Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 21

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Handleiding Certificeerbare Eenheid Herpeten : nadere invulling benodigde kennis en vaardigheden : november 2015
  Bras, R.J. ; Kuperus, S. ; Rossem, R. van; Ruis, M.A.W. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 895) - 50
  dierenwelzijn - reptielen - amphibia - gezelschapsdieren - diergezondheid - huisvesting, dieren - diervoeding - diergedrag - animal welfare - reptiles - amphibia - pets - animal health - animal housing - animal nutrition - animal behaviour
  Zeker de laatste jaren is er veel veranderd in de manier waarop we dieren willen houden, simpelweg door de toename van kennis. Ook het welzijn van dieren is hierbij een steeds grotere rol gaan innemen. Om te bepalen wat welzijn inhoudt en welke kennis nodig is bij het houden van dieren is de wetgeving aangepast. Er worden nu een aantal eisen gesteld, samengevat in de zogenoemde vakbekwaamheid. Deze vakbekwaamheid moet gaan waarborgen dat enkel opgeleide mensen dieren kunnen, en mogen verhandelen. Zowel de kennisoverdracht als het vertrouwen in dierenspeciaalzaken en andere verkooppunten zal hiermee toenemen. In het traject naar vakbekwaamheid is een document als deze onmisbaar, het geeft de garantie dat ‘vakbekwaamheid’ inhoud heeft en overal hetzelfde betekent.
  Roadmap naar een positieflijst voor vogels en voor reptielen
  Bokma-Bakker, M.H. ; Neijenhuis, F. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 851) - 53
  dierenwelzijn - gezelschapsdieren - huisvesting, dieren - diergedrag - reptielen - vogels - wetgeving - regelingen - animal welfare - pets - animal housing - animal behaviour - reptiles - birds - legislation - regulations
  Commissioned by the Ministry of Economic Affairs a study is conducted on drawing up a roadmap for drafting ‘positive lists’ for birds and reptiles which are Andibel-proof and can count on support in the field. Through interviews insights are gathered into the views of a selection of stakeholders from the birds and reptiles sector on positive lists in general, on the (assessment) system which one stands for, on possibilities for the clustering of species and other points of interest related to positive lists. Based on the findings, the research team distilled a roadmap which could serve as a starting point for further elaboration of positive lists for birds and reptiles with all relevant stakeholders.
  Gunstige referentiewaarden voor populatieomvang en verspreidingsgebied van soorten van bijlage II, IV en V van de Habitatrichtlijn
  Ottburg, F.G.W.A. ; Swaay, C.A.M. van - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen UR (WOt-rapport 124)
  amphibia - lepidoptera - vissen - zoogdieren - ongewervelde dieren - mossen - korstmossen - reptielen - populatiebiologie - habitatrichtlijn - amphibia - lepidoptera - fishes - mammals - invertebrates - mosses - lichens - reptiles - population biology - habitats directive
  This report presents the Favourable Reference Values for population size and range for the species listed in Annexes II, IV and V of the EU Habitats Directive. These reference values are used to assess the conservation status of species as required by Article 17 of the Habitats Directive. They were determined according to a protocol (checklist) and based on scientific information. Where the required scientific information was not readily available, expert judgement was used to fill the gaps. When determining the reference values, experts on each of the species groups were enlisted from the various voluntary conservation organisations, IMARES Wageningen UR (Texel and IJmuiden) and Alterra Wageningen UR. In addition, two extra questions were answered on how these reference values can be maintained or achieved, and the potential influence of climate warming.
  Vitamine D en calcium/fosfaat behoefte bij enkele soorten hagedissen
  Hendriks, Wouter - \ 2012
  lizards - pets - domestic animals - animal welfare - animal nutrition - animal health - reptiles - vitamin d - phosphate - calcium
  A body temperature model for lizards as estimated from the thermal environment
  Fei, T. ; Skidmore, A.K. ; Venus, V. ; Wang, T. ; Schlerf, M. ; Toxopeus, A.G. ; Overjijk, S. van; Bian, B.M. ; Liu, Y. - \ 2012
  Journal of Thermal Biology 37 (2012)1. - ISSN 0306-4565 - p. 56 - 64.
