Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 793

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==rentabiliteit
  Check title to add to marked list
  Handboek snijmaïs
  Schooten, H.A. van; Philipsen, A.P. ; Groten, J.A.M. - \ 2015
  Wageningen UR Livestock Research (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 27) - 199
  voederkwaliteit - maïs - voedergewassen - maïskuilvoer - zea mays - rassen (planten) - rassenlijsten - teeltsystemen - teelt - plantenvoeding - bemesting - rentabiliteit - melkveehouderij - akkerbouw - forage quality - maize - fodder crops - maize silage - zea mays - varieties - descriptive list of varieties - cropping systems - cultivation - plant nutrition - fertilizer application - profitability - dairy farming - arable farming
  Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Dit handboek beschrijft de actuele stand van zaken over teelt, oogst, voeding en economie van snijmaïs.
  DairyBISS Baseline report
  Buizer, N.N. ; Berhanu, Tinsae ; Murutse, Girmay ; Vugt, S.M. van - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Centre for Development Innovation
  dairy farms - firms - businesses - profitability - extension - training - private sector - development - ethiopia - melkveebedrijven - firma's - bedrijven - rentabiliteit - voorlichting - opleiding - particuliere sector - ontwikkeling - ethiopië
  This baseline report of the Dairy Business Information Service and Support (DairyBISS) project presents the findings of a baseline survey among 103 commercial farms and 31 firms and advisors working in the dairy value chain. Additional results from the survey among commercial dairy farms are described in an additional report. The findings validate the main strategies of the project. Farms and firms are interested in joining a dairy business platform that includes members from the entire value chain. While currently there is gap between the demand and supply of good quality business information and advisory services, there is a willingness to pay for advisory services. Among advisors there is a need for training on technical topics along the dairy value chain and there is an interest in forming an advisor network to share experiences.
  PermVeg: a generic tool to design and assess crop rotations for permanent vegetable production systems; User manual
  Wassink, B. ; Berg, W. van den; Putter, H. de; Hengsdijk, H. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR (vegIMPACT report 9) - 10
  rotatie - groenteteelt - computersimulatie - simulatiemodellen - handbediening - vietnam - indonesië - rentabiliteit - arbeidskosten - pesticiden - handleidingen - rotation - vegetable growing - computer simulation - simulation models - manual operation - indonesia - profitability - labour costs - pesticides - guide books
  This manual describes a generic tool to design and assess alternative vegetable rotations. The model combines vegetable crops to generate all possible crop rotations for a given period, based on a number of explicit criteria (objectives and restrictions) controlled by the user. The criteria eliminate in early stages those crop rotations that are undesirable. The criteria relate among others to the most important socio-economic and environmental factors in vegetable production, i.e. profitability, labor requirements and costs of pesticide use.
  Sixty-five data sets of profit, labour input, fertilizer and pesticide use in seventeen vegetable crops of the Arusha region, Tanzania
  Everaarts, A.P. ; Putter, H. de - \ 2015
  Lelystad : PPO AGV (PPO/PRI report 652) - 77
  groenteteelt - rentabiliteit - input van landbouwbedrijf - kosten - arbeid (werk) - inkomen - tanzania - investering - penen - voederkool - koolsoorten - tomaten - aardappelen - bemesting - gewasbescherming - vegetable growing - profitability - farm inputs - costs - labour - income - investment - carrots - kale - cabbages - tomatoes - potatoes - fertilizer application - plant protection
  This report contains the 65 individual crop data sets to the related report A.P. Everaarts, H. de Putter and A.P. Maerere, 2015. Profitability, labour input, fertilizer application and crop protection in vegetable production in the Arusha region, Tanzania.PPO Report 653.
  Profitability, labour input, fertilizer application and crop protection in vegetable production in the Arusha region, Tanzania
  Everaarts, A.P. ; Putter, H. de; Maerere, A.P. - \ 2015
  Lelystad : PPO AGV (PPO/PRI report 653) - 37
  groenteteelt - rentabiliteit - input van landbouwbedrijf - kosten - arbeid (werk) - inkomen - tanzania - investering - penen - voederkool - koolsoorten - tomaten - aardappelen - bemesting - gewasbescherming - vegetable growing - profitability - farm inputs - costs - labour - income - investment - carrots - kale - cabbages - tomatoes - potatoes - fertilizer application - plant protection
  An analysis was made of the inputs, costs and profit of vegetable production in three areas in the Arusha region of Tanzania. The major aim of the study was to establish whether vegetable producers would have the means to invest in modern production methods, such as hybrid seeds and drip irrigation, to improve and intensify their production.
