Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 568

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Design in the planning arena : how regional designing influences strategic spatial planning
  Kempenaar, Annet - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): A. van den Brink. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463436335 - 178
  physical planning - landscape architecture - regional planning - regional development - ruimtelijke ordening - landschapsarchitectuur - regionale planning - regionale ontwikkeling

  Regional designing is a form of spatial design that engages with the future physical form and arrangement of regions, including its aesthetic appearances and how it can come about. As such it is closely entangled with spatial planning. This thesis studies the influence of regional designing on strategic spatial planning and how this influence is realized. From the case studies, four categories of influence emerge: regional designing influences 1) the aims, 2) the process and 3) the conditions of spatial planning, and it can impact 4) the planning and design disciplines. However, not every regional design effort has similar effects. Regional designing is highly responsive to its context. The expertise of the designer, the interaction with stakeholders, and the context in which regional designing is embedded, are critical factors, making the design process the breeding ground for the influence of regional designing.

  Learning and teaching in the regional learning environment : enabling students and teachers to cross boundaries in multi-stakeholder practices
  Oonk, Carla - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Martin Mulder; Judith Gulikers. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579507 - 192
  teaching methods - learning - higher education - land use planning - regional planning - multi-stakeholder processes - boundaries - regional atelier - onderwijsmethoden - leren - hoger onderwijs - landgebruiksplanning - regionale planning - multi-stakeholder processen - grenzen - regioleren

  Finding solutions for complex societal problems requires cross-boundary collaboration between multiple stakeholders who represent various practices, disciplines and perspectives. The authentic, multi-stakeholder Regional Learning Environment (RLE) is expected to develop higher education students’ capabilities for working in multi-stakeholder settings. However, the effectiveness of the RLE, including its typical cross-boundary learning environment characteristics, has not been investigated.

  This thesis shows that the RLE develops students’ domain specific expertise and various generic competencies. The learning environment characteristics of working in multi-disciplinary student groups, working highly intensive with stakeholders, and a high coaching intensity strengthen competence development. Explicit workshop-based support of students’ boundary crossing working and learning stimulates the amount of student-stakeholder collaborative activities, and activates students’ boundary crossing learning. Teachers fulfil new out-of-school oriented roles and tasks in the RLE and should master new boundary crossing competencies. Existing higher education teacher profiles should be adapted to become out-of-school proof.

  Meerwaarde ecosysteemdiensten voor Deltaprogramma
  Franken, Ron ; Meulen, Suzanne van der; Kwakernaak, C. ; Bos, Maaike ; Lenselink, Gerda ; Hartgers, E.M. - \ 2016
  Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals 22 (2016)3. - ISSN 1873-5436 - p. 12 - 14.
  waterbeheer - hoogwaterbeheersing - veiligheid - biodiversiteit - ecosysteemdiensten - dijken - regionale planning - natuurbeheer - water management - flood control - safety - biodiversity - ecosystem services - dykes - regional planning - nature management
  Het PBL verkent de mogelijkheden om natuur een rol te laten spelen in de uitvoering van het Deltaprogramma om onze waterveiligheid te waarborgen. Dit gebeurt met oog voor de meerwaarde voor de biodiversiteit. Kennis wordt opgedaan in twee praktijkprojecten: de verbetering van de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl en de aanleg van een hoogwatergeul bij Varik-Heesselt.
  Een bij-zonder kleurrijk landschap in Land van Wijk en Wouden : handreiking 2.0 voor inrichting en beheer voor bestuivende insecten
  Rooij, S.A.M. van; Cormont, A. ; Geertsema, W. ; Haag, Martijn ; Opdam, P.F.M. ; Reemer, M. ; Spijker, J.H. ; Snep, R.P.H. ; Steingröver, E.G. ; Stip, Anthonie - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2720) - 41
  biodiversiteit - insect-plant relaties - regionale planning - ecologische hoofdstructuur - landschap - zuid-holland - bestuivers (dieren) - apidae - lepidoptera - biodiversity - insect plant relations - regional planning - ecological network - landscape - zuid-holland - pollinators - apidae - lepidoptera
  Het programma Groene Cirkels (van Heineken) heeft het initiatief genomen tot het realiseren van een duurzaam bijenlandschap in het land van Wijk en Wouden. Deze handreiking wil een impuls geven aan het realiseren daarvan. In Nederland hebben we zo’n 350 verschillende wilde bestuivende insectensoorten. Door variatie in onder andere bloemvormen en kelkdiepte en bloeiseizoen zijn er gespecialiseerde insecten nodig, aangepast op bloeivorm en het bloeiseizoen. Ook moet bestuiving plaats kunnen vinden onder verschillende omstandigheden: bij goed en slecht weer, in vroege en late voorjaren. Nu eens doet de ene soort het goed, dan is er weer een andere die het meeste werk verzet. Diversiteit aan bijen, hommels en zweefvliegen geeft zekerheid voor bestuiving door de jaren heen.
