Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 61

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Beheer en herstel van stuifzanden
  Riksen, M.J.P.M. ; Sparrius, L.B. ; Nijssen, M. - \ 2020
  Driebergen : Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN)
  eolisch zand - natuurbeheer - herstelbeheer - natura 2000 - aeolian sands - nature management - restoration management - natura 2000
  Deze uitgave is bedoeld om beheerders van stuifzand handvatten te bieden om op een doelmatige wijze een beheerplan voor hun stuifzandgebied op te stellen. Er staan tips in over mogelijkheden voor monitoring ter beoordeling van de effectiviteit en bijsturing van het beheer. Ook worden er richtlijnen gegeven voor het herstel van voormalige stuifzandgebieden.
  Objective prioritization of intervention areas for the NAGA Foundation in the Kenya Tanzania border area
  Maat, H.W. ter; Hutjes, R.W.A. ; Fleskens, L. ; Querner, E.P. ; Klostermann, J.E.M. ; Jaspers, A.M.J. - \ 2016
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2711) - 67
  hydrology - restoration management - climate - soil - geographical information systems - vegetation - models - tanzania - kenya - hydrologie - herstelbeheer - klimaat - bodem - geografische informatiesystemen - vegetatie - modellen - tanzania - kenya
  The NAGA foundation aims to establish Hydrologic Corridors, wherein re-greening and restoration of
  the landscape interacts with regional rain-bringing wind patterns to intensify the local hydrologic cycle
  to a point that a permanently greener and more productive ecosystem can be sustained. The initial
  search area, as defined by NAGA, targets the Kenya-Tanzania border region and identified four
  possible Hydrological Corridors. This report supports an objective prioritisation of potential
  intervention locations in this larger domain. Therefore, readily available, geographically explicit
  information on soil, vegetation, hydrology and climate, as well as institutional settings that may affect
  the likelihood of success of such projects, were collected and analysed, and some climate-modelling
  experiments were performed.
  Combining the findings of the four themes: hydrology, soil restoration, climate, and institutions, and
  ranking the four potential corridors objectively in order of priority, favours re-greening projects in the
  Tanzanian corridors could provide the best starting point: especially the most eastern one. In this
  area, many applicable land management options exist in combination with a high potential for
  restoring soil organic matter, the highest rainfall recycling potential in the more favourable long rainy
  season, and the apparent reliability of the Tanzanian governments at both national- and at local
  levels. The GIS data facilitate further focus on this particular corridor in search of specific project
  locations
  Geo-engineering experiments in two urban ponds to control eutrophication
  Waaijen, G. ; Oosterhout, J.F.X. ; Douglas, G.C. ; Lurling, M.F.L.L.W. - \ 2016
  Water Research 97 (2016). - ISSN 0043-1354 - p. 69 - 82.
  lakes - restoration management - ecological restoration - eutrophication - field experimentation - dredging - bentonite - water quality - phytoplankton - water treatment - meren - herstelbeheer - ecologisch herstel - eutrofiëring - experimenteel veldonderzoek - baggeren - bentoniet - waterkwaliteit - fytoplankton - waterzuivering
  Many urban ponds experience detrimental algal blooms as the result of eutrophication. During a two year field experiment, the efficacy of five in situ treatments to mitigate eutrophication effects in urban ponds was studied. The treatments targeted the sediment phosphorus release and were intended to switch the ponds from a turbid phytoplankton-dominated state to a clear-water state with a low phytoplankton biomass. Two eutrophic urban ponds were each divided into six compartments (300–400 m2; 210–700 m3). In each pond the following treatments were tested: dredging in combination with biomanipulation (involving fish biomass control and the introduction of macrophytes) with and without the addition of the flocculant polyaluminiumchloride, interception and reduction of sediment phosphorus release with lanthanum-modified bentonite (Phoslock®) in combination with biomanipulation with and without polyaluminiumchloride; biomanipulation alone; and a control. Trial results support the hypothesis that the combination of biomanipulation and measures targeting the sediment phosphorus release can be effective in reducing the phytoplankton biomass and establishing and maintaining a clear-water state, provided the external phosphorus loading is limited. During the experimental period dredging combined with biomanipulation showed mean chlorophyll-a concentrations of 5.3 and 6.2 μg L−1, compared to 268.9 and 52.4 μg L−1 in the control compartments. Lanthanum-modified bentonite can be an effective alternative to dredging and in combination with biomanipulation it showed mean chlorophyll-a concentrations of 5.9 and 7.6 μg L−1. Biomanipulation alone did not establish a clear-water state or only during a limited period. As the two experimental sites differed in their reaction to the treatments, it is important to choose the most promising treatment depending on site specific characteristics. In recovering the water quality status of urban ponds, continuing attention is required to the concurrent reduction of external phosphorus loading and to maintaining an appropriate fish community.
