Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 209

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==regulatie
  Check title to add to marked list
  Actualisering ammoniak emissiefactoren pluimvee : advies voor aanpassing van ammoniak emissiefactoren van pluimvee in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav)
  Ellen, H.H. ; Groenestein, C.M. ; Ogink, N.W.M. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 1015) - 60
  pluimvee - pluimveehouderij - ammoniakemissie - regulatie - dierhouderij - poultry - poultry farming - ammonia emission - regulation - animal husbandry
  Varieties of European Economic Law and Regulation : Liber Amicorum for Hans Micklitz
  Purnhagen, K. ; Rott, P. - \ 2014
  Cham : Springer (Studies in European Economic Law and Regulation 3) - ISBN 9783319049038 - 892
  internationaal recht - recht - economie - regulatie - politicologie - publiek recht - burgerlijk recht - privaatrecht - europese unie - Europa - international law - law - economics - regulation - political science - public law - civil law - private law - european union - Europe
  This is the first book to comprehensively analyze the work of Hans Micklitz, one of the leading scholars in the field of EU economic law. It brings together analysts, academic friends and critics of Hans Micklitz and results in a unique collection of essays that evaluate his work on European Economic Law and Regulation. The contributions discuss a wide range of Micklitz’ work: from his theoretical work on private law beyond party autonomy, with a special focus on its regulatory function, to the illustration of how his work has built the basis for current solutions such as used in solving the financial crisis. The book is divided into sections covering foundations of private law, regulatory law, competition and intellectual property law, product safety law, consumer contract law and the enforcement of law. This book clearly shows the enormous impact of Hans Micklitz' work on the EU legal system in both scholarship and practice.
  Production nog affected by rate of heating up and cooling down (interview with Arie de Gelder and Anja Dieleman)
  Arkesteijn, M. ; Gelder, A. de; Dieleman, J.A. - \ 2012
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 2012 (2012)1. - ISSN 2215-0633 - p. 42 - 43.
  glastuinbouw - groenten - temperatuur - regulatie - teeltsystemen - vruchtgroenten - solanum lycopersicum - tomaten - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - vegetables - temperature - regulation - cropping systems - fruit vegetables - tomatoes - agricultural research
  Tomato growers tend to stick to a strict temperature strategy: a low temperature in the early morning to reach the day temperature, and rapid cooling down at the end of the day. According to recent research, this is not necessary. A gradual temperature rise in the morning and decrease in the evening gives the same results.
  Strakke temperatuurstrategie is bij tomaat niet nodig: Snelheid opstoken en afkoelen heeft geen invloed op productie (interview met Anja Dieleman en Arie de Gelder)
  Arkesteijn, M. ; Dieleman, J.A. ; Gelder, A. de - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)5. - p. 52 - 53.
  glastuinbouw - glasgroenten - temperatuur - regulatie - gewasteelt - landbouwkundig onderzoek - groenten - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - temperature - regulation - crop management - agricultural research - vegetables
  Veel tomatentelers houden een strak temperatuurregime aan: een lage temperatuur in de voornacht, opstoken naar de dag en aan het einde van de dag weer snel afkoelen tot de nachttemperatuur. Niet nodig blijkt uit de resultaten van het laatste onderzoeksjaar. ‘s Morgens langzaam de temperatuur op laten komen en deze ‘s avonds weer langzaam laten zakken, geeft dezelfde resultaten.
  Literatuurstudie naar de moleculaire kennis rond de balans tussen vegetatieve-generatieve groei van aardbeiplanten
  Bastiaan-Net, S. ; Doorn, W.G. van; Evenhuis, A. ; Mes, J.J. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1303) - ISBN 9789461732552 - 76
  plantenontwikkeling - aardbeien - bloei - groeistadia - fragaria - regulatie - genetische regulatie - genen - kleinfruit - plant development - strawberries - flowering - growth stages - fragaria - regulation - genetic regulation - genes - small fruits
  De situatie waarbij de aanleg van blad en bloem in goed evenwicht is, zodat de gewenste fysiologische en productieve stadia van de plant bereikt worden, is van groot belang voor de aardbeien sector. In opdracht van het Productschap Tuinbouw en onder begeleiding en advies van Plantum is een literatuurstudie uitgevoerd naar de moleculaire kennis op dit gebied bij planten in het algemeen en de vertaling ervan naar meerjarige aardbei planten. Recent onderzoek op dit gebied heeft geleid tot de identificatie van een aantal sleutelgenen die de regulatie van bloemaanleg en ontwikkeling bepalen.
  Private food law : governing food chains through contracts law, self-regulation, private standards, audits and certification schemes
  Meulen, B.M.J. van der - \ 2011
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers (European Institute for Food law series 1871-3483) - ISBN 9789086867301 - 435
  voedsel - recht - privaatrecht - voedselketens - contracten - regulatie - kwaliteitsnormen - boekhoudcontrole - certificering - governance - voedingsmiddelenwetgeving - food - law - private law - food chains - contracts - regulation - quality standards - auditing - certification - governance - food legislation
  Since the turn of the Millennium, world-wide initiatives from the private sector have turned the regulatory environment for food businesses upside down. For the first time in legal literature this book analyses private law initiatives relating to the food chain, often referred to as private (voluntary) standards or schemes. Private standards are used to remedy flaws in legislation, in order to reach higher levels of consumer protection than the ones chosen by the EU legislature and to manage risks and liability beyond the traditional limits of food businesses. We see that litigation is no longer solely framed by legislative requirements, but ever more by private standards such as GlobalGAP, BRC, IFS, SQF and ISO. These private standards incorporate public law requirements thus embedding them in contractual relations and exporting them beyond the jurisdiction of public legislators. Other standards focus on corporate social responsibility or sustainability. This book also addresses how private religious standards such as Kosher and Halal play a role in defining specific markets of growing importance. It is noted that organic standards have found an interesting symbioses with public law. Another development on this topic is that food businesses are inspected more often by private auditors than by public inspectors. Effects in terms of receiving or being denied certification far outweigh public law sanctions. In short private law has changed an entire legal infrastructure for the food sector. It emerges as competing with the public law regulatory infrastructure.
  Bewaring van lelieplantgoed : energiebesparing door vermindering van de circulatie
  Wildschut, J. ; Gude, H. ; Braam, G. ; Vasen, R. ; Diepen, G. van - \ 2010
  Lisse : PPO (PPO 32360 702 00) - 24
  bloembollen - lilium - koelen - opslag met klimaatbeheersing - ventilatie - opslagkwaliteit - landbouwkundig onderzoek - kooldioxide - regulatie - ornamental bulbs - lilium - cooling - controlled atmosphere stores - ventilation - storage quality - agricultural research - carbon dioxide - regulation
  De veruit belangrijkste energiepost bij de teelt van lelies is het elektraverbruik voor koeling en circulatie tijdens de bewaring van november t/m april. Lelieplantgoed wordt bewaard in palletkisten bij een temperatuur van 2-4 oC in de eerste weken na het rooien tot gemiddeld -0.5 oC in de laatste maanden. Enige ventilatie is nodig voor het afvoeren van CO2 , water en warmte die in de ademhaling geproduceerd worden. Tot enkele jaren geleden werd geadviseerd om één keer per dag de celdeur korte tijd open te zetten om op deze manier te ventileren. Tegenwoordig is in veel leliecellen een PVC-pijpje in de buurt van de verdamper aangebracht om wat verse lucht aan te zuigen. De ventilatiebehoefte van lelies is dus kennelijk erg laag vergeleken met die van tulpenbollen, maar niet exact bekend. Doel van de circulatie is het creëren van een over alle kisten gelijkmatig en gunstig bewaarklimaat tussen de bollen in termen van temperatuur, RV, en CO 2 -gehalte. Voor de circulatie worden in de praktijk normen gehanteerd variërend van 50 tot 300 m3 lucht/uur per m3 leliebollen. Groot nadeel van de circulatie is dat de warmteproductie van de systeemventilatoren ook teruggekoeld moet worden. Doel van dit onderzoek is om voor circulatie en ventilatie tot normen te komen waarmee maximaal op energie wordt bespaard zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het lelieplantgoed. Voor de verminderde circulatie is hierbij ook een vergelijking gemaakt tussen de aan/uit regeling en de frequentieregeling.
  Grenzen temperatuurintegratie alleen door uitproberen te vinden : bij temperatuurintegratie moet planttemperatuur leidend zijn
  Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)12. - p. 28 - 29.
  teelt onder bescherming - temperatuur - regulatie - plantenontwikkeling - plantkunde - glastuinbouw - protected cultivation - temperature - regulation - plant development - botany - greenhouse horticulture
  De plant kan veel meer temperatuurschommelingen aan dan we vaak denken. Toch is theoretische achtergrond nuttig voor meer inzicht. Maar uitproberen – in onderzoek of praktijk – blijft toch de enige manier om de grenzen van de integratie te vinden
  Strandvisserij met staande netten : actuele knelpunten
  Quirijns, F.J. - \ 2010
  visserij - kustwateren - vistuig - vis vangen - gebruik van ruimte - openluchtrecreatie - regulatie - fisheries - coastal water - fishing gear - fishing - space utilization - outdoor recreation - regulation
  De afgelopen jaren zwemt er in de strandzone steeds meer dure zeebaars. Ook de kabeljauwstand neemt weer toe. Daarmee wordt de strandzone steeds interessanter voor de visserij. Dit geldt niet alleen voor de beroepsvisserij, maar ook voor de hengelsport en de stroperij met hengels en/of netten. Tegelijkertijd is ook de strandrecreatie geïntensiveerd. Alles bij elkaar leidt dit steeds vaker tot ruimteconflicten, waarbij, door het ontbreken van regelgeving en controle, moeilijk is na te gaan wie daarvan de veroorzaker is. Inmiddels is er een begin van regelgeving.
  Ventilatievoud: de praktijk
  Bontsema, J. ; Hemming, J. ; Budding, J. ; Steenbakkers, M. ; Rispens, S. ; Janssen, H.J.J. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 294)
  kassen - relatieve vochtigheid - luchttemperatuur - natuurlijke ventilatie - klimaatregeling - regulatie - prestatie van apparatuur - computeranalyse - toepassing - glastuinbouw - greenhouses - relative humidity - air temperature - natural ventilation - air conditioning - regulation - equipment performance - computer analysis - application - greenhouse horticulture
  Eindrapport van het project 'ventilatievoud: de praktijk 1'. Dit project is een vervolg op het project 'Online-schatting van het ventilatievoud van kassen'. In dit rapport wordt beschreven hoe de ontwikkelde ventilatiemonitor in de praktijk gebruikt kan worden. De resultaten van de test bij verschillende tuinders worden beschreven, evenals de visie van een adviseur
  Fean wetter buorkje II : Samenvattende rapportage praktijkproeven hoger zomerpeil Fries Veenweidegebied 2007-2008
  Durksz, D.L. ; Visscher, J. ; Steenbruggen, T. ; Suilen, A. ; Hager, J. ; Essen, E. van; Berkum, J. ; Kooistra, K. - \ 2009
  [S.l. : S.n. - 50
  waterbeheer - regulatie - veengronden - bodemwater - agrarische bedrijfsvoering - monitoring - melkvee - waterstand - veenweiden - peilbeheer - friesland - water management - regulation - peat soils - soil water - farm management - monitoring - dairy cattle - water level - peat grasslands - water level management - friesland
  De provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân zoeken naar een vorm van peilbeheer die de bodemdaling in het Friese veenweidegebied vertraagt, maar een sterke landbouw niet in de weg staat. De oplossing wordt gezocht in hoger zomerpeil. Daarbij is ’s zomers, wanneer vanwege de lagere grondwaterstanden en de hogere temperaturen 90% van de bodemdaling plaatsvindt, de drooglegging 60-70 cm, terwijl die ‘s winters 90 cm blijft.
  Ammoniakemissiereductie : opties en condities voor zelfregulering
  Ham, A. van den; Hagelaar, J.L.F. ; Frouws, J. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 2, Sectoren en bedrijven ) - ISBN 9789086153121 - 76
  ammoniak - emissie - veehouderij - regulatie - ammoniakemissie - ammonia - emission - livestock farming - regulation - ammonia emission
  This study focuses on the policy side of the ammonia emission problem. The starting point in this is that in developing new policy options, the possibilities for aligning government measures with the business practice of cattle farmers occupy centre stage. To this end, the possibilities of self(regulation are examined as a counterpart for the current central hierarchical regulatory system. When working out the details of selfregulation, it is important to find a balance between the opportunities available for cattle farmers to take measures themselves and achieving the public objectives for which cattle farmers have to give account of themselves to the government: from 'government' to 'governance'
  Land lease contracts: properties and the value of bundles of property rights
  Slangen, L.H.G. ; Polman, N.B.P. - \ 2008
  NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 55 (2008)4. - ISSN 1573-5214 - p. 397 - 412.
  contracten - pachtovereenkomsten - huurovereenkomsten - eigendomsrechten - regulatie - huurders - pachtrecht - liberalisatie - contracts - farm leases - leases - property rights - regulation - tenants - tenants' rights - liberalization
  Contracts are mechanisms for carrying out transactions. Leasing land is a voluntary transaction in which property rights - such as user and income rights - are transferred from landowners to tenants. The bundle of property rights transferred within a lease transaction varies with the type of contractual arrangement. Analysis shows that for the landowner the value of the bundle of property rights to land is determined by the type of lease contract. Landowners prefer lease contracts with as little regulation as possible. Lease regulation can be characterized as a `handbook¿ for concluding lease contracts. However, reducing regulation requires a shift in co-ordination mechanisms from that of the handbook to that of the `invisible hand¿ (prices) and `handshake¿ (e.g., mutual adjustment). Making use of the handshake and price as co-ordination mechanisms implies that the importance of trust and reputation will increase for both tenant and landowner. In 2007, the Dutch government introduced two new types of formal lease that rely less on handbook co-ordination. Whether a more liberalized lease system will lead to a change in the area leased not only depends on landowners but also on tenants, because contracts are two-sided mechanisms.
  Betere vochtbeheersing maakt intensiever schermen mogelijk: aanzuigen van buitenlucht verlaagt RV (interview met o.a. Peter van Weel)
  Staalduinen, J. van; Weel, P.A. van - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)6/7. - p. 28 - 29.
  kassen - teelt onder bescherming - regulatie - klimaatregeling - milieubeheersing - ventilatie - relatieve vochtigheid - tomaten - biologische landbouw - glastuinbouw - glasgroenten - groenten - greenhouses - protected cultivation - regulation - air conditioning - environmental control - ventilation - relative humidity - tomatoes - organic farming - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - vegetables
  Intensief schermen om energie te besparen, staat vooral in grondteelten op gespannen voet met het handhaven van een goed klimaat. Hoge vochtgehaltes dwingen telers tot het werken met een minimum buistemperatuur, onvolledig schermen (kieren) en vroegtijdig luchten om overtollige warmte en vocht af te voeren. Het kan ook anders, blijkt uit onderzoek en ervaring bij Wageningen UR Glastuinbouw en biologisch tomatenteler Ruud van Schie
  Waterpas nat- en droogteschadeberekeningen ten behoeve van landbouwkundige doelrealisatie : plan van aanpak
  Vos, J.A. de; Bakel, P.J.T. van; Hoving, I.E. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1653) - 66
  melkveebedrijven - bodemwater - agrarische bedrijfsvoering - weersgegevens - planning - grondwaterspiegel - regulatie - veenweiden - waterstand - gewasgroeimodellen - west-nederland - dairy farms - soil water - farm management - weather data - planning - water table - regulation - peat grasslands - water level - crop growth models - west netherlands
  We beschrijven in een concreet stappenplan hoe dit instrumentarium gebruikt kan worden bij het ontwikkelen van een watergebiedsplan in het veenweidegebied door een waterschap. In deze methodiek wordt gebruik gemaakt van GIS bestanden om voor het gebied alle informatie te verzamelen over de ligging van percelen en de melkveebedrijven, informatie over bodemtypen en hydrologie. Uitgegaan wordt van vaste streefpeilen. Zo ontstaan er zeven hydrologische bedrijfstyperingen variërend van droog tot nat. Berekeningen worden gemaakt voor tien weerjaren en de variatie tussen de tien jaar wordt vertaald naar een verdiepte HELP tabel
  Ventilatievoudmonitor kan fors energie besparen (interview met Jan Bontsema)
  Medema, D. ; Bontsema, J. - \ 2007
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2007)3. - ISSN 0925-9694 - p. 20 - 21.