  The role of leadership in regional climate change adaptation : A comparison of adaptation practices initiated by governmental and non-governmental actors
  Meijerink, Sander ; Stiller, Sabina ; Keskitalo, E.C.H. ; Scholten, Peter ; Smits, Robert ; Lamoen, Frank van - \ 2015
  Journal of Water and Climate Change 6 (2015)1. - ISSN 2040-2244 - p. 25 - 37.
  Adaptation to climate change - Complexity theory - Leadership - Multi-level governance - Water governance - climate adaptation - governance - regional planning - international comparisons - water management - provinces - municipalities - netherlands - germany - uk - klimaatadaptatie - leiderschap - governance - regionale planning - internationale vergelijkingen - waterbeheer - provincies - gemeenten - nederland - duitsland - verenigd koninkrijk

  This paper aims to better understand the role of leadership in regional climate change adaptation. We first present a framework, which distinguishes five functions of leadership within inter-organizational networks: the connective, enabling, adaptive, political–administrative and dissemination functions. Next, we compare the role of leadership in two examples of regional adaptation practices which were initiated by governmental actors with two examples which were initiated by non-governmental actors. The case studies are located in the Netherlands, Germany and the UK. Our research question is twofold: to what extent can the five functions of leadership be identified in practices of climate change adaptation, and are there differences in the patterns of leadership between adaptation practices which are initiated by governmental and by non-governmental actors? The study shows that although all leadership functions were fulfilled in all four cases, patterns of leadership were different and the fulfilment of leadership functions posed different challenges to non-governmental actors and governmental actors.

  New perspectives for urbanizing deltas : a complex adaptive systems approach to planning and design : Integrated Planning and Design in the Delta (IPDD)
  Meyer, Han ; Bregt, A.K. ; Dammers, Ed ; Edelbos, Jurian ; Berg, Job van den; Born, Gert Jan van den; Broesi, R. ; Buuren, A. van; Burg, Leo van den; Duijn, Mike ; Heun, Gepke ; Marchand, M. ; Neumann, D. ; Nieuwenhuijze, L. ; Nijhuis, S. ; Pel, B. ; Pols, L. ; Pouderoijen, Michiel ; Rijken, Bart ; Roeleveld, Gerda ; Verkerk, Jitske ; Warmerdam, M. - \ 2015
  Amsterdam : MUST Publishers - 233
  deltas - urbanization - regional planning - physical planning - integrated spatial planning policy - south-west netherlands - urban development - water management - delta's - urbanisatie - regionale planning - ruimtelijke ordening - gebiedsgericht beleid - zuidwest-nederland - stadsontwikkeling - waterbeheer
  The delta region between Rotterdam and Antwerp is a prime example of an area where spatial developments face increasing complexity. Local initiatives for developing urban expansions, recreation areas, nature and industrial complexes must harmonize with measures such as adequate flood protection, sufficient freshwater supply, restoration of ecosystems and large-scale infrastructure over the long term. This complexity demans a new approach to spatial planning and design. This book is the result of a research project that aimed to develop such a new planning practice. The research was carried out in collaboration by a consortium of universities, centres of expertise, and engineering and design firms. The research conceived of the Southwest Delta of the Netherlands as a laboratory for the new approach, which has nonetheless also proven relevant to other regions dealing with a similar level of complexity.
  Naar een groene planologie: planologie in Wageningen
  Valk, A.J.J. van der - \ 2015
  Rooilijn 48 (2015)1. - ISSN 1380-2860 - p. 62 - 69.
  landschap - landgebruiksplanning - besluitvorming - regionale planning - klimaatverandering - hydrologie - platteland - landscape - land use planning - decision making - regional planning - climatic change - hydrology - rural areas
  In Wageningen heeft de planologie van meet af aan haar plaats tussen de technische wetenschappen moeten vinden en hervinden. Naast aansprekende resultaten, zoals de lagenbenadering die in Wageningen is ontwikkeld, heeft dat geleid tot permanent theoretiseren van de complexe wederzijdse inwerking tussen menselijk handelen en bodem, water en klimaat. Groene planologie en het landschap als centraal onderzoeksobject bepalen de huidige positie en theorievorming van de planologie.