  Afgraven, bodemtransplantaties en uitstrooien van maaisel op voormalige landbouwgronden
  Noppen, F. van; Bosch, M. ; Wubs, E.R.J. ; Haanstra, L. ; Verbaan, D. ; Houwelingen, G.D.B. van; Philippona, J. ; Ekeris, R. van; Putten, W.H. van der; Bezemer, T.M. - \ 2015
  De Levende Natuur 116 (2015)5. - ISSN 0024-1520 - p. 222 - 226.
  heidegronden - heidegebieden - herstelbeheer - ecologisch herstel - natuurontwikkeling - bodem - bodembeheer - experimenten - natuurbeheer - gelderland - veluwe - heathland soils - heathlands - restoration management - ecological restoration - nature development - soil - soil management - experiments - nature management - gelderland - veluwe
  Op de Reijerscamp bij Wolfheze zijn de effectiviteit van bodemtransplantaties en het uitstrooien van maaisel voor het ontwikkelen van heide en heischraal grasland op een voormalig landbouwgebied vergeleken. Deze natuurherstelmaatregelen zijn toegepast en getest in gebieden waar de toplaag van de bodem (de voormalige bouwvoor) is afgegraven en in niet-afgegraven gebieden. Wat zijn de resultaten van dit experiment en welke meerwaarde levert bodemtransplantatie voor natuurontwikkeling op?
  Het uitzetten van macrofauna als beekherstelmaatregel
  Verdonschot, R.C.M. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2015
  H2O online (2015)3 oktober.
  herstelbeheer - waterlopen - macrofauna - ecologisch herstel - waterbeheer - evaluatie - larven - veluwe - restoration management - streams - macrofauna - ecological restoration - water management - evaluation - larvae - veluwe
  In het voorjaar van 2014 zijn in de herstelde middenloop van de Heelsumse beek op de Veluwe enkele duizenden larven van de voor laaglandbeken karakteristieke kokerjuffer Lepidostoma basale uitgezet. De reden om de natuur een handje te helpen is dat veel beekinsecten zich slecht verspreiden. Soorten die van nature in zo’n beek thuishoren lijken veel door beekherstelmaatregelen geschikt gemaakte beken niet te kunnen bereiken. In dit artikel wordt de situatie een jaar na het uitzetten van dieren besproken. Was het project succesvol en welke consequenties heeft dit voor de evaluatie van beekherstelprojecten?
  Grote investering in natuurherstel vereist onderzoek. Kennisontwikkeling is van doorslaggevend belang voor het slagen van de PAS
  Bobbink, R. ; Jansen, A. ; Siepel, H. ; Verstrael, T. ; Wiersinga, W. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)113. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 5.
  natuurbeheer - herstel - stikstof - herstelbeheer - wetenschappelijk onderzoek - kennismanagement - provincies - nature management - rehabilitation - nitrogen - restoration management - scientific research - knowledge management - provinces
  De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet in de komende achttien jaar zorgen dat stikstofgevoelige natuur weer opfleurt in Natura 2000-gebieden: er wordt gestreefd naar een combinatie van economische ontwikkeling, dalende stikstofdepositie en natuurherstel. Daarvoor worden in de komende tijd flinke investeringen gedaan. Om de kans op succes te vergroten, en de altijd aanwezige risico’s zo klein mogelijk te houden, is begeleidend wetenschappelijk onderzoek van groot belang. Het Kennisnetwerk OBN kan een grote bijdrage leveren aan de opzet, begeleiding en toetsing van toekomstig onderzoek zodat de PAS-herstelmaatregelen echt effectief zijn.
