Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 97

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Nationale parken in transitie : governance-implicaties van een veranderend beleidskader
  Pleijte, M. ; During, R. ; Michels, R. - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 47) - 8
  nationale parken - natuurbeleid - decentralisatie - overheidsbeleid - provincies - regionaal beleid - nederland - national parks - nature conservation policy - decentralization - government policy - provinces - regional policy - netherlands
  De nationale parken verkeren in een transitie. Met de decentralisatie van het natuurbeleid heeft het Rijksinds januari 2013 veel Rijkstaken voor nationale parken laten vallen. Het Rijk is alleen nog verantwoordelijkom nationale parken in te stellen en te begrenzen. Provincies konden zelf beslissen of zij die vervallenRijkstaken al dan niet overnamen. Hierdoor is onduidelijk geworden wie nu verantwoordelijk is voor denationale parken en waar ze hun middelen vandaan moeten halen. Dit heeft geleid tot een zoektocht naarregionale inbedding en nieuwe financieringsvormen. Daarbij zijn grote verschillen ontstaan tussen nationaleparken. Het merendeel van de nationale parkorganisaties is hierdoor bezig met overleven.
  Effectief inlaatregiem zoetwatervoorziening Pilot modellering €ureyeopener voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  Schipper, Peter ; Veldhuizen, Ab ; Kroes, Joop - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2757) - 35
  waterbeheer - zoet water - regionaal beleid - verzilting - beschadigingen door zout - landbouw - noord-holland - polders - water management - fresh water - regional policy - salinization - salt injury - agriculture - noord-holland - polders
  In de Nederlandse delta is een uitgekiend waterbeheer van wezenlijk belang voor veiligheid en zoetwatervoorziening. Nu het klimaat verandert en kapitaal intensievere landbouw en andere watergebruikers meer zekerheid willen over de levering van zoet water, is de vraag hoe de zoetwatervoorziening kan worden verbeterd en robuust kan worden gemaakt. In veel gebieden hebben de waterbeheerders nog geen goed overzicht hoe het complexe systeem van zoetwateraanvoer tijdens droge perioden functioneert. Dit komt omdat de zoet-zoutpatronen sterk van plaats tot plaats verschillen, inlaten vaak diffuus van aard zijn en niet worden bemeten en watergebruik voor beregening niet wordt geregistreerd. Zij weten daarom in veel gebieden niet hoe effectief het huidige inlaatregiem is en welke maatregelen geschikt zijn om de zoetwatervoorziening te verbeteren. Het modelconcept de €ureyeopener is ontwikkeld om inzichten te bieden in de effectiviteit van de huidige zoetwateraanvoer en effecten van maatregelen. Het model berekent de wateraanvoerbehoefte, zoutgehalten, gewasschades en de kosten en baten van maatregelen. Voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zijn de toepassingsmogelijkheden van dit modelconcept voor HHNK onderzocht door voor de Anna Paulownapolder een €ureyeopener model te maken. In dit gebied spelen voor HHNK nadrukkelijk beleidsvragen voor het voorzieningenniveau, de effecten van de nieuwe sluis bij IJmuiden, slim water management (efficiënter doorspoelen) en de extra zoet watervraag vanuit het Markermeer. Tot vóór de modelstudie had HHNK weinig zicht op de effectiviteit van het doorspoelregiem en de consequenties daarvan voor beregening en mogelijk optredende zoutschade. Het opgezette model geeft transparant inzicht in de uitwerking van het doorspoelregiem en de opbrengstderving van gewassen als het zoutgehalte van het polderwater verandert. In deze rapportage worden de stappen en het resulterende model beschreven. Ten opzichte van eerdere modellen is specifiek aandacht besteed aan de modellering van tulpen en de wijze waarop in het model de waterinlaat kan worden geoptimaliseerd. Met het oog op de samenwerking met Deltares en Bakelse Stroom voor het ontwikkelen van regio-specifieke €ureyeopener modellen hebben zij meegewerkt aan een interne werksessie om een conceptversie van het model te beoordelen en verbeterpunten te identificeren. Ook heeft Deltares bijgedragen aan het formuleren van aanbevelingen.
  Populatiebeheer van wilde hoefdieren: nog niet goed op orde
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Grift, E.A. van der - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap (2015)december. - ISSN 1572-7610 - p. 26 - 29.
  wilde dieren - wildbescherming - wildbeheer - hoefdieren - regionaal beleid - populatiedichtheid - populatie-ecologie - bevolkingsspreiding - habitats - wild animals - wildlife conservation - wildlife management - ungulates - regional policy - population density - population ecology - population distribution - habitats
  In de afgelopen vijftig jaar groeide in grote delen van Europa, inclusief Nederland, zowel de aantallen als de verspreiding van ree, wild zwijn, damhert en edelhert. Verklaringen hiervoor zijn een betere bescherming en beheer, ontsnappingen, spontane (her)kolonisatie van leefgebieden in combinatie met (her) introducties, verbetering van connectiviteit, mildere winters en een verhoogd voedselaanbod. Tot voor kort werd de verspreiding van wild zwijn en edelhert in Nederland gehinderd door rijksbeleid: de soorten mogen alleen op de Veluwe, de Oostvaardersplassen en Nationaal park De Meinweg leven. Inmiddels zijn de provincies verantwoordelijk voor het faunabeleid en de kans is groot is dat wilde hoefdieren in de nabije toekomst verder zullen toenemen.
  Weinig verdriet bij afscheid rijkslandschapsbeleid
  Dirkx, G.H.P. - \ 2015
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)4. - ISSN 0169-6300 - p. 189 - 193.
  Rijkslandschapsbeleid, - landscape management - government policy - deregulation - regional policy - physical planning - provinces - national landscapes - landschapsbeheer - overheidsbeleid - deregulering - regionaal beleid - ruimtelijke ordening - provincies - nationale landschappen
  Met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte kwam er een einde aan grofweg een halve eeuw rijkslandschapsbeleid.
  Hoewel dit tot de nodige commotie leidde, is het de vraag of er veel verloren is gegaan. Het
  beleidsveld staat als zwak te boek. Dat is gezien de wijze waarop het was ingevuld, ook niet zo verwonderlijk.
  Tijd voor een nieuwe aanpak?
  Een evaluatiekader voor ontgrondingen : Een studie naar de maatschappelijke gevolgen van ontgrondingen
  Haaften, M. ; Heijman, W.J.M. ; Rietveld, M. - \ 2015
  Water Governance 5 (2015)3. - ISSN 2211-0224 - p. 24 - 30.
  markteconomie - regionaal beleid - maatschappelijk draagvlak - grondverzet - effecten - nadelige gevolgen - vergunningen - gelderland - market economics - regional policy - public support - earth moving - effects - adverse effects - permits - gelderland
  Op 1 februari 2008 verdween de plicht van provincies om van tevoren vastgestelde hoeveelheden zand en grind te leveren Deze beleidswijziging van taakstelling naar marktwerking werd doorgevoerd vanwege een slechte voorspelbaarheid van de behoefte aan zand en grind, een tanend maatschappelijk draagvlak en de wens om beleidskosten te verminderen. In het nieuwe beleid is economisch belang gekoppeld aan het creëren van maatschappelijk draagvlak. Overheden, omwonenden en bedrijven leveren vanuit hun betrokkenheid een bijdrage aan de afweging van gevolgen van ontgrondingen op maatschappelijk en economisch terrein. Deze gevolgen doen zich op kortere of langere termijn voor, op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Een afwegingskader dat de gevolgen van het ontgronden beschrijft, inzichtelijk maakt en beoordeelt, ontbreekt tot op heden. Hetgeen het besluitvormingsproces inzake het verlenen van ontgrondingvergunningen niet transparant maakt. Het doel van dit artikel is tweeledig. Eerst worden de mogelijke gevolgen van ontgrondingen geïnventariseerd, daarna wordt ex post geëvalueerd hoe de afweging van gevolgen een plaats heeft gekregen in het beleid van de Provincie Gelderland. Het artikel besluit met een aantal aanbevelingen ter vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor ontgrondingen.
  From soil nutrient balances to regional policy analysis : a case study of integrated assessment in Machakos, Kenya
  Mora Vallejo, A.P. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Tom Veldkamp, co-promotor(en): J. Antle; Jetse Stoorvogel. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462571389 - 168
  bodem - voedingsstoffenbalans - regionaal beleid - beoordeling - bodemkarteringen - landgebruik - modelleren - kenya - soil - nutrient balance - regional policy - assessment - soil surveys - land use - modeling - kenya

  ABSTRACT

  The efficiency of agricultural production is key when addressing poverty and hunger in subsistence farming systems of developing countries. The transition of the subsistence systems into more productive and more sustainable land use needs to be directed by strong public interventions and investments. While policy documents for agricultural improvement often end up with a general “to do” list of recommendations, the actual effects of these technology or policy interventions are seldom evaluated for specific regions or cases. This study combines biophysical and economic research into an integrated assessment which can help to evaluate these recommendations for specific conditions. The nutrient balance model NUTMON and the Tradeoff Analysis Model are linked and subsistence farming systems in the Machakos region in Kenya are studied. The integrated modelling approach is used to evaluate a range of different policy interventions proposed in recent policy documents by the Kenyan government. This type of analysis normally requires intensive environmental and economic data collection. Therefore, new technologies for data gathering such as Digital Soil Mapping and the effect of input data resolution on model results are tested. The study clearly shows that more detailed input data are not always necessary to provide more accurate results. Policy makers can benefit from this type of methodology anticipating the possible effects of certain innovations in actual productions systems.

  Business cases Duurzame Greenport Westland-Oostland : managementsamenvatting
  Ruijs, M.N.A. ; Sewalt, K. ; Berg, G.J. van den; Janssen, E. ; Poot, E.H. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1318) - 22
  landbouwregio's - regionaal beleid - glastuinbouw - kennisoverdracht - warmteuitwisseling - geothermische energie - afvalwaterbehandeling - integraal waterbeheer - economische modellen - energiegebruik - onderzoeksprojecten - agricultural regions - regional policy - greenhouse horticulture - knowledge transfer - heat exchange - geothermal energy - waste water treatment - integrated water management - economic models - energy consumption - research projects
  Het programma Taskforce Duurzame Greenport Westland-Oostland heeft als doel het aanjagen van regionale duurzaamheidsprojecten in de Greenport Westland-Oostland. In het project Kennisoverdracht zijn zeven van dergelijke projecten als business case beschreven, die raakvlak hebben met de milieuthema’s energie of water.
  Meer saamhorigheid in regio Boskoop dankzij Kennis en Innovatie Impuls
  Weijnen-Derkx, M.P.M. ; Jong, W. de - \ 2014
  De Boomkwekerij 27 (2014)11. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
  boomkwekerijen - kennisoverdracht - samenwerking - agrarisch onderwijs - innovaties - ondernemerschap - overheid - bedrijfsmanagement - regionaal beleid - duurzaamheid (sustainability) - projecten - forest nurseries - knowledge transfer - cooperation - agricultural education - innovations - entrepreneurship - public authorities - business management - regional policy - sustainability - projects
  De saamhorigheid onder ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en overheden in de regio Boskoop is gegroeid dankzij het project Kennis & Innovatie Impuls. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken hebben PPO en LEI op een rij gezet wat er sinds de start van het project in 2009 is bereikt.
  Herziening GVB: gevolgen voor Technische Maatregelen (TM)
  Kraan, M.L. ; Pastoors, M.A. ; Verroen, S.L. ; Nijman, R.R. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C032/14) - 48
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - visserijbeleid - bijvangst - eu regelingen - discards - regionaal beleid - cap - fishery policy - bycatch - eu regulations - discards - regional policy
  Medio 2013 is het Gemeenschappelijke visserijbeleid herzien. Een belangrijk element in de herziening van het GVB is de aanlandplicht, hetgeen een fundamentele wijziging betekent van het visserijbeleid. Een tweede element in de herziening van het GVB is de regionalisatie. Hierbij zullen lidstaten een grotere rol gaan spelen in het beheer van de regionale zeeën. In lijn met deze ontwikkeling zullen ook de technische maatregelen grondig herzien worden. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) wil zich daarop voorbereiden. Dit rapport is bedoeld om een eerste aanzet te geven tot de discussie over de herziening van de technische maatregelen.
  Terugblik op het ILG : kwalitatieve evaluatie van het investeringsbudget Landelijk Gebied
  Boonstra, F.G. ; Vullings, L.A.W. ; Kwakernaak, C. ; Fontein, R.J. ; Kuindersma, W. ; Goossen, C.M. ; Sanders, M.E. ; Grift, E.A. van der; Kamphorst, D.A. ; Wamelink, G.W.W. - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2371) - 94
  regionaal beleid - regionale planning - investeringsbeleid - ecologische hoofdstructuur - provincies - regional policy - regional planning - investment policy - ecological network - provinces
  Deze kwalitatieve evaluatie gaat over de resultaten van vijf jaar Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Het onderzoek toont dat het ILG heeft bijgedragen aan een versterking van de provinciale regie in het landelijk gebied. Het Rijk trok zich terug, maar hield via gedetailleerde bestuursovereenkomsten met provincies en jaarlijkse voortgangsbewaking wel bemoeienis. De resultaatgerichtheid in het beleid voor het landelijk gebied is toegenomen door de afspraken over te leveren prestaties in de ILG-bestuursovereenkomsten en de vaste termijn van zeven jaar. De bundeling van rijksgelden in het ILG droeg bij aan een bundeling van geldstromen op provinciaal niveau. Dit maakte het gemakkelijker voor provincies om doelen en geldstromen te koppelen in integrale gebiedsgerichte projecten. Maatschappelijke organisaties zijn actiever betrokken geraakt bij het beleid voor het landelijk gebied. Voor burgers geldt dit nauwelijks. Het ILG beoogde ook versnelling van de uitvoering. De grondverwerving voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) verliep in ongeveer hetzelfde tempo als vóór het ILG. Over het tempo van de inrichting EHS zijn geen eenduidige conclusies te trekken. De toename van het areaal particulier natuurbeheer in het ILG was vergelijkbaar met de periode daarvoor. Bij agrarisch natuurbeheer is sinds kort een voorzichtige toename te zien na een jarenlange daling. Het is niet duidelijk of de realisatie van Recreatie om de Stad in de ILG-periode sneller is gegaan. Van verbetering van de milieucondities door vernatting was nog geen sprake in de ILG-periode, omdat de verdrogingsbestrijding nog nauwelijks van de grond kwam. Het ILG is echter eerder gestopt dan de bedoeling was. Dit noopt tot voorzichtigheid bij het verbinden van conclusies aan de beschikbare cijfers.
  Krimp! : synthese van beleidsondersteunend onderzoek voor het Ministerie van EL&I 2010-2012
  Breman, B.C. ; Vogelzang, T.A. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR - 15
  bevolkingsafname - overheidsbeleid - regionaal beleid - population decrease - government policy - regional policy
  Sinds enkele jaren staat de krimp van de bevolking in Nederland hoog op de politieke en bestuurlijke agenda. Steeds meer gemeenten en regio’s krijgen te maken met dalende bevolkingsaantallen en een veranderende samenstelling van de bevolking. Krimp op lokaal en regionaal niveau wordt in eerste instantie gezien als een verantwoordelijkheid van regionale overheden. Echter, de Rijksoverheid ziet voor zichzelf wel een belangrijke ondersteunende en faciliterende rol ten aanzien van het krimpvraagstuk, getuige onder andere ook de focus en de afspraken in het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling (Rijk, VNG, IPO, 2009, 2011). De ondersteuning van de Rijksoverheid vindt onder andere plaats via inzet in de krimppilots- en experimenten en op basis van (een regierol bij) kennisontwikkeling.
  Het organiseren van formele en informele leerprocessen in regionale ontwikkeling
  Beers, P.J. ; Oonk, C. ; Wesselink, R. - \ 2012
  In: Sociaal leren in een hybride leeromgeving : Symposium conducted at the Onderwijs Research Dagen, Maastricht, The Netherlands. / Wals, A.,
  duurzaamheid (sustainability) - innovaties - regionale ontwikkeling - regionaal beleid - regionale economie - economische ontwikkeling - onderwijs - regioleren - sustainability - innovations - regional development - regional policy - regional economics - economic development - education - regional atelier
  De regio wordt steeds meer gezien als de plek waar ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties, burgers, onderzoekers, en het onderwijs samen werken aan duurzaamheid en innovatie. Zo ontstaan er netwerken waarin men werkt aan duurzame ontwikkeling en maatschappelijke verandering, oftewel regionale transitie.
  Stedennetwerk zet stadslandbouw op de kaart
  Jansma, J.E. - \ 2012
  Syscope Magazine 2012 (2012)30. - p. 24 - 25.
  stadslandbouw - regionaal beleid - gemeenten - relaties tussen stad en platteland - stadsontwikkeling - urban agriculture - regional policy - municipalities - rural urban relations - urban development
  Stadslandbouw staat volop in de belangstelling, maar kent nog weinig politieke en bestuurlijke steun. Hoe kan dat anders?, vragen vijftien gemeenteambtenaren, verenigd in het Stedennetwerk Stadslandbouw, zich af. Een reportage bij een van de bijeenkomsten van het netwerk in Groningen.
  Kick-off workshop Klimaatbestendige zoetwatervoorziening in en rondom de Groene Ruggengraat.
  Veraart, J.A. ; Schipper, P. ; Gerven, L.P.A. van; Huijben, W. - \ 2011
  Wageningen : Alterra - 18
  klimaatverandering - watervoorziening - zoet water - regionaal beleid - noord-holland - zuid-holland - climatic change - water supply - fresh water - regional policy - noord-holland - zuid-holland
  De studie ‘Groene Ruggengraat’ maakt onderdeel uit van het Kennis voor Klimaat onderzoeksthema ‘Zoetwatervoorziening’. De casestudie richt zich op de lange termijn opgaven voor een klimaatbestendige zoetwatervoorziening in en rondom de Groene Ruggengraat, mede in relatie met andere opgaven die er liggen voor natuur en landbouw. Het project bestaat uit 3 case studies: Haarlemmermeerpolder, Schieland en de driehoek ‘Gouwe Wiericke/Zegveld/Boskoop. Doel van de workshop was: - kennis maken met de verschillende deelonderzoeken binnen Kennis voor Klimaat; - kennis maken met de verschillende beleidslijnen (o.a. Regionaal beleid en Deltaprogramma); - met elkaar verkennen hoe Kennis uit KvK bij kan dragen bij het in beeld brengen van de opgaven bij het realiseren van de Groene Ruggengraat en welke kennisvragen en kennisproducten daarbij horen.
  De re rustica urbana. Tandem fit surculus arbor, of hoe een hype perspectief kan krijgen
  Veen, E.J. ; Jansma, J.E. - \ 2011
  PPO AGV
  stadslandbouw - regionaal beleid - gemeenten - relaties tussen stad en platteland - stadsontwikkeling - regionale voedselketens - urban agriculture - regional policy - municipalities - rural urban relations - urban development - regional food chains
  Deze agenda stadslandbouw is het product van het stedennetwerk stadslandbouw. Doel van het netwerk is stadslandbouw in Nederland op de kaart te zetten. Om dit te bereiken worden kansen en potenties, vragen en belemmeringen van stedelijke voedselproductie in kaart gebracht en met anderen gedeeld. In 2010 heeft het netwerk van stedelijke professionals tijdens drie bijeenkomsten aan deze agenda gewerkt. De agenda bundelt de vragen rondom, de belemmeringen voor en de potenties van stadslandbouw. Doordat deze agenda over stadslandbouw gaat – zoals de titel duidelijk wil maken – en aangeeft wat er moet gebeuren om stadslandbouw van hype tot perspectief te maken, legt zij het fundament onder stadslandbouw in Nederland.
  Meer groei dan vergroening : mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers = More growth than greening : possible impact of CAP 2014-2020 for dairy farmers and arable farmers
  Zijlstra, J. ; Wolf, P.L. de; Prins, H. ; Doornewaard, G.J. ; Smit, A.B. ; Daatselaar, C.H.G. ; Hamers-van den Berkmortel, N.W.T.H. van den; Cooten, W.C. van - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 445) - 74
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - akkerbouw - melkveehouderij - ecosysteemdiensten - natuurbeheer - waterbeheer - landschapsbeheer - natura 2000 - economische aspecten - regionaal beleid - nederland - cap - arable farming - dairy farming - ecosystem services - nature management - water management - landscape management - natura 2000 - economic aspects - regional policy - netherlands
  Voor 35 melkveehouders en 12 akkerbouwers zijn de mogelijke gevolgen van de herziening 2014 van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU verkend. Gekeken is naar de resultaten voor strategie, inkomen en de belangstelling voor groenblauwe diensten en subsidies voor investeringen in duurzaamheid.
  Quality of life in Regio Venlo. Verslag kick-off bijeenkomst en plan van aanpak.
  Coninx, I. ; Hazendonk, N. ; Kranendonk, R.P. ; Laurentzen, M. - \ 2010
  [S.l] : Knowhouse/Alterra - 28
  kwaliteit van het leven - regionaal beleid - ontwikkelingsplannen - bevolkingsafname - limburg - quality of life - regional policy - development plans - population decrease - limburg
  Aan de hand van de centrale vraag ‘wat betekent Quality of life’ is in een tweedaags werkatelier gediscussieerd over de thema’s samenleving en identiteit, vrije tijd, werk, inkomen en opleiding, wonen en voorzieningen, omgeving. Bekeken is welke ideeën, projecten, richtingen te bedenken zijn om deze thema’s te versterken.
