, S. ; Born, T. van den - \ 2013
  In: Op weg naar leerwinst : WURKS- 1 onderzoeksprogramma 2011-2013 : competenties voor het groene kennissysteem – deel I / Biemans, H., Wageningen : Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies - ISBN 9789461737090 - p. 4 - 5.
  regioleren - probleemgestuurd onderwijs - leerervaringen - leeractiviteiten - vaardigheidsonderwijs - samenwerking - regional atelier - problem-based learning - learning experiences - learning activities - competency based education - cooperation
  In regioleerprojecten voeren studenten een opdracht uit in een regio die een opdrachtgever iets oplevert en waar studenten van kunnen leren. Maar wat kunnen ze leren en welke kenmerken van een regioleer-arrangement zijn cruciaal om die leereffecten te bereiken? Die vragen staan centraal in dit onderzoek.
  'Beter communiceren in de greenports' (interview met Jan-willem Donkers en Floor Geerling-Eiff)
  Bannisseht, Q. van; Geerling-Eiff, F.A. ; Donkers, J. - \ 2013
  Vakblad voor de Bloemisterij 68 (2013)24. - ISSN 0042-2223 - p. 10 - 11.
  tuinbouw - vermeerderingsmateriaal - glastuinbouw - bedrijven - kennisoverdracht - innovaties - agrarisch onderwijs - samenwerking - regioleren - communicatie - horticulture - propagation materials - greenhouse horticulture - businesses - knowledge transfer - innovations - agricultural education - cooperation - regional atelier - communication
  bronvermelding: Vakblad voor de Bloemisterij ( www.vakbladvoordebloemisterij.nl.)
  Ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen in de Greenports: stand van zaken onderzoeksresultaten
  Geerling-Eiff, Florentien - \ 2013
  horticulture - greenhouse horticulture - businesses - knowledge transfer - innovations - cooperation - objectives - research - regional atelier - monitoring - program evaluation
  Tussenrapportage Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio's : eerste resultaten monitoringstudie
  Geerling-Eiff, F.A. ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Potters, J.I. ; Jong, W. de - \ 2013
  S.n. - 42
  tuinbouw - bloembollen - boomkwekerijen - clustering - agro-industriële ketens - innovaties - kennisoverdracht - kennissystemen - regioleren - ondernemerschap - publiek-private samenwerking - Nederland - horticulture - ornamental bulbs - forest nurseries - clustering - agro-industrial chains - innovations - knowledge transfer - knowledge systems - regional atelier - entrepreneurship - public-private cooperation - Netherlands
  In deze tussenrapportage staan de tussentijdse (eerste) resultaten beschreven van de monitoringstudie naar de totstandkoming van regionale kennis- en innovatiesysteem binnen de zeven Greenportregio’s: Noord- Holland Noord, Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek, Westland-Oostland, Betuwse Bloem, Venlo en Boskoop. Deze rapportage moet dan ook worden gelezen als een tussenproduct, als work in progress, van de respectievelijke regioprojecten die onder het onderzoeksthema T&U Methodieken Kennisoverdracht zijn uitgevoerd. Hierin zijn de resultaten van de eerste monitoringsfase beschreven. Deze rapportage en de volgende tussenproducten van de onderzoeksfasen, zullen uiteindelijk worden bewerkt tot het beoogde formele eindrapport.
  Versterken van de positie van de school in de regio
  Beers, P.J. ; Sol, A.J. ; Beckhoven, K. van; Essing, D. ; Kupper, F. ; Meij, M. van der; Rooze, R. ; Clasquin, A. ; Pillen, T. ; Mulder, E. ; Waggelink, W. ; Nawijn, A. ; Fokkema, R. - \ 2013
  [Wageningen] : Wageningen University - 54
  regioleren - onderwijsinstellingen - publiek-private samenwerking - netwerken (activiteit) - regio - kennisoverdracht - onderwijsmethoden - onderwijsvernieuwing - Nederland - regional atelier - educational institutions - public-private cooperation - networking - regions - knowledge transfer - teaching methods - educational innovation - Netherlands
  Samen met studenten werken aan een betere toekomst voor de regio. Dat is regioleren. Ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties bepalen de agenda en werken samen met onderwijs en onderzoek aan oplossingen. Waar liggen de uitdagingen? Voor de instellingen is het een belangrijke uitdaging om aansluiting te vinden bij de regio. Hoe verander je van een onderwijsinstelling in een regionaal kenniscentrum? Hoe wordt je een volwaardige partner in een kenniswerkplaats? Een tweede belangrijke uitdaging ligt in de koppeling van het leren in de regio aan de lerende regio. In het programma Regionale Transitie is deze taak bij de kenniswerkplaatsen gelegd. De kenniswerkplaats is gebaseerd op een gezamenlijke regionale kennisagenda van overheid, ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en onderzoek.
  Voortdurend beter regioleren! : over hoe studenten, docenten en opdrachtgevers samen hun winst uit regioleren vergroten : eindrapportage WURKS-Game Set Match
  Beers, P.J. ; Gulikers, J.T.M. ; Kortstee, H.J.M. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR, WURKS - 25
  regioleren - samenwerking - particuliere sector - leeractiviteiten - probleemgestuurd onderwijs - ondernemerschap - evaluatie - regional atelier - cooperation - private sector - learning activities - problem-based learning - entrepreneurship - evaluation
  Docenten in het ondernemerschapsonderwijs experimenteren grif met regioleren. Docenten (MBO en HBO) en ondernemers uit verschillende regio’s zijn begonnen met regioleren, en hebben ook al verscheidene successen geboekt: veel betrokkenen (docenten, studenten, ondernemers) zijn enthousiast en tevreden met het resultaat. Arrangementen voor regioleren worden ervaren als potentieel krachtige leeromgevingen voor het ontwikkelen van ondernemerschapscompetenties en tevens worden er resultaten geboekt die waardevol voor de ondernemer/de regio zijn. Maar die experimenten hebben ook een aantal obstakels en uitdagingen aan het licht gebracht.