  galapagos marine iguana - blue-tongued lizard - thermoregulatory behavior - physiological control - mechanistic ecology - activity patterns - heat-exchange - reptiles - selection - prediction
  A physically based model was built to predict the transient body temperature of lizards in a thermally heterogeneous environment. Six heat transfer terms were taken into account in this model: solar radiation, convective heat flow, longwave radiation, conductive heat flow, metabolic heat gain and respiratory energy loss. In order to enhance the model predictive power, a Monte Carlo simulation was employed to calibrate the bio-physical parameters of the target animal. Animal experiments were conducted to evaluate the calibrated body temperature model in a terrarium under a controlled thermal environment. To avoid disturbances of the animal, thermal infrared imagers were used to measure the land surface temperature and the body temperature. The results showed that the prediction accuracy of lizard’s transient temperature was substantially increased by the use of Monte Carlo techniques (RMSE=0.59 °C) compared to standard model parameterization (RMSE=1.35 °C). Because the model calibration technique presented here is based on physical principles, it should be also useful in more complex, field situations.
  Eemuiterwaarden Bruggematen en Wolkenberg : inventarisatie van het voorkomen van amfibieën en de ringslang in het kader van inrichtingsmaatregelen
  Ottburg, F.G.W.A. ; Jonkers, D.A. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2159) - 36
  uiterwaarden - reptielen - amphibia - habitatverbindingszones - habitats - natuurbeheer - inventarisaties - eemland - utrecht - river forelands - reptiles - amphibia - habitat corridors - habitats - nature management - inventories - eemland - utrecht
  Natuurmonumenten heeft in het beheergebied Eemland het plan om inrichtingsmaatregelen uit te voeren in de uiterwaarden Bruggematen en Wolkenberg. Alterra en ecologisch adviesbureau Greendesk is gevraagd om specifiek een inventarisatie uit te voeren naar het voorkomen van amfibieën en ringslang in beide uiterwaarden. Hierin komen weinig soorten amfibieën voor en de aantallen daarvan zijn laag. Bijzonder is de aanwezigheid van rugstreeppadlarven in Wolkenberg. Tijdens het onderzoek zijn geen ringslangen vastgesteld. De dichtstbijzijnde bekende populaties komen voor in de omgeving van de Stichtse Brug en De Birkt. Aanbevolen wordt om het tussenliggende gebied in kaart te brengen. Waar bevindt zich geschikt habitat voor de ringslang? In een vervolg hierop kan worden overwogen waar en hoeveel stapstenen er nodig zijn om beide populaties te verbinden. Naast de formele opdracht zijn ook andere faunagroepen meegenomen tijdens de inventarisaties. Dit rapport sluit af met het hoofdstuk ‘Aanbevelingen voor beheer en inrichting’.
  Friese laagveenadders in opmars
  Janssen, I. ; Meij, T. van der - \ 2010
  Nature Today 2010 (2010)08-07.
  reptielen - herpetologie - viperidae - inventarisaties - nederland - veldwerk - reptiles - herpetology - viperidae - inventories - netherlands - field work
  De adderpopulatie in het Friese laagveen groeit. Dat blijkt uit recent gepubliceerde resultaten van het Meetnet Reptielen over het jaar 2009. Onze drie inheemse slangensoorten (gladde slang, ringslang en adder) werden op de 357 geïnventariseerde trajecten van het RAVON Meetnet Reptielen minder vaak waargenomen dan in voorgaande jaren. Dit geldt niet voor onze laagveenadders in Friesland.
  Reptielen in de heide : verslag veldwerkplaats Droog zandlandschap Hoge Veluwe, 23 juni 2009
  Stumpel, T. ; Vogels, J. ; Delft, J. ; Leidekker, J. - \ 2009
  [S.l. : S.n. - 6
  reptielen - heidegebieden - zandgronden - habitats - natuurbescherming - plaggen steken - nationale landschappen - veluwe - reptiles - heathlands - sandy soils - habitats - nature conservation - sod cutting - national landscapes - veluwe
  Reptielen staan in Nederland onder druk. Een belangrijk habitat wordt gevormd door heide. Slangen en hagedissen stellen echter specifieke eisen aan hun leefgebied. Voor zes van de zeven hagedissen soorten die in Nederland voorkomen, is heide een belangrijk of het belangrijkste habitat. Wat maakt een heideveld wel geschikt als habitat? “ We maaien, branden, plaggen, zorgen voor paarse heide. Dat kan bij ons, doordat we zo’n grote oppervlakte hebben. Wel gaan we nu naar wat kleinschaliger beheer. Maar bovenal voeren we een consistent beheer, niet afhankelijk van waar toevallig subsidie voor is. Ik denk dat we het daarom zo goed doen wat reptielen betreft.” aldus Leidekker, hoofdbeheerder bij de Hoge Veluwe
  Belang van variatie en schaal van de vegetatiestructuur voor de diversiteit van vogels en reptielen en de consequenties daarvan voor inrichting en beheer
  Brink, N.W. van den; Stumpel, A.H.P. ; Jansman, H.A.H. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1562) - 57
  vegetatie - soortendiversiteit - vogels - reptielen - natuurbescherming - biodiversiteit - habitats - heidegebieden - uiterwaarden - vegetation - species diversity - birds - reptiles - nature conservation - biodiversity - habitats - heathlands - river forelands
  Natuurbeheersmaatregelen om risico's van verontreinigingen in water, bodem en lucht te verminderen kunnen neveneffecten hebben op de fauna. Eerder is vastgesteld dat het goed mogelijk is om rekening te houden met habitateisen van dieren. In dit rapport wordt de schaal van uitvoering in het natuurbeheer centraal gesteld en onderzocht hoe deze via beïnvloeding van de structuur van de vegetatie en van landschapselementen bepalend kan zijn voor de soortdiversiteit in een gebied. Als vertegenwoordigers van de gewervelde dieren zijn vogels en reptielen uitgekozen om te onderzoeken hoe de vegetatiestructuur een rol speelt bij het bepalen van de diversiteit aan soorten in een bepaald terrein. Uiterwaarden en heidegebieden zijn daarvoor als studiegebieden gebruikt
  De Natuurkalender handleiding
  Bron, W.A. ; Vliet, A.J.H. van - \ 2007
  2007 : De Natuurkalender - 92
  fenologie - handleidingen - planten - dieren - vogels - lepidoptera - amphibia - reptielen - zoogdieren - tuinbouw - landbouw - ecologie - phenology - guide books - plants - animals - birds - reptiles - mammals - horticulture - agriculture - ecology
  Deze handleiding geeft een overzicht van soorten en verschijnselen die in aanmerking komen voor observatie. Tevens bevat het een zestal regels, waaraan meldingen moeten voldoen. Voor soorten en fenofasen die niet in de natuurkalender zijn opgenomen, wordt dringend verzocht deze niet door te geven. Dit om vervuiling van het aanbod te voorkomen
  De soort in zijn element : evaluatie van een vijftal soortbeschermingsplannen: Steenuil, Vroedmeesterpad en Geelbuikvuurpad, Grote vuurvlinder, Grauwe kiekendief en Moerasvogels
  Bankert, D. ; Joop, P. ; Wiersinga, W.A. - \ 2006
  Ede : Directie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Rapport DK nr. 2007/061) - 102
  fauna - reptielen - vogels - soorten - habitats - natuurbescherming - natuurbeleid - fauna - reptiles - birds - species - habitats - nature conservation - nature conservation policy
  Specifieke soortgerichte aandacht heeft de laatste jaren veelvuldig tot discussie geleid, met name doordat bouwplannen werden gefrustreerd door het voorkomen van zeer zeldzame soorten. Denk aan de aanleg van de A73 en de aanwezigheid van de Zeggekorfslak, de bouw van een pannenkoekhuis in Terherne op het terrein van de Noordse woelmuis, of de aanleg van een bedrijventerrein in Heerlen op het leefgebied van de Hamster. Echter, deze soortgerichte passieve bescherming zoals hierboven beschreven is noodzakelijk om soorten en hun leefgebied te beschermen. Aanvullend is actief beleid nodig; hiervoor is de uitvoering van soortbeschermingsplannen, waarin de nadruk ligt op actief maatregelen treffen om soorten te beschermen. Dit rapport evalueert een vijftal van deze beschermingsplannen.
