Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 44

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Snijbloemen telen bij hoge RV met behoud van kwaliteit : Literatuuronderzoek in opdracht van Kas als Energiebron
  Garcia Victoria, Nieves ; Slootweg, Casper ; Marissen, Nollie - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1410) - 58
  snijbloemen - glastuinbouw - kasgewassen - kassen - relatieve vochtigheid - evaporatie - vaasleven - huidmondjes - literatuuroverzichten - cut flowers - greenhouse horticulture - greenhouse crops - greenhouses - relative humidity - evaporation - vase life - stomata - literature reviews
  Om CO2 voor de fotosynthese naar het blad te leiden, hebben planten huidmondjes. Via de open huidmondjes verdampt water. De plant reguleert de opening en sluiting van huidmondjes, en dus haar waterhuishouding, aan de hand van prikkels uit de omgeving (water, CO2, licht). Snijbloemen verliezen na de oogst water door verdamping wat weer aangevuld moet worden via de steel met het vaaswater. Bij goed functionerende huidmondjes is die verdamping beperkt, maar de huidmondjes van snijbloemen die geteeld zijn bij aanhoudend hoge RV zijn anatomisch en fysiologisch anders: ze zijn ongevoelig voor sluitingsprikkels, waardoor ze in de vaas sterk door blijven verdampen. Dit leidt tot een korter vaasleven omdat de wateropname door de afgesneden steel beperkend wordt. Het ontbreken van een donkerperiode tijdens de teelt leidt ook tot niet-functionele huidmondjes. Als er gedurende de ontwikkeling regelmatig een sluitings-prikkel wordt gegeven, blijven huidmondjes functioneel. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door het hanteren van een donker-periode in combinatie met een voldoende lage RV, periodieke verlagingen van de RV tijdens de teelt, de teelttemperatuur ’s nachts verhogen (waarmee de RV daalt), of een sterke luchtbeweging (kortstondig ingezet). Groen (LED) licht aan het begin van de nachtperiode en het gebruik van schermen tegen uitstraling kunnen wellicht ook de huidmondjes functionaliteit positief beïnvloeden, maar daar is nog onvoldoende over bekend. Het Nieuwe Telen is er sterk op gericht om de huidmondjes open te houden voor maximale fotosynthese en productie door, onder andere, het handhaven van een hoge RV. Bij producten die geen last hebben van waterverlies na de oogst, zoals vruchtgroenten leidt het tot zeer goede productie en kwaliteit met weinig inzet van energie. Het Nieuwe Telen is sterk in ontwikkeling. Bij het vertalen van Het Nieuwe Telen naar bladhoudende snijbloemen dient er ruimte te worden gemaakt voor een regelmatig terugkomende trigger om de huidmondjes te laten sluiten wil het succesvol toegepast kunnen worden.
  Verhoging van energie-efficiency bij intensieve glastuinbouw productiesystemen : ontwikkeling van high-tech sensorsystemen voor monitoring en besturing van energiezuinige kassen: Fibre Bragg glasvezelsensoren
  Balendonck, J. ; Janssen, H.J.J. ; Zwart, H.F. de; Schriek, L. ; Toet, P. ; Bezemer, R.A. ; Ruijs, M.N.A. - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1392) - 78
  teelt onder bescherming - kasgewassen - kassen - intensieve productie - energiebesparing - sensors - temperatuur - relatieve vochtigheid - protected cultivation - greenhouse crops - greenhouses - intensive production - energy saving - sensors - temperature - relative humidity
  Wageningen UR Greenhouse Horticulture and TNO conducted a study on the application of Fibre Bragg optic sensors to measure temperature and relative humidity in greenhouses at high spatial density. Sensors, incorporated in an experimental enclosure, were evaluated under practical conditions in a greenhouse at Bleiswijk (NL). Their performance appeared to be similar to that of existing wireless electronic sensors. In order to save energy when using their heating, growers may so obtain relative humidity at higher spatial density and grow at a higher average humidity level. Sensors indicate at an early stage if there is condensation and consequently a higher risk on diseases somewhere in the greenhouse. Rule of thumb is that every percent increase in the humidity will yield about 3.5% of energy or 1 m³ natural gas equivalents. In addition to energy saving, investing in a distributed monitoring network also has an economic advantage. Another advantage is that fiber-optic sensor networks can be extended to larger areas and with other sensor types at little more costs. However, little research and no practical experience is gained with fiber optic sensors in greenhouses. More research is still needed in order to arrive at a system ready for practice.
