Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 66

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Vertering en retentie van fosfor bij varkens gevoerd met brijvoer : Een literatuurstudie
  Bikker, P. ; Jongbloed, A.W. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 595) - 35
  varkenshouderij - varkensvoeding - vleesvee - vleesproductie - brijvoedering - fosfor - retentie - natte vertering - fytase - literatuuroverzichten - pig farming - pig feeding - beef cattle - meat production - wet feeding - phosphorus - retention - wet digestion - phytase - literature reviews
  A literature study was conducted in order to determine the potential influence of feeding liquid diets on the phosphorus retention in growing pigs. The most important factors influencing digestibility of phosphorus and its retention in the body were addressed and related to specific characteristics of liquid feeding.
  Perspectief voor een zelfvoorzienend watersysteem in de Veenkoloniën
  Jansen, P.C. ; Kwakernaak, C. ; Querner, E.P. - \ 2011
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 44 (2011)9. - ISSN 0166-8439 - p. 34 - 36.
  watervoorziening - watersystemen - retentie - zelfvoorziening - regionale verkenningen - veenkolonien - water supply - water systems - retention - self sufficiency - regional surveys - veenkolonien
  Het klimaat verandert en dat heeft de nodige consequenties voor de zoetwatervoorziening en de verwerking van neerslagpieken. Inmiddels wordt al volop gewerkt aan plannen om Nederland klimaatbestendiger te maken, onder meer in het Deltaprogramma. In deze fase worden strategische keuzen rond lange termijn veiligheid en zoetwatervoorziening voorbereid. In dat kader past ook het verkennende onderzoek naar de watervoorziening in de Gronings-Drentse Veenkoloniën. Met een hydrologisch model is nagegaan of water vasthouden in regionale retentiegebieden een realistisch alternatief kan bieden voor het verminderen of zo mogelijk volledig stoppen van wateraanvoer vanuit het IJsselmeer.
  The effect of operational conditions on the hydrodynamic characteristics of the sludge bed in UASB reactors
  Leitao, R.C. ; Santaellla, S.T. ; Haandel, A.C. van; Zeeman, G. ; Lettinga, G. - \ 2011
  Water Science and Technology 64 (2011)9. - ISSN 0273-1223 - p. 1935 - 1941.
  afvalwaterbehandeling - geactiveerd slib - anaërobe behandeling - slibzuivering - hydrodynamische dispersie - zuiveringsinstallaties - expansie - retentie - volume - waste water treatment - activated sludge - anaerobic treatment - sludge treatment - hydrodynamic dispersion - purification plants - expansion - retention - volume - settling characteristics - expansion characteristics - granular sludge - volume index - velocity - sewage - settleability - design
  This work aims to evaluate the hydrodynamic properties of the sludge bed of Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) reactors based on its settleability and expansion characteristics. The methodologies used for the evaluation of the settleability of aerobic activated sludge, and for the expansibility of a sludge bed of Expanded Granular Sludge Bed reactors and Fluidised Bed Reactors were adapted and applied to the particular characteristics of the sludge of UASB reactors. An easy-to-build experimental set-up was developed to assess the parameters necessary for the equations of settleability and of expansibility. The results obtained from the sludges of seven differently operated reactors show that, for the treatment of low strength wastewater, settleability increased and expansibility decreased at decreased hydraulic retention time, from 6 to 1 h, and/or increased influent concentrations, from 136 to approximately 800 mg chemical oxygen demand/L. The results also show that it is useless to design an UASB reactor with a longer hydraulic retention time to cope with hydraulic shock loads, as a more expansible sludge will develop at such condition.
  Retentie van Nutrienten in het oppervlaktewater : Meetcampagne in het Zeegserloopje
  Gerven, L.P.A. van; Klein, J.J.M. de; Bolt, F.J.E. van der - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2133) - 86
  waterlopen - retentie - voedingsstoffen - fosfaten - stikstofretentie - waterkwaliteit - monitoring - drenthe - streams - retention - nutrients - phosphates - nitrogen retention - water quality - monitoring - drenthe
  Deze meetcampagne geeft meer inzicht in het vermogen van een waterloop om nutriënten vast te leggen of na te leveren (retentie). Dit inzicht draagt bij aan het beter inschatten en optimaliseren van waterkwaliteitsmaatregelen. Hiertoe zijn een genormaliseerd en een meanderend traject in het Zeegserloopje hoogfrequent bemeten in drie perioden van elk een week in de zomer/nazomer van 2009. De gemiddelde stikstofvastlegging in de meetperioden bedraagt 5% tot 50% van de inkomende vrachten. De fosforretentie is grilliger en varieert van een nalevering van 60% tot een vastlegging van 60%. De resultaten suggereren dat hermeandering niet hoeft te leiden tot een betere waterkwaliteit zoals vaak wordt aangenomen. Mede doordat hermeandering in combinatie met het weghalen van stuwen kan leiden tot kleinere verblijftijden van het water.