  'Zonnestroom rendabeler dan pootgoed'
  Tholhuijsen, L. ; Spruijt, J. - \ 2015
  Boerderij 100 (2015)29. - ISSN 0006-5617 - p. 48 - 48.
  zonne-energie - zonnecollectoren - rentabiliteit - rendement - particuliere investering - opbrengst - akkerbouw - landgebruik - solar energy - solar collectors - profitability - returns - private investment - outturn - arable farming - land use
  Energie opwekken met zonnepanelen is interessant op incourante percelen, zegt PPO-onderzoeker Joanneke Spruijt. De noodzakelijke investering is groot.
  Wat levert een Zonneweide per ha op?
  Spruijt, J. - \ 2015
  Wageningen : ACRRES - Wageningen UR - 15
  zonne-energie - zonnecollectoren - energie - rentabiliteit - prestatieniveau - vergelijkingen - akkerbouw - kosten-batenanalyse - solar energy - solar collectors - energy - profitability - performance - comparisons - arable farming - cost benefit analysis
  Agrarische ondernemers vragen zich wel eens af hoeveel zonnestroom er op een zonnepark opgewekt kan worden en of het aantrekkelijk is om minder productieve percelen uit productie te nemen en er stroom op te gaan produceren. Op de Zonneweide van ACRRES - Wageningen UR in Lelystad worden stroomproductie en rentabiliteit van verschillende typen PV panelen en vrije veldopstellingen vergeleken. Op basis van de onderzoekservaringen in de afgelopen jaren wordt in dit rapport beschreven wat de opbrengst van een zonneweide per ha kan zijn, hoe het saldo zich verhoudt tot dat van akkerbouwgewassen en of aanleg van een zonnepark op landbouwgrond rendabel kan zijn.
  Meer ethanol uit suikerbieten halen
  Visser, C.L.M. de - \ 2015
  Boerderij 100 (2015)25. - ISSN 0006-5617 - p. 70 - 70.
  akkerbouw - suikerbieten - ethanol - duurzaamheid (sustainability) - rentabiliteit - chemie op basis van biologische grondstoffen - arable farming - sugarbeet - sustainability - profitability - biobased chemistry
  Wageningen UR en adviesbureau DSD testen in proeffabriek Chembeet in Lelystad hoe meer ethanol uit suikerbieten is te halen. Het doel van het onderzoek is na te gaan of uit suikerbieten op een rendabele manier grondstoffen kunnen worden gehaald voor de chemische industrie.
  Stadslandbouw in kantoorpanden: Optie of utopie?
  Spruijt, J. ; Vermeulen, T. ; Jansma, J.E. ; Haan, J.J. de; Sukkel, W. - \ 2015
  Lelystad : PPO AGV
  stadslandbouw - kantoren - rentabiliteit - bedrijfsvergelijking in de landbouw - teeltsystemen - teelt in meer lagen - containerplanten - eetbare paddestoelen - groene daken - insecten als voedsel - urban agriculture - offices - profitability - farm comparisons - cropping systems - multistorey cropping - container grown plants - edible fungi - green roofs - insects as food
  Er zijn in Nederland nog nauwelijks concrete voorbeelden van stadslandbouw in kantoorgebouwen en het zal moeilijk zijn om rendabele business cases te creëren. Agrarische productie in leegstaande gebouwen is hier namelijk veel duurder dan conventionele productie in de open grond of in de kas. Stadslandbouw is daarom geen structurele oplossing voor de huidige grootschalige kantorenleegstand.