  Effect of temperature and relative humidity on the survival of airborne bacteria = Effect van temperatuur en relatieve luchtvochtig-heid op de overleving van bacteriën in de lucht
  Hoeksma, P. ; Aarnink, A.J.A. ; Ogink, N.W.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research report 864) - 27
  luchttemperatuur - vochtigheid - relatieve vochtigheid - bacteriën - micro-organismen - huisvesting, dieren - landbouwschuren - diergezondheid - gezondheid op het platteland - landbouw en milieu - veehouderij - dierenwelzijn - air temperature - humidity - relative humidity - bacteria - microorganisms - animal housing - barns - animal health - rural health - agriculture and environment - livestock farming - animal welfare
  It is generally agreed upon that pathogenic microorganisms emitted from livestock buildings in wet and dry aerosols may cause animal and human diseases by airborne transmission. The processes involved in the transmission of microorganisms via the airborne route are still not well revealed. Airborne microorganisms are exposed to meteorological factors, particularly temperature, humidity, wind velocity and solar radiation. These factors may have significant effects on the survival and spreading of these micro-organisms. Effects may be different for different species. The objective of this study is to investigate the effects of temperature and humidity on the survival of different bacteria types in the air.
  Kwaliteit roos: relaties vaasleven en kasklimaat
  Benninga, J. ; Barendse, J. ; Vermeulen, C. ; Garcia Victoria, N. ; Raaphorst, M.G.M. ; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2015
  snijbloemen - rozen - rassen (planten) - vaasleven - duurzaamheid (durability) - proeven - cultivars - relatieve vochtigheid - cut flowers - roses - varieties - vase life - durability - trials - cultivars - relative humidity
  Kwaliteit is het sterke punt van Nederlandse ten opzichte van buitenlandse rozen. Vanuit de markt bestaat een toenemende vraag naar kwaliteit garanties. Gebleken is dat, vooral in de periode vanaf half december tot half februari, veel partijen Nederlandse rozen niet kunnen voldoen aan de verwachting van zeven dagen vaasleven, zo blijkt uit het project “vaasleven getest” van FloraHolland, waar 60% van de Nederlandse aanvoerders om de week aan deelnemen. Om het vaasleven in de kritische periode (winter) te verbeteren is in de winters 2012/2013 en 2013/2014 een onderzoek uitgevoerd bij acht rozenteeltbedrijven: 4 teelden het ras Red Naomi! en 4 het ras Avalanche+.
  Beheersing van Erwinia vruchtrot in paprika
  Vries, R.S.M. de; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Ludeking, D.J.W. - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1250) - 38
  capsicum annuum - erwinia - vruchtrot - plantenziekten - gewasbescherming - bedrijfshygiëne - fytosanitaire maatregelen - antagonisten - proeven - relatieve vochtigheid - bestrijdingsmethoden - nederland - capsicum annuum - erwinia - fruit rots - plant diseases - plant protection - industrial hygiene - phytosanitary measures - antagonists - trials - relative humidity - control methods - netherlands
  Doel van dit onderzoek was om infectiebronnen en verspreidingsrisico’s van Erwinia vruchtrot op te sporen, praktijkervaringen te inventariseren en biologische bestrijdingsmethoden te toetsen. Uit de literatuurstudie blijkt dat een hoge RV (> 90%) noodzakelijk is voor het infectieproces. Op een besmet bedrijf werd Erwinia aangetroffen in grond, drain- en condenswater, plantenstengels, wortelresten in de druppelaar, fruitvliegen en teruggevonden in de sorteerlijn. De praktijkinventarisatie gaf ook een relatie aan met veel vocht in het kasklimaat. Effectieve maatregelen waren gericht op vermindering van vocht, versterking van de plantweerstand, ontsmetting van uitgangswater en navolging van het hygiëneprotocol. Twee experimentele antagonisten die in het vaatweefsel meegroeien met jonge planten, bleken in een kasproef nog niet in staat om infectie te kunnen voorkomen bij een hoge ziektedruk. Ook uit de klimaatkasttesten met losse vruchten blijkt dat een hoge RV belangrijker is voor een infectie dan de aanwezigheid van besmette fruitvliegjes of wondvlakken. De hygiënemaatregelen die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn verwerkt in het Hygiëneprotocol en in 2012 naar alle telers doorgestuurd.
  Poinsettia: liefst vier dagen transport bij 16 C en 75% RV
  Harkema, H. ; Westra, E.H. - \ 2012
  Vakblad voor de Bloemisterij 2012 (2012)39. - ISSN 0042-2223 - p. 36 - 37.
  poinsettia - euphorbia - klimaatregeling - koeltransport - relatieve vochtigheid - vervoerskwaliteit - gewaskwaliteit - poinsettias - air conditioning - refrigerated transport - relative humidity - transporting quality - crop quality
  Een poinsettia kan tijdens transport temperatuurschommelingen verdragen. De optimale transporttijd is vier dagen bij de veelgebruikte temperatuur van 16ºC, het liefst in combinatie met 75% luchtvochtigheid. Sterk bepalend zijn uitgangskwaliteit en verpakkingswijze.
  Bijzondere bolgewassen gevoelig voor luchtvochtigheid bij bewaring
  Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)241. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  bloembollen - bollen - houdbaarheid (kwaliteit) - relatieve vochtigheid - gevoeligheid van variëteiten - rassen (planten) - opslag - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - bulbs - keeping quality - relative humidity - varietal susceptibility - varieties - storage - agricultural research
  Diverse bijzondere bolgewassen zijn gevoelig voor uitdroging tijdens de bewaring, met minder of geen bloei en bolgroei tot gevolg. Omdat de luchtvochtigheid (RV) in bewaarcellen steeds beter is te sturen ontstaat de vraag wat de beste RV is tijdens de bewaring. Voor vijf bijzondere bolgewassen is onderzocht hoe ze reageren op verschillende luchtvochtigheden. Hoewel de gewassen niet op dezelfde manier reageren is er wel een lijn uit te halen.
  Minder lage RV biedt mogelijkheden tot energiebesparing: Bij Phalaenopsis is 75% RV laag genoeg om Pseudomonas te voorkomen
  Arkesteijn, M. ; Ludeking, D.J.W. - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)8. - p. 50 - 51.
  phalaenopsis - plantenplagen - pseudomonas - preventie - gewasbescherming - relatieve vochtigheid - energiebesparing - landbouwkundig onderzoek - glastuinbouw - groenten - potplanten - phalaenopsis - plant pests - pseudomonas - prevention - plant protection - relative humidity - energy saving - agricultural research - greenhouse horticulture - vegetables - pot plants
  Pseudomonas catteyea is al een oud probleem in de teelt van phalaenopsis. Bij een relatieve luchtvochtigheid van 90% kan de bacterie zich snel verspreiden door de kas. Uit recent onderzoek blijkt dat dit probleem minder optreedt bij een RV van 75% of lager. De RV verlagen tot 60% zoals nu gebeurt, hoeft dus niet. Dit biedt mogelijkheden tot energiebesparing.