  The malleability and unpredictability of regional transitions: a systematic approach for reflection and learning
  Lauwere, C.C. de; Vellema, S. ; During, R. ; Dessing, E.G.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR (LEI Report 2015-016) - 76
  regionale ontwikkeling - regionale planning - betuwe - midden-limburg - noordoostpolder - landbouw - duurzaamheid (sustainability) - regional development - regional planning - betuwe - midden-limburg - noordoostpolder - agriculture - sustainability
  The ‘region’ has increasingly become an entry point for inducing a transition towards sustainable food provision, environmental quality for living and recreation, and/or economic competitiveness. Regional projects and strategies have assembled politicians, entrepreneurs, civil society organisations, and researchers in joint endeavours, with ambitious names such as Food Valley, Energy Valley, Health Valley, or Greenports. This report labels such endeavours as ‘regional transitions’. A common feature of regional transitions is that forces are bundled in a region to strengthen local economies in a context of international trade and competition. This fits in national and European policies which assume that local economies can be strengthened by technological innovation (Rutten and Boekema, 2007). Regional transitions however include more than ‘just’ a technical innovation with its necessary logistics and infrastructure. The question how connections between people (stakeholders involved) and organisations arise and grow may be much more crucial in regional transitions
  Soortmanagementplannen en de Habitatrichtlijn : ruimtelijke onderbouwing duurzaamheid populaties Gewone dwergvleermuis
  Broekmeyer, M.E.A. ; Adrichem, M.H.C. van; Pouwels, R. ; Jochem, R. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2608) - 45
  beschermde soorten - pipistrellus pipistrellus - populatie-ecologie - natuurbescherming - regionale planning - habitats - fauna - protected species - pipistrellus pipistrellus - population ecology - nature conservation - regional planning - habitats - fauna
  Een soortmanagementplan (SMP) is een instrument dat dient als ecologische onderbouwing bij een te verlenen gebiedsgerichte ontheffing onder de huidige Flora- en faunawet artikel 75c. In een SMP worden op een grootschalig gebiedsniveau maatregelen beschreven waarmee een soort beschermd wordt in dat betreffende plangebied, en worden bovendien de voorziene ruimtelijke ontwikkelingen binnen datzelfde gebiedsniveau beschreven. In dit rapport is onderzocht of er in twee van deze pilotgebieden voor de soort Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) sprake is van een duurzame populatie en of de maatregelen van een SMP voldoende zijn om te garanderen dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populatie van de soort in zijn natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan. Deze eis komt immers voort uit de Habitatrichtlijn, waaronder de Gewone dwergvleermuis beschermd is.
  Natuurlijk Kapitaal Nederland pilots Waterveiligheid : ecosysteemdiensten in de praktijk van het Deltaprogramma
  Meulen, S. van der; Kwakernaak, C. ; Bos, M. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2653) - 20
  ecosysteemdiensten - hoogwaterbeheersing - regionale planning - dijken - groningen - eems-dollard - ecosystem services - flood control - regional planning - dykes - groningen - eems-dollard
  Doel van dit project is om aan de hand van twee pilots te bepalen wat de mogelijke economische en ecologische meerwaarde is van natuurinclusieve oplossingen voor waterveiligheidsopgaven uit het Deltaprogramma. Daarnaast is het doel om te toetsen of en hoe die meerwaarde een rol speelt in de praktijk van het keuzeproces. Voor de pilot in het Rivierengebied is gekozen voor nadere uitwerking van ecosysteemdiensten en natuurwaarden bij enkele alternatieven voor een hoogwatergeul langs de Waal bij Varik – Heesselt. Voor het Waddengebied zijn verschillende invullingen van een innovatief dijkconcept voor het dijktracé tussen de Eemshaven en Delfzijl nader uitgewerkt op hun perspectieven voor ecosysteemdiensten en versterking van de biodiversiteit. De werkzaamheden zijn in nauwe afstemming met betrokkenen in de beide gebiedsprocessen uitgevoerd.
