Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 20

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Goed drinkwater niet vanzelfsprekend
  Harn, J. van; Neijenhuis, F. ; Ellen, H.H. - \ 2015
  De Pluimveehouderij 45 (2015)8. - ISSN 0166-8250 - p. 28 - 30.
  pluimveehouderij - drinkwater - waterkwaliteit - vleeskuikens - reiniging - poultry farming - drinking water - water quality - broilers - clearing
  Vleeskuikenhouders hebben over het algemeen veel vertrouwen in het drinkwater dat ze aan hun kuikens voorschotelen. Helemaal wanneer dit afkomstig is van het waterleidingbedrijf. Toch blijkt dit vertrouwen vaak niet terecht. De GD in Deventer toonde aan dat bijna 8 procent van water op drinknippel niveau ongeschikt en bijna 20 procent minder geschikt was als drinkwater voor pluimvee. Waterkwaliteit verdient continu aandacht.
  CleanFeeder : hulpmiddel bij reinigen van biggenvoerbakken
  Ellen, H.H. ; Classens, P.J.A.M. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research
  varkenshouderij - reiniging - biggenvoeding - voerbakken - landbouwtechniek - pig farming - clearing - piglet feeding - mangers - agricultural engineering
  Het bijvoeren van natte producten zoals melk en brijvoer in de kraamstal gaat vaak gepaard met extra arbeid voor het schoon houden van de voerkommen. Om hygiënisch te blijven werken wordt in de praktijk vaak aangehouden dat de bakjes minstens één keer per dag leeg komen. Omdat de voeropname vaak laag is gedurende de zoogperiode, moeten er vaak voerbakjes met de hand schoon worden gemaakt. De CleanFeeder is een ronde voerkom voor het bijvoeren van biggen in de kraamstal.
  Watermistsysteem
  Ellen, H.H. ; Verheijen, R.G.J.A. - \ 2014
  varkenshouderij - varkens - vernevelaars - nevelapparaten - vochtigheid - desinfectie - koeling - reiniging - pig farming - pigs - mist blowers - mist sprayers - humidity - disinfection - chilling - clearing
  De poster gaat in op het watermistsysteem. Doelstelling van betreffende onderzoek is ervaringen opdoen met het systeem en mogelijkheden tot extra gebruik functies onderzoeken voor de varkenshouderij.
  Waarheen met het spoelwater? Alternatieven om te sproeien zonder knoeien
  Jacobs, R. ; Werd, H.A.E. de - \ 2012
  Boom in business 3 (2012)9. - ISSN 2211-9884 - p. 20 - 21, 23.
  boomkwekerijen - boomteelt - afvalwater - afvalwaterbehandeling - residuen - reiniging - spuitapparatuur - waterzuivering - biologische behandeling - forest nurseries - arboriculture - waste water - waste water treatment - residues - clearing - spraying equipment - water treatment - biological treatment
  Ben je als boomkweker druk in de weer geweest met het spuiten van gewassen, doemt op het eind altijd weer de vraag aan de horizon: wat te doen met het spoelwater? Voor eenieder die zonder milieuproblemen te veroorzaken de reststoffen van de toegepaste gewasbeschermingsmiddelen wil opruimen, zijn er enkele mogelijkheden. In dit artikel de alternatieven nog eens op een rij gezet.
  Extra aandacht nodig bij reinigen veldspuit
  Krebbers, H. ; Huiting, H.F. ; Werd, H.A.E. de - \ 2011
  Landbouwmechanisatie 62 (2011)6. - ISSN 0023-7795 - p. 22 - 23.
  akkerbouw - spuiten - spuitvoorzorgsmaatregelen - reiniging - oppervlaktewaterkwaliteit - milieubescherming - pesticiden - arable farming - spraying - spraying precautions - clearing - surface water quality - environmental protection - pesticides
  aterschappen vinden nog steeds te hoge gehalten van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Dit kan komen door spuiters met te weinig aandacht voor de juiste spuittechniek. Of de maatregelen, waaronder driftarme doppen, zijn niet effectief genoeg, waardoor deze aangescherpt moeten worden. Reden dus om de huidige technieken van emissiereductie goed toe te passen om het resultaat van schoon oppervlaktewater wel te halen.