  Agrarisch natuurbeheer verdraagt zich niet met marktgerichte bedrijfsvoering
  Berendse, F. - \ 2014
  Vork 1 (2014)1. - ISSN 2352-2925 - p. 68 - 73.
  agrarisch natuurbeheer - biodiversiteit - graslandbeheer - akkerbouw - agrarische bedrijfsvoering - grondwaterstand - bemesting - fungiciden - pesticiden - rentabiliteit - landbouwbedrijven - weidevogels - agri-environment schemes - biodiversity - grassland management - arable farming - farm management - groundwater level - fertilizer application - fungicides - pesticides - profitability - farms - grassland birds
  De sleutelvariabelen voor biodiversiteit in weidegebieden zijn een hoge grondwaterstand en een laag bemestingsniveau. In de akkerbouw is het gebruik van insecticiden en fungiciden bepalend voor biodiversiteit. Diezelfde sleutelvariabelen, maar dan omgekeerd zijn bepalend voor de rentabiliteit van het boerenbedrijf. Volgens Frank Berendse, hoogleraar Natuurbeheer in Wageningen, past agrarisch natuurbeheer daarom slecht in een marktgerichte bedrijfsvoering.
  Actuele ontwikkeling land- en tuinbouw in 2014 : samenvatting
  Meulen, H.A.B. van der; Everdingen, W.H. van; Smit, A.B. ; Silvis, H.J. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI report 2014-040) - ISBN 9789086156924 - 39
  landbouw - tuinbouw - bedrijfsresultaten in de landbouw - landbouwsituatie - inkomsten uit het landbouwbedrijf - marktprijzen - agrarische economie - rentabiliteit - agrarische structuur - agriculture - horticulture - farm results - agricultural situation - farm income - market prices - agricultural economics - profitability - agricultural structure
  In dit rapport wordt een beeld gegeven van de actuele economische ontwikkelingen in de land- en tuinbouw in Nederland. Voor de land- en tuinbouwbedrijven is het gemiddelde inkomen in 2014 geraamd op 35.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dat is een daling van 8.000 euro ten opzichte van 2013 die vooral veroorzaakt wordt door een prijsdaling van de producten. Opvallend zijn dit jaar de grote inkomensverschillen tussen de sectoren en tussen bedrijven binnen een sector. De sterkste inkomensstijging in 2014 komt voor rekening van de leghennenhouders na het forse verlies in 2013. De lagere voerkosten zorgen voor de vleeskuikenbedrijven voor een sterke inkomensverbetering. Varkensbedrijven, fruittelers en akkerbouwers incasseren een forse inkomensdaling. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is in 2014 met 2,9% teruggelopen ten opzichte van 2013 tot ruim 65.500 bedrijven. Deze afname is nagenoeg gelijk aan de gemiddelde afname per jaar vanaf 2000. Vooral bij varkens- en glastuinbouwbedrijven was de afname in 2014 opnieuw groot, respectievelijk 6% en 8%.
  Breeding strategies to make sheep farms resilient to uncertainty
  Rose, I.J. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Johan van Arendonk, co-promotor(en): Herman Mulder; J. Werf. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570900 - 188
  schapen - schapenhouderij - dierveredeling - veredelingsprogramma's - economische haalbaarheid - rentabiliteit - veerkracht - weiden - schapenvoeding - western australia - sheep - sheep farming - animal breeding - breeding programmes - economic viability - profitability - elasticity - pastures - sheep feeding - western australia

  The sheep industry in Western Australian has had many challenges over the last 20 years which have caused sheep numbers to decline. This decline is because sheep farms are not resilient to uncertain pasture growth and commodity prices. One way to improve resilience and profitability of farming systems is through breeding of sheep. Therefore, this thesis had two aims; 1. Quantify the potential to select and breed sheep that are more resilient and 2. Quantify how sheep breeding can make farming systems more resilient. To determine if sheep can be bred to be resilient to varying pasture growth I investigated if live weight change is a heritable trait. I investigated live weight change in adult Merino ewes managed in a Mediterranean climate in Katanning in Western Australia. Live weight change traits were during mating and lactation. The heritability of live weight change was low to moderate. Therefore that live weight change could be a potential indicator trait for resilience to uncertain pasture growth. To include live weight change in a breeding goal, correlations with other traits are needed. I calculated the genetic correlations between live weight change during mating, pregnancy and lactation, and reproduction traits. Most genetic correlations were not significant, but genetically gaining live weight during mating in two-year old ewes and during pregnancy for three-year-old ewes improved reproduction. Therefore, optimised selection strategies can select for live weight change and reproduction simultaneously. To investigate optimal breeding programs to make sheep farms