Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 74

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Natuurlijke ontwikkelingen in het Amsterdamse Bos : een studie naar de bosontwikkeling in de Natuurboszone en de Parkboszone
  Verkaik, E. ; Koop, H.G.J.M. ; Clerkx, A.P.P.M. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2102) - 48
  bossen - bosbouw in steden - beschermde bossen - bosstructuur - bosbedrijfsvoering - stedelijke gebieden - natuurontwikkeling - verjonging - botanische samenstelling - amsterdam - noord-holland - forests - urban forestry - reserved forests - forest structure - forest management - urban areas - nature development - regeneration - botanical composition - amsterdam - noord-holland
  De bosontwikkeling in de Noordboszone en Parkboszone van het Amsterdamse bos zijn onderling vergeleken op openheid van het bos, mate van ontmenging van de boomlaag en hoeveelheid dood hout. Beide beheersvormen verschillen onderling in openheid, mate van verjonging, belevingswaarde en boomsoortensamenstelling nu en in de toekomst. De afwisseling van beide beheersvormen geeft een extra meerwaarde aan het bos en zou naast elkaar gehandhaafd moeten worden. Ontmenging of veresdoorning door nietsdoen-beheer treedt nauwelijks op. De waterkwaliteit moet gewaarborgd blijven door afvoeren van blad- en takafval, waarbij voorkomen moet worden dat de oevers worden opgehoogd.
  Sterfte en verjonging in bosreservaten
  Verkaik, E. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2086) - 40
  beschermde bossen - bosecologie - verjonging - nederland - mortaliteit - reserved forests - forest ecology - regeneration - netherlands - mortality
  In dit rapport wordt de sterfte en verjonging die plaatsvindt in Nederlandse bosreservaten op een rij gezet. Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens die verzameld zijn in steekproefcirkels. Het gemiddelde sterftepercentage in de reservaten was 1.7% en de bomen in de reservaten gingen vooral dood door concurrentie tussen de bomen onderling. De sterftepercentages verschilden duidelijk tussen bostypen. Ook de hoeveelheid verjonging verschilde sterk tussen de verschillende bostypen. Gemiddeld werden er 1336 ‘jonge bomen en struiken’ per hectare gevonden (bomen met een diameter kleiner dan 5cm maar hoogte groter dan 50cm). Van de aanwezige verjonging groeide per jaar slechts een klein deel, zo’n 1.5-2.5%, op tot een boom of struik met een diameter groter dan 5 cm.
  Bosontwikkeling na het stopzetten van houtoogst : een analyse van de bosstructuur in bosreservaten
  Verkaik, E. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1760) - 58
  bossen - bosecologie - natuurreservaten - monitoring - plantensuccessie - beschermde bossen - bomen - nederland - bosstructuur - ecologische successie - forests - forest ecology - nature reserves - monitoring - plant succession - reserved forests - trees - netherlands - forest structure - ecological succession
  Vanaf 1983 zijn in Nederland zestig bosreservaten aangewezen in het kader van het Programma Bosreservaten. Binnen deze bosreservaten worden in zogenaamde steekproefcirkels gegevens over de bosstructuur verzameld. Het onderzoek dat hier wordt beschreven had als doel om overkoepelende processen en patronen in de bosstructuur van alle bosreservaten te ontdekken. Daarbij wordt in het rapport een vergelijking gemaakt tussen de bosontwikkeling in de bosreservaten en de bosontwikkeling in bos buiten de reservaten. De boompopulatie van het bos in de reservaten blijkt te verschuiven waarbij dikke (oudere) bomen algemener worden en dunne (jonge) bomen in aantallen afnemen. Het bos in de reservaten lijkt verder dichter te worden, waardoor zowel de stamvorm als de kroonvorm van bomen lijken te veranderen.
  Volume calculations of coarse woody debris; evaluation of coarse woody debris volume calculations and consequences for coarse woody debris volume estimates in forest reserves
  Wijdeven, S.M.J. ; Vaessen, O.H.B. ; Hees, A.F.M. van; Olsthoorn, A.F.M. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1257) - 50
  volumebepaling - dood hout - modellen - beschermde bossen - volume determination - dead wood - models - reserved forests
  Dead wood is recognized as one of the key indicators for sustainable forest management and biodiversity. Accurate assessments of dead wood volume are thus necessary. In this study New volume models were designed based on actual volume measurements of coarse woody debris. The New generic model accurately estimated volumes for all encountered tree parts (whole trees, stems, branches), is based on diameter and length only, and thus generally applicable for most studies. Therefore this New generic dbh-based coarse woody debris volume model was selected as the most appropriate one. Consequences for coarse woody debris volume estimates of forest reserves vary. Total dead wood volume can even be much larger when fine woody debris, dead wood attached to living trees and tree stumps are included.
  Diversiteit uit zand; de ontwikkeling van bosstructuur, vegetatie, bodem en humusvorm in bosreservaten op stuifzand
  Bijlsma, R.J. ; Clerkx, A.P.P.M. ; Waal, R.W. de - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1223) - 134
  bossen - beschermde bossen - vegetatie - zandgronden - plantensuccessie - humus - bosecologie - nederland - eolisch zand - bodem-plant relaties - forests - reserved forests - vegetation - sandy soils - plant succession - humus - forest ecology - netherlands - aeolian sands - soil plant relationships
  In dit rapport wordt de ontwikkeling van bosstructuur, vegetatie, bodem en humusvorm in bosreservaten op stuifzand geanalyseerd. Uitgangspunt vormt de indeling in fysiotopen: landduinen, forten en overstoven plateaus en uitgestoven laagten. De bosontwikkeling wordt beschreven met fasen die gekenmerkt worden door humusvorm en de samenstelling van de struiken kruidlaag. De fasen zijn genoemd naar de dominante groeivorm in deze lagen: grassen, dwergstruiken, kruiden en struiken. De volgorde van de fasen en de tijdsduur van bosontwikkeling per fase zijn afhankelijk van graasdruk en de aanwezigheid van bronpopulaties. De fasen doen zich ook voor buiten het opgaande bos. Er worden twee ontwikkelingslijnen onderscheiden: 1) op landduinen en overstoven plateaus en forten en 2) in uitgestoven laagten. Enkele varianten van deze lijnen worden verder uitgewerkt
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 9 bosreservaat Leyduin-Vinkenduin (NH), bosreservaat Bunderbos (L), bosreservaat Ossenbos (G), bosreservaat Heloma- en Bleekerspolder(Fr), bosreservaat Achter de Voort (Ov), bosreservaat De Slikken van Flakkee (Z)
  Mekkink, P. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 60.9) - 88
  beschermde bossen - bossen - bosgronden - bodemkarteringen - geologie - humus - bodemwater - nederland - bodemprofielen - kaarten - reserved forests - forests - forest soils - soil profiles - soil surveys - geology - humus - soil water - maps - netherlands
  In de bosreservaten Leyduin-Vinkenduin, Bunderbos, Ossenbos, Heloma- en Bleekerspolder, Achter de Voort en Slikken van Flakkee komen Tertiaire, Pleistocene en Holocene afzettingen voor. Het zijn veengronden, moerige gronden, zandgronden, rivierkleigronden en lössgronden met daarin vlietveengronden, vlierveengronden, broekeerdgronden, veldpodzolgronden, haarpodzolgronden, vorstvaaggronden, duinvaaggronden, vlakvaaggronden, leekeerdgronden, ooivaaggronden en poldervaaggronden. De gronden komen voor met grondwatertrap Ia, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVu, Vao, Vbd, VIo en VId, VIId en VIIId. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is bij de bosreservaten Leyduin-Vinkenduin, Bunderbos, Ossenbos en Achter de Voort weergegeven op een bodem- en grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 5000. Mede onder invloed van het gevoerde beheer en het vegetatietype en hebben zich terrestrische en semiterrestrische humusprofielen ontwikkeld met een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en in een database vastgelegd
  Stand dynamics in Fontainebleau; dynamics in beech forest structure and composition over 17 years in La Tillaie forest reserve, Fontainebleau, France
  Wijdeven, S.M.J. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1124) - 54
  fagus - beschermde bossen - bossen - groei - botanische samenstelling - frankrijk - bosopstanden - fagus - reserved forests - forests - growth - botanical composition - france - forest stands