  Puntemissies van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater : vergelijking van activiteiten op het erf met het POSSUM-model
  Beltman, W.H.J. ; Wenneker, M. ; Zeeland, M.G. van; Lans, A.M. van der; Weide, R.Y. van der; Werd, H.A.E. de - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2157) - 82
  spuitapparatuur - pesticiden - reiniging - oppervlaktewaterkwaliteit - landbouwbedrijven - erven - spraying equipment - pesticides - clearing - surface water quality - farms - yards
  Puntbronnen kunnen bijdragen aan emissies naar oppervlaktewater. Activiteiten op het erf die tot puntemissies kunnen leiden zijn vergeleken en gerangschikt. POSSUM (POint Sources SUrface waters Model) vergelijkt de risico’s van verschillende activiteiten op basis van gegevens over activiteiten en bedrijfssituaties; op basis van kennis omtrent depositie van reststromen met gewasbeschermingsmiddelen (in putten, op het erf of op de bodem), en de frequentie waarin verschillende activiteiten ten opzichte van elkaar worden uitgevoerd. De activiteiten worden vergeleken op bedrijfsniveau op de schaal van een bedrijf voor een periode van één jaar. De emissies in dit rapport zijn berekend op basis van gegevens die van 2006 tot 2008 verzameld zijn. Voor de akkerbouw is voor de werkzame stof terbutylazin de grootste emissie berekend voor het vullen van de spuittank. Voor de bloembollenteelt is voor de werkzame stoffen pirimifos-methyl en prochloraz de grootste emissie berekend bij het spoelen van geoogste bollen en het reinigen van kuubskisten. Voor de fruitteelt is voor de werkzame stof imidacloprid de berekende emissie het grootst bij het uitwendig reinigen van de spuitapparatuur.
  Schone spuit én schone sloot
  Werd, H.A.E. de; Huiting, H.F. ; Wenneker, M. - \ 2010
  spuitapparatuur - schoonmaken - waterverontreiniging - oppervlaktewater - reiniging - spraying equipment - cleaning - water pollution - surface water - clearing
  PPO onderzoekt en demonstreert praktische mogelijkheden voor opvang en verwerking van verontreinigd water en van vullen en schoonmaken spuitapparatuur.
  Minder puntemissies voor schoner drinkwater : reinigen spuitapperatuur kan beter
  Wenneker, M. ; Kanne, H.J. - \ 2010
  De Fruitteelt 100 (2010)11. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 15.
  oppervlaktewater - spuitapparatuur - reiniging - emissie - pesticiden - spuitdoppen - spuiten - windschermen - oppervlaktewaterkwaliteit - surface water - spraying equipment - clearing - emission - pesticides - fan nozzles - spraying - windbreaks - surface water quality
  De fruitteelt is op de goede weg met het verminderen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Door het gebruik van emissiebeperkende apparatuur, teeltvrije zones, venturidoppen en windschermen, vermindert de vervuiling van oppervlaktewater sterk. Maar de milieubelasting bij het vullen en schoonmaken van spuitmachines krijgt nog relatief weinig aandacht
  CO2 en warmte uit afval (interview met o.a. Frank Kempkes)
  Jagers op Akkerhuis, F. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2010
  Vakblad voor de Bloemisterij 65 (2010)1. - ISSN 0042-2223 - p. 36 - 37.
  tuinbouwbedrijven - kassen - kooldioxide - energie - warmte - afval - contracten - reiniging - technieken - rookgassen - warmtekrachtkoppeling - biobased economy - market gardens - greenhouses - carbon dioxide - energy - heat - wastes - contracts - clearing - techniques - flue gases - cogeneration - biobased economy
  'Waste to CO2' is een proces waarbij afval wordt omgezet in energie en zuiver CO2. Theodoor Knook introduceert het proces in de tuinbouw. Hij heeft daarvoor een contractvorm ontwikkeld waarbij telers voor tien jaar worden voorzien van energie en CO2. TNO en TU Delft leverden de kennis voor de gebruikte technieken.
  Actellic, aaltjes en roet onder de loep : condenswaterfilter klaar voor praktijktest
  Kool, S.A.M. de; Dwarswaard, A. - \ 2009
  BloembollenVisie 2009 (2009)178. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  bloembollen - condensorwater - reiniging - hyacinthus - dompelbaden - dompelen - ontsmettingsmiddelen - desinfectie - ornamental bulbs - condenser water - clearing - hyacinthus - dips - dipping - disinfectants - disinfection
  Grondig reinigen voor komkommerteelt onontkoombaar
  Visser, P. ; Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)50. - ISSN 0925-9694 - p. 20 - 21.
  kassen - reiniging - schoonmaken en sterilizeren - komkommers - glastuinbouw - bedrijfshygiëne - protocollen - greenhouses - clearing - cleaning and sterilizing - cucumbers - greenhouse horticulture - industrial hygiene - protocols
  Onlangs stelden onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw een nieuw hygiëneprotocol op voor komkommer. De teeltwisseling is de ideale periode om virussen, schimmels en plagen kwijt te raken uit de kas. Tijdens een bijeenkomst kregen de telers praktische aandachtspunten rond die schoonmaak aangereikt
  Consument-en-technologie in het perspectief van duurzame ontwikkeling
  Terpstra, P.M.J. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 28
  consumenten - consumentengedrag - technologie - huishoudelijke uitrusting - huishoudelijke apparatuur - ontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - zonne-energie - warmtebehoud - watergebruik - watergebruiksrendement - textiel - reiniging - energiegebruik - efficiëntie - energiebesparing - consumers - consumer behaviour - technology - household equipment - home appliances - development - sustainability - solar energy - heat conservation - water use - water use efficiency - textiles - clearing - energy consumption - efficiency - energy saving
  In deze afscheidsrede wordt een beeld geschetst van de wetenschappelijke ontwikkelingen en de huidige stand van zaken op gebied van de consumententechnologie en productgebruik. Het zwaartepunt van het betoog ligt op de ontwikkeling van consumententechniek in relatie tot enerzijds de behoeften en het gedrag van consumenten en anderzijds duurzaamheid; de randvoorwaarden voor het welzijn van toekomstige generaties
  Alternatieven voor reinigen van melkwinningsinstallaties zonder chloor = Alternatives for cleaning of milking equipment without chloride
  Slaghuis, B.A. ; Verstappen-Boerekamp, J.A.M. - \ 2008
  Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group nr. 98) - 15
  melkveehouderij - melk- en zuivelapparatuur - melkmachines - reiniging - melkkoelers - melktanks - chloor - ontsmettingsmiddelen - toegepast onderzoek - alternatieve methoden - dairy farming - dairy equipment - milking machines - clearing - milk coolers - milk tanks - chlorine - disinfectants - applied research - alternative methods
  Een goede reiniging van de melkinstallatie is een voorwaarde voor het kunnen afleveren van rauwe melk van de hoogste kwaliteitsniveaus. In Nederland wordt vaak gebruik gemaakt van gecombineerde reiniging- en desinfectiemiddelen. Hierin wordt meestal chloor toegepast. Het gebruik van chloor staat in het algemeen onder druk en ook in de melkwinning zoekt men naar alternatieven. Een van de vraagtekens bij het gebruik van reinigingsmiddelen zonder chloor betreft de effectiviteit. Reinigt het middel even goed als de gebruikelijke middelen met chloor? Deze vraag was aanleiding voor de Nederlandse Zuivel Organisatie NZO om ASG Veehouderij te vragen een onderzoek op te starten naar de effectiviteit van dergelijke middelen
  Bemonstering reinigingswater spuitapparatuur : analyseresultaten van 5 watermonsters genomen op 5 loonbedrijven
  Zeeland, M.G. van; Kroonen-Backbier, B. ; Weide, R.Y. van der - \ 2008
  Lelystad : PPO AGV (Rapport / PPO-agv ) - 29
  gewasbescherming - spuitapparatuur - reiniging - oppervlaktewater - waterverontreiniging - terbutylazin - herbiciden - fungiciden - bemonsteren - plant protection - spraying equipment - clearing - surface water - water pollution - terbuthylazine - herbicides - fungicides - sampling
  Is de reiniging van spuitapparatuur een belangrijke oorzaak van de normoverschrijdende belasting van het oppervlaktewater met de werkzame stof terbutylazin? Op vier loonwerkbedrijven werd ná het spuitseizoen van herbiciden in maïs en op één bedrijf ná een aantal fungicidenbespuitingen in aardappel de spuitapparatuur gereinigd met leidingwater door middel van een hogedrukreiniger. Het reinigingswater werd bemonsterd en geanalyseerd
  Vullen en reiniging spuitapparatuur als mogelijke emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen : enquete gehouden onder akkerbouwers binnen Telen met toekomst netwerk
  Zeeland, M.G. van; Weide, R.Y. van der - \ 2008
  Lelystad : PPO AGV (Rapport / PPO-agv ) - 53
  pesticiden - gewasbescherming - reiniging - spuitapparatuur - oppervlaktewater - emissie - waterverontreiniging - akkerbouw - pesticides - plant protection - clearing - spraying equipment - surface water - emission - water pollution - arable farming