  Detectie en beheersing van bacterierot veroorzaakt door Pseudomonas cattleyae in Phalaenopsis
  Ludeking, D.J.W. ; Hamelink, R. ; Kromwijk, J.A.M. ; Schenk, M.F. ; Vermunt, A. ; Woets, F. - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1096) - 31
  phalaenopsis - bacterieziekten - infectie - pseudomonas - bladvlekkenziekte - black spot - moleculaire technieken - relatieve vochtigheid - waterzuivering - invloeden - phalaenopsis - bacterial diseases - infection - pseudomonas - leaf spotting - black spot - molecular techniques - relative humidity - water treatment - influences
  Phalaenopsis growers suffer from mayor losses up to 20% due to bacterial spot. This bacterial infection in caused by the Acidovorax avenae subsp. cattleyae. In practice this bacterial disease is also known as Pseudomonas. This bacterium is causing black leaf spots with a yellow border. Pseudomonas cattleyae is very contagious and is promoted by high temperatures en moist conditions. In this project Groen Agro Control laboratory (Delfgauw) has developed a molecular analysis method to detect Pseudomonas cattleyae in different matrices. The influence of the relative humidity on the development of Pseudomonas cattleyae is investigated during this research. The results show that a relative humidity of 90% strongly promotes infection of the bacteria. A relative humidity of 75% shows no extra dispersion of Pseudomonas cattleyae compared to a greenhouse compartment with a continuous relative humidity of 60%. This knowledge offers the opportunity to safe energy in the cultivation of Phalaenopsis. During this research the effects of water treatments on the dispersion of Pseudomonas cattleyae have been investigated. The results show that a treatment with hydrogen peroxide (20 ppm) offers the best reduction of dispersion. This treatment turns out to be better than the control and all other treatments. This research has led to new insights about the dispersal and optimal growing conditions of this bacteria, but leads to new questions. Questions, about other different dosages and the effects of other water treatments, but also about the optimal level to promote plant growth and reduce bacterial infections, have to be investigated in new research.
  Invloed RV tijdens de bewaring van bijzondere bolgewassen op groei en bloei
  Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2011
  bloembollen - opslag - relatieve vochtigheid - houdbaarheid (kwaliteit) - groei - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - storage - relative humidity - keeping quality - growth - agricultural research
  Doel van het onderzoek is wat de optimale relatieve vochtigheid is tijdens bewaring van bolgewassen voor maximale groei en bloei.
  Teeltversnelling Phalaenopsis door klimaat optimalisatie
  Dueck, T.A. ; Boer-Tersteeg, P.M. de; Noort, F.R. van - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1016) - 50
  phalaenopsis - orchideeën als sierplanten - tuinbouw - temperatuur - licht - relatieve vochtigheid - cultivars - sierteelt - glastuinbouw - klimaatregeling - phalaenopsis - ornamental orchids - horticulture - temperature - light - relative humidity - cultivars - ornamental horticulture - greenhouse horticulture - air conditioning
  De Phalaenopsisteelt in Nederland wordt gekenmerkt door een relatief lage lichtsom, een temperatuur van 28 graden en een lage, wisselende relatieve luchtvochtigheid. Om de variatie in deze klimaatcondities te verminderen, wordt er bij de Phalaenopsisteelt in Nederland relatief veel geschermd, omdat teveel variatie wordt gezien als een oorzaak van groeivertraging en een verhoogde gevoeligheid voor ziektes en plagen. In het in dit rapport beschreven experiment wordt het effect van meer licht, beheersing van de luchtvochtigheid en afstemming van de temperatuur op het lichtniveau tijdens de opkweek van Phalaenopsis onderzocht.
  Air humidity, stomata & transpiration
  Nederhoff, E.M. - \ 2009
  Practical Hydroponics & Greenhouses 2009 (2009)109. - ISSN 1321-8727 - p. 37 - 42.
  hydrocultuur - transpiratie - relatieve vochtigheid - huidmondjes - wateropname (planten) - poriën - bladoppervlakte - hydroponics - transpiration - relative humidity - stomata - water uptake - pores - leaf area
  The plant's water status is the balance of water uptake and water loss. Transpiration (water loss) in influenced by sun, wind humidity, leaf area, and opening of stomatal pores in the leaves.
