Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 29

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Strategieën voor residuvermindering bij houtig kleinfruit (rode bes) : tussenrapportage - ersultaten 2012
  Wenneker, M. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport 2013-15) - 17
  fruitteelt - kleinfruit - bessen - residuen - resteffecten - kwaliteit na de oogst - vruchtrot - ziektebestrijding - behandeling - reductie - ribes rubrum - rode aalbessen - fungiciden - fruit growing - small fruits - berries - residues - residual effects - postharvest quality - fruit rots - disease control - treatment - reduction - ribes rubrum - red currants - fungicides
  Doel van het onderzoek is het opzetten en testen van strategieën om het aantal verschillende residuen en de residu gehaltes op rode bes te verminderen. Het onderzoek is gericht op de teelt van rode bessen voor de lange bewaring. In overleg met de telers worden verschillende strategieën opgesteld. Deze strategieën worden getest ten opzichte van het praktijkschema van de teler. Bij de pluk worden de residu-gehaltes van de vruchten bij de verschillende strategieën bepaald. Van de verschillende behandelingen (strategieën) wordt het effect op de bewaarkwaliteit bepaald (lange bewaring).
  Goede wondafdekking met aangepaste snoeischaar
  Bruine, A. de; Wenneker, M. - \ 2013
  De Fruitteelt 103 (2013)2. - ISSN 0016-2302 - p. 6 - 6.
  fruitteelt - kleinfruit - ribes rubrum - eutypa lata - plantenziekteverwekkende schimmels - toegepast onderzoek - proeven - wondafdichtingsmateriaal - snoeien - fruit growing - small fruits - plant pathogenic fungi - applied research - trials - wound dressings - pruning
  Taksterfte door Eutypa lata in rode bes, kan aanzienlijke oogstderving veroorzaken, zelfs op percelen waar niet opvallend veel gesteltakken wegvallen. Jaarlijks kost dit rode bessentelers duizenden euro's omzet. Daarom voert PPO sinds enkele jaren proeven uit in rode bessenpercelen met zware Eutypa-druk. Deze schimmel infecteert de rode bessenplanten voornamelijk via snoeiwonden. Tijdens de proefuitvoeringen werd met een aangepaste snoeischaar gelijktijdig met het snoeien de wond bespoten of afgedekt om niet na elke snoeironde de spuitmachine te hoeven vullen.
  Bestrijding van taksterfte veroorzaakt door Eutypa bij rode bes : verslag praktijkproeven 2006 tot en met 2012
  Wenneker, M. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 25
  fruitteelt - kleinfruit - ribes rubrum - eutypa lata - plantenziekteverwekkende schimmels - snoeien - aantasting - landbouwkundig onderzoek - fruit growing - small fruits - ribes rubrum - eutypa lata - plant pathogenic fungi - pruning - infestation - agricultural research
  Bessenkanker of tak sterfte bij rode bes veroorzaakt al jaren grote schade in de teelt van rode bes. De ziekte komt op vrijwel alle bessenbedrijven voor. In sommige gevallen moeten aanplanten gerooid worden vanwege de zwaarte van de aantastingen. Uit onderzoek van PPO bleek dat de ziekte wordt ve roorzaakt door de schimmel Eutypa. Eutypa infecteert vooral via snoeiwonden. De meeste kankers worden op de harttak op een hoogte van 40 tot 100 cm boven de grond gevonden. Taksterfte wordt pas enige jaren na infectie zichtbaar, bestrijding is dan niet meer mogelijk. Er zijn op dit moment ook geen middelen beschikbaar voor het bestrijden van Eutypa. Het trachten te voorkomen van (snoei)-wond infectie is het enige alternatief. Op verzoek van de NFO Productcommissie Houtig Kleinfruit deed PPO van 2006 tot en met 2012 onderzoek om een bestrijdingsmethode tegen taksterfte door Eutypa bij rode bes te ontwikkelen.
  Ozon toepassing bij de lange bewaring van Rode bes
  Geijn, F.G. van de; Staal, M.G. - \ 2012
  Wageningen UR Food & Biobased Research : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1320) - ISBN 9789461732613 - 13
  ribes rubrum - rode aalbessen - gasbewaring - ozon - behandeling na de oogst - bewaartijd - opslagkwaliteit - nederland - ribes rubrum - red currants - controlled atmosphere storage - ozone - postharvest treatment - storage life - storage quality - netherlands
  Onderzoek naar de mogelijkheden van toepassing van Ozon in de lange bewaring van rode bessen.