resilient to uncertain pasture growth and prices, I modelled a sheep farm in a Mediterranean environment. The economic value of seven traits in the breeding objective were estimated. Including variation in pasture growth and commodity prices decreased average profit and increased the economic value of all breeding goal traits compared to the average scenario. Economic values increased most for traits that had increases in profit with the smallest impact on energy requirements. I also compared optimal breeding programs for across 11 years for 10 regions in Western Australia with different levels of reliability of pasture growth. I identified two potential breeding goals, one for regions with low or high pasture growth reliability and one for regions with medium reliability of pasture growth. Regions with low or high reliability of pasture growth had similar breeding goals because the relationship between economic values and reliability of pasture growth were not linear for some traits. Therefore, farmers can customise breeding goals depending on the reliability of pasture growth on their farm.  Decision support modeling for milk valorization
  Banaszewska, A. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Jack van der Vorst, co-promotor(en): Frans Cruijssen. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739261 - 182
  operationeel onderzoek - modelleren - melk - beslissingsondersteunende systemen - beslissingsmodellen - rentabiliteit - zuivelindustrie - rauwe melk - melkbewerking - nederland - efficiëntie - operations research - modeling - milk - decision support systems - decision models - profitability - dairy industry - raw milk - milk processing - netherlands - efficiency

  The research presented in this thesis concerns decision problems in practice that require structured, precise, scientific studies to provide strong, reliable answers. An opportunity to contribute to both practice and science emerged in 2008 when two large, Dutch dairy companies merged, creating FrieslandCampina (FC), which was the fourth largest dairy company in the world at that time. In 2009, a new Milk Valorization & Allocation (MVA) department was created at the corporate level to optimally utilize raw milk (the main raw material) in all business units. The main goal of this research was the development and application of decision support models to help MVA attain its mission of “getting more out of milk.”

  The dairy processing industry is a specific and challenging research field. This is related to the fact that the raw milk is transformed into thousands of end products via highly interrelated production processes. These processes are affected by uncertainties related to supply, processing capacities, and demand. Attaining high profitability requires a central, integral planning process that facilitates the optimal allocation of raw milk to a large range of products. Optimal allocation of raw milk is achieved when it is successfully allocated to the most profitable end products and all important constraints are taken into account. This process is defined as milk valorization. Contribution to the improvement of milk valorization in the dairy industry was the main objective of this thesis. We approached the problem from a Logistics Management perspective. We focused on decisions supporting the optimal flow of raw materials to end products, from farmers to consumer markets. With the use of Operations Research techniques, we developed quantitative models and frameworks to improve the mid-term milk valorization process.

  As the first step towards the improvement of milk valorization we developed a mid-term Dairy Valorization Model (DVM). The model creates optimal plans for the allocation of milk, and the production of end products and byproducts. It captures the dynamics of dairy production and incorporates all relevant elements and constraints. The following elements were indicated as important and included in the DVM: recipes based on raw milk composition (dry matter, fat, and protein content); seasonality of raw milk composition and supply; a complete dairy product portfolio; by-product utilization; network of supply regions and production locations; by-product and raw milk transportation; and changes in sale prices. Including all relevant elements assures DVM comprehensiveness. This important aspect achieves truly integral valorization of milk. Furthermore, the developed DVM also fosters understanding of complex, underlying production processes. Moreover, by means of additional analysis we have also shown that the seasonality of raw milk components (dry matter, fat and protein) plays an important role in the valorization process. It considerably affects decisions regarding milk allocation to end products (up to 50% difference in production volumes of clustered end products) and company profit (up to 4% difference in monthly profit).

