Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 182

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Sample of Dutch FADN 2013 : Design principles and quality of the sample of agricultural and horticultural holdings
  Ge, L. ; Veen, H.B. van der; Meer, R.W. van der; Vrolijk, H.C.J. - \ 2015
  LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR LEI 2015-130) - ISBN 9789086156948 - 35
  european farm accounting network - farm accounting - farm accounts - farm accountancy data - sampling - evaluation - european union - netherlands - european farm accounting network - boekhouding van landbouwbedrijf - rekeningen van landbouwbedrijf - bedrijfsgegevens - bemonsteren - evaluatie - europese unie - nederland
  The EU Farm Accountancy Data Network (FADN) requires the Netherlands to yearly send bookkeeping data of 1,500 farms to Brussels. This task is carried out by LEI and CEI. This report explains the background of the farm sample for the year 2013. All phases from the determination of the selection plan, the recruitment of farms to the quality control of the final sample are described in this report.
  Biologische boomteelt op veen : resultaten en achtergronden van het bedrijfssysteemonderzoek 2004 en 2005
  Baltissen, A.H.M.C. ; Derkx, M.P.M. ; Leijden, J.P.H. van; Wekken, J.W. van der; Wijnker, J.P.M. ; Schuring, W. ; Gruyter, A.H. de - \ 2006
  Boskoop/Lisse : PPO Bomen (PPO publicatie nr. 423) - 58
  houtachtige planten als sierplanten - bedrijfssystemen - biologische landbouw - agrarische bedrijfsvoering - veengronden - grondbehandeling - stoomsterilisatie - rekeningen van landbouwbedrijf - nederland - zuid-holland - ornamental woody plants - farming systems - organic farming - farm management - peat soils - soil treatment - steam sterilization - farm accounts - netherlands - zuid-holland
  In 2001 is er op verzoek van het Boskoopse bedrijfsleven en het ministerie van LNV gestart met onderzoek naar de mogelijkheden van biologische boomteelt voor de regio Boskoop. De boomteelt in deze regio vindt voornamelijk plaats op veengrond. Specifieke problemen voor de veengronden zijn de hoge mineralisatie en de geringe draagkracht voor werktuigen. Dit onderzoek is op semi-praktijkschaal uitgevoerd door het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, sector Bomen aan het Rijneveld te Boskoop. De inbreng van vele onderzoeksresultaten kon zo direct op hun praktische toepassing in bedrijfsverband worden getoetst. Het project liep van 2001 tot 2005. In dit rapport vindt u de resultaten van de proefjaren 2004 en 2005
  Kwantitatieve Informatie Boomkwekerij 2006
  Wekken, J.W. van der; Schreuder, R. - \ 2006
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 145
  boomteelt - houtachtige planten als sierplanten - bomen - landbouwstatistieken - kosten-batenanalyse - rekeningen van landbouwbedrijf - nederland - arboriculture - ornamental woody plants - trees - agricultural statistics - cost benefit analysis - farm accounts - netherlands
  Informatienet 2003 in zicht : totstandkoming en kwaliteit van de steekproef land- en tuinbouwbedrijven van het bedrijven-informatienet
  Vrolijk, H.C.J. ; Veen, H.B. van der - \ 2005
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 1, Wettelijke en dienstverlenende taken ) - ISBN 9789086150564 - 51
  agrarische economie - agrarische bedrijfsvoering - bemonsteren - landbouwbedrijven - european farm accounting network - boekhouding van landbouwbedrijf - rekeningen van landbouwbedrijf - nederland - europese unie - bedrijfsinformatiesystemen - agricultural economics - farm management - sampling - farms - european farm accounting network - farm accounting - farm accounts - netherlands - european union - management information systems
  Mede voor de Europese Unie organiseren het CEI en het LEI jaarlijks de verzameling van technische en financieel-economische gegevens van circa 1.500 bedrijven in de akkerbouw, tuinbouw en veehouderij. Voor nationaal beleidsgericht onderzoek wordt die informatie aangevuld met gegevens over bijvoorbeeld milieubelasting, natuurbeheer en plattelandsontwikkeling. Alle gegevens worden vastgelegd in het Bedrijven-Informatienet. In dit rapport wordt verantwoording afgelegd over de steekproef 2003, toegespitst op de Nederlandse bijdrage aan het Farm Accountancy Data Network van de Europese Unie. De diverse fasen, van het opstellen van het selectieplan, het werven van de bedrijven tot het beoordelen van de kwaliteit van de resulterende steekproef worden beschreven. The EU Farm Accountancy Data Network (FADN) requires the Netherlands to yearly sent bookkeeping data of 1,500 farms to Brussels. This task is carried out by LEI and CEI. The data send to Brussels mainly involves technical and financial economic information. For national policy purposes additional data is collected, such as pesticide use, manure production, nature management, non-farm income and rural development. This report explains the background of the farm sample for the year 2003. The report mainly focuses on the Dutch contribution to the European Farm Accountancy Data Network. All phases from the determination of the selection plan, the recruitment of farms to the quality control of the final sample are described in this report.