  Is de reiniging van spuitapparatuur een (mogelijk) belangrijke oorzaak van de normoverschrijdende belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen? Doel van het onderzoek is het vaststellen van de omvang van de emissie die ontstaat bij het reinigen van spuitapparatuur. De mogelijke verschillende emissieroutes tijdens het vul- en/of reinigingsproces van de spuitapparatuur moeten worden benoemd en er moet een inschatting van de omvang van de emissie via deze routes worden gemaakt. Daartoe is in 2007 een enquête gehouden, waarover in dit verslag gerapporteerd wordt
  Inventarisatie externe verontreiniging spuitapparatuur
  Zande, J.C. van de - \ 2007
  Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 470) - 32
  pesticiden - spuiten - reiniging - oppervlaktewater - verontreinigingsbeheersing - spuitdoppen - fruitteelt - emissie - waterverontreiniging - oppervlaktewaterkwaliteit - pesticides - spraying - clearing - surface water - pollution control - fan nozzles - fruit growing - emission - water pollution - surface water quality
  Een van de mogelijke emissieroutes die tot puntlozingen kunnen leiden is het reinigen van spuiten op het veld of op het erf. Om inzicht te krijgen in de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel die aan de buitenkant op een spuit kan zitten en bij reinigen mogelijk in het oppervlaktewater terecht kan komen is een inventarisatie uitgevoerd naar wat hierover in de literatuur bekend is. Deze rapportage is het resultaat van een literatuurinventarisatie naar de externe verontreiniging van landbouwspuiten met gewasbeschermingsmiddelen
  Goede agrarische praktijk : reiniging van melkinstallaties en melkkoeltanks
  Slaghuis, B.A. - \ 2007
  Lelystad : Animal Sciences Group - 23
  reiniging - melkmachines - machinaal melken - melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - melkkoelers - melk- en zuivelapparatuur - clearing - milking machines - machine milking - dairy farming - farm management - milk coolers - dairy equipment
  Deze praktische folder beschrijft hoe de melkinstallaties en melkkoeltanks op een goede manier gereinigd kunnen worden. Tegelijkertijd geeft het tips hoe gecontroleerd kan worden of de reiniging goed verlopen is. Ook de afvalwaterproblematiek wordt behandeld en er is een risicocheck verhoogd kiemgetal en een risicocheck verhoogd chloroformgehalte bijgevoegd
  Reiniging melkwinningsapparatuur hoort bij een Goede Agrarische Praktijk Reiniging
  Slaghuis, B.A. ; Wemmenhove, H. - \ 2007
  ZuivelZicht 99 (2007)5. - ISSN 0165-8573 - p. 28 - 29.
  reiniging - melkmachines - machinaal melken - agrarische bedrijfsvoering - melkveehouderij - clearing - milking machines - machine milking - farm management - dairy farming
  Reiniging van melkinstallaties en melkkoeltanks hoort bij een Goede Agrarische Praktijk. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de reiniging van melkwinningsinstallaties en melkkoeltanks
  'Alternatief' vaker nat dan 'kooi' : enquête reiniging en ontsmetting leghennenstallen
  Reuvekamp, B.F.J. ; Fiks, T.G.C.M. - \ 2006
  De Pluimveehouderij 36 (2006)17. - ISSN 0166-8250 - p. 10 - 12.
  huisvesting van kippen - hennen - hygiëne - pluimveehokken - reiniging - desinfecteren - pluimveehouderij - chicken housing - hens - hygiene - poultry housing - clearing - disinfestation - poultry farming
  Veel leghennenstallen worden op eenzelfde wijze gereinigd. De meeste stallen worden nat schoongemaakt en vrijwel allemaal worden ze ontsmet. Dit blijkt uit een enquête van Praktijkonderzoek over de reiniging en ontsmetting van leghennenstallen, die veel informatie heeft opgeleverd
  Analyse van de onderhoudskosten van leidingen in enkele Drenthse waterschappen over het jaar 1963
  Bijkerk, C. ; Pieters, J. ; Waard, J. de - \ 1967
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 407) - 20
  waterlopen - onderhoud - reiniging - kostenanalyse - waterschappen - drenthe - streams - maintenance - clearing - cost analysis - polder boards - drenthe
  In verband met de flink gestegen onderhoudskosten van leidingen voor waterschappen werd besloten over te gaan tot een systematische bijhouding van het onderhoud van vijf waterschappen over het jaar 1963: De Oostmoersche Vaart, het Middenveld, de Wold Aa, de Vledder- en Wapserveense Aa en het Riegmeer.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.