  Retentieschatting van N en P in het oppervlaktewater op verschillende schaalniveaus
  Gerven, L.P.A. van; Smit, A.A.M.F.R. ; Groenendijk, P. ; Bolt, F.J.E. van der; Klein, J.J.M. de - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1848) - 78
  waterverontreiniging - oppervlaktewater - voedingsstoffen - stikstof - fosfor - stikstofretentie - voedingsstoffenretentie - retentie - wiskundige modellen - oppervlaktewaterkwaliteit - meervoudige schalen - water pollution - surface water - nutrients - nitrogen - phosphorus - nitrogen retention - nutrient retention - retention - mathematical models - surface water quality - multiple scales
  Voor de evaluatie van maatregelen die worden genomen om de ambities van de Kaderrichtlijn Water te realiseren, is een goed begrip van de retentie van stikstof en fosfor in het oppervlaktewater cruciaal. In dit rapport wordt een ‘State of the art’ beeld gegeven van de manier waarop deze retentie wordt geschat op verschillende schalen. Er worden een aantal recente waterkwaliteitstudies geanalyseerd die opereren op de schaal van kleine stroomgebieden tot zeer grote schaal. Er is gekeken hoe de retentie wordt berekend in de verschillende studies en wat de voordelen en beperkingen van de retentiemethodes zijn. Op deze manier worden knelpunten in het huidige retentieonderzoek zichtbaar wat een handvat biedt voor verbeteringen. Verbeterde inzichten leiden tot een betere inschatting van de waterkwaliteit en een betere voorspelling
  Kleine retentie: ja, maar ...
  Jaskula-Joustra, A. ; Mioduszewski, W. ; Plaza, W. ; Bakel, J. van - \ 2005
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 38 (2005)2. - ISSN 0166-8439 - p. 37 - 39.
  retentie - waterbeheer - afvoer - wateropslag - stroomgebieden - polen - internationale samenwerking - water - reservoirs - retention - water management - discharge - water storage - watersheds - international cooperation - poland - water - reservoirs
  Het vasthouden en bergen van water wordt heel vaak genoemd als een maatregel tegen overstroming, hoewel hieraan veel haken en ogen zitten. Kan vasthouden werkelijk een bijdrage leveren aan het bestrijden van hoogwater? Om hierover van mening te kunnen wisselen ging de NVA- werkgroep Twinning Polen samen met de Poolse zusterorganisatie SITWM de discussie aan. De algemene conclusie is, dat stuurbare retentie een efficiënt middel tegen hoogwater kan zijn èn de meer natuurlijke vormen van kleine retentie zeer gunstig voor verschillende doeleinden kunnen zijn, maar niet erg effectief als bescherming tegen overstromingen van grotere rivieren
  Robustness of UASB Reactors Treating Sewage Under Tropical Conditions
  Leitao, R. - \ 2004
  Wageningen University. Promotor(en): Gatze Lettinga, co-promotor(en): Grietje Zeeman; A.C. van Haandel. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085040453 - 160
  anaërobe omstandigheden - rioolslib - afvalwaterbehandeling - retentie - dysregulatie - hydraulische apparatuur - tropisch klimaat - anaërobe behandeling - anaerobic conditions - sewage sludge - waste water treatment - retention - dysregulation - hydraulic equipment - tropical climate - anaerobic treatment
  This PhD thesis presents results and discussions to elucidate the matters of performance and robustness of the Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) reactors for the treatment of municipal wastewater in tropical countries. The research focuses on the main operational parameters (hydraulic retention time -HRT, influent COD concentration - COD Inf , organic loading rate - OLR, and sludge retention time - SRT) that affect the UASB loading potentials and its performance in "steady state" conditions, and on the response of the system when submitted to transient conditions.