  Integration of small area estimation and mapping techniques; Tool for Regional Studies
  Vrolijk, H.C.J. ; Dol, W. ; Kuhlman, J.W. - \ 2005
  Den Haag : LEI (Report / LEI : Domain 8, Models and data ) - ISBN 9789086150106 - 60
  regionale verkenningen - kaarten - statistiek - rekeningen van landbouwbedrijf - cartografie - nederland - regionale economie - regional surveys - maps - statistics - farm accounts - mapping - netherlands - regional economics
  Research projects are increasingly aimed at specific regions. A tool for statistics for regional studies was developed to combine all available information from the agricultural census and the Farm Accountancy Data Network. In this report a description is given of the development of methods and tools to display small area estimates in maps.
  Strategic decision making and firm development in Dutch horticulture
  Bremmer, J. - \ 2004
  Wageningen University. Promotor(en): Ruud Huirne; L.C. Zachariasse, co-promotor(en): Alfons Oude Lansink. - Wageningen : Ponsen & Looijen BV - ISBN 9789085040606 - 143
  bedrijfsontwikkeling in de landbouw - innovaties - bedrijfsvoering - besluitvorming - nederland - bedrijfsstructuur in de landbouw - perceptie - rekeningen van landbouwbedrijf - bedrijfsresultaten in de landbouw - glastuinbouw - farm development - innovations - decision making - management - netherlands - farm structure - perception - farm accounts - farm results - greenhouse horticulture
  Successful embedding of policy processes in entrepreneurial behaviour requires that policy makers understand how entrepreneurs behave and make decisions. Besides, empirical evidence about the impact of legislation on firm processes will help greenhouse growers to improve their decision making. In this study, the impact of firm performance, firm characteristics, perceptions and strategies on firm development and the consequences of firm development for firm performance are investigated. Two data sets used in this research combine data at the firm level of the Farm Accountancy Data Network and management information collected by an oral survey. Several statistical methods (e.g. Probit, Tobit, OLS), Cluster Analysis and Data Envelopment Analysis are used to identify relationships.The results suggest mutual relationships between firm performance and firm developments like innovation and firm growth. This creates a loop with a positive feedback: firm developments increase firm performance whereas a high performance induces firm developments. This loop has also a long term version: the family-firm life cycle. If future perspectives disappear, either by bad performances, or by lack of successors, firm developments like firm growth and innovation do not take place and the entrepreneur withdraws money from the firm in the exit stage. Objectives and strategies are consistent with the life cycle stage and the firm performance. The general conclusion about the relation between perceptions and firm developments is that the perception to what degree firm characteristics or consequences of external developments are within the entrepreneur's control determines his or her optimism about firm characteristics and external developments. However, the indirect relationship between perceptions and strategies indicates that perceptions at least partly represent the attitude of the entrepreneur rather than the evaluation of characteristics and external developments.
  Economisch perspectief van gras- en bouwlanden bij meervoudig duurzaam landgebruik: wat zijn de opbrengsten van multifunctioneel landgebruik?
  Geerts, R.H.E.M. ; Korevaar, H. - \ 2004
  Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 320) - 36
  meervoudig landgebruik - agrarische bedrijfsvoering - graslanden - bouwland - rendement - rekeningen van landbouwbedrijf - multiple land use - farm management - grasslands - arable land - returns - farm accounts
  Kostprijs te hoog, maar toch winst voor lagekostenbedrijf in 2001
  Haan, M. de - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)4. - ISSN 1570-8586 - p. 8 - 9.
  melk - melkproductiekosten - productiekosten - melkproductie - melkresultaten - melkopbrengst - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsresultaten in de landbouw - rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - rentabiliteit - kosten - kostenanalyse - melkveehouderij - melkvee - demonstratiebedrijven, landbouw - bedrijfsvergelijking in de landbouw - proefbedrijven - proefboerderijen - milk - milk production costs - production costs - milk production - dairy performance - milk yield - farm management - farm results - farm accounts - farm accounting - profitability - costs - cost analysis - dairy farming - dairy cattle - demonstration farms - farm comparisons - pilot farms - experimental farms
  De hoofddoelstelling van het lagekostenbedrijf op de Waiboerhoeve is een kostprijs halen van 34 eurocent per kg melk.
  Kostprijs high-techbedrijf bijna 41 eurocent in 2001
  Evers, A. ; Kamp, A. van der - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)4. - ISSN 1570-8586 - p. 4 - 5.
  melk - melkproductiekosten - productiekosten - melkproductie - melkresultaten - melkopbrengst - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsresultaten in de landbouw - rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - kosten - kostenanalyse - demonstratiebedrijven, landbouw - bedrijfsvergelijking in de landbouw - melkveehouderij - melkvee - rentabiliteit - proefbedrijven - proefboerderijen - milk - milk production costs - production costs - milk production - dairy performance - milk yield - farm management - farm results - farm accounts - farm accounting - costs - cost analysis - demonstration farms - farm comparisons - dairy farming - dairy cattle - profitability - pilot farms - experimental farms
  De doelstelling van 34 eurocent is dus niet gehaald.
  Meerstad Groningen met of zonder landbouw? Perspectieven voor het plangebied en de bedrijven
  Vereijken, P.H. ; Hermans, C.M.L. ; Naeff, H.S.D. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 506) - 33
  ruimtelijke ordening - stedelijke planning - stadsontwikkeling - landbouw - landbouw in voorsteden - rekeningen van landbouwbedrijf - agrarische bedrijfsvoering - recreatie - meervoudig landgebruik - relaties tussen stad en platteland - nederland - groningen - economie - multifunctioneel landgebruik - stadsuitbreiding - physical planning - urban planning - urban development - agriculture - suburban agriculture - farm accounts - farm management - recreation - multiple land use - rural urban relations - netherlands - groningen
  Als een stad wil uitbreiden, moet de landbouw doorgaans wijken, zeker als het gaat om compacte nieuwbouw. Maar in uitbreidingsplannen als Meerstad Groningen gaat het om een combinatie van wonen, werken en recreëren. Dit vergt een ruime en groene omgeving. Gaat het dan alleen om natuur- en recreatiegroen, of biedt ook agrarisch groen perspectief? Zo ja, wat voor eisen stelt dat aan de agrarische ondernemers en hun activiteiten en wat voor perspectief biedt dit aan hun bedrijven? In dit rapport beantwoorden we deze vragen voor Meerstad Groningen, maar we hopen dat de verkregen kennis en inzichten ook bruikbaar zijn in multifunctionele stadsuitbreidingen elders.
  Chinese kool, een aantrekkelijke teelt : gunstig saldo, maar met teelttechnische obstakels
  Sukkel, W. ; Koot, P.A.C. - \ 2001
  Ekoland 21 (2001)4. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
  brassica chinensis - biologische landbouw - cultuurmethoden - teelt onder bescherming - teeltsystemen - rotaties - rentabiliteit - gewasopbrengst - bedrijfsresultaten in de landbouw - rekeningen van landbouwbedrijf - groenteteelt - kosten-batenanalyse - bedrijfssystemenonderzoek - brassica chinensis - organic farming - cultural methods - protected cultivation - cropping systems - rotations - profitability - crop yield - farm results - farm accounts - vegetable growing - cost benefit analysis - farming systems research
  Ervaringen de afgelopen vier jaar met de teelt van Chinese kool in een zesjarige vruchtwisseling in het biologisch bedrijfssysteem te Meterik: combinatieteelt met sla, opbrengsten (vroeg, zomer, herfst), stikstofbemesting, bestrijding van ziekten en plagen (koolvlieg; Alternaria), saldo
  Economische resultaten boekjaar 1999/2000
  Zaalmink, W. - \ 2001
  Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)3. - ISSN 1569-805X - p. 35 - 38.
  melkveehouderij - melkveebedrijven - biologische landbouw - agrarische bedrijfsvoering - boekhouding van landbouwbedrijf - rekeningen van landbouwbedrijf - bedrijfsresultaten in de landbouw - bedrijfsvergelijking in de landbouw - inkomsten uit arbeid - inkomsten uit het landbouwbedrijf - kosten - rentabiliteit - melkproductiekosten - productiekosten - melk - melkprijzen - melkopbrengst - bedrijfssystemenonderzoek - vergelijkingen - dairy farming - dairy farms - organic farming - farm management - farm accounting - farm accounts - farm results - farm comparisons - earned income - farm income - costs - profitability - milk production costs - production costs - milk - milk prices - milk yield - farming systems research - comparisons
  De biologisch melkveehouderij is, zelfs bij een kleinere bedrijfsomvang, gemiddeld tot beter rendabel dan de gangbare melkveehouderij.
  Met moeite lage kostprijs in 2000
  Haan, M. de - \ 2001
  Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)3. - ISSN 1569-805X - p. 1 - 4.
  melkproductiekosten - melk - productiekosten - kosten - kostenanalyse - melkveehouderij - boekhouding van landbouwbedrijf - rekeningen van landbouwbedrijf - melkveebedrijven - agrarische bedrijfsvoering - melkprijzen - bedrijfsvergelijking in de landbouw - milk production costs - milk - production costs - costs - cost analysis - dairy farming - farm accounting - farm accounts - dairy farms - farm management - milk prices - farm comparisons
  Dit artikel laat zien hoe de kostprijs in 2000 is opgebouwd. Het maakt een vergelijking met praktijkbedrijven.
  Verbeter uw resultaten met nieuw computerprogramma SaldoRegistratie Schapen
  Nijssen, K. ; Buijs, J. ; Heeres, J. - \ 2001
  Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)1. - ISSN 1569-805X - p. 13 - 14.
  schapen - schapenhouderij - agrarische bedrijfsvoering - rentabiliteit - boekhouding van landbouwbedrijf - rekeningen van landbouwbedrijf - registreren - computer software - automatisering - sheep - sheep farming - farm management - profitability - farm accounting - farm accounts - recording - computer software - automation
  Het programma is specifiek voor de schapenhouderij ontwikkeld en biedt schapenhouders de mogelijkheid een goed inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering. Het is hiermee een nuttig hulpmiddel bij het verbeteren van de bedrijfsresultaten en daarmee het inkomen uit de schapenhouderij.