  Perspectieven voor ecosysteemdiensten en natuur van een hoogwatergeul bij Varik Heesselt : een studie voor de NKN-casus Waterveiligheid Deltaprogramma
  Bos, M. ; Hartgers, E.M. ; Goossen, C.M. ; Groot, W.J.M. de; Kwakernaak, C. ; Maas, G.J. ; Levelt, O. ; Schasfoort, F. ; Nienhuis, A. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2652) - 121
  ecosysteemdiensten - rivieren - hoogwaterbeheersing - waal - regionale planning - betuwe - ecosystem services - rivers - flood control - river waal - regional planning - betuwe
  Doel van dit project is om aan de hand van twee pilots te bepalen wat de mogelijke economische en ecologische meerwaarde is van natuur-inclusieve oplossingen voor waterveiligheidsopgaven uit het Deltaprogramma en wat de meerwaarde van de TEEB-aanpak is in het planvormings- en besluitvormingsproces over deze maatregelen. Dit rapport handelt over de pilot “hoogwatergeul Varik-Heesselt”. De pilot was gericht op toepassing en evaluatie van de TEEB-methode. Het project is in nauw contact met de projectleider van de provincie Gelderland van het lopende planproces uitgevoerd.
  Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland
  Gies, T.J.A. ; Smidt, R.A. ; Och, R.A.F. van; Vleemingh, M.P.I. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2632) - 21
  plattelandsontwikkeling - landbouwbedrijfsgebouwen - boerderijen - regionale planning - prognose - asbest - sloop (afbraak) - bedrijfsbeëindiging in de landbouw - inventarisaties - gelderland - rural development - farm buildings - farm dwellings - regional planning - prognosis - asbestos - demolish - farm closures - inventories - gelderland
  Nadere uitwerking van aard en omvang vrijkomende agrarische bebouwing 2012-2030 in de provincie Gelderland. De onderzoeksresultaten zijn op verschillende manier ruimtelijk gedifferentieerd en is de aard (bouwjaar en bedrijfstype) nader geanalyseerd. Tevens is een inschatting van de te verwachten leegstand, de te verwachten oppervlakte schuren met asbest en de te verwachten sloopopgave in beeld gebracht.
  De potentie van natuurcombinaties : inzicht en reflecties op de meerwaarde van een nieuw concept
  Fontein, R.J. ; Michels, R. ; Linderhof, V.G.M. ; Goossen, M. ; Graaff, R.P.M. de - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2648) - 55
  natuurbeleid - natuurontwikkeling - regionale planning - perceptie - innovaties - nederland - nature conservation policy - nature development - regional planning - perception - innovations - netherlands
  In de Rijksnatuurvisie staat het concept Natuurcombinaties centraal. Natuurcombinaties zijn initiatieven die tegelijkertijd de natuur én andere maatschappelijke functies versterken. Deze studie reflecteert op het concept Natuurcombinaties, biedt een methodiek om natuurcombinaties inzichtelijk te maken, geeft inzicht in de meerwaarde van natuurcombinaties voor verschillende functies en het natuurbeleid en gaat in op de randvoorwaarden, kansen en belemmeringen van natuurcombinaties en de rol van het rijk bij het stimuleren hiervan.
  Seal monitoring and evaluation for the Gemini offshore windpark: Pre-construction, T0 - 2014 report
  Brasseur, S.M.J.M. ; Kirkwood, R.J. - \ 2015
  Den Burg : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C128/14) - 52
  zeehonden - monitoring - foerageren - diergedrag - habitats - windmolenpark - regionale planning - waddenzee - seals - monitoring - foraging - animal behaviour - habitats - wind farms - regional planning - wadden sea
  Two species of seals live in Dutch waters: the grey seal (Halichoerus grypus) and the harbour seal (Phoca vitulina). Although hauling out on near-shore tidal sandbanks, both species forage predominantly in the North Sea. Anthropogenic activities within the North Sea have the potential to overlap with the movement and habitat use of the seals, and alter the habitat available to them. The Gemini offshore windpark project represents the fourth windpark development in the Dutch North Sea coastal zone. In the construction permit issued by the Dutch government for Gemini windpark, seal monitoring was requested. The primary aim of seal monitoring was to collect data on habitat use by the seals in the North Sea coastal zone, and investigate if construction and operation of the Gemini windpark influences this habitat use. Results of the monitoring show that although overlap with the windpark appeared strongest for grey seals, it is realised that in the eastern Dutch Wadden Sea, harbour seals greatly outnumber grey seals. Hence, it cannot be determined which species would occur with the greatest prevalence within the windpark.