  Hoge RV werkt blauwverkleuring bij anthurium in de hand
  Garcia, N. ; Warmenhoven, M.G. - \ 2009
  Vakblad voor de Bloemisterij 64 (2009)52/53. - ISSN 0042-2223 - p. 46 - 47.
  kassen - anthurium - araceae - verkleuring - relatieve vochtigheid - cultivars - gewasbescherming - glastuinbouw - greenhouses - anthurium - araceae - discoloration - relative humidity - cultivars - plant protection - greenhouse horticulture
  Onderzoek leert dat blauwverkleuring van anthurium vooral ontstaat als bloemen de laatste zes weken voor de oogst uitgroeien bij een RV die minstens driekwart van de tijd boven de 80% is. Hoge CO2 gehaltes versterken het effect. Verhogen van de voedings-EC weigert blauwverkleuring. Breken van jong blad lijkt het te bevorderen.
  Ventilatievoud: de praktijk
  Bontsema, J. ; Hemming, J. ; Budding, J. ; Steenbakkers, M. ; Rispens, S. ; Janssen, H.J.J. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 294)
  kassen - relatieve vochtigheid - luchttemperatuur - natuurlijke ventilatie - klimaatregeling - regulatie - prestatie van apparatuur - computeranalyse - toepassing - glastuinbouw - greenhouses - relative humidity - air temperature - natural ventilation - air conditioning - regulation - equipment performance - computer analysis - application - greenhouse horticulture
  Eindrapport van het project 'ventilatievoud: de praktijk 1'. Dit project is een vervolg op het project 'Online-schatting van het ventilatievoud van kassen'. In dit rapport wordt beschreven hoe de ontwikkelde ventilatiemonitor in de praktijk gebruikt kan worden. De resultaten van de test bij verschillende tuinders worden beschreven, evenals de visie van een adviseur
  Kasklimaat in lelie onder verticale luchtcirculatie
  Slootweg, G. ; Kok, B.J. - \ 2009
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 25
  lilium - forceren van planten - kassen - kunstmatige verlichting - afwijkingen, planten - relatieve vochtigheid - landbouwkundig onderzoek - nederland - lilium - forcing - greenhouses - artificial lighting - plant disorders - relative humidity - agricultural research - netherlands
  In de wintermaanden is het klimaat in kassen met belichte lelies niet altijd optimaal. Door de hoge luchtvochtigheid is de verdamping minimaal wat zich vertaalt in bladeren met gebrekverschijnselen, bladverbranding en een verhoogde kans op papierblad. Verticale luchtcirculatie is een methode om luchtlagen boven- en onderin de kas met elkaar te mengen. Door verticale luchtcirculatie wordt warme lucht van het bovennet, maar ook van de lampen het gewas in geblazen, waardoor het microklimaat rondom de plant zou kunnen verbeteren.
  Meer groei en energiebesparing door betere vochtbeheersing : de werking van vernevelen en buitenlucht inblazen :
  Weel, P.A. van; Voogt, J. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)2. - p. 35 - 37.
  tuinbouwbedrijven - kassen - vochtgehalte - ventilatoren - ontvochtiging - kooldioxide - relatieve vochtigheid - verneveling - schermen - glastuinbouw - energiebesparing - market gardens - greenhouses - moisture content - ventilators - dehumidification - carbon dioxide - relative humidity - nebulization - blinds - greenhouse horticulture - energy saving
  Vocht speelt een cruciale rol in het kasklimaat en bij de mogelijkheden om energie te besparen. Te lage luchtvochtigheden leiden overdag tot slecht funtionerende planten en een groot verlies aan CO2 via de luchtramen. Te hoge luchtvochtigheden in de nacht zorgen voor problemen met schimmels en beperken de mogelijkheden om een energiescherm volledig te sluiten. Het Psychro-diagram helpt om daar slimmere oplossingen voor te vinden zoals verneveling overdag en buitenlucht inblazen in de nacht
  Met Psychro-diagram natuurkundig inzicht in klimaatfactoren : grafiek beschrijft eigenschappen van vochtige lucht
  Weel, P.A. van; Voogt, J. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)2. - p. 15 - 17.