  The experimental investigation was performed using 11 pilot-scale UASB reactors (120 L) which were organised into three sets: Set 1, five reactors were operated with the same hydraulic retention time (HRT = 6 h) and different COD Inf , ranging from 92 to 816 mg/L. Set 2, four reactors were operated with approximately the same COD Inf (~800 mg/L), but with different HRTs, ranging from 1 to 6 hours. Set 3, the HRTs were identical to the second phase but the COD Inf was adapted to have approximately the same OLR in the four reactors (~3.3 kgCOD/m 3 .day).

  In the first experimental part of the research, data was collected in order to evaluate the "steady state" performance and robustness of UASB reactors on the basis of COD removal efficiency, effluent variability, and pH stability. After the "steady state" condition was achieved, the sludge of each reactor was tested in terms of Specific Methanogenic Activity (SMA), biodegradability, settleability and, expansibility. In the second part of the experimental research, the robustness and stability of the system were evaluated under hydraulic and organic shock loads. Four indicators were defined for that purpose: COD removal efficiency, effluent variability, pH stability, and recovery time.

  Under "steady state" conditions, UASB reactors can treat sewage with COD as low as 200 mg/L, and HRT as low as 2 h, but the maximum efficiency is achieved with an HRT longer than 4h, and COD Inf higher than 300 mg/L. Effluent variability is highly dependent on the influent variability, showing that the reactors do not attenuate the daily fluctuation of the COD Inf . UASB reactors treating sewage in tropical countries are extremely stable with regards to pH and buffer capacity. With regards to the biological properties of the sludge, the reactors operated with a short HRT produce sludge with a high SMA. Moreover, sludge of reactors operated with a long HRT and with a low COD Inf resulted in low biodegradability. With respect to the hydrodynamic characteristics of the sludge, reactors operated with a high COD Inf and/or a short HRT produced sludges with high settleability and low expansibility. Results show that it is useless to design a UASB reactor with a longer HRT to cope with organic or hydraulic shock loads.

  Under shock load conditions the reactors resulted in COD removal efficiencies in the same range as during "steady state" conditions. The effluent COD fluctuates in the same range of the COD Inf variation, showing that the reactors are unable to attenuate strong variation in the OLR. The recovery time from a shock load is always very short, as the reactors needed less than 18 hours after the shock ceased to resume performance. The reactors showed signals that they would acidify if the organic shock load continued. However, hydraulic shock loads barely affected the pH stability of the reactors.

  Finally, the results obtained during this study showed that this kind of reactor is very robust with regards to the COD removal efficiency, as it keeps its maximum performance, in either "steady state" or transient conditions. Regarding to the pH stability, the UASB reactors also demonstrated extraordinary robustness, even when they are operated under extreme operational situations, which rarely occur in municipal wastewater treatment plants. When a shock load is imposed they need a very short time to recover. However, the UASB reactors are not robust with regard to effluent variability. Regarding this matter, the robustness of the reactors can be improved with the implementation of a secondary settler.

  Een expertsysteem voor de keuze van hydrologische maatregelen; I literatuurstudie naar hydrologische maatregelen en de effecten op sloot- en beekecosystemen
  Nijboer, R.C. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1066) - 98
  drainage - waterbeheer - stroomgebieden - retentie - eutrofiëring - peilbeheer - aquatische ecosystemen - drainage - water management - watersheds - retention - eutrophication - water level management - aquatic ecosystems
  Dit rapport is het eerste in de reeks: `Een expertsysteem voor de keuze van hydrologische maatregelen¿. Het beschrijft de resultaten van een literatuuronderzoek naar de effecten van hydrologische maatregelen op eutrofiëring van aquatische ecosystemen en op aquatische organismen. De doelstelling van deze kennisverzameling is uiteindelijk het bouwen van een expertsysteem waarmee voor een bepaalde situatie de maatregel met het hoogste ecologisch rendement gekozen kan worden.