  Knowledge for Climate 2008-2014
  Driessen, P.P.J. ; Vellinga, P. ; Deelen, C.L. van; Slegers, M.F.W. ; Döpp, S. ; Heinen, M. ; Pater, F. de; Piek, O. ; Nieuwaal, K. van - \ 2015
  Utrecht : Foundation Knowledge for Climate (Report / Knowledge for Climate KfC 153/2015) - ISBN 9789492100146 - 132
  klimaatverandering - regionale planning - waterbeheer - besluitvorming - internationale samenwerking - climatic change - regional planning - water management - decision making - international cooperation
  This is the final report (eindrapport) of the national Knowledge for Climate (KfC) research program. The program was set up in 2007 to explore the consequences of climate change for the Netherlands and how they should be managed. To that end, an independent foundation was established with the objective of “promoting evidence-based and practice- driven knowledge about climate in the public interest, including making that knowledge available to the public. The foundation has achieved that objective, together with stakeholders, by organizing and funding research and encouraging the processes of knowledge dissemination and application. Follow-up foundations are: Delta Alliance International, Climate Adaptation Services, Waterbuffer Foundation. The program did not aim to influence regional and local authorities directly. It provided the knowledge needed to improve decision-making regarding long term spatial planning investments. The program provided the tools – for example the Climate Adaptation Atlas – so that local and regional authorities can get to work on adaptation.
  Handling adaptation policy choices in Sweden, Germany, the UK and the Netherlands
  Massey, E. ; Huitema, D. ; Garrelts, H. ; Grecksch, K. ; Mees, H. ; Rayner, T. ; Storbjörk, S. ; Termeer, C.J.A.M. ; Winges, M. - \ 2015
  Journal of Water and Climate Change 6 (2015)1. - ISSN 2040-2244 - p. 9 - 24.
  klimaatadaptatie - regionale planning - milieubeleid - governance - internationale vergelijkingen - zweden - duitsland - verenigd koninkrijk - nederland - climate adaptation - regional planning - environmental policy - governance - international comparisons - sweden - germany - uk - netherlands - climate-change adaptation - european-union - scales - interplay
  Attention is increasing in academia towards the governance of adaptation, specifically how state and non-state actors are defining the adaptation ‘problematique’ and crafting public policies to address it. Adaptation is the ‘adjustment in natural or human systems in response to actual or expected climatic stimuli or their effects, which moderates harm or exploits beneficial opportunities’. The challenge for governments is taking this rather vague concept and turning it into viable and implementable public policies. This implies that they have to make choices as to the types of polices to create, the sectors they should cover, ministerial jurisdictions and funding. This article contributes to the discussion on the adaptation governance by presenting a conceptual framework that outlines policy choices governors need to make, by applying this framework to a number of countries, and starting the debate on which choice or choices were particularly instrumental in shaping adaptation policy in particular countries as a whole. It focuses on four countries traditionally seen to be adaptation leaders: Germany, the Netherlands, Sweden and the United Kingdom.
  Reconciling collaborative action research with existing institutions: insights from Dutch and German climate knowledge programmes
  Termeer, C.J.A.M. ; Buuren, A. van; Knieling, J. ; Gottschick, M. - \ 2015
  Journal of Water and Climate Change 6 (2015)1. - ISSN 2040-2244 - p. 89 - 103.
  klimaatadaptatie - regionale planning - governance - internationale vergelijkingen - onderzoeksbeleid - nederland - duitsland - climate adaptation - regional planning - governance - international comparisons - research policy - netherlands - germany - policy - context
  Researchers and policymakers increasingly aim to set up collaborative research programmes to address the challenges of adaptation to climate change. This does not only apply for technical knowledge, but for governance knowledge also. Both the Netherlands and Germany have set up large scale collaborative action research (CAR) programmes for the governance of adaptation to climate change. Despite the collaborative designs, the initial enthusiasm, the available resources and the many positive outcomes, both programmes encountered several stubborn difficulties. By comparing both programmes, this paper explores the difficulties researchers encounter, analyses the underlying mechanisms and presents some lessons. It found that many difficulties are related to the tensions that exist between the assumptions underlying the new collaborative trajectories and the logics of the existing policy and research institutions. These institutional misfits are decisive to explain ultimate difficulties and successes. Furthermore, the paper concludes that risk aversion, stereotyping and scale fixation strengthen institutional misfits; and that these misfits persist due to lacking bridging capabilities. We suggest some lessons that can help to resolve the difficulties and reconcile CAR into existing institutions: organize the knowledge arrangement as a collaborative process; construct boundary objects as focal point for collaboration; and invest in bridging capabilities. Key words | action research, climate change, governance, institutions, science–policy interface
  Do state traditions matter? Comparing deliberative governance initiatives for climate change adaptation in Dutch corporatism and British pluralism
  Vink, M.J. ; Benson, D. ; Boezeman, D. ; Cook, H.E. ; Dewulf, A.R.P.J. ; Termeer, C.J.A.M. - \ 2015
  Journal of Water and Climate Change 6 (2015)1. - ISSN 2040-2244 - p. 71 - 88.
