Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 84

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  A comparison of the EU and US regulatory frameworks for the active substance registration of microbial biological control agents
  Frederiks, Coen ; Wesseler, Justus H.H. - \ 2019
  Pest Management Science 75 (2019)1. - ISSN 1526-498X - p. 87 - 103.
  (M)BCA - (microbial) biocontrol agents - biopesticides - EU - registration - regulation - USA

  Background: Microbial biological control agents (MBCA) are biopesticides based on living microbes. They have huge potential for the control of pests and diseases, but have trouble reaching the European Union (EU) market. According to several authors, this is caused by the regulatory regime, which is less supportive compared with that in the USA. The main objective of this paper is to present regulatory differences between the USA and the EU, and the resulting effects and developments of registration in both regions. Results: Results show that EU registration is more complex due to differences between EU- and Member State (MS)-level processes, large actor heterogeneity and low flexibility. As a result, EU registration takes, on average, ∼ 1.6 years longer than US registration. Regulatory amendments have improved EU-level processes and led to a significant contraction of procedural time spans, but processes at the MS level have not improved and have become a larger procedural obstacle. Conclusion: The results correspond with the idea that EU registration is complex and lengthy compared with that in the USA. To improve regulation, national-level processes should be targeted for amendment. To that end, the authors suggest various ways of expanding the registration capacity of MS.

  Rekenregels rundvee voor de Landbouwtelling : verantwoording van het gebruik van het Identificatie & Registratiesysteem
  Os, J. van; Bartholomeus, M.G.T.M. ; Jeurissen, L.J.J. ; Reenen, C.G. van - \ 2017
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 91) - 68
  rundveehouderij - rundvee - landbouwtellingen - emissie - registratie - identificatie - bedrijfsstructuur in de landbouw - nederland - cattle husbandry - cattle - agricultural censuses - emission - registration - identification - farm structure - netherlands
  Om te voldoen aan statistische verplichtingen voor veehouderij en bedrijfsstructuur en voor de registratievan emissies is informatie nodig over de rundveehouderij in Nederland. Daartoe vraagt de Rijksoverheid bijveehouders op hoeveel rundvee aanwezig is, uitgesplitst in verschillende diergroepen; dit is een onderdeelvan de jaarlijkse landbouwtelling. De Rijksoverheid streeft naar beperking van administratieve lastendruk bijondernemers. Wageningen Environmental Research heeft op verzoek van het ministerie van EconomischeZaken onderzocht in welke mate het mogelijk is om de benodigde gegevens af te leiden uit het bestaandeIdentificatie & Registratiesysteem (I&R) Rundveehouderij (een systeem voor identificatie en registratie vandieren voor dier- en volksgezondheid). Dat blijkt grotendeels goed haalbaar; voor de meeste bedrijvenkunnen alle diergroepen automatisch uit I&R bepaald worden. Voor sommige bedrijven is een aanvullendeverdeling van diergroepen over productiedoelen nodig. Deze nieuwe werkwijze leidt niet alleen tot lagereadministratieve lasten, maar ook tot een kwaliteitsverbetering van de rundveegegevens.---Information on cattle farming in the Netherlands is needed for the national statistics on beef and dairy farmsand farm structure. To obtain this information the national government asks farmers to submit informationon the number of cattle on their farms, divided into the various animal classes, as part of the annualagricultural census. The government also wants to minimise the administrative burden on farmers. At therequest of the Ministry of Economic Affairs, Wageningen Environmental Research has studied to what extentit would possible to derive the required information from the existing identification and registration system(I&R) for beef and dairy farms (a system for identifying and registering livestock for animal and humanhealth purposes). The results show that this is largely possible: for most farms all the animal classes can beautomatically derived from the I&R. For some farms it is necessary to make an additional division of animalclasses by product category. This new way of working will not only reduce the administrative burden, but itwill also lead to better quality data on beef and dairy cattle.