  Effect of sulfate on methanol degradation in thermophilic (55 oC) methanogenic UASB reactors
  Vallero, M.V.G. ; Lens, P.N.L. ; Paulo, P.L. ; Trevino, R.H.M. ; Lettinga, G. - \ 2003
  Enzyme and Microbial Technology 32 (2003)6. - ISSN 0141-0229 - p. 676 - 687.
  slib - anaërobe behandeling - methanol - zwavel - retentie - afvalwaterbehandeling - rioolafvalwater - sludges - anaerobic treatment - methanol - sulfur - retention - waste water treatment - sewage effluent - volatile fatty-acid - anaerobic hybrid reactor - granular sludge reactor - waste-water - ethanol degradation - reduction - digestion - velocity - hydrogen - pulp
  A thermophilic (55 degreesC) lab-scale (0.921) methanol-fed upflow anaerobic sludge bed (UASB) reactor (pH 7.0 and hydraulic retention time (HRT) of 7.5 h) was operated at chemical oxygen demand (COD) to sulfate (SO42-) ratios of 10, 5 and 0.5 during 155 days to evaluate the effects of the presence of sulfate on conversion rates, metabolic shifts and possible process disturbances
  A thermophilic (55 degreesC) lab-scale (0.921) methanol-fed upflow anaerobic sludge bed (UASB) reactor (pH 7.0 and hydraulic retention time (HRT) of 7.5 h) was operated at chemical oxygen demand (COD) to sulfate (SO42-) ratios of 10, 5 and 0.5 during 155 days to evaluate the effects of the presence of sulfate on conversion rates, metabolic shifts and possible process disturbances. Methanol was completely removed when operating at an organic loading rate of 20 g COD l(-1) day(-1) at all COD/SO42- ratios tested. At COD/SO42- ratios of 10 and 5. methanol was converted both via sulfate reduction (up to 13% when operating at a COD/SO42- of 5) and methanogenesis (85%). However, when operating at a COD/sulfate ratio of 0.5 (12 g SO42- l(-1)), the sulfate reduction efficiency strongly deteriorated, due to improper immobilization of sulfate reducing bacteria (SRB) in the sludge bed and the presence of relatively high sodium concentrations (about 6 g Na+ l(-1)) originating from supplying sulfate as its sodium salt. Complete sulfate reduction was achieved when operating at a COD/SO42- ratio of 10 (0.6 g SO42- l(-1)) and 5 (1.2 g SO42- l(-1)), corresponding to sulfate removal rates of 2 and 4 g SO42- l(-1) day(-1), respectively. Activity tests showed that methanol was syntrophically converted via H-2/CO2 by homoacetogenic bacteria, in combination with either sulfate reducing bacteria or methane producing archaea. (C) 2003 Elsevier Science Inc. All rights reserved.
  Developing and testing a regularization technique
  Loon, E.E. van; Troch, P.A.A. - \ 2003
  In: CAHMDA Workshop, Wageningen, September 2001 / E.E. van Loon and P.A. Troch Wageningen : Sub-department Water Resources - p. 67 - 89.
  bodemwaterbeweging - modellen - bodemwaterbalans - retentie - soil water movement - soil water balance - retention - models
  Blauwe diensten
  Bommel, K.H.M. van; Hoekstra, J.R. ; Stuyt, L.C.P.M. ; Reinhard, A.J. ; Boland, D.J.K. ; Gerritsen, A.L. - \ 2002
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 3, Natuurlijke hulpbronnen en milieu ) - ISBN 9789052427683 - 128
  agrarische economie - waterbeheer - dienstensector - contracten - aanbesteding - grondwaterspiegel - veengronden - natuurbescherming - wateropslag - retentie - nederland - overeenkomsten - bufferzones - waterstand - agricultural economics - water management - services - contracts - tendering - water table - peat soils - nature conservation - water storage - retention - netherlands - agreements - buffer zones - water level
  Dit rapport geeft een beschrijving van de mogelijkheden van 'blauwe diensten'. Een blauwe dienst is een aan de waterbeheerstaak gerelateerde, op zakelijke grondslag voor anderen verrichte activiteit. Naast de analyse van een aantal mogelijke diensten ligt de nadruk op hoe deze overeenkomsten tot stand kunnen komen. In dit rapport is het concept blauwe diensten uitgewerkt voor drie situaties: peilverhoging in het veenweidegebied, bufferzone rond de EHS en piekberging. Het rapport concludeert dat blauwe diensten haalbaar zijn en doet aanbevelingen voor verdere uitwerking en implementatie.
  De wateropgave voor waterschap Rijn en IJssel; kwantificeren van de wateropgave voor vasthouden, bergen en afvoeren ten behoeve van de waterparagraaf in reconstructieplannen in oostelijk Gelderland en het opstellen van de deelstroomgebiedsvisie van het waterschap Rijn en IJssel
  Bakel, P.J.T. van; Bolt, F.J.E. van der; Immerzeel, W.W. ; Groenendijk, M. ; Wesseling, J.G. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 636) - 103
  waterbeheer - opslag - retentie - afvoer - watersystemen - stroomgebieden - ruimtelijke ordening - waterbeleid - hoogwaterbeheersing - waterschappen - gelderland - afwatering - grondwater - hydrologie - oppervlaktewater - stroomgebied - waterberging - waterhuishouding - Rijn - IJssel - water management - storage - retention - discharge - water systems - watersheds - physical planning - water policy - flood control - polder boards - gelderland
  Alterra heeft de wateropgave voor vasthouden, bergen en afvoeren gekwantificeerd ten behoeve van de waterparagraaf in reconstructieplannen in oostelijk Gelderland en ten behoeve van het opstellen van de deelstroomgebiedsvisie voor het beheersgebied van het waterschap Rijn en IJssel.
  Meervoudig ruimtegebruik en waterberging; mogelijkheden voor toekomstige landinrichting Noord-Holland
  Pater, F. de; Kwakernaak, C. ; Nijburg, C. - \ 2002
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 35 (2002)9. - ISSN 0166-8439 - p. 36 - 38.
  waterbeheer - retentie - overstromingsgebieden - inundatie - hoogwaterbeheersing - landgebruik - meervoudig landgebruik - landgebruiksplanning - landinrichting - wateropslag - overstroomde gronden - noord-holland - meervoudig ruimtegebruik - waterberging - water management - retention - bottomlands - flooding - flood control - land use - multiple land use - land use planning - land development - water storage - flooded land - noord-holland
  Vijfde en afsluitende artikel in een serie over het onderzoeksprogramma 'Meervoudig ruimtegebruik met waterberging in Noord-Holland'. Een aantal inrichtingsmodellen zijn uitgewerkt voor verschillende vormen van waterberging en mogelijke functiecombinaties (wonen; recreatie; landbouw; natuur; energieopslag) in diverse landschapstypen (veenweidepolders; kleipolders; strandwallenlandschap; stedelijke randzone). De vormen van waterberging betreffen bergingsboezem, inlaatpolder, binnenpolder, verbrede waterlopen met flexibel peilbeheer, nieuwe waterplassen, nieuwe moerassen, bergingspolders in stadsrand. Ook wordt aandacht besteed aan de positionering van waterbergingslocaties binnen het watersysteem in relatie met de waterkwaliteit (gebiedseigen water; boezemwater; polderwater; stedelijk water bij afgekoppeld rioolstelsel), de peilfluctuaties en de overstromingsfrequenties
  Blauwe contouren: natte randzones voor droge steden; waterberging en ruimtegebruik langs bebouwd gebied
  Gerritsen, A.L. ; Kwakernaak, C. ; Wissink, W. - \ 2002
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 35 (2002)6. - ISSN 0166-8439 - p. 42 - 43.
  waterbeheer - water - opslag - retentie - plassen - landgebruik - meervoudig landgebruik - landgebruiksplanning - stedelijke planning - stadsrandgebieden - stedelijke gebieden - steden - ruimtelijke ordening - hoogwaterbeheersing - wateropslag - reservoirs - noord-holland - zaanstreek - landinrichting - meervoudig ruimtegebruik - stedelijk gebied - waterberging - water management - water - storage - retention - ponds - land use - multiple land use - land use planning - urban planning - urban hinterland - urban areas - towns - physical planning - flood control - water storage - reservoirs - noord-holland - zaanstreek
  In de studie 'Blauwe contouren' is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor combinaties van waterberging (piekberging en voorraadberging) met andere functies in randzones langs bestaande en nieuwe steden. Dit om invulling te geven aan de wateropgave, ook voor stedelijke gebieden, die voortvloeit uit de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw. Het idee van een 'blauwe contour' is uitgewerkt voor de ruimtelijke inrichting van de randzone rond VINEX-wijk Saendelft (Zaanstad). Eerste van een serie van vier artikelen over het project 'Meervoudig ruimtegebruik met waterberging in Noord-Holland'
  Waterberging in combinatie met recreatie; "spannend water"
  Groot, S. ; Penning, E. ; Kuin, A. ; Jókövi, E.M. - \ 2002
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 35 (2002)8. - ISSN 0166-8439 - p. 38 - 39.
