Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 87

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Mineral nutrition of cocoa : a review
  Vliet, J.A. van; Slingerland, M.A. ; Giller, K.E. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789462577053 - 57
  cacao - mineralenvoeding - bevruchting - kunstmeststoffen - mestbehoeftebepaling - vruchtbaarheid - voedingsstoffenbehoeften - voedingsstoffenbeschikbaarheid - grondanalyse - voedingsstoffentekorten - kaliummeststoffen - stikstofmeststoffen - fosformeststoffen - agrarische productiesystemen - overzichten - cocoa - mineral nutrition - fertilization - fertilizers - fertilizer requirement determination - fertility - nutrient requirements - nutrient availability - soil analysis - nutrient deficiencies - potassium fertilizers - nitrogen fertilizers - phosphorus fertilizers - agricultural production systems - reviews
  This literature review on mineral nutrition of cocoa was commissioned by the Scientific Committee of the Cocoa Fertiliser Initiative to address the following questions: What knowledge is currently available about mineral nutrition of cocoa? What are the current knowledge gaps? What are the key areas for further research?
  Stadslandbouw in Almere. De stand van zaken op 1 januari 2015
  Dekking, A.J.G. - \ 2015
  Lelystad : PPO AGV (PPO pubnr.: 629 ) - 59
  stadslandbouw - stadsontwikkeling - agrarisch onderwijs - participatie - onderzoek - overzichten - flevoland - openbare ruimte - gebruik van ruimte - urban agriculture - urban development - agricultural education - participation - research - reviews - flevoland - public space - space utilization
  Almere is een jonge stad die niet organisch gegroeid is, maar waarbij tijdens het ontwerp ruimte is bestemd voor een groen-blauw casco. Naast het ontwerp van de stad draagt ook het beleid bij aan een gunstig klimaat voor stadslandbouw. Hierbij gaat het om belangrijke gebiedsontwikkelingen, conceptuele en beleidsmatige notities. Dit zijn de Rijksstruktuurvisie Regio Almere-Amsterdam-Markermeer, Nieuwe natuur in Flevoland, De Almere Principles, de nota Kleur aan Groen, het coalitieakkoord Almere 2014-2018, de Agenda Stadslandbouw, Almere Oosterwold en de Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 in Almere zal worden georganiseerd. Desondanks ontbreekt het aan een overzicht van stadslandbouwinitiatieven in Almere. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken met betrekking tot stadslandbouw op 1 januari 2015.
  Meer inzicht met Demonstratiemodel Bewaring Bloembollen
  Wildschut, J. - \ 2014
  BloembollenVisie 2014 (2014)299. - ISSN 1571-5558 - p. 18 - 19.
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - ventilatie - landbouwkundig onderzoek - modellen - demonstraties (vertoning) - overzichten - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - ventilation - agricultural research - models - demonstrations - reviews
  Er valt meer te sturen tijdens de bewaring van bloembollen dan menigeen denkt. Dat blijkt uit het Demonstratiemodel Bewaring Bloembollen, dat door PPO is ontwikkeld. Het model geeft meer inzicht in de relatie tussen de hoeveelheid lucht, het vereiste bewaarklimaat en de gehanteerde schadedrempels.
  Meest vroege seizoen sinds jaren
  Heijerman-Peppelman, G. ; Dieren, M.C.A. van - \ 2014
  De Fruitteelt 104 (2014)13. - ISSN 0016-2302 - p. 6 - 7.
  fruitteelt - rassen (planten) - seizoenen - pyrus - malus - ontwikkeling - bloeidatum - overzichten - fruit growing - varieties - seasons - pyrus - malus - development - flowering date - reviews
  PPO houdt sinds jaren voor diverse gewassen en rassen de bloeitijdstippen en bloerijkdom bij. Dit seizoen begint de gewasontwikkeling wel heel erg vroeg. Daarom geeft PPO een overzicht van bloeigegevens uit Randwijk van de belangrijkste appel- en peerrassen van de afgelopen tien jaren. Tevens zijn nog oudere bloeigegevens vanuit Wilhelminadorp geraadpleegd.
  Begeleidende rapportage Schema Bodemplagen
  Qiu, Y.T. ; Rozen, K. van; Raaijmakers, E. ; Everaarts, T. - \ 2013
  Lelystad : Applied Plant Research (PPO 3250227400) - 75
  bodempathogenen - plantenplagen - vollegrondsteelt - akkerbouw - plagenbestrijding - overzichten - informatie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - bestrijdingsmethoden - soilborne pathogens - plant pests - outdoor cropping - arable farming - pest control - reviews - information - cultural control - control methods
  De bodem is een reservoir van insecten, waarvan een deel verantwoordelijk is voor economische schade in akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen. Bij de meeste zogenaamde bodeminsecten leeft alleen het volwassen stadium bovengronds; andere stadia leven voornamelijk in de bodem. Daarnaast zijn er veel plaaginsecten die de bodem gebruiken als schuilplaats om een ongunstige periode van het jaar (zoals de winter) door te brengen. Daardoor functioneert de bodem voor veel bodemplagen als een brug van het ene teeltseizoen naar het andere. Doordat de plagen zich kunnen verbergen in de bodem of in het ondergrondse plantenweefsel zijn ze in die levensfase moeilijk te bestrijden. Inzicht in biologische en ecologische aspecten van deze insectenplagen is noodzakelijk om ze doelgericht te beheersen of te bestrijden. Een overzichtelijk bodemplagenschema biedt een degelijke basis voor een milieuvriendelijke en duurzame aanpak van bodemgerelateerde plagen.
  Overzicht van de LEI-publicaties 2006-2010
  Tap, H. - \ 2011
  Den Haag : LEI - 40
  publicaties - rapporten - overzichten - agrarische economie - landbouwkundig onderzoek - bibliografieën - nederland - publications - reports - reviews - agricultural economics - agricultural research - bibliographies - netherlands
  Overzicht van de LEI-publicaties van 2006-2010. De resultaten van het LEI- onderzoek zijn voor het overgrote deel vrij toegankelijk voor iedereen die daar belang in stelt. De publicaties waarin zij worden vastgelegd, zijn zowel in gedrukte vorm verkrijgbaar als digitaal via internet. (www.lei.wur.nl) Een beperkt aantal vertrouwelijke rapporten of nota’s wordt op verzoek alleen aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld en sommige achtergronddocumenten zijn niet opgenomen in de reeks openbare rapporten, maar wel op verzoek verkrijgbaar. De elektronische nieuwsbrief LEI Actueel biedt wekelijks recente informatie over het LEI-onderzoek. Deze publicatie is het vervolg van Overzichten van de LEI- publicaties 1940-2000 en 2000-2005
  Onverenigbaarheidslijst laanbomen al ruim een jaar leidraad voor de teler
  Sluis, B.J. van der; Schalk, G. ; Hiemstra, J.A. - \ 2010
  Boom in business 1 (2010)1. - ISSN 2211-9884 - p. 24 - 27.
  boomteelt - straatbomen - overzichten - onderstam-ent relatie - plantenvermeerdering - vermeerderingsmateriaal - incompatibiliteit - arboriculture - street trees - reviews - rootstock scion relationships - propagation - propagation materials - incompatibility
  Eind 2008 lag er dan eindelijk de langverwachte laanbomenlijst van ent-onderstamcombinaties met een kans op (uitgestelde) onverenigbaarheid. Sindsdien geldt deze unieke lijst, compleet met adviezen over welke vermeerderingsmethoden wel geschikt en toepasbaar zijn, als hét standaardwerk voor menig laanboomteler. Met name de jongere generatie heeft er baat bij, aldus vermeerder- en entspecialist Gerrit Schalk uit Lienden.
  Afval uit de landbouw
  Bondt, N. ; Janssens, S.R.M. ; Smet, A. de - \ 2010
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-nota 10-061) - 22
  landbouw - tuinbouw - oogstresten - afvalbeheer - organisch afval - agrarische afvalstoffen - duurzaamheid (sustainability) - plantenresten - afvalverwerking - modellen - overzichten - agriculture - horticulture - crop residues - waste management - organic wastes - agricultural wastes - sustainability - plant residues - waste treatment - models - reviews
  In dit onderzoek zijn voor verschillende sectoren afvalstromen in beeld gebracht: akkerbouw, vollegrondsgroenten, bloembollen, boomkwekerij, fruittteelt, paddestoelen, glastuinbouw en agrarisch natuurbeheer. Dit onderzoek richt zich op afvalstromen gerelateerd aan de organische teelt. Niet alle afvalstromen zijn in het model opgenomen zoals gevaarlijk afval of afvalstromen die ontstaan als gevolg van incidentele omstandigheden en dierlijke mest.
  Ras-enquête Kleine Vollegrondsgroenten; Bundel van de activiteiten, publicaties en teruggekoppelde resultaten 2006-2010
  Wijk, C.A.P. van - \ 2010
  Lelystad : PPO AGV - 240
  gebruikswaarde - vollegrondsgroenten - tuinbouwgewassen - overzichten - nederland - use value - field vegetables - horticultural crops - reviews - netherlands
  In deze bundel zijn van het project Praktijk-enquête naar de Gebruikswaarde van Rassen van Kleine Vollegrondsgroenten alle activiteiten, publicaties en terugkoppelingen over de seizoenen 2006/07 - 2009/10 in één document samengevat weergegeven. Dit is op verzoek van Productschap Tuinbouw gemaakt om een overzichtelijk documentatieverslag te hebben. Het verloop van het project is verwoord hoofdstuk 1 Eindevaluatie. In hoofdstuk 2 zijn de vakbladpublicaties in chronologische volgorde opgenomen. Hoofdstuk 3 vermeldt per jaar, per gewas en per teeltwijze en de aan de deelnemers direct teruggekoppelde resultaten. De terugkoppeling is steeds uitgevoerd per post of per mail.
  Quickscan vraag en aanbod scholing voor multifunctionele ondernemers
  Vijn, M.P. ; Leeuwen, M.A.E. van; Hendriks-Goossens, V.J.C. - \ 2009
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 21
  agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - professionaliteit - scholingscursussen - overzichten - multifunctionele landbouw - farm management - entrepreneurship - professionalism - training courses - reviews - multifunctional agriculture
  Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in het aanbod en de vraag naar scholing voor de multifunctionele ondernemersnetwerken. Daarnaast is er gekeken of er mogelijkheden zijn in vormen van samenwerking tussen de aanbieders van scholing en de ondernemersnetwerken
  Overzicht zetmeelaardappelrassen 2010
  Wijnholds, K.H. - \ 2009
  Valthermond : Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
  aardappelen - rassen (planten) - zetmeel - zetmeelgewassen - overzichten - potatoes - varieties - starch - starch crops - reviews
  Poster met een overzicht van zetmeel-aardappelrassen in 2010.
  State of the art review on climate change impacts on natural ecosystems and adaptation
  Heijmans, M.M.P.D. ; Berendse, F. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen University (Knowledge for Climate report KfC 009/09) - ISBN 9789490070090 - 33
  klimaatverandering - ecosystemen - adaptatie - overzichten - natuurbescherming - nederland - climatic change - ecosystems - adaptation - reviews - nature conservation - netherlands
  Climate change has become unavoidable and the Netherlands has started to adapt the water systems and coastal defense to reduce vulnerability to the effects of climate change. These strategies to make the Netherlands climate-proof will also have its impact on nature and ecosystem functioning, in addition to the direct impacts of climate change. This report provides a state-of-the-art review of national and international research with respect to climate change impacts and adaptation, relevant to natural ecosystems in the Netherlands. This review is intended to serve as a reference of current available knowledge and will assist in programming new research required for climate-proofing the Netherlands
  Onkruid in mais is goed aan te pakken
  Weide, R.Y. van der; Hogenkamp, M. - \ 2009
  Boerderij 94 (2009)32. - ISSN 0006-5617 - p. 30 - 31.
  onkruidbestrijding - herbiciden - maïs - overzichten - tabellen - weed control - herbicides - maize - reviews - tables
  Gardo Gold is een nieuw middel voor de aanpak van onkruid in mais. Samen met de andere middelen zijn onkruiden afdoende te bestrijden
  Ruimtelijke verspreiding van sublitorale mosselvoorkomens en mosselzaadvisserij van 1997 - 2007
  Fey-Hofstede, F.E. ; Jansen, J.M. ; Dijkman, E.M. ; Kesteloo, J.J. - \ 2008
  Texel/Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C102/08) - 31
  mosselteelt - mossels - schaal- en schelpdierenvisserij - visserijbeheer - overzichten - waddenzee - mussel culture - mussels - shellfish fisheries - fishery management - reviews - wadden sea
  In verband met het traject volgend op de uitspraak van de Raad van State (dd 27 februari 2008) inzake de vergunningenverlening voor mosselzaadvisserij ontstond bij het ministerie van LNV de vraag naar een overzicht van de mosselvoorkomens en mosselzaadvisserij in voorgaande jaren. In deze rapportage wordt door middel van kaarten van de westelijke Waddenzee een beeld gegeven van de mosselvoorkomens en van de locatie en intensiteit van de mosselzaadvisserijen. Dit overzicht wordt gepresenteerd voor het voorjaars- en najaarsseizoen afzonderlijk, voor de jaren 1997-2007
  High-rate anaerobic wastewater treatment: diversifying from end-of the pipe treatment to resource oriented conversation techniques
  Lier, J.B. van - \ 2008
  Water Science and Technology 57 (2008)8. - ISSN 0273-1223 - p. 1137 - 1148.
  anaërobe behandeling - energie - terugwinning - afvalwaterbehandeling - afvalwater - energiebehoud - overzichten - technologie - anaerobic treatment - energy - recovery - waste water treatment - waste water - energy conservation - reviews - technology - uasb reactor - wastewaters - sewage
  Decades of developments and implementations in the field of high-rate anaerobic wastewater treatment have put the technology at a competitive level. With respect to sustainability and cost-effectiveness, anaerobic treatment has a much better score than many alternatives. Particularly, the energy conservation aspect, i.e. avoiding the loss of energy for destruction of organic matter, while energy is reclaimed from the organic waste constituents in the form of biogas, was an important driver in the development of such systems. Invoked by the present greenhouse alert, the energy involved is nowadays translated into carbon credits, providing another incentive to further implement anaerobic technology. Anaerobic conversion processes, however, offer much more than cost-effective treatment systems. Selective recovery of metals, effective desulphurization, recovery of nutrients, reductive detoxification, and anaerobic oxidation of specific compounds are examples of the potentials of anaerobic treatment. This paper presents a survey on the state of the art of full-scale anaerobic high-rate treatment of industrial wastewaters and highlights current trends in anaerobic developments.