  Iris als registratiesysteem voor runderrassen
  Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2016
  Zeldzaam huisdier 41 (2016)1. - ISSN 0929-905X
  zeldzame rassen - registratie - rundveerassen - computer software - stamboeken - bedrijfsinformatiesystemen - rare breeds - registration - cattle breeds - computer software - herdbooks - management information systems
  In een serie artikelen worden de mogelijkheden van registratiesystemen voor zeldzame rassen toegelicht. In dit artikel komt het IRISsysteem van veeverbeteringsorganisatie CRV aan de orde, dat in combinatie met het CRV-managementpakket VeeManager ook mogelijkheden biedt voor de zeldzame runderrassen.
  Registreren in Falcoo
  Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2016
  Zeldzaam huisdier 41 (2016)2. - ISSN 0929-905X - p. 12 - 13.
  registratie - computer software - stamboeken - dieren - registration - computer software - herdbooks - animals
  In de reeks over verschillende dierregistratiesystemen komt dit keer het softwareprogramma Falcoo aan bod. Dit systeem wordt in Nederland vooral gebruikt voor het registreren van schapen en geiten. We verkennen welke mogelijkheden Falcoo biedt voor het registreren van dieren.
  Het Equis registratiesysteem
  Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2016
  Zeldzaam huisdier 41 (2016)3. - ISSN 0929-905X - p. 12 - 13.
  zeldzame rassen - registratie - computer software - dieridentificatiesystemen - paardenrassen - paardenstamboeken - internet - rare breeds - registration - computer software - animal identification systems - horse breeds - studbooks - internet
  In de serie over mogelijkheden van registratiesystemen voor zeldzame rassen komt deze keer het laatste systeem aan de orde. Dat is het Equis-registratiesysteem van Delta Horses.
  Samen naar een registratie van groene en blauwe landschapselementen : een haalbaarheidsstudie
  Doorn, Anne van; Nieuwenhuizen, Wim ; Meijer, Marcel ; Snepvangers, Judith ; Herwaarden, Gerrit Jan van; Kamerling, Annemarie - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2733) - 59
  landschapselementen - landschap - geografische informatiesystemen - registratie - technieken - landscape elements - landscape - geographical information systems - registration - techniques
  Landschapselementen zijn zeer waardevol in het landelijk gebied, toch ontbreekt een consistente registratie ervan. Door de vergroening van het GLB wordt een goede registratie extra relevant. Er zijn verschillende manieren om hiertoe te komen, al dan niet met inzet van reeds bestaande gegevensbestanden en nieuwe technieken. Door het hanteren van het kader dat is vastgelegd in EUregelgeving zijn deze bestanden en technieken getoetst op bruikbaarheid en worden de verschillende manieren om te komen tot een registratie van landschapselementen beschreven.
  Geografisch informatiesysteem voor de emissieregistratie van landbouwbedrijven; : GIABplus-bestand 2013 – Status A
  Os, J. van; Jeurissen, L.J.J. ; Naeff, H.S.D. - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 66) - 65
  landbouwbedrijven, bedrijfslocaties, emissies, Landbouwtelling, veehouderij, rundvee, varkens, pluimvee, schapen, geiten, kippen - landbouwbedrijven - veehouderij - emissie - registratie - landbouwtellingen - geografische informatiesystemen - nederland - farms - livestock farming - emission - registration - agricultural censuses - geographical information systems - netherlands
  Voor de nationale emissieregistratie van het RIVM is het nodig om een goed beeld te hebben van de bedrijfslocaties van veehouderijbedrijven in Nederland. Vanaf 2009 is daarvoor niet alleen gebruik gemaakt van de jaarlijkse Landbouwtelling, maar ook van bedrijfslocaties die bekend zijn via dierregistraties voor dier- en volksgezondheid. Daarmee wordt het zogenaamde GIABplus-bestand gemaakt: Geografische Informatie Agrarische Bedrijven, waarbij de dieraantallen van de Landbouwtelling zijn herverdeeld over veehouderijlocaties vanuit de dierregistraties en gekoppeld aan de staltypen die in de Landbouwtelling bekend zijn. Dit rapport geeft aan hoe het GIABplus-bestand 2013 is samengesteld en wat de gebruiksmogelijkheden zijn. Behalve voor het lokaliseren van emissies uit de veehouderij is het bestand ook toepasbaar in regionale onderzoeken naar de landbouwstructuur en onderzoek naar verspreiding van dierziekten.
  Audit Basisregistratie Topografie 2014 : resultaten van de tweede wettelijk vereiste externe controle op de kwaliteit van de BRT
  Storm, M.H. ; Knotters, M. ; Schuiling, C. ; Clement, J. - \ 2015
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2640) - 25
  geodata - topografie - luchtfotografie - kwaliteit - registratie - geodata - topography - aerial photography - quality - registration
  Tussen november 2014 en april 2015 voerde Alterra een audit uit op de Basisregistratie Topografie. Deze audit is uitgevoerd op de november 2014-release van TOP10NL in file geodatabase formaat. De TOP10NL-data zijn vergeleken met de luchtfoto’s van het jaar van herziening. Deze luchtfoto’s zijn ook gebruikt in het productieproces. In aanvulling op de luchtfoto’s is gebruikgemaakt van cyclorama’s voor zover zaken niet of niet duidelijk zichtbaar waren op de luchtfoto. Bij de controle is gekeken of de data voldoen aan wat beschreven staat in het document Basisregistratie Topografie: Catalogus en Productspecificaties versie 2.2 (Kadaster, 2014a).
  Tweede externe audit van de Basisregistratie Kadaster : rapportage en verklaring over de kwaliteit van de BRK
  Storm, M.H. ; Meijer, M. ; Knotters, M. - \ 2015
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2673) - 15
  kadasters - wetgeving - registratie - nederland - cadastres - legislation - registration - netherlands
  De kadasterwet stelt dat er elke drie jaar een audit moet plaatsvinden op de kwaliteit van de authentieke gegevens van de Basisregistratie Kadaster In 2015 heeft Alterra voor de tweede maal deze audit uitgevoerd d.m.v. interviews en literatuurstudie. Dit rapport bevat de bevindingen en aanbevelingen van deze audit, inclusief een verklaring over de kwaliteit van de Basisregistratie Kadaster.
  Decision-making guidance for pesticide registration : pesticide risk reduction programme - Ethiopia
  Valk, H. van der; Vliet, P. van; Peeters, F.M. - \ 2015
  Alterra Wageningen UR : Wageningen (Alterra-report 2659) - 39
  pesticiden - toelating van bestrijdingsmiddelen - registratie - besluitvorming - beslissingsondersteunende systemen - risicovermindering - ethiopië - pesticides - authorisation of pesticides - registration - decision making - decision support systems - risk reduction - ethiopia
  Deze zomer veel tekenbeten verwacht
  Vliet, A.J.H. van; Wijngaard, K. van den - \ 2015
  Nature Today (2015)9 juli.
  tekenbeten - ziekten overgebracht door teken - lyme-ziekte - muizen - borrelia burgdorferi - tekenbesmettingen - registratie - tick bites - tickborne diseases - lyme disease - mice - borrelia burgdorferi - tick infestations - registration
  Naar verwachting zullen komende maand een half miljoen mensen door een teek gebeten worden. Afgelopen maand werden aanzienlijk meer tekenbeten gemeld via Tekenradar.nl dan in eerdere jaren. Teken kunnen met een beet de ziekte van Lyme overbrengen. Het is daarom belangrijk dat mensen zich na een bezoek ‘in het groen’ goed controleren op tekenbeten. Mensen die toch de ziekte van Lyme oplopen, kunnen meedoen aan het onderzoek naar langdurige klachten na Lyme. De gezondheid van de deelnemers wordt een jaar lang gevolgd. Dit jaar kunnen nog 500 mensen meedoen aan het onderzoek.
  GReIS en Elda als registratiesystemen voor geitenrassen
  Oldenbroek, J.K. ; Eijndhoven, M.H.T. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)2. - ISSN 0929-905X - p. 16 - 17.
  dierveredeling - rassen (dieren) - zeldzame rassen - geitenrassen - registratie - melkcontrole - computer software - stamboeken - bedrijfsinformatiesystemen - toggenburgergeit - fokwaarde - animal breeding - breeds - rare breeds - goat breeds - registration - milk recording - computer software - herdbooks - management information systems - toggenburg - breeding value
  In een serie artikelen worden de mogelijkheden van registratiesystemen voor zeldzame rassen toegelicht. In dit tweede artikel komt eerst GReIS (GeitenRegistratie- en InformatieSysteem) aan de orde en daarna het Elda-systeem.