  Afstemming van sectoraal beleid en integrale gebiedsprocessen
  Kuindersma, W. ; Boonstra, F.G. ; Brunt, D. ; Bommel, S. van - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Reeks ILG en gebiedsprocessen nr. 8) - 109
  regionaal beleid - regionale planning - regionale ontwikkeling - overheidsbeleid - beleid - natuurbeleid - natura 2000 - overheidssector - particuliere sector - gelderse vallei - de peel - noordwest-overijssel - gelderland - noord-brabant - overijssel - nederland - europa - regional policy - regional planning - regional development - government policy - policy - nature conservation policy - natura 2000 - public sector - private sector - gelderse vallei - de peel - noordwest-overijssel - gelderland - noord-brabant - overijssel - netherlands - europe
  Integrale gebiedsprocessen zijn populair in het landelijk gebied. Ondertussen gaat de sectorale beleidsontwikkeling op nationaal en Europees niveau gewoon door. Dit zorgt voor (nieuwe) afstemmingsproblemen. Dit rapport laat drie praktijkvoorbeelden zien van afstemming tussen bestaande gebiedsprocessen en Natura 2000 en nieuw nationaal natuurbeleid. Dit vraagt om meer onderlinge communicatie en reflectie en communicatie: gebiedspartijen die hun integrale gebiedsplan ter discussie durven te stellen en overheden met oog voor de implementatiepraktijk van sectoraal beleid.
  Vital coalitions, vital regions; cooperation in sustainable, regional development
  Horlings, L.G. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086861415 - 176
  regionale ontwikkeling - regionaal beleid - landgebruik - relaties tussen stad en platteland - landbouwontwikkeling - regionaal bestuur - planning - regionale economie - duurzame ontwikkeling - regional development - regional policy - land use - rural urban relations - agricultural development - regional government - planning - regional economics - sustainable development
  Many rural regions in Europe are undergoing a dynamic transition, driven by forces of urbanisation and agricultural development, new patterns of production and consumption, and new societal demands. However, while the historical rural-urban divide is eroding, rural landscapes are becoming more important to people for leisure, recreation and personal orientation. The complex processes affecting rural areas are proving difficult for the current institutions to manage. The challenge is to find ways to create new capacity to act and get sustainable initiatives off the ground; initiatives that are now often smothered or constrained by the institutional context. This book bridges the gap between theory and practice to explore the conditions required to enable a transition towards sustainable regional development. It analyses experiences in eight regions in the Netherlands where different regional strategies have been pursued: the development of new markets, rural services and linkages between producers and consumers, spatial designs, regional branding and new alliances between agricultural sectors and other sectors. The authors argue that specific forms of networks, called vital coalitions, have the ability to foster better regional co-operation, and identify the crucial requirements for vital co-operation. These include the presence of leaders of change, agenda-setting processes, coalition building and supportive government authorities. The book is of value to all those interested or involved in rural and regional development: professionals, policy makers, scientists and students.
  Breed beekdal als klimaatbestendige buffer
  Verdonschot, P.F.M. ; Lototskaya, A.A. ; Verdonschot, F. - \ 2010
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2010)6. - ISSN 0166-8439 - p. 17 - 19.
  waterlopen - waterbeheer - herstel - wateropslag - klimaatverandering - landschapsecologie - ruimtelijke ordening - regionaal beleid - beekdalen - kaderrichtlijn water - streams - water management - rehabilitation - water storage - climatic change - landscape ecology - physical planning - regional policy - brook valleys - water framework directive
  Voorzitter Henk van Alderwegen van Waterschap Peel en Maasvallei overhandigde op 5 februari 2010 het eerste officiële exemplaar van het boek 'Het brede beekdal als klimaatbestendige buffer in de veranderende leefomgeving' aan Peter Glas, de nieuwe voorzitter van de Unie van Waterschappen. Het boek schetst een beeld van de mogelijkheden van de brede, duurzame inrichting van een beekdal door de toepassing van het zogeheten 5B-concept. Dit dient doelen, zoals gesteld in de Kaderrichtlijn Water en 'Waterbeheer 21e eeuw' én geeft een antwoord op de gevolgen van de voorziene klimaatverandering op het waterbeheer. Een structurele inzet op het ruimtelijke ordeningsspoor is hierbij noodzakelijk
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.