  Given the complexity of the dairy system, the development of a high class valorization model required a gradual approach. The developed DVM focuses on the valorization of milk-based end products (main milk products). The production of those products, however, results in large volumes of byproducts.In the second step of this research we investigated the effect of whey valorization (byproduct of cheese) on the valorization of main milk products, as well as the added value of integral valorization (simultaneous valorization of both main and byproducts). We developed a new Integral Dairy Valorization model (IDVM) to allow for an integral milk valorization. We also developed a three-step evaluation approach to compare results of stepwise valorization (in which whey valorization only follows after main milk products valorization) and integral valorization. The results show that the explicit valorization of whey flows leads to significant economic gains for FC. Profit obtained from post processing of whey byproducts amounts to circa 20% of the total profit. Furthermore, the effect of integrating both valorization processes is currently small (on average 0.0089% increase in monthly profit). There is, however, a potential in the integration of two processes. In case demand for, and sale prices of, whey-based products, sale prices of milk powders or processing capacity for whey increases, the gain from the integration can be considerably larger (up to 1200% stronger effect in comparison to the current situation). We have also shown that currently whey products are not profitable enough to drive the production of milk products that are the source of the whey by-product.

  In the next step we focused on the accuracy of solutions obtained with the DVM. Because the DVM is a deterministic model, uncertainties present in input are not incorporated, and as such the stability of valorization plans is affected. Stability of plans is often referred as to the ‘robustness’ of plans: the degree to which the optimal solution might change if realization of certain input parameters turn out to be different than the forecasted values. The robustness is important, because the valorization plans that are initially indicated as optimal can easily become sub-optimal or costly. Therefore, the overall goal of the third study was to develop a framework for robustness evaluation of valorization plans obtained with deterministic models. We developed a five-step framework comprised of the following: (1) definition of Key Performance Indicators (KPIs), (2) selection of relevant input parameters, (3) definition of scenarios, (4) evaluation of robustness, and (5) extraction of conclusions. The output from Step 4 of the framework is multidimensional, and thus to arrive at the final robustness degree, a number of decisions must be made a priori: acceptable KPIs limits (robustness bounds); evaluation time (month or year); evaluation depth (parameter or element); and the grouping approach of KPIs. The results show that depending on the selection of these aspects different conclusions regarding robustness of valorization plans are obtained, (average robustness degree varied from 48% to 92%), and thus the final conclusions regarding the robustness degree of plans is affected. The overall robustness degree of valorization plans (at FC) obtained with the DVM was 90% and was indicated by FC as sufficiently high to attain successful milk valorization. The calculated robustness degrees also identified the parameters with the greatest effect on robustness (composition and supply of milk).

  The effectiveness of valorization models is mainly linked to the optimality, feasibility and robustness of obtained plans. However, even if these three aspects are satisfied, the success of the valorization process is still very much dependent on the performance level of actors and units that are involved in the process. Given the fact that processing units (factories) are the most important units in the supply chain of a processing company, because they can easily affect the value of each ton of raw milk used in the production process, the last study investigated the performance of processing units. We developed two Data Envelopment Analysis models for performance measurement and improvement, and applied it to the case study of TNT Express. The models allowed us to identify: inefficient units (30%); parts of efficiency levels (of inefficient units) that result from either management practices (85%) or a favorable external environment (15%); potential reductions in consumed input resources that allow for the same output levels (17% less labor and subcontractors could be used); and role models that can be treated as master units in efficient use of certain inputs and thus should play leading roles in setting benchmarks.

  We concluded that in order to successfully valorize raw materials, companies should: develop their own valorization model, possess a comprehensible overview of the complete production system; and have access to necessary input data. Furthermore, there is a potential in integrating main product and by-product valorization processes. The added value, however, depends on the information on market and production capacities of by-products and related to them main products. To ensure that possible future integration of both valorizations processes occurs correctly, companies should investigate future market developments and the possibility of increasing production capacity. Moreover, we have also shown that robustness of solutions obtained with deterministic valorization models can be sufficiently high to obtain reliable plans. This means that it is not always necessary to implement complex modeling techniques (such as stochastic programming). To ensure accurate solutions, companies should also focus on improving forecast accuracies of parameters affecting the robustness. The robustness degree should also be regularly assessed with the developed framework. Finally, managers should also focus on performance levels of processing units. A DEA model should be developed to identify inefficient factories and provide new insights to improve performance.

  In order to properly valorize milk or other food resources to its maximum an integral point of view should be chosen. Operations Research techniques should be used because the complexity of many processing industries makes applying practical rules of thumb insufficient and often inadequate. The models and frameworks developed in this thesis provide new perspective on and new insights into the complex problem of milk valorizations. We have shown that analyses of results obtained with the developed methods can answer many managerial questions, and thus support the decision making process within a company. This improves overall raw material valorization, creates more value for companies, and leads to more sustainable dairy chains.

  Zonneweide resultaten t/m 2013
  Spruijt-Verkerke, J. - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV (Rapporten PPO AGV 589) - 29
  zonne-energie - opwekking van elektriciteit - zonnecollectoren - energie - rentabiliteit - prestatieniveau - fotovoltaïsche cellen - prestatie van apparatuur - solar energy - electricity generation - solar collectors - energy - profitability - performance - photovoltaic cells - equipment performance
  In de loop van 2011 is op de proeflocatie van ACRRES (onderdeel van Wageningen UR) in Lelystad de Zonneweide gerealiseerd. Op deze Zonneweide worden verschillende typen zonnepanelen en verschillende vrije veldopstellingen continu gemonitord en vergeleken op performance en rendabiliteit. Jaarlijks wordt een rapport met onderzoeksresultaten uitgebracht. In de vorige rapportage (Zonneweide Energierijk; Resultaten 2011-2012; PPO publicatie nr. 526) is naast een vergelijking van de performance van de verschillende systemen, nadrukkelijk ingegaan op de rentabiliteit van de geteste PV systemen. Het huidige rapport beschrijft de technische resultaten van de verschillende systemen gedurende de afgelopen jaren.
  Supporting the Aquaculture industry in Egypt: Identification mission 30 March - 1 April 2014
  Rothuis, A.J. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C062/14) - 11
  aquacultuur - viskwekerijen - tilapia - rentabiliteit - egypte - aquaculture - fish farms - profitability - egypt
  Egyptian fish farming has witnessed a spectacular development resulting in an industry that is number 7 worldwide and number two in tilapia production. As such the industry is an important contributor to Egypt’s economy as well as a major provider of cheap fish protein. However, there are a number of developments that potentially could result in a stagnation or even collapse of the industry. Some important issues are: • Low fish prices and increasing fish production costs resulting in eroding profitability of farms and thus no investment in technology development and innovation. • Lack of processing and freezing capacity which results in an inability to access new export markets • Low priority of government, lack of legislation and harmonisation of legislation, no operational extension service, weak professional organisations and weak linkage between research and industry • Rather traditional farming technology (tilapia) including use of low quality feeds and wild fry (marine aquaculture). The IMARES/Wageningen UR study1 illustrated that within the currently available land and water resources, Egypt can potentially increase its total tilapia production from 700,000 tonnes to 1,400,000 tonnes, resulting in an increase in the economic value of the sector to over 1% of the current GDP. In order to realize this potential, the first requirement is to increase the current farm profitability. When this is realized, capital will become available that allow farmers to invest into new production technologies, market innovations and new organisational structures, that will than result in more fish and new markets. Among the issues at stake are improvements in fish feed and on-farm feed management, breeding and genetics and export of fish to new international markets (Middle East and Europe).
  Designing and testing permanent vegetable production systems for the Red River Delta, Vietnam
  Pham Thi Thu Huong, Huong - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Paul Struik, co-promotor(en): Arij Everaarts; Jacques Neeteson. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461738936 - 170
  groenteteelt - groenten - teeltsystemen - gewasbescherming - chemische bestrijding - rentabiliteit - arbeidsvereisten - vietnam - vegetable growing - vegetables - cropping systems - plant protection - chemical control - profitability - labour requirements - vietnam
  Inzicht in rendement van de multifunctionele landbouw: kengetallen in beeld
  Meulen, H.A.B. van der; Ham, A. van den; Venema, G.S. ; Alebeek, F.A.N. van; Vijn, M.P. ; Wolf, P.L. de - \ 2014
  Lelystad : PPO - AGV samen met LEI Wageningen UR (Rapporten PPO - AGV 595) - 64
  multifunctionele landbouw - boerderijtoerisme - zorgboerderijen - dagopvang voor kinderen - rendement - economische evaluatie - rentabiliteit - agrarische economie - agrarische bedrijfsvoering - multifunctional agriculture - farm tourism - social care farms - child day care - returns - economic evaluation - profitability - agricultural economics - farm management
  Inzicht in het rendement van (deel)sectoren in de multifunctionele landbouw vraagt dat ondernemers in voldoende mate hun cijfers beschikbaar stellen. Zij zijn daartoe alleen te motiveren als ze er zelf iets aan hebben om hun bedrijfsvoering en hun bedrijfsresultaten te kunnen verbeteren. Het beschikbaar hebben van de juiste informatiesets kengetallen, toegesneden op iedere (deel)sector, is één van de aanknopingspunten. Daarnaast is de mogelijkheid om de resultaten van het eigen bedrijf anoniem te vergelijken met die van het gemiddelde van een groep van 10-15, qua structuur, vergelijkbare bedrijven een belangrijk aanknopingspunt. Essentieel voor een goed inzicht is dat de cijfers van de tak multifunctionele landbouw in de bedrijfsadministratie afzonderlijk worden verzameld van de cijfers van de agrarische hoofdtak.