  Registreren: meten is weten!
  Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)2. - ISSN 0929-905X - p. 10 - 11.
  rassen (dieren) - dierveredeling - selectie - registratie - selectief fokken - fenotypen - fokdoelen - stamboeken - databanken - breeds - animal breeding - selection - registration - selective breeding - phenotypes - breeding aims - herdbooks - databases
  Om te kunnen selecteren op bepaalde kenmerken moeten deze ‘meetbaar’
  zijn en worden geregistreerd. Pas dan wordt zichtbaar of er echte
  verbeteringen richting fokdoel worden bereikt in volgende generaties.
  In dit tweede artikel lichten we toe waarom het belangrijk is om goed
  te registeren en hoe een gedegen registratiesysteem eruitziet.
  PRIMET_registration_Ethiopia_1.1, technical description and manual : a decision support system for assessing pesticide risks in the tropics to man, environment and trade, for pesticide registration in Europe
  Wipfler, E.L. ; Adriaanse, P.I. ; Horst, M.M.S. ter; Vlaming, J. ; Brink, P.J. van den; Peeters, F.M. ; Deneer, J.W. ; Boesten, J.J.T.I. ; Groenwold, J.G. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra report 2573) - 133
  pesticiden - risicoschatting - ecologische risicoschatting - gezondheid - registratie - blootstelling - ethiopië - pesticides - risk assessment - ecological risk assessment - health - registration - exposure - ethiopia
  Rapportage kwalitatief onderzoek 'Identificatie en Registratie van honden'
  Niekerk, T.G.C.M. van; Potters, P. ; Meeusen, M.J.G. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 818) - 27
  honden - gezelschapsdieren - identificatie - registratie - dierenwelzijn - puppy's - diergezondheid - huisdieren - dogs - pets - identification - registration - animal welfare - puppies - animal health - domestic animals
  Het onderhavige rapport is een verslag van een kwalitatief onderzoek onder (potentiële) hondenbezitters met als belangrijkste doelstelling om inzicht krijgen in de kennis, houding en gedrag van (huidige en toekomstige) hondenbezitters t.a.v. het chippen en registeren van honden.
  Environmental risk assessment : handbook for pesticide registration in China
  Peeters, F.M. ; Qu, M. ; Piao, X. ; Valk, H. van de; Tao, C. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2558) - 148
  pesticiden - risicoschatting - milieu - registratie - grondwater - china - pesticides - risk assessment - environment - registration - groundwater - china
  The handbook focusses on environmental and beneficial animals. Aquatic ecosystems, birds, honeybees, silkworms end groundwater are selected as protection goals and for each of the protection the following three questions were answered: What do we want to protect? Where do we want to protect? How strict do we want to protect? For each protection goal risk assessment procedures are described.
  Pesticide risk production pogramme : feasibility study of the proposed pesticide registration and post-registration processes
  Bremmer, J. ; Dhuga Chaka, K. ; Dijkxhoorn, Y. ; Mammo, B. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Memorandum / LEI 14-109) - 41
  gewasbescherming - chemische bestrijding - milieueffect - ethiopië - residuen - richtlijnen (guidelines) - haalbaarheidsstudies - registratie - tuinbouwgewassen - risicoanalyse - volksgezondheid - pesticiden - plant protection - chemical control - environmental impact - ethiopia - residues - guidelines - feasibility studies - registration - horticultural crops - risk analysis - public health - pesticides
  Report on developing guidelines and procedures for the pesticide registration in Ethiopia in a scientifically underpinned way and as specific as possible for Ethiopian conditions. It covers the aspects of efficacy assessment, human health risk assessment as well as environmental risk assessment. It aims to develop the capacity at the APHRD to apply these guidelines and procedures. The Work package will result in an evaluation manual plus software tool for the Animal and Plant Health Regulatory Directorate (APHRD) of the Ministry of Agriculture of Ethiopia. The user-friendly software tool operationalises the guidelines and procedures for human health risk assessment and environmental risk assessment; all basic pesticide data can be entered in it and these will be used for the risk estimates.