  tuinbouwbedrijven - natuurlijke ventilatie - klimaatregeling - computeranalyse - regulatie - energiegebruik - energiebalans - technische vooruitgang - market gardens - natural ventilation - air conditioning - computer analysis - regulation - energy consumption - energy balance - technical progress
  De luchtvochtigheid en temperatuur in kassen kan worden bijgestuurd met de raamstand. Maar in welke hoeveelheden vocht, warmte en ook CO2 er door de ramen naar buiten gaat is moeilijk vast te stellen. WUR glastuinbouw heeft een systeem ontwikkeld waarmee het ventilatievoud berekend kan worden met een klimaatcomputer. Het kasklimaat kan zo veel beter gereguleerd worden
  Agrobiodiversiteit en duurzaamheid
  Vosman, B. - \ 2007
  landbouw bedrijven - duurzaamheid (sustainability) - bestrijdingsprogramma's - regulatie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - biodiversiteit - duurzame landbouw - bodemkwaliteit - agrobiodiversiteit - farming - sustainability - control programmes - regulation - cultural control - biodiversity - sustainable agriculture - soil quality - agro-biodiversity
  De doelstelling van het programma agrobiodiversiteit is het bevorderen en benutten van een duurzaam gebruik van agro-biodiversiteit als de sleutelfactor voor een duurzame, maatschappelijk geaccepteerde en gewaardeerde landbouw (people, planet, profit). Twee thema’s uit het programma die van groot belang zijn in relatie tot duurzaamheid worden hier uitgelicht, nl natuurlijke ziekte- en plaagregulatie en biodiversiteit en bodemgezondheid
  Leerrapport WaterTekens: casus Middelpolder
  Jacobs, M.H. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (WaterTekens ) - 51
  waterbeheer - polders - regulatie - grondwaterstand - planning - watersystemen - waterstand - landschapsbeleving - omgevingspsychologie - noord-holland - water management - polders - regulation - groundwater level - planning - water systems - water level - landscape experience - environmental psychology - noord-holland
  Naast het nemen van een waterpeilbesluit, bekijkt Waternet of het nodig is om een watergebiedsplan op te stellen. Dit zou nodig zijn indien er aanvullende maatregelen voor het waterbeheer gewenst zijn. Zo is het mogelijk dat er ingrepen wenselijk zijn om de waterkwaliteit te verbeteren, of ingrepen waarmee het peil binnen de polder divers is te maken (in plaats van het polderbrede uniforme peil van nu). In deze planningscontext is door onderzoekers van Alterra en Wageningen Universiteit belevingsonderzoek verricht onder betrokkenen bij de Middelpolder
  Extra CO2 is altijd nuttig (waarin interview met Leo Marcelis)
  Marcelis, L.F.M. - \ 2007
  Vakblad voor de Bloemisterij 62 (2007)48. - ISSN 0042-2223 - p. 32 - 33.
  teelt onder bescherming - kassen - kooldioxide - kooldioxideverrijking - milieubeheersing - regulatie - fotosynthese - nuttig gebruik - glastuinbouw - protected cultivation - greenhouses - carbon dioxide - carbon dioxide enrichment - environmental control - regulation - photosynthesis - utilization - greenhouse horticulture
  Over het nut van extra CO2 in de kas bestaan hardnekkige misverstanden. Sommigen vinden het zinloos om koolzuurgas te doseren bij een niet sterk verdampend gewas. Anderen zijn trots als het lukt om in de nacht een zeer hoge concentratie in de kas op te bouwen. Weer anderen menen dat veel CO2 de groei juist remt. De basis is echter eenvoudig
  On-line schatting van het ventilatievoud van kassen
  Henten, E.J. van; Bontsema, J. ; Kornet, J.G. ; Hemming, J. - \ 2006
  Wageningen : Plant Research International - 60
  kassen - relatieve vochtigheid - luchttemperatuur - natuurlijke ventilatie - klimaatregeling - beluchting - regulatie - warmtebehoud - computeranalyse - glastuinbouw - greenhouses - relative humidity - air temperature - natural ventilation - air conditioning - aeration - regulation - heat conservation - computer analysis - greenhouse horticulture
  Natuulrijke ventilatie is één van de belangrijkste manieren om de luchtvochtigheid en de temperatuur in een kas te meten. Maar hoeveel vocht, warmte en CO2 er door de ramen naar buiten gaan is niet bekend. In dit rapport wordt daarom een methode beschreven om op een eenvoudige manier het ventilatievoud van kassen te bepalen en daarmee ook op eenvoudige manier inzicht te krijgen in de energie- , vocht- en CO2- stromen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.