  Improving the shallot and hot pepper cultivation system in the coastal plain of Northern Java
  Putter, H. de; Witono, A. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR (vegIMPACT report 1) - 18
  sjalotten - peper - teelt - groenteteelt - indonesië - handel - boerenmarkten - marketing - rentabiliteit - inkomen - jaarrondproductie - aanbod - shallots - pepper - cultivation - vegetable growing - indonesia - trade - farmers' markets - profitability - income - all-year-round production - supply
  This report aims to improve cultivation and to enhance farmers' income in the Brebes region of Northern Java. First, a brief description of vegetable cultivation in the Brebes region is given. Also profits of vegetable cultivation are discussed and bottlenecks in the current cultivation system. In shallot and hot pepper cultivation a main constraint is the alternating change in land use. With rice cultivation the land is levelled and flooded and with vegetable cultivation raised beds are made. As a result problems are present with soil fertility, hence high fertilizer rates are applied and poor crop growth is present. Another constraint is the small field size per farm, where only at a few days a year harvest takes place. As a result individual farmers are not able to supply year round large quantities and therefore are unable to make arrangements with traders. In case farmers can organize themselves as a group they can produce year round a good quantity making it interesting for traders to make arrangements with this farmers’ group. Based on the conclusions it is proposed to start up activities to address the following topics: - Permanent vegetable crop cultivation system. - Year round supply of product and direct linking to a market.
  Kennisdocument ‘Rendabel particulier bosbeheer’
  Dooij, P.G.R.P. de; Voskuilen, M.J. ; Hoekstra, R. ; Schilders, H. ; Jansen, Patrick ; Kortstee, Harry ; Goes van de-Petter, W. ; Kragt, G. ; Brievers, H. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR - 12
  bosbeheer - rentabiliteit - economische analyse - forest administration - profitability - economic analysis
  Nederland telt ongeveer 1400 particuliere boseigenaren. Belangrijkste doelstelling is vaak het in stand houden van het eigendom (vaak in de vorm van een landgoed) en het over te dragen aan de volgende generatie. De houtproductie is een van de pijlers waarop deze continuïteit rust. Een andere economische drager is de beheersubsidie (SNL) vanuit de overheid. Aangezien deze steeds meer onder druk komt te staan, zijn eigenaren op zoek naar nieuwe manieren om inkomsten te verwerven uit hun bosgebieden. De uitdaging voor de boseigenaar of beheerder is om de bedrijfsvoering door een (meer) ondernemingsgerichte bril te bekijken.
  Perspectief inlandse teelt eiwithoudende gewassen voor de mengvoederindustrie
  Mheen, H.J.C.J. van der; Timmer, R.D. - \ 2013
  Kennisakker.nl 2013 (2013)11 dec.
  akkerbouw - glycine soja - glycine (fabaceae) - eiwitleverende planten - peulvruchten - opbrengst - rentabiliteit - optimalisatie - prijsvorming - erwten - vicia faba - arable farming - protein plants - grain legumes - outturn - profitability - optimization - price formation - peas
  In 2011 en 2012 is door PPO, in opdracht van het Productschap Akkerbouw, een 2-jarig onderzoek uitgevoerd waarbij de teelttechnische aspecten en de gewasproductie van een zevental eiwithoudende gewassen in twee Nederlandse teeltgebieden (Zuidoostelijk- en Noordoostelijk zandgebied) werden onderzocht.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.