  waterbeheer - water - opslag - retentie - overstromingsgebieden - inundatie - recreatie - recreatiegebieden - landgebruik - meervoudig landgebruik - landgebruiksplanning - wateropslag - hoogwaterbeheersing - stroomvlakten - overstroomde gronden - noord-holland - meervoudig ruimtegebruik - ruimtelijke ordening - waterberging - water management - water - storage - retention - bottomlands - flooding - recreation - amenity and recreation areas - land use - multiple land use - land use planning - water storage - flood control - floodplains - flooded land - noord-holland
  Resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden voor combinatie van de functies waterberging en recreatie in Noord-Holland: waar moet je rekening mee houden; wat voor recreatie komt er; hoe zit het met de waterkwaliteit; hoe kan deze functiecombinatie worden gestimuleerd. Derde artikel in een serie van vier over het project 'Meervoudig ruimtegebruik met waterberging in Noord-Holland'
  Treatment of anaerobically pre-treated domestic sewage by a rotating biological contactor
  Tawfik, A. ; Klapwijk, A. ; el-Gohary, F. ; Lettinga, G. - \ 2002
  Water Research 36 (2002)1. - ISSN 0043-1354 - p. 147 - 155.
  afvalwaterbehandeling - nitrificatie - rioolafvalwater - anaërobe behandeling - zuurstof - retentie - escherichia coli - chemisch zuurstofverbruik - biologische behandeling - waste water treatment - nitrification - sewage effluent - anaerobic treatment - oxygen - retention - escherichia coli - chemical oxygen demand - biological treatment
  The performance of a rotating biological contactor (RBC) for the post-treatment of the effluent of an up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) was the subject of this study. Different hydraulic and organic loading rates have been investigated. The removal efficiencies of CODtotal, CODsuspended, CODcolloidal and CODsoluble increased at a higher hydraulic retention time (HRT) and a lower influent organic loading rate.The results obtained indicated that a two-stage RBC reactor at an HRT of 10h and an organic loading rate of 6.4g CODm-2d-1 represents an effective post-treatment process. Most CODsuspended and CODcolloidal were removed in the first stage while nitrification proceeded in the second stage.The overall nitrification efficiency was 92% at an ammonia loading rate of 1.1gm-2d-1. Total E. coli removal at HRTs of 10, 5 and 2.5h were 99.5%, 99.0% and 89.0%, respectively. The major part of suspended E. coli (>4.4μm) was removed by sedimentation or by adsorption in the biofilm of the first stage of RBC (99.66%). However, E. coli in the colloidal fraction (<4.4 to >0.45μm) was eliminated in the second stage of RBC (99.78%).A comparison of the performance of a one-stage versus two-stage RBC system, operated at the same total loading rate, revealed an improvement in the effluent quality of the two-stage effluent as compared to the one-stage effluent.The two stages RBC were used to examine the effect of hydraulic shock loads on reactor performance in terms of COD, nitrification and E. coli removal. Copyright
  Water in de groene ruimte van Noordwest Nederland : quick scan voor de Bouwsteen Water in het tweede Structuurschema Groene Ruimte
  Kwakernaak, C. ; Hamaker, P. ; Massop, H.Th.L. ; Stuijt, L.C.P.M. ; Westein, E. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 322) - 48
  ruimtelijke ordening - waterbeheer - hoogwaterbeheersing - stroomgebieden - retentie - nederland - physical planning - water management - flood control - watersheds - retention - netherlands
  In de voorbereiding van het Tweede Structuurschema Groene Ruimte speelt 'water' een belangrijke rol. Daarbij wordt ingehaakt op de stroomgebiedbenadering die in het waterbeheer (Waterbeheer 21e Eeuw) en de ruimtelijke ordening (Vijfde Nota R.O.) is uitgezet. In opdracht van de directie Noordwest van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft ALTERRA een quick scan uitgevoerd van de huidige knelpunten in de waterhuishouding en van de verbeteringsmogelijkheden door aanpassingen in de inrichting en het beheer van land en water. De quick scan heeft betrekking op drie (deel)stroomgebieden, die in het advies van de Commissie Waterbeheer 21e Eeuw zijn onderscheiden: Noord-Holland, Amstelland en de IJsselmeerpolders. Voor deze gebieden is aangegeven welke maatregelen getroffen kunnen worden om meer water te kunnen vasthouden en bergen, en het water langer en in een groter gebied schoon te houden. Deze maatregelen zijn uitgewerkt tegen de achtergrond van verwachte ontwikkelingen in het ruimtege- bruik in deze gebieden.
  Hoogwaterreductie vanuit regionale stroomgebieden: samenhang of tegenstellingen?
  Bakel, P.J.T. van; Hoogendoorn, J. ; Luijendijk, J. ; Peerboom, J.M.P.M. - \ 2001
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 34 (2001)3. - ISSN 0166-8439 - p. 27 - 29.
  wateropslag - water - opslag - retentie - waterbeheer - drainage - neerslag - stroomgebieden - hydrologie van stroomgebieden - beheer van waterbekkens - hoogwaterbeheersing - stroming - waterrelaties - hydrologie - reservoirs - waterstand - hoogwater - ruimtelijke ordening - stroomgebied - waterberging - water storage - water - storage - retention - water management - drainage - precipitation - watersheds - catchment hydrology - watershed management - flood control - flow - water relations - hydrology - reservoirs - water level
  In het kader van hoogwatermanagement spelen berging en veerkracht van watersystemen een steeds grotere rol. In dit artikel een afvoerhydrologische analyse op stroomgebied-niveau: de complexe relaties tussen neerslagpieken, berging in verschillende reservoirs (bodem, maaivelddepressies, oppervlaktewater), ontwatering/afwatering, en resulterende afvoerpieken
  Waterberging in beeld : mogelijkheden voor inrichting en gebruik van waterretentie-gebieden in Gelderland
  Kwakernaak, C. ; Wintjes, A. ; Haar, M. van der - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Rapport / Alterra 087) - 34
  watervoorziening - waterbeheer - inundatie - afvoer - retentie - nederland - gelderland - water supply - water management - flooding - discharge - retention - netherlands - gelderland
  In het kader van de hoogwaterproblematiek heeft de provincie Gelderland aan Alterra opdracht gegeven de mogelijkheden voor waterberging langs de regionale wateren te beschrijven en te illustreren. Negen voorbeelden van mogelijke ruimtelijke maatregelen voor waterberging in combinatie met andere functies zijn verbeeld. Afhankelijk van de situatie zijn er kansen voor landbouw, natuur, waterzuivering, recreatie of wonen lang het water. Er is getracht aan te sluiten bij mogelijkheden zoals die in Gelderland kunnen voorkomen. In de uitgewerkte voorbeelden is uitgegaan van een visie op de toekomstige ontwikkelingen binnen de betrokken functies en op het landschap. Het zijn alle voorbeelden van berging aan het oppervlak. Tot slot is een onderlinge vergelijking gemaakt van de effectiviteit voor waterberging in relatie tot de kosten. Dit rapport is een hulpmiddel voor de communicatie over waterberging tussen de regionale en lokale partijen.
  Assimilation of active microwave observation data for soil moisture profile estimation
  Hoeben, R. ; Troch, P.A. - \ 2000
  Water Resources Research 36 (2000)10. - ISSN 0043-1397 - p. 2805 - 2819.
  bodemwater - retentie - remote sensing - soil water - retention - remote sensing
  This paper discusses the potential of retrieving information about the soil moisture profile from measurements of the surface soil moisture content through active microwave observations of the Earth. Recently, Mancini et al. [1999] have shown through laboratory experiments that the volumetric moisture content of the first few centimeters of a bare soil can be determined within 5 ol accuracy by means of C and L band active microwave observations and inverse modeling. Here we use active microwave observations of the surface soil moisture content in a data assimilation framework to show that this allows the retrieval of the root zone soil moisture profile. The data assimilation procedure developed is based on the Kalman filter technique. Kalman filtering allows reconstruction of the state vector of a system when this system is represented by a dynamic model and when at least part of the state variables are observed regularly. The dynamic model of the system used here is based on the one-dimensional Richards equation. The observation equation is based on the Integral Equation Model [Fung et al., 1992; Fung, 1994] and is used to link the radar observations to surface soil moisture content. It is shown that even in the presence of model and observation noise and infrequent observations, accurate retrieval of the entire moisture profile is possible for a bare soil. ? 2000 American Geophysical Union
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.