  Alterra en de kunst van het kronkelen
  Kleis, R. ; Makaske, A. ; Maas, H.A. - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)1. - ISSN 1874-3625 - p. 9 - 9.
  waterlopen - herstelbeheer - geomorfologie - natuurlandschap - ecologisch herstel - waterstroming - waterbeheer - streams - restoration management - geomorphology - natural landscape - ecological restoration - water flow - water management
  Een groot deel van onze beken heeft op dit moment een verre van natuurlijk verloop. Om wateroverlast tegen te gaan zijn in de vorige eeuw veel van oudsher kronkelige beken rechtgetrokken. Rechte beken voeren het water sneller af. Maar tegenwoordig is dat niet meer gewenst. Die snelle afvoer leidt tot verdroging en rechtgetrokken beken bieden weinig kansen voor een diversiteit in flora en fauna. Met beekherstel probeert men dat tij te keren. Bart Makaske en Gilbert Maas van Alterra schreven een boek over hoe je beken het beste laat kronkelen.
  Review van ecologische probleembeschrijvingen voor het Eems estuarium
  Baptist, M.J. ; Tamis, J.E. - \ 2015
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C076/15) - 31
  ecologisch herstel - herstelbeheer - estuaria - ecologische verstoring - waterkwaliteit - aquatische ecologie - eems-dollard - ecological restoration - restoration management - estuaries - ecological disturbance - water quality - aquatic ecology - eems-dollard
  Het Eems estuarium heeft al geruime tijd te kampen met ecologische problemen van diverse aard. In het Bestuurlijk Overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) NoordNederland in het najaar van 2013, is afgesproken dat rijk en regio een MIRT-onderzoek Eems-Dollard starten. Het rijk en de provincie Groningen zijn gezamenlijk de opdrachtgevers voor dit onderzoek. Het doel van het MIRT-onderzoek is het voorbereiden van keuzes rondom de Nederlandse strategie in de bilaterale samenwerking met Duitsland, gericht op het ecologisch behoud en herstel van het EemsDollard estuarium in balans met kustveiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling. Dit rapport maakt deel uit van MIRT-onderzoek Eems-Dollard Fase II spoor 1, het ecologische kennisspoor. Het bouwt voort op resultaten uit MIRT-onderzoek Fase I en andere bestaande probleembeschrijvingen. Dit rapport is het resultaat van een reviewstudie van ecologische probleembeschrijvingen voor het Eemsestuarium.
  Bodemonderzoek heischraal grasland Drouwenerzand : ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek voor maatregelen tot behoud en verbetering van de kwaliteit van heischraal grasland
  Delft, S.P.J. van; Waal, R.W. de - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2651) - 53
  bodem-plant relaties - bodemchemie - herstelbeheer - natuurgebieden - heidegebieden - drenthe - soil plant relationships - soil chemistry - restoration management - natural areas - heathlands - drenthe
  In het terrein is een gedetailleerd veldbodemkundig onderzoek verricht. Er zijn bodemmonsters gestoken en geanalyseerd. Uit het gedetailleerde bodemecologisch onderzoek blijkt dat de huidige stabiele staat van het grasland vooral samenhangt met de eigenschappen van de humus-houdende, biotisch actieve bovengrond. Op grond van gedetailleerd veldonderzoek zijn een bodem- en fysiotopen kaart vervaardigd die een goed overzicht geven van de ecopedologische geschiktheid van het gebied voor instandhouding en ontwikkeling van heischraal grasland. Door uitgebreide analyse van bodemmonsters is inzicht verkregen in de zuur-, basen- en nutriëntenhuishouding van de verschillende standplaatsen en daarmee hun geschiktheid voor behoud en uitbreiding van het heischrale grasland.
  De veenbasis: kenmerken en effecten van ontwatering, in relatie tot behoud en herstel van de Nederlandse hoogvenen : een literatuurstudie /
  Sevink, J. ; Delft, S.P.J. van; Geujen, C. ; Schouten, M.G.C. ; Tweel-Groot, L. van - \ 2014
  Driebergen : Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren - 75
  hoogveengebieden - herstelbeheer - natura 2000 - hydrologie - grondwaterstand - bodem - moorlands - restoration management - natura 2000 - hydrology - groundwater level - soil
  Het behoud en herstel van de grote hoogveenrestanten in Nederland lijkt langzaam de goede kant op te gaan. De habitattypen Herstellend hoogveen (H7120) en Actief hoogveen (H7110_A) worden in het kader van Natura 2000 beschermd en herstelmaatregelen worden geformuleerd. Een kennisvraag die reeds sinds het begin van het OBN-hoogveenonderzoek in 1997 is gesteld, maar nog niet beantwoord is, is de vraag naar mogelijke aantastingen van ‘de veenbasis’. Dit rapport geeft geen antwoord op de vraag, maar biedt een literatuurstudie en kennisoverzicht van de processen die een rol kunnen spelen in de veenbasis en formuleert de onderzoeksvragen die naar het antwoord op deze vraag moeten leiden.
  Effectiviteit van het kabeljauwherstelplan Noordzee
  Paijmans, A.J. ; Quirijns, F.J. - \ 2014
  kabeljauw - noordzee - visbestand - herstelbeheer - visserijbeheer - maatregelen - cod - north sea - fishery resources - restoration management - fishery management - measures
  Het kabeljauwherstelplan is nu ruim 10 jaar in werking. Visserijondernemers uit de kenniskring Transitie Zuid hebben de indruk dat, ondanks de maatregelen van het kabeljauwherstelplan, de kabeljauw nog steeds niet terug is in de Zuidelijke Noordzee. Zij vermoeden dat andere factoren, buiten het herstelplan om, hierbij een rol spelen. De visserijondernemers, willen meer weten over de ontwikkelingen in het kabeljauwbestand en de effectiviteit van het kabeljauwherstelplan. Met die kennis hopen ze beter mee te kunnen praten over maatregelen die bij moeten dragen aan het kabeljauwherstel.
  Morphological processes in lowland streams : implications for stream restoration
  Eekhout, J.P.C. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Remko Uijlenhoet; Piet Verdonschot, co-promotor(en): Ton Hoitink. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739117 - 168
  waterlopen - hydrologie - laaglandgebieden - waterbeheer - herstelbeheer - oevervegetatie - streams - hydrology - lowland areas - water management - restoration management - riparian vegetation
  Waterschappen in Nederland zijn constant op zoek naar kostenefficiënte alternatieven voor beekherstel. Eén van deze methoden is het verwijderen van oeverbeschoeiing, vervolgens zouden autogene morfologische processen een kronkelende loop moeten vormen. In een grootschalig veldexperiment (Hooge Raam) zijn deze morfologische processen onderzocht. De invloed van exogene processen op de initiatie van meandering zijn in detail bestudeerd in het Gelderns-Nierskanaal. In de Lunterse beek speelden stuweffecten een subtstantiële rol in de morfologische ontwikkelingen die uiteindelijk tot een bochtafsnijding hebben geleid. De term ’hermeandering´ is misleidend, vanwege de suggestie dat laaglandbeken de kenmerken zouden hebben van actief meanderende rivieren. Dit onderzoek heeft zich met name gericht op korte morfologische tijdschalen vanwege de relevantie voor het Nederlandse waterbeheer.
  Uitbreiding en herstel van Zuid-Limburgse hellingschraallanden. Eindrapportage 2e fase O + BN onderzoek
  Noordwijk, C.G.E. ; Weijters, M.J. ; Smits, N.A.C. ; Bobbink, R. ; Kuiters, A.T. ; Verbaarschot, E. ; Versluijs, R. ; Kuper, J. ; Floor-Zwart, W. ; Huiskes, H.P.J. ; Remke, E. ; Siepel, H. - \ 2013
  Driebergen : Bosschap (2013/OBN177-HE ) - 167
  graslanden - plantengemeenschappen - herstel - natuurgebieden - herstelbeheer - natura 2000 - zuid-limburg - grasslands - plant communities - rehabilitation - natural areas - restoration management - natura 2000 - zuid-limburg
  In het kader van Natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en zeldzame vegetatietypen in Nederland beschermd. In dit rapport staan de Zuid-Limburgse kalkgraslanden (H6210) en heischrale graslanden (H6230) centraal. Bijna alle nog bestaande hellingschraallanden in Nederland liggen binnen de als Natura2000 aangewezen gebieden. Beide habitattypen zijn prioritair en de opgave in deze gebieden bestaat uit uitbreiding van het oppervlak en verbetering van de kwaliteit. Uit de 1e fase van het O+BN onderzoek aan de Zuid-Limburgse hellingschraallanden is gebleken dat veel karakteristieke planten- en diersoorten binnen de huidige natuurreservaten nog steeds achteruitgaan. Een belangrijke oorzaak hiervoor is de verhoogde beschikbaarheid van stikstof.
  Overijsselse Vecht : Meer ambitie gevraagd
  Willems, D. ; Corporaal, A. - \ 2013
  Het Waterschap 9 (2013). - ISSN 1380-4251 - p. 29 - 29.
  rivieren - stroomgebieden - gereguleerde rivieren - herstelbeheer - deregulering - opinies - waterschappen - overijssel - rivers - watersheds - regulated rivers - restoration management - deregulation - opinions - polder boards
  De grensoverschrijdende Vecht heeft klasse. In potentie althans. Momenteel ligt ze er geknot bij: gestuwd en rechtgetrokken - een verstoord, kwetsbaar watersysteem. Hulp is onderweg: het breedgedragen programma Ruimte voor de Vecht beoogt meer veiligheid en meer recreatie in een meer natuurlijke (halfnatuurlijke) laaglandrivier. Maar is dit genoeg? De auteurs pleiten voor meer ambitie.
  Verkenning herstelmogelijkheden duindynamiek Westduinen (Schouwen)
  Valk, L. van der; Arens, S.M. ; Koomen, A.J.M. ; Bakker, M. - \ 2013
  Driebergen : Bosschap, bedrijfschap voor bos en natuur (Rapport / [DKI] nr. 2013/OBN184-DK) - 101
  duingebieden - natuurgebieden - geomorfologie - eolische afzettingen - monitoring - neerslag - grondwaterwinning - herstelbeheer - zeeuwse eilanden - duneland - natural areas - geomorphology - aeolian deposits - monitoring - precipitation - groundwater extraction - restoration management - zeeuwse eilanden
  Op verzoek van OBN deskundigenteam Duin- en Kustlandschap, Provincie Zeeland, en de twee grote duinbeheerders Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten op Schouwen is een verkenning uitgevoerd naar de herstelmogelijkheden van duindynamiek in de Meeuwenduinen en de Zeepeduinen (beide onder de noemer Westduinen Schouwen in dit rapport). De herstelmaatregelen zijn opgesteld na bestudering van de verstuivingsgeschiedenis van het gebied, vooral aan de hand van de afname oppervlaktes kaal zand. Ook is de interne opbouw bestudeerd door middel van grondradar en zijn geselecteerde duinafzettingen in de tijd geplaatst door middel van luminescentie dateringen (dit is nieuw voor Nederland).
  Trade-offs between biodiversity and flood protection services of coastal salt marshes
  Loon-Steensma, J.M. van; Vellinga, P. - \ 2013
  Current Opinion in Environmental Sustainability 5 (2013)3-4. - ISSN 1877-3435 - p. 320 - 326.
  zoutmoerassen - kustgebieden - herstelbeheer - ecosysteemdiensten - hoogwaterbeheersing - klimaatadaptatie - biodiversiteit - natuurbeheer - salt marshes - coastal areas - restoration management - ecosystem services - flood control - climate adaptation - biodiversity - nature management - sea-level rise - vegetation - ecosystems - wetlands - sedimentation - restoration - attenuation - management - dynamics - systems
  Coastal salt marshes provide a range of ecosystem services. However, their area is steadily diminishing as a result of human-made modifications to the coastal zone. The accelerated rise of sea level is another challenge to the self-generating capacity of coastal salt marshes. This is a subject of extensive research, leading to conservation and restoration strategies. The value of salt marshes as a natural sea defense is an area of growing interest as well. This article reviews salt-marsh restoration options described in the literature, including the idea of sediment nourishment on the scale of the estuary or lagoon as a whole. It then considers trade-offs between enhancement of salt marshes’ flood protection service and the ecological quality of the ecosystem
  Impact of grazing management on hibernating caterpillars of the butterfly Melitaea cinxia in calcareous grasslands
  Noordwijk, C.G.E. ; Flierman, D.E. ; Remke, E. ; Wallis de Vries, M.F. ; Berg, M.P. - \ 2012
  Journal of Insect Conservation 16 (2012)6. - ISSN 1366-638X - p. 909 - 920.
  life-history strategies - restoration management - seminatural grasslands - intraguild predation - phytophagous insects - species-diversity - conservation - intensity - herbivores - vegetation
  Semi-natural grasslands are increasingly grazed by large herbivores for nature conservation purposes. For many insects such grazing is essential for the conservation of their habitat, but at the same time, populations decrease at high grazing intensity. We hypothesised that grazing management may cause increased butterfly mortality, especially for life-stages with low mobility, such as hibernating caterpillars. To test this, we measured the effect of sheep grazing on overwinter larval survival. We used the Glanville fritillary (Melitaea cinxia), which has gregarious caterpillars hibernating in silk nests, as a model species. Caterpillar nests were monitored throughout the hibernating period in calcareous grassland reserves with low and high intensity sheep grazing and in an ungrazed control treatment. After grazing, 64 % of the nests at the high intensity grazing treatment were damaged or missing, compared to 8 and 12 % at the ungrazed and low intensity grazing treatment, respectively. Nest volume and caterpillar survival were 50 % lower at the high intensity grazing treatment compared to both ungrazed and low intensity grazing treatments. Nest damage and increased mortality were mainly caused by incidental ingestion of the caterpillars by the sheep. It is likely that grazing similarly affects other invertebrates, depending on their location within the vegetation and their ability to actively avoid herbivores. This implies that the impact of grazing strongly depends on the timing of this management in relation to the phenology of the species. A greater focus on immature and inactive life-stages in conservation policy in general and particularly in action plans for endangered species is required to effectively preserve invertebrate diversity.
  Beekdalbreed Hermeanderen : bouwstenen voor de ‘leidraad voor innovatief beek- en beekdalherstel’
  Verdonschot, P.F.M. ; Besse, A.A. ; Brouwer, J.H.F. de; Eekhout, J.P.C. ; Fraaije, R. - \ 2012
  Amersfoort : Stowa (Rapport / STOWA 2012-36) - 56
  beekdalen - ecosystemen - waterlopen - herstelbeheer - ecologisch herstel - natuurtechniek - aquatische ecologie - morfologie - brook valleys - ecosystems - streams - restoration management - ecological restoration - ecological engineering - aquatic ecology - morphology
  Het doel van het project Beekdalbreed Hermeanderen was om in de praktijk in beekherstelprojecten een gedempt afvoer- en een stabiel en gevarieerd habitatpatroon te realiseren door morfologische en hydrologische maatregelen in samenhang uit te voeren. In 6 beekdalbreed uitgevoerde hermeanderingsprojecten en in 7 projecten, waarbij dood hout is ingebracht, is onderzocht welke hydrologische, morfologische, terrestrisch- en aquatisch-ecologische effecten optraden.
  Controlling toxic cyanobacteria: effects of dredging and phosphorus-binding clay on cyanobacteria and microcystins
  Lürling, M.F.L.L.W. ; Faassen, E.J. - \ 2012
  Water Research 46 (2012)5. - ISSN 0043-1354 - p. 1447 - 1459.
  oppervlaktewaterkwaliteit - meren - herstelbeheer - eutrofiëring - cyanobacteriën - lanthaan - klei - vergelijkend onderzoek - aquatische ecologie - surface water quality - lakes - restoration management - eutrophication - cyanobacteria - lanthanum - clay - comparative research - aquatic ecology - rare-earth-elements - lake restoration - organic-matter - shallow lakes - sediment removal - northern poland - urban lake - blooms - water - fresh
  Sediment dredging and Phoslock(®) addition were applied individually and in combination in an enclosure experiment in a Dutch hypertrophic urban pond. These measures were applied to control eutrophication and reduce the risk of exposure to cyanobacterial toxins. Over the 58 days course of the experiment, cyanobacteria (predominantly Microcystis aeruginosa) gradually decreased until they dropped below the level of detection in the combined treated enclosures, they were reduced in dredged enclosures, but remained flourishing in controls and Phoslock(®) treated enclosures. Cyanobacteria were, however, less abundant in the enclosures (medians chlorophyll-a 30-87 µg l(-1)) than in the pond (median chlorophyll-a 162 µg l(-1)), where also a thick surface scum covered one-third of the pond for many weeks. Soluble reactive phosphorus (SRP), total phosphorus and total nitrogen concentrations were significantly lower in the combined dredged and Phoslock(®) treated enclosures than in controls. Median SRP concentrations were 24 µg P l(-1) in the combined treatment, 58 µg P l(-1) in dredged enclosures, and 90 µg P l(-1) in controls and 95 µg P l(-1) in Phoslock(®) treated enclosures. Hence, the combined treatment was most effective in decreasing SRP and TP, and in lowering cyanobacterial biomass. Microcystin (MC) concentrations were analyzed by LC-MS/MS. MC concentrations and cyanobacterial biomass were positively correlated in all treatments. Mean MC concentrations in controls (71 µg l(-1)), Phoslock(®) treated enclosures (37 µg l(-1)) and dredged enclosures (25 µg l(-1)) exceeded the provisional guideline of 20 µg l(-1), whereas mean MC concentrations were 13 µg l(-1) in the combined treated enclosures. All samples contained the MC variants dmMC-RR, MC-RR, MC-YR, dmMC-LR and MC-LR; traces of MC-LY and nodularin were detected in few samples. The different treatments did not change the relative contribution of the variants to the MC pool; MC profiles in all treatments and the pond showed dominance of MC-RR followed by MC-LR. In the surface scum of the pond, total MC concentration was extremely high (64000 µg l(-1) or 1300 µg g(-1) DW), which poses a serious health hazard to children playing on the banks of the pond. Based on our results and pond characteristics, we propose combined sediment dredging and Phoslock(®) addition, fish removal and strong reduction of duck feeding by the neighborhood as most promising measures controlling cyanobacterial hazards in this pond.
  Zijn bodemorganismen van belang voor herstel van verzuurde bossen?
  Kemmers, R.H. - \ 2012
  De Levende Natuur 113 (2012)1. - ISSN 0024-1520 - p. 24 - 28.
  herstelbeheer - bodemchemie - bodemecologie - bodem ph - bosecologie - restoration management - soil chemistry - soil ecology - soil ph - forest ecology
  Om effecten van verzuring in bossen te bestrijden worden vaak herstelmaatregelen, zoals plaggen, bekalken en mineralengiften, genomen. Deze blijken niet altijd effectief te zijn: doelsoorten van de ondergroei blijken vaak niet terug te keren. Daarom is onderzoek gestart naar mogelijke alternatieve herstelmaatregelen. Daarbij werd uitgegaan van het vermoeden dat verzuring niet alleen hogere planten maar ook het bodemleven heeft beïnvloed met mogelijke gevolgen voor de nutriëntenkringlopen. Het onderzoek biedt een aangrijpingspunt voor alternatieve maatregelen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.