  Developments in forest structure and composition were studied over a 17 year period in a near-natural beech forests reserve in Fontainebleau, France. In two 1ha plots, all individuals with a dbh > 5cm were mapped, identified and measured in 1983, 1990 and 2000. Individual growth was highly variable between periods, and a large proportion of individuals survived one or both periods with no detectable change in size. Generally, mortality is relatively high. A shift from clumped establishment towards hyperdispersion in large trees was detected. Dead wood levels vary in space and time but are relatively high, compared to other studies. Two regeneration pathways are distinghuised. Firstly, gap phase regeneration, with estblishment in groups and higher survival in dominant individuals. Secondly a substantial proportion of individuals shows strong survival with no detectable change in size and flexible growth patterns. Two major factors are identified in influencing forest development in Fontainebleau. Firstly a dynamic cycle based on forest history, with wave like regeneration waves, slowly leveling of in time. Secondly a shorter storm initiated cycle, creating gaps and opportunities for regeneration and supressed individuals. The combination of forest history, tree behaviour and unpredictable occurences of storms results in complex forest dynamics
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 8 bosreservaat Liefstinghsbroek
  Mekkink, P. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 60.8) - 50
  bosgronden - beschermde bossen - bodemkarteringen - humus - grondwater - bodemprofielen - nederland - kaarten - groningen - forest soils - reserved forests - soil surveys - maps - humus - groundwater - soil profiles - netherlands - groningen
  In het Groningse bosreservaat Liefstinghsbroek komen pleistocene fluvioperiglaciale afzettingen en dekzanden uit de Formatie van Twente en holocene afzettingen uit de Formatie van Singraven voor. Het zijn zandgronden en kleigronden met daarin veldpodzolgronden, laarpodzolgronden, gooreerdgronden, beekeerdgronden, broekeerdgronden en leekeerdgronden. De gronden komen voor met grondwatertrap Ia, IIa, IIb, IIIa, IIIb, Vao en Vbo,VIo en VId. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 5000. Mede onder invloed van het gevoerde beheer en het vegetatietype hebben zich terrestrische en semi-terrestrische humusprofielen ontwikkeld met een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 7 bosreservaat Grootvenbos
  Mekkink, P. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 60.7) - 50
  bosgronden - beschermde bossen - bodemkarteringen - humus - grondwater - bodemprofielen - nederland - kaarten - noord-brabant - forest soils - reserved forests - soil surveys - maps - humus - groundwater - soil profiles - netherlands - noord-brabant
  In het Brabantse bosreservaat Grootvenbos komen pleistocene afzettingen uit de Formatie van Twente en holocene afzettingen uit de Formatie van Griendtsveen voor. Het zijn gedeeltelijk afgegraven hoogvenen met daarin vlietveengronden en vlierveengronden. De gronden komen voor met grondwatertrap wIa, wIIa, IIb, IIIb, Vao en Vbo. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 5000. De dikte van het veen is, evenals de aard van de ondergrond, weergegeven op de veendiktekaart. Mede onder invloed van het gevoerde beheer en het vegetatietype hebben zich semi-terrestrische humusprofielen ontwikkeld met een ectorganisch en een endorganisch deel. Er komen boseerdmoders, veeneerdmodersmoerhydromullmoders, bosmesimors en gliedemesimors voor. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
  Bosreservaat Smoddebos-Duivelshof; bosstructuur en vegetatie bij aanwijzing tot bosreservaat
  Dort, K.W. van; Clerkx, A.P.P.M. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 752) - 53
  bossen - vegetatie - bosecologie - beschermde bossen - inventarisaties - nederland - overijssel - twente - forests - vegetation - forest ecology - reserved forests - inventories - netherlands - overijssel - twente
  Bosreservaat Smoddebos-Duivelshof is in 1997 aangewezen als bosreservaat en geldt als karakteristiek voor het eiken-haagbeukenbos. Het bosreservaat bestaat uit twee complexen. Duivelshof is een naar soortensamenstelling gevarieerd bos met zomereik, Amerikaanse eik, grove den, zwarte els en berken. Het zuidelijker gelegen Smoddebos is grotendeels een zomereiken-essenbos met een soortenrijke ondergroei. Zomereik is in beide complexen de meest algemene soort, zowel als hoofdboomsoort als in menging. In de kruidlaag domineren soorten van bossen op voedselrijke gronden, vooral in het Smoddebos. Er komen enkele oude boswallen voor met hakhout en bosrelictsoorten, waaronder enkele zeldzame.