  Regio aan zet: monitoring van 6 kenniswerkplaatsen : BO-09 thema Kennis, Wageningen UR
  Beers, Pj - \ 2012
  knowledge - public-private cooperation - networking - regional atelier - knowledge systems - knowledge transfer - change - regional development - Netherlands
  De regio aan zet : monitor van de kenniswerkplaatsen
  Beers, P.J. ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Jong, W. de; Geerling-Eiff, F.A. ; Vogelzang, T.A. ; Vrolijk, M. - \ 2012
  S.n. - 47
  regionale ontwikkeling - regioleren - samenwerking - regio's - regional development - regional atelier - cooperation - regions
  De afgelopen vier jaar hebben de GKC-instellingen, samen met het GKC-programma Regionale Transitie, Ministerie van EL&I en regionale overheden, gewerkt aan het realiseren van een landelijk dekkende (infra)structuur van leer-/kennisarrangementen in de regio. Dit is inclusief regionale kenniswerkplaatsen als uitvoerings- en leeromgeving. Momenteel zijn er arrangementen geoperationaliseerd of in ontwikkeling in 8 regio’s: Noordoost Friesland, Veenkoloniën, Groene Kennispoort Twente, Gelderse Vallei en Eemland, Noord Holland Noord, Almere, Groene Hart en Zuidwest Delta.
  Het versterken van ondernemerschap in de regio : ervaringen vanuit regionale kennisarrangementen
  Beldman, A.C.G. ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Geerling-Eiff, F.A. ; Kortstee, H.J.M. ; Grip, K. de; Knijff, A. van der; Lakner, D. ; Beers, P.J. ; Jukema, G.D. ; Noorduyn, L. - \ 2012
  Wageningen UR - 116
  ondernemerschap - agrarisch onderwijs - regionale ontwikkeling - economische ontwikkeling - kennisoverdracht - kennis - agro-industriële sector - regioleren - entrepreneurship - agricultural education - regional development - economic development - knowledge transfer - knowledge - agroindustrial sector - regional atelier
  Het kenniswerkplaatsmodel als kennisarrangement is niet als een blauwdruk door te vertalen van regio naar regio. Dit vergt een aanpak op maat. Wel kunnen regio's onderling leren van de verschillende aanpakken. Om de continuïteit voor de kenniswerkplaats te borgen is het van belang dat de kennisagenda die leidt tot de uitvoering van projecten, opgehangen wordt aan de kapstok van een regionale langetermijnvisie.
  Het organiseren van formele en informele leerprocessen in regionale ontwikkeling
  Beers, P.J. ; Oonk, C. ; Wesselink, R. - \ 2012
  In: Sociaal leren in een hybride leeromgeving : Symposium conducted at the Onderwijs Research Dagen, Maastricht, The Netherlands. / Wals, A.,
  duurzaamheid (sustainability) - innovaties - regionale ontwikkeling - regionaal beleid - regionale economie - economische ontwikkeling - onderwijs - regioleren - sustainability - innovations - regional development - regional policy - regional economics - economic development - education - regional atelier
  De regio wordt steeds meer gezien als de plek waar ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties, burgers, onderzoekers, en het onderwijs samen werken aan duurzaamheid en innovatie. Zo ontstaan er netwerken waarin men werkt aan duurzame ontwikkeling en maatschappelijke verandering, oftewel regionale transitie.
  Wageningen UR in de werkplaats : bijdrage van Wageningse onderzoekers en docenten aan kenniswerkplaatsen
  Sauter, M. ; Kwakernaak, C. - \ 2011
  regionale ontwikkeling - gebiedsontwikkeling - kennisoverdracht - regioleren - regional development - area development - knowledge transfer - regional atelier
  Een kenniswerkplaats is een omgeving voor samenwerking en kennisoverdracht gericht op het vernieuwen van de regionale leef- en werkomgeving. Het is een ontmoetingsplaats van studenten, docenten, onderzoekers, bestuurders, ondernemers, burgers en maatschappelijke organisaties. In het project wordt samengewerkt met de volgende zes kenniswerkplaatsen: 1. Noord-Holland-Noord 2. Gelderse Vallei en Eemland 3. Groene Kennispoort Twente 4. Veenkoloniën 5. Zuidwest Delta 6. Groene Hart Academie
  Instrumenten voor regioleren in ondernemerschapsonderwijs
  Kortstee, H.J.M. - \ 2011
  agrarisch onderwijs - leeractiviteiten - plaatselijke planning - leerervaringen - ondernemerschap - vaardigheden - samenwerking - probleemgestuurd onderwijs - regioleren - agricultural education - learning activities - local planning - learning experiences - entrepreneurship - skills - cooperation - problem-based learning - regional atelier
  Arrangementen voor regioleren worden ervaren als potentieel krachtige leeromgevingen voor het ontwikkelen van ondernemerschapscompetenties en tevens worden er resultaten geboekt die waardevol voor de ondernemer/de regio zijn. Maar er zijn ook obstakels. Docenten, studenten en betrokken ondernemers moeten allemaal een rol aannemen die ze (nog) niet gewend zijn, waarvoor ze zich de competenties dus nog moeten eigen maken. Daarom richt dit project zich op het instrumenteren van regioleren.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.