  Economiemaatregelen 'De Marke' anno 1999
  Haan, M.H.A. de - \ 2000
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Rapport / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden 184) - 51
  melkvee - melkveehouderij - demonstratiebedrijven, landbouw - proefbedrijven - rekeningen van landbouwbedrijf - bedrijfsresultaten in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - milieuwetgeving - verontreinigende stoffen - luchtverontreiniging - bodemverontreiniging - waterverontreiniging - nederland - gelderland - dairy cattle - dairy farming - demonstration farms - pilot farms - farm accounts - farm results - farm management - environmental legislation - pollutants - air pollution - soil pollution - water pollution - netherlands - gelderland
  Het doel van deze studie is om modelmatig de economische gevolgen van afzonderlijke milieumaatregelen in beeld te brengen door maatregelen na elkaar toe te passen. Dus het effect van een nieuwe maatregel is bepaald na toepassing van de vorige.
  Opvang en vervoederen van hemelwater op Aver Heino
  Verstappen-Boerekamp, J.A.M. ; Wolters, G.M.V.H. ; Schooten, H.A. van - \ 2000
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Rapport / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden 182) - 16
  drinken - drinkwater - rundvee - interceptie - regen - neerslag - waterbescherming - waterkwaliteit - alternatieve landbouw - proefbedrijven - rekeningen van landbouwbedrijf - drinking - drinking water - cattle - interception - rain - precipitation - water conservation - water quality - alternative farming - pilot farms - farm accounts
  Op Aver Heino wordt sinds het najaar van 1995 van 2000 m2 dakoppervlak hemelwater opgevangen om te gebruiken voor het drenken van vee. In deze 3z jaar is met hemelwateropvang voor 50 % in de waterbehoefte voor het vee voorzien.
  Biologische legpluimveehouderij
  Niekerk, Th.G.C.M. van; Horne, P.L.M. van - \ 2000
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 86) - 62
  pluimveehouderij - biologische landbouw - pluimveehokken - agrarische bedrijfsvoering - rekeningen van landbouwbedrijf - wetgeving - nederland - belgië - denemarken - duitsland - poultry farming - organic farming - poultry housing - farm management - farm accounts - legislation - netherlands - belgium - denmark - germany
  De Nederlandse biologische legpluimveehouders worden geconfronteerd met een aantal problemen. De belangrijkste daarvan zijn kannibalisme, gezondheidszorg en arbeid. In de toekomst kunnen ook de in Nederland geldende milieueisen voor knelpunten zorgen
  Landelijk Biggenprijzenschema (juli 1999)
  Kuunders, L. - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)4. - ISSN 1382-0346 - p. 8 - 9.
  zeugen - biggen - kostenanalyse - prijzen - rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - sows - piglets - cost analysis - prices - farm accounts - farm accounting
  Volgens het Landelijk Biggenprijzenschema van juli 1999 is de berekende kostprijs van een big f 104,05. De berekende kostprijs per kg varkensvlees bedraagt f 3,06.
  Gunstig saldo melkveehouderij in 1998
  Haan, M. de - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)3. - ISSN 1386-8470 - p. 18 - 20.
  melkveehouderij - melkvee - statistische gegevens - rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteit - dairy farming - dairy cattle - statistical data - farm accounts - farm accounting - farm results - profitability
  In boekjaar 1996/1997 zijn de opbrengsten van DELAR-bedrijven weer gestegen. Dit heeft tot een gunstig saldo geleid. Maar een groot deel van de bedrijven staat nog een MINAS-heffing te wachten.
  Kostprijs Lagekostenbedrijf bijna 75 cent
  Haan, M. de - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)2. - ISSN 1386-8470 - p. 25 - 28.
  melkvee - melkproductie - productiekosten - kostenanalyse - rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteit - bedrijfsvergelijking in de landbouw - dairy cattle - milk production - production costs - cost analysis - farm accounts - farm accounting - farm results - profitability - farm comparisons
  Dit artikel laat zien hoe de kostprijs is opgebouwd en maakt een vergelijking met praktijkbedrijven. In 1998 was de kostprijs van een kg melk op het lagekostenbedrijf circa 77 cent.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.