  Veldgids amfibieën en reptielen
  Stumpel, T. ; Strijbosch, H. - \ 2006
  Utrecht : KNNV (Veldgids nr. 20) - ISBN 9789050111683 - 320
  amphibia - reptielen - herpetologie - determinatietabellen - identificatie - zoögeografie - foto's - europa - amphibia - reptiles - herpetology - keys - identification - zoogeography - photographs - europe
  Heidebeheer moet anders voor reptielen
  Stumpel, T. - \ 2005
  De Levende Natuur 106 (2005)5. - ISSN 0024-1520 - p. 229 - 231.
  reptielen - habitats - heidegebieden - herstel - bedreigde soorten - reptiles - habitats - heathlands - rehabilitation - endangered species
  Reptielen zijn in Nederland voor hun voortbestaan grotendeels afhankelijk van heide. Ze zijn bedreigd en hun leefgebied staat voortdurend onder druk. Voor de reptielen betekent dit: een ander heidebeheer. Deze bijdrage geeft aan welke overwegingen daarbij aan de orde zijn
  Adders onder het gras; beschikbaarheid en bruikbaarheid van ecologische en genetische kennis over amfibieën en reptielen en de knelpunten voor beleid en beheer
  Blitterswijk, H. van; Stumpel, A.H.P. ; Arens, P.F.P. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1149) - 76
  amphibia - reptielen - wildbeheer - natuurbescherming - beleid - bescherming - nederland - ecologie - genetica - amphibia - reptiles - wildlife management - nature conservation - policy - protection - netherlands - ecology - genetics
  Dit rapport beschrijft welke kennis over de ecologie en genetica van de Kamsalamander, Boomkikker, Hazelworm en Zandhagedis beschikbaar is en waar hiaten in die kennis zitten. Het rapport benadrukt de informatie die nodig is voor een juist habitatbeheer en geeft aan of die informatie bekend is bij terreinbeheerders en in welke mate de kennis wordt gebruikt om beheer van die terreinen te richten op ter plaatse voorkomende amfibieën en reptielen. Het rapport doet aanbevelingen om beheer, beleid en onderzoek beter op elkaar af te stemmen.
  Reptiles and amphibians as targets for nature management
  Stumpel, A.H.P. - \ 2004
  Wageningen University. Promotor(en): Herbert Prins, co-promotor(en): Sip van Wieren. - Wageningen : Alterra - ISBN 9789032703394 - 211
  reptielen - amphibia - natuurbescherming - bescherming - distributie - habitats - ecologie - nederland - reptiles - amphibia - nature conservation - protection - distribution - habitats - ecology - netherlands
  This thesis deals with the nature conservation of reptiles and amphibians in theNetherlands, the present practices and what should be done to improve them. Most of the species of the herpetofauna, as these groups together are known, are in a state of continuing decline. Obviously something is wrong; apart from the role played in this decline by loss of habitat, measures in the field are not effective for the sustainable survival of these species. This thesis has been written to rectify this; based on current knowledge of the ecology of these protected animals and on own experiences with nature management, it is meant to provide a guide and practical tool when carrying out the appropriate measures in the field. EN-US'>The introduction describes work that has been done internationally, especially at European level, to protect the herpetofauna. Further, how this has influenced policy plans and legislation in theNetherlands. It also points out the shortcomings, both in the approach of the policymakers, as well as in the current training of nature managers, and how these are reflected by the measures taken in the field. This information provides a background for chapter 7, the last chapter of this thesis, where the practice of management is discussed. EN-US'>The remaining chapters include five articles on ecological research; they also show how much time is needed to improve our knowledge on the ecology of these animals. Also, not understanding it can unwittingly create marginal conditions for a species, as was the case for the Slow-worm and Sand Lizard with the forest management on the Utrechtse Heuvelrug in the 1980s; this is described in the first two articles.That long-term surveys of population dynamics are more than necessary, is shown by the great fluctuations in the presence and activity of the European tree frog over the six years it was studied in the southwest of the Netherlands. Methodology is also discussed in this third article, and a practical formula given for estimating population size.Pond characteristics form the subject of the next article, wherein statistical analysis illustrates how they can indicate the possible presence and therefore the suitability of a pond for amphibians. Practical indications are given, useful when constructing new ponds as part of the Pond Action Plans.The last article has implications for the reintroduction of species into new or former habitats. That there is phenotypic variation within species of amphibians occurring within 200 kilometres of each other, shows that, to avoid failure, this should be taken into account in the selection both of the source