  Bodemontwikkeling en nutriënten in het Smoddebos
  Kemmers, R.H. ; Mekkink, P. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 739) - 37
  bossen - beschermde bossen - bosgronden - bodemprofielen - humus - bodemchemie - voedingsstoffen - nederland - overijssel - twente - forests - reserved forests - forest soils - soil profiles - humus - soil chemistry - nutrients - netherlands - overijssel - twente
  Het Smoddebos (Ov) is een rijk bossysteem op keileemgrond met Gt V. In een transsect door een vochtig en een droog bosgedeelte is het humusprofiel beschreven en bodemchemisch onderzocht. De zuur/basen- en de voedingstoestand van de bodem zijn bepalend voor het humusvormtype en kunnen worden verklaard uit een lokaal infiltratie-kwelsysteem. Middenop de rabatten komen matig zure, ijzerarme en matig voedelrijke standplaatsen voor. Langs de greppels zijn basen- en ijzerrijkere condities aanwezig met een goede vertering van organische stof en voedselrijkere omstandigheden. In het droge transsect II is het effect van begreppeling vrijwel afwezig, is de bodem zeer zuur en voedselarmer. In transsect I is een natuurlijk proces van verzuring gaande, terwijl in transsect II de zure omstandigheden zijn ontstaan door grondbewerking. De koolstof-, stikstof- en fosforvoorraad in de transsecten bedraagt gemiddeld resp. 9,8-14,2 kg, 0,91-1,02 kg en 87-110 g per m2. Door bevloeiing in het verleden is de koolstof- en fosforvoorraad in de bodem van transsect II significant groter dan in die van transsect I. Binnen de transsecten varieert de voorraad sterk.
  Bosreservaten in Nederland: nu en straks
  Clerkx, A.P.P.M. ; Wijdeven, S.M.J. ; Bijlsma, R.J. - \ 2003
  Vakblad Natuurbeheer 42 (2003)6. - ISSN 1388-4875 - p. 116 - 118.
  bossen - beschermde bossen - natuurreservaten - natuurbescherming - bosecologie - ecosystemen - onderzoek - monitoring - biodiversiteit - opstandsontwikkeling - wetenschappelijk onderzoek - forests - reserved forests - nature reserves - nature conservation - forest ecology - ecosystems - research - monitoring - biodiversity - stand development - scientific research
  De achtergronden en opzet van het in 1987 ingestelde langjarige Programma bosreservaten, de resultaten tot op heden, en de thema's die in de nabije toekomst aan de orde komen. De tot nu toe verkregen onderzoeksresultaten leverden nieuwe inzichten op, o.a. wat betreft de rol van dood hout, de gevolgen van spontane bosontwikkeling voor flora en fauna, de betekenis van de bos- en beheershistorie voor de biodiversiteit, en de sturende rol van het humusprofiel voor de bosontwikkeling. Voor de toekomst lijkt het er op dat belangrijke aannames en hypothesen over spontane bosontwikkeling gaan sneuvelen, wat consequenties heeft voor beleid en beheer
  Bosreservaat De Stille Eenzaamheid; bosstructuur en vegetatie bij aanwijzing tot bosreservaat
  Schelhaas, M.J. ; Dort, K.W. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 746) - 64
  beschermde bossen - nederland - bosecologie - vegetatie - bostypen - gelderland - reserved forests - netherlands - forest ecology - vegetation - forest types - gelderland
  Bosreservaat De Stille Eenzaamheid bestaat voor een deel uit spontane stuifzandbebossing van grove den. Langs de Leuvenumse Beek ligt een strook ouder bos op randwalduinen met een groot aandeel loofhout, voornamelijk eik en beuk. Op termijn zullen deze soorten waarschijnlijk de grove den gaan vervangen. De kruidlaag bestaat uit bochtige smele, afgewisseld met eilanden kraaihei en rode en blauwe bosbes.
  Paddestoelen in bosreservaten; eiken-haagbeukenbossen: Smoddebos, Bentheimer Wald en Samerrott
  Veerkamp, M.T. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 684) - 64
  bossen - beschermde bossen - schimmels - inventarisaties - bedreigde soorten - quercus - carpinus - nederland - twente - forests - reserved forests - fungi - inventories - endangered species - quercus - carpinus - netherlands - twente
  Van drie eiken-haagbeukenbossen - bosreservaat Smoddebos, het Bentheimer Wald en het Samerrott - wordt de paddestoelenflora beschreven aan de hand van een inventarisatie van 1000 mr gedurende vier jaar. Per bos wordt de soortenlijst vermeld, het maximum aantal waargenomen vruchtlichamen op één dag, en het aantal blokken waarin de soort is waargenomen. De soorten worden per functionele groep (mycorrhizasoorten, terrestrische saprotrofe soorten, houtsaprotrofe soorten en houtparasieten) besproken. Ook wordt aandacht besteed aan soorten van de rode lijst, zeldzame soorten en soorten kenmerkend voor zwaar dood hout (CWD). Kenmerken van de paddestoelenflora van de eiken-haagbeukenbossen worden vergeleken met die van andere bostypen.
  Bosdynamiek in bosreservaat Zeesserveld
  Clerkx, A.P.P.M. ; Goede, D.M. de; Sanders, M.E. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 668) - 46
  bossen - bosinventarisaties - vegetatie - structuur - beschermde bossen - bosecologie - nederland - overijssel - forests - forest inventories - vegetation - structure - reserved forests - forest ecology - netherlands - overijssel
  Bosreservaat Zeesserveld bij Ommen is in 2000 voor de tweede keer sinds aanwijzing geïnventariseerd. De boomlaag van grove den is niet veranderd. In de struiklaag heeft op de opgestoven gronden een sterke toename van sporkehout en Amerikaans krentenboompje plaatsgevonden. Hier begint ook blauwe bosbes in de bochtige-smelemat uit te breiden. Op de uitgestoven laagten verloopt deze ontwikkeling veel trager. Amerikaanse vogelkers breidde zich in beperkte mate uit. Zomereik en berk hebben moeite zich te vestigen en handhaven. De ontwikkeling naar een berken-eikenbos zal daarom een proces van lange adem zijn.
  Bosreservaat De Imboschberg : Bosstructuur en vegetatie bij aanwijzing tot bosreservaat
  Clerkx, A.P.P.M. ; Dort, K.W. van; Zuyderduyn, J.C. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 616) - 50
  bossen - beschermde bossen - structuur - vegetatie - nederland - gelderland - forests - reserved forests - structure - vegetation - netherlands - gelderland
  Bosreservaat De Imboschberg is in 1999 aangewezen. Het bestaat voor 50% uit heide. Het bos bestaat voornamelijk uit grove-dennenbos. Ruwe berk is algemeen als mengsoort, soms als hoofdboomsoort na spontane verstiging in stormvlakte uit 1972/1973. Er komen enkele stukken voormalig eikenhakhout voor. In de kruidlaag domineert blauwe bosbes. Beukenverjonging wijst op een ontwikkeling naar een wintereiken-beukenbos op termijn.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland : Deel 6 Bosreservaat Herkenboscher Heide
  Mekkink, P. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 60.6) - 50
  bosgronden - beschermde bossen - bodemkarteringen - humus - grondwater - bodemtypen - geologie - nederland - kaarten - midden-limburg - forest soils - reserved forests - soil surveys - maps - humus - groundwater - soil types - geology - netherlands - midden-limburg
  In het bosreservaat Herkenboscher Heide komen pleistocene afzettingen uit de Formatie van Sterksel en de Formatie Twente aan de oppervlakte voor. Het zijn grindhoudende zandgronden, dekzanden en lössgronden met daarin holtpodzolgronden, vorstvaaggronden, vlakvaaggronden en ooivaaggronden. De gronden hebben grondwatertrap VIIId. De verbreiding van de geologische afzettingen is weergegeven op de geologische kaart. De verbreiding van de bodemeenheden is weergegeven op de bodemkaart. Mede onder invloed van het opstandstype en het gevoerde beheer hebben zich humusprofielen ontwikkeld bestaande uit een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
  Bosdynamiek in bosreservaat Lheebroeker Zand
  Clerkx, A.P.P.M. ; Wijdeven, S.M.J. ; Sanders, M.E. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 537) - 54
  bossen - beschermde bossen - bosinventarisaties - vegetatie - bosecologie - plantensuccessie - nederland - drenthe - forests - reserved forests - forest inventories - vegetation - forest ecology - plant succession - netherlands - drenthe
  Bosreservaat Lheebroeker Zand is in 1999 en 2000 voor de tweede keer geïnventariseerd op bosstructuur en vegetatie. Sinds de aanwijzing tot bosreservaat zijn de struiklaag en de tweede boomlaag sterk uitgebreid. Voor de Drentse struifzandbossen is een bosontwikkelingsreeks opgesteld. In het bosreservaat zijn de korstmossenfase en de bladmossenfase voorbij. In het oude grove-dennenbos komt een stabiel kraaiheifase voor. In de overige delen van het bosreservaat wordt de kraaihei vervangen door bochtige smele en ontwikkelt het bos zich verder in een dennen-eikenbos met ondergroei van sporkehout en stekelvarens.
  Bosreservaat Grote Weiland : bosstructuur en vegetatie bij aanwijzing tot bosreservaat
  Clerkx, A.P.P.M. ; Kwakkel, D.M. ; Bijlsma, R.J. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 394) - 42
  bossen - beschermde bossen - vegetatie - bosecologie - nederland - gelderland - forests - reserved forests - vegetation - forest ecology - netherlands - gelderland
  Bosreservaat Grote Weiland is een in 1945 aangeplant populierenbos. De populier begint af te takelen, waarbij de tweede boomlaag van zwarte els de volgende generatie gaat domineren. Waar geen els is aangeplant, ontstaan grote grazige open plekken, die onderhouden worden door Schotse Hooglanders. In de zuidoost hoek is gewone es aangeplant, die voorlopig het bosbeeld bepaalt. Plaatselijk komt veel vlier voor. De kruidlaag wordt gedomineerd door gestreepte witbol, brandnetel en bramen. De invloed van basenrijk grondwater is erg groot, wat binnen de regio is bijzondere situatie is.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 5 bosreservaat De Stille Eenzaamheid
  Mekkink, P. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 60.5) - 48
  bosgronden - beschermde bossen - bodemkarteringen - humus - grondwater - bodemtypen - geologie - nederland - kaarten - gelderland - bodemkunde - bosreservaat - humusprofiel - forest soils - reserved forests - soil surveys - maps - humus - groundwater - soil types - geology - netherlands - gelderland
  In het Gelderse bosreservaat De Stille Eenzaamheid komen pleistocene afzettingen uit de Formatie van Drente en Twente en holocene afzettingen uit de Formatie van Kootwijk aan de oppervlakte voor. Het zijn zandgronden met daarin duin- en vlakvaaggronden. De gronden hebben grondwatertrap VIo, VIId en VIIId. Mede onder invloed van het opstandstype en het gevoerde beheer hebben zich humusprofielen ontwikkeld bestaande uit een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.