  Investering in kennis en diepgang, hulpmiddel voor teeltoptimalisatie : Groeimodel gerbera klaar voor gebruik
  Arkesteijn, M. ; Visser, P.H.B. de - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)9. - p. 7 - 9.
  glastuinbouw - snijbloemen - gerbera - groeimodellen - registratie - bedrijfsapplicaties - computer software - kastechniek - greenhouse horticulture - cut flowers - gerbera - growth models - registration - business software - computer software - greenhouse technology
  Sinds deze zomer is het groeimodel gerbera klaar voor gebruik door Nederlandse telers. Zij kunnen dan zelf met dit hulpmiddel aan de slag om bijvoorbeeld te zien wat hun oogst is op de korte termijn, maar ook teeltbeslissingen of investeringen toetsen.
  Setting environmental criteria for risk assessment : evaluation of Chinese environmental risk assessment procedures
  Valk, H. ; Tao, C. ; Geng, Y. ; Ma, J. ; Zhou, R. ; Jia, R. ; Liu, Y. ; Li, C. ; Li, W. ; Yan, L. ; Ma, X. ; Qu, M. ; Piao, X. ; Horst, M.M.S. ter; Pol, W. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2560) - 85
  risicoschatting - pesticiden - registratie - grondwater - china - risk assessment - pesticides - registration - groundwater - china
  Ontwikkelingen in naamgeving en registratie van cultuurplanten
  Hoffman, M.H.A. - \ 2013
  Dendroflora (2013)50. - ISSN 0374-7247 - p. 28 - 45.
  houtachtige planten als sierplanten - boomkwekerijen - gewaskwaliteit - registratie - rassen (planten) - taxonomie - beschrijvingen - fruitgewassen - siergewassen - plantenveredeling - cultivars - handelsmerken - kwekersrecht - nomenclatuur - ornamental woody plants - forest nurseries - crop quality - registration - varieties - taxonomy - descriptions - fruit crops - ornamental crops - plant breeding - cultivars - trade marks - breeders' rights - nomenclature
  Een correcte en eenduidige naamgeving van onze boomkwekerijgewassen is van groot belang voor de groensector. Het is immers een belangrijk middel voor de garantie van soortechtheid en is daarmee een wezenlijk onderdeel van de plantkwaliteit. In dit artikel staan nieuwe ontwikkelingen weergegeven vanuit de wetenschap, de wetgever en het bedrijfsleven. Het bouwt voort op twee eerder geschreven artikelen in Dendroflora over naamgeving van planten (1999) en classificatie van planten (2008). In het eerste deel van dit artikel wordt een aantal items en ontwikkelingen uit enkele voorgaande artikelen genoemd en in een historisch perspectief gezet. In het tweede deel wordt ingegaan op de wettelijke registratie van plantenrassen. Vooral in de registratie van fruitrassen zijn er flinke veranderingen en daarnaast dreigen op termijn soortgelijke ontwikkelingen in de registratie van siergewassen. Dergelijke wetgeving heeft grote invloed op de teelt en handel van tuinbouwgewassen. In het derde deel wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de naamgeving van cultuurplanten vanuit de wetenschap. Vorig jaar is een symposium geweest waarin veel zaken besproken en bediscussieerd zijn. Op basis hiervan wordt de regelgeving van de Cultuurplantencode (ICNCP) aangepast. Opgestelde regels of richtlijnen voor nieuwe categorieën zoals de grex, series en zaadmengsels en cultivartypes worden besproken. Tenslotte komen in het vierde deel enkele werkwijzen en voorbeelden uit de praktijk aan de orde. Voorbeelden zijn de intensivering van veredeling, de diversiteit en wildgroei in gebruik van handelsnamen, het niet vermelden van de cultivarnaam, het merkenrechtelijk beschermen van de cultivarnaam en het gebruik van diverse symbolen om verschillende types van bescherming aan te geven
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.