population and the location of the habitat into which the animals are to be introduced.All these aspects are brought together in the final chapter where the practice of the conservation of both groups is discussed in turn. The habitats are the point of departure, and it is shown how conservation measures with plants or landscapes in mind can bring about deterioration or loss of habitat for a particular species of reptile or amphibian. The integration of management goals should be the approach for as far as is possible, but legal obligations may force us to take species specific measures into account for herpetofauna. Heathlands are of utmost importance for reptiles and the most relevant features of the management for this type of habitat are highlighted. For their part, amphibians find their major aquatic habitat in ponds. Details are given of the management for various amphibian species, both in ponds, and as far as we know it, in their habitat on land.The extensive literature on these subjects, found at the end of Chapters 1 and 7, as well as that of the articles, provides opportunity for going further into depth.The recommendations from Chapter 7, dealing with the structure of the vegetation to a considerable extent, should improve the situation of the herpetofauna in theNetherlands
  Manual for compilers; identifying important herpetofaunal areas in Europe; Phase 1: species accounts
  Stumpel, A.H.P. ; Corbett, K.F. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 821) - 50
  reptielen - amphibia - bedreigde soorten - herpetologie - wildbescherming - cartografie - habitats - europa - reptiles - amphibia - endangered species - herpetology - wildlife conservation - mapping - habitats - europe
  The project `Important Herpetofaunal Areas in Europe` (IHA) aims at mapping the areas and sites where threatened reptiles and amphibians (herpetofauna) are living and where rich assemblages of species occur. Phase 1 deals with the most threatened herpetofauna according to a list of target species: 43 reptiles and 16 amphibians. Phase 2 (still underway) covers all European countries of which the nationally important areas will be mapped. A network of co-workers all over Europe has been established. They provide their information by means of a questionnaire, which is a computer programme that can be downloaded from the internet (www.iha.alterra.nl). This manual is meant to provide help when going through the various menus of this questionnaire.
  Wat kan de pluimveehouderij leren van de productie van krokodillen?
  Meijerhof, R. - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)3. - ISSN 0924-9087 - p. 9 - 11.
  reptielen - krokodillen - huid producerende dieren - vleesproductie - veredelingsmethoden - uitbroeden - broedsheid - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - zuid-afrika - reptiles - crocodiles - skin producing animals - meat production - breeding methods - hatching - broodiness - productivity - profitability - animal husbandry - south africa
  In Nederland denken we bij een commerciële broederij altijd aan pluimvee, en dan meestal aan kippen of eventueel aan kalkoenen of ander pluimvee. In sommige andere landen worden echter ook andere diersoorten commercieel gebroed. Het productiesysteem voor krokodillen lijkt vrij sterk op een productiesysteem voor kippen, met dit verschil dat het een meerleeftijden systeem is en dat zowel vermeerdering, broederij als opfok en mesterij zich op hetzelfde bedrijf afspeelt. In dit artikel wordt kort beschreven hoe een krokodillenfarm in Zuid-Afrika is opgezet, met speciale aandacht voor het proces van vermeerdering en broederij.
  Herpetofauna en de heterogeniteit van heidevelden. Basisrapport heide 7
  Jonkers, D.A. - \ 1995
  Wageningen : IBN-DLO - 34
  dieren - milieu - habitats - heidegebieden - herpetologie - nederland - plantengemeenschappen - reptielen - onderzoek - territorium - vegetatie - animals - environment - heathlands - herpetology - netherlands - plant communities - reptiles - research - territory - vegetation
  Naar meetnetten voor reptielen en amfibieen
  Stumpel, A.H.P. ; Siepel, H. - \ 1993
  Wageningen : IBN (IBN - rapport 033)
  amphibia - anura - caudata - kikkers - herpetologie - inventarisaties - nederland - reptielen - padden - veldwerk - observatie - frogs - herpetology - inventories - netherlands - reptiles - toads - field work - observation
  De flora en fauna van het studiegebied Herkenbosch - Vlodrop
  Knol, W.C. - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (COAL - publicatie 37; 38; 39)
  odonata - amphibia - microbiologie - hydrologie - biocenose - natuurbescherming - landbouw - reptielen - herpetologie - vogels - biogeografie - fauna - nederland - midden-limburg - aquatische ecosystemen - agrarisch natuurbeheer - microbiology - hydrology - biocoenosis - nature conservation - agriculture - reptiles - herpetology - birds - biogeography - netherlands - aquatic ecosystems - agri-environment schemes
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.