  klimaatadaptatie - waterbeheer - regionale planning - governance - internationale vergelijkingen - nederland - verenigd koninkrijk - climate adaptation - water management - regional planning - governance - international comparisons - netherlands - uk - policy - frames - management - england - context
  In the emerging field of climate adaptation, deliberative governance initiatives are proposed to yield better adaptation strategies. However, introducing these network-centred deliberations between public and private players may contrast with traditions of interest intermediation between state and society. This paper shows how state traditions affect newly set up deliberative governance initiatives. Because of the similarities in geographical characteristics and the differences in state tradition we choose qualitative case studies in Dutch and British water management. Our comparison is two-fold. First, we compare deliberative governance initiatives in the different state traditions of the Netherlands and UK. Second, we compare the newly set up deliberative governance initiative to an existing policy regime mainstreaming climate adaptation in a similar state tradition, in our case the Netherlands. We find that: (1) Deliberative governance initiatives in the (neo-)corporatist state tradition of the Netherlands yields learning but shows apathy among politically elected decision-makers compared to deliberative governance initiatives in the pluralist state tradition of the UK where clearly defined rules and responsibilities yields negotiation and action; (2) A typical corporatist policy regime mainstreaming climate adaption in a (neo-)corporatist state tradition yields effective and legitimate policy formation but lacks learning.
  Natuurlijke Alliantie, Procesmethode voor duurzame ruimtelijke planning en klimaatadaptatie
  Bijsterveldt, M.A.J.C. van - \ 2014
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  klimaatverandering - regionale planning - methodologie - gebiedsgericht beleid - climatic change - regional planning - methodology - integrated spatial planning policy
  Procesmethode voor duurzame ruimtelijke planning en klimaatadaptatie
  Ruimtelijke klimaatagenda regio Stedendriehoek
  Doorn, W. van; Duteweert, P. ; Nap, R. ; Goosen, H. ; Bijsterveldt, M.A.J.C. van - \ 2014
  Regio Stedendriehoek - 30
  klimaatverandering - regionale planning - nadelige gevolgen - kostenanalyse - veluwe - achterhoek - climatic change - regional planning - adverse effects - cost analysis - veluwe - achterhoek
  Zowel de regio Stedendriehoek als de provincie Gelderland hechten veel waarde aan een leefomgeving, waar het goed wonen, werken en leven is. Met de opgaven van de regio (bereikbaarheid, leefomgeving, sociaal kapitaal en innovatie) en de majeure opgaven van de provincie (stedelijke netwerken en Veluwe) wordt hier de komende jaren invulling aan gegeven. Een goede leefomgeving gaat ook over bodem, water en groen. De ambitie die regio, provincies en het waterschappen op dit punt bindt, is het realiseren van een veerkrachtig en toekomstbestendig water- en bodemsysteem. Dit willen we bereiken door nauw met elkaar en andere partners samen te werken. Om de samenwerking aan een duurzaam bodem- en watersysteem vorm en inhoud te geven, is volgens de benadering van de natuurlijke alliantie, in de regio Stedendriehoek gewerkt aan de ‘Ruimtelijke Klimaatagenda’. Hierin zijn bodem, water, groen op regionaal niveau samengebracht tot één beeld van het (huidige) natuurlijke bodem- en watersysteem. Vanuit dit natuurlijk bodem- en watersysteem is vooruit gekeken naar effecten van klimaatverandering en naar kansen die het natuurlijk systeem biedt voor nieuwe economische initiatieven. Vervolgens zijn de verkregen inzichten in beelden en kaarten (veerkracht en regionale economie) vastgelegd.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.