  tuinbouwbedrijven - kassen - klimaatregeling - klimaatfactoren - relatieve vochtigheid - dauwpunt - condenseren - grafieken - glastuinbouw - energiebesparing - kastechniek - market gardens - greenhouses - air conditioning - climatic factors - relative humidity - dewpoint - condensation - graphs - greenhouse horticulture - energy saving - greenhouse technology
  De eigenschappen van kaslucht spelen een hoofdrol in nieuwe mogelijkheden om energie te besparen. Het Mollier-diagram geeft weer hoe temperatuur, RV, energie-inhoud en dauwpunt met elkaar samenhangen. Deze grafiek is voor velen moeilijk te lezen. In dit artikel wordt een variant behandeld: het Psychro-diagram. Daarmee kan iedereen aan de hand van praktijkvoorbeelden relatief eenvoudig bepalen hoe bij bepaalde buitenomstandigheden het gewenste kasklimaat het beste te realiseren is
  Tulip bulb trial shipment : fresh air exchange 100, 125 and 150 m3/h
  Westra, E.H. ; Lukasse, L.J.S. - \ 2008
  Wageningen : AFSG (Report / Agrotechnology and Food Sciences Group nr. 991) - ISBN 9789085853435 - 15
  bloembollen - tulpen - containertransport - ventilatie - luchtstroming - relatieve vochtigheid - koeltransport - binnenklimaat - ornamental bulbs - tulips - container transport - ventilation - air flow - relative humidity - refrigerated transport - indoor climate
  CO2 opname bij Phalaenopsis
  Dueck, T.A. ; Meinen, E. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 191) - 20
  phalaenopsis - kooldioxide - fotosynthese - temperatuur - relatieve vochtigheid - orchidaceae - potplanten - klimaatfactoren - lichtrelaties - glastuinbouw - phalaenopsis - carbon dioxide - photosynthesis - temperature - relative humidity - orchidaceae - pot plants - climatic factors - light relations - greenhouse horticulture
  Phalaenopsis is een CAM plant waarbij CO2 in principe in het donker wordt opgenomen en gebonden in de vorm van appelzuur. Wanneer het weer licht wordt, gaan de huidmondjes dicht, komt CO2 vrij en vindt fotosynthese plaats. Omdat er vele aspecten van de CO2 opname bij Phalaenopsis nog onbekend zijn, is het van belang te weten welke invloed een aantal (klimaat)factoren op de CO2 opname kunnen hebben. Daartoe is de invloed van een hoge CO2 concentratie, een verhoogde temperatuur, verhoogde dampdrukdeficiet, en een korte of lange dag/nacht cyclus op de CO2 opname van Phalaenopsis gemeten in plant fotosynthesekamers. Ook werd het verschil gemeten tussen een snel- en een langzaamgroeiende cultivar, alsook van jonge en oudere bladeren van Phalaenopsis
  Van Weel: "Werken met minimumbuis de gebruikelijke, maar foute weg"
  Staalduinen, J. van; Weel, P.A. van - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)6/7. - p. 30 - 31.
  kassen - klimaatregeling - luchtkwaliteit - milieubeheersing - ventilatie - relatieve vochtigheid - verwarmingssystemen - glastuinbouw - greenhouses - air conditioning - air quality - environmental control - ventilation - relative humidity - heating systems - greenhouse horticulture
  Door het aanzuigen en in de kas brengen van relatief droge, voorverwarmde buitenlucht is de RV in de kas te verlagen en beter te beheersen. Omdat ook de verticale temperatuurverschillen afnemen, is het mogelijk om intensiever te schermen. Met Aircobreezeventilatoren, die via kieren of gaten lucht van boven het scherm aanzuigen, is een vergelijkbaar effect te realiseren. Beide systemen creëren een constante luchtbeweging door de kas, die helpt om Botrytis de baas te blijven
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.