  CROSS-COMPLIANCE Facilitating the CAP reform: Compliance and competitiveness of European agriculture Specific Targeted Research or Innovation Project (STREP) Integrating and Strengthening the European Research Area Deliverable 5: Mandatory standards in 7 EU countries and 3 non-EU countries Country Report Netherlands
  Jongeneel, R.A. ; Brouwer, F.M. - \ 2007
  Den Haag : LEI - 58
  agrarische economie - eu regelingen - overzichten - landbouwpolitiek - agricultural economics - eu regulations - reviews - agricultural politics
  This report provides an overview of the implementation of all the SMRs and GAECs included in the cross-compliance package into national Dutch law. It also tries to give a brief background about national agricultural and policy context, which contributes to understand the peculiarities of the Dutch situation. Two important other issues discussed. First the degree of compliance and the costs of compliance. The second SMR which farmers ranked to be most difficult to satisfy was the identification and registration requirement
  Beplanting van boomspiegels
  Hoffman, M.H.A. - \ 2007
  Dendroflora 2007 (2007)44. - ISSN 0374-7247 - p. 22 - 42.
  sierplanten - bomen - beplanten - sortimenten - gebruikswaarde - tuinen - standplaatsfactoren - overblijvende planten - overzichten - openbaar groen - ornamental plants - trees - planting - assortments - use value - gardens - site factors - perennials - reviews - public green areas
  In het openbaar groen en in tuinen wordt de ruimte rondom de stam van bomen onder de kroon (de boomspiegel) op verschillende manieren ingericht. Soms wordt helemaal niets ondernomen en is de boomspiegel kaal en vaak lelijk. Soms loopt de bestrating of het gazon door tot aan de stam of wordt boomschors, grint of een sierrooster aangebracht. Vaak echter wordt gekozen voor beplanting van de ruimte met sierheesters en/of vaste planten. Deze laatste optie is gewoonlijk het meest dynamisch en esthetisch, mits de beplanting goed aanslaat en groeit conform de verwachtingen. Voor het beplanten van boomspiegels leent zich lang niet elk gewas, omdat de omstandigheden vrij beperkend zijn. Een succesvolle aanplant valt of staat bij een goede basis (grondbehandeling) en juiste sortimentskeuze. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving deed onderzoek en stelt voor verschillende types boomspiegels een aanbevolen sortiment samen.
  Overzicht van de LEI-publicaties 2001-2005
  Tap, H. - \ 2006
  Den Haag : LEI - 37
  bibliografieën - overzichten - rapporten - landbouwkundig onderzoek - agrarische economie - bibliographies - reviews - reports - agricultural research - agricultural economics
  Overzicht van LEI-publicaties in de periode 2001-2005.
  Visziekten: realiteit en risico's
  Haenen, O.L.M. ; Engelsma, M.Y. - \ 2006
  Visionair : het vakblad van sportvisserij Nederland 1 (2006)1. - ISSN 1569-7533 - p. 16 - 19.
  visziekten - overzichten - vissen - aquacultuur - waterkwaliteit - parasieten - virussen - bacteriën - stress - dierziektepreventie - fish diseases - reviews - fishes - aquaculture - water quality - parasites - viruses - bacteria - stress - animal disease prevention
  Nederland is een water- en visrijk land. In onze binnenwateren
  komen 45 inheemse en 14 uitheemse vissoorten
  voor. Hoewel de waterkwaliteit en de leefomgeving van
  vissen sterk zijn verbeterd, kunnen vissen ziek worden.
  Welke ziekten zijn dat? En welke nieuwe visziekten
  vormen een risico voor onze vissen? Het CIDC-Lelystad
  doet al bijna 21 jaar onderzoek aan visziekten. Olga Haenen
  en Marc Engelsma gaan in op de meest voorkomende
  visziekten bij zowel wilde als gekweekte vis.
  Managementreview 2005 en kwaliteitsplan 2006
  Wezenbeek, P. - \ 2006
  IJmuiden : RIVO (Intern rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) 06.003) - 19
  visserijbeheer - onderzoeksinstituten - bedrijfsmanagement - overzichten - kwaliteitsnormen - kwaliteitscontroles - bedrijfsvoering - fishery management - research institutes - business management - reviews - quality standards - quality controls - management
  Dit is het verslag van de directiebeoordeling van het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO) BV over het jaar 2005, alsmede een (voorlopige) planning voor 2006.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.