  Bepaling optimaal oogsttijdstip voor de bewaring van rode bes II : bewaarseizoen 2009-2010 en 2010-2011
  Westra, E.H. ; Verschoor, J.A. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Food & Biobased Research 1250) - 18
  fruitteelt - kleinfruit - rode aalbessen - ribes rubrum - oogsttijdstip - bewaartijd - modellen - gewasbescherming - fruit growing - small fruits - red currants - ribes rubrum - harvesting date - storage life - models - plant protection
  De publicatie beschrijft het door PT gefinancierde project Bepaling optimaal oogsttijdstip voor de bewaring van rode bessen. Gestreefd wordt naar een betrouwbaar en eenvoudig toepasbaar protocol ter bepaling van het optimale oogsttijdstip voor de bewaring van rode bessen. Door Wageningen UR Food & Biobased research is een model ontwikkeld. Dit model kan op basis van temperatuurdata 30 dagen na volle bloei van de bessen struiken het juiste pluktijdstip bepalen.
  Het optimale pluktijdstip is te voorspellen : rode bessen
  Westra, E.H. ; Verschoor, J.A. - \ 2010
  De Fruitteelt 100 (2010)19. - ISSN 0016-2302 - p. 18 - 19.
  rode aalbessen - ribes rubrum - oogsttijdstip - plukken (picking) - voorspellen - oogstvoorspelling - modellen - landbouwkundig onderzoek - temperatuurmeters - red currants - harvesting date - picking - forecasting - yield forecasting - models - agricultural research - temperature gauges
  Voor de lange bewaring van rode bessen moeten telers op het juiste moment plukken. Te vroeg oogsten geeft uitval door rot. Wageningen UR Food & Biobased Research (voorheen AFSG) ontwikkelde een voorspellingsmodel om het optimale pluktijdstip te kunnen bepalen op basis van de temperatuur in de periode na de bloei.
  Bestrijding van taksterfte en stamkanker bij rode bes, veroorzaakt door de schimmel Eutypa : stand van zaken 2006-2008
  Wenneker, M. ; Joosten, N.N. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2010
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 26
  ribes rubrum - rode aalbessen - schimmelziekten - plantenziekten - eutypa - plantenziekteverwekkende schimmels - nederland - ribes rubrum - red currants - fungal diseases - plant diseases - eutypa - plant pathogenic fungi - netherlands
  Taksterfte en stamkanker zijn een groot probleem in de Nederlandse bessenteelt. Meest opvallend bij taksterfte is de plotselinge verwelking van de planten in de lente en de zomer. Wanneer de takken beter bekeken worden blijkt een kanker aanwezig. Lange tijd bestond er onduidelijkheid over de oorzaak van taksterfte en stamkanker, maar onderzoek van PPO wijst uit dat Eutypa de veroorzaker is. In dit rapport wordt het onderzoek naar de veroorzaker van taksterfte, de situatie in Nederland en mogelijke oplossingsrichtingen beschreven.
  Optimaal pluktijdstip voor rode bessen
  Buddendorf, C.J.J. - \ 2008
  De Fruitteelt 98 (2008)28. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 14.
  plukken (picking) - rode aalbessen - ribes rubrum - oogsttijdstip - voorspellen - fruitteelt - picking - red currants - ribes rubrum - harvesting date - forecasting - fruit growing
  In dit artikel worden de belangrijkste resultaten besproken van het onderzoek naar het bepalen van het meest geschikte pluktijdstip voor rode bessen, verricht door het onderzoeksinstituut AFSG (Agrotechnology & Food Science Group). Een klimaatmodel, suikergehalte en sapkleur helpen een heel eind om het juiste plukmoment te bepalen
  Bestrijding taksterfte en stamkanker bij rode bes
  Wenneker, M. ; Joosten, N.N. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2008
  De Fruitteelt 98 (2008)9. - ISSN 0016-2302 - p. 9 - 9.
  kleinfruit - ribes rubrum - rode aalbessen - onderzoek - onderzoeksinstituten - kanker (plantenziektekundig) - stammen - schimmelziekten - eutypa - bestrijdingsmethoden - gewasbescherming - wetenschappelijk onderzoek - small fruits - red currants - research - research institutes - cankers - tribes - fungal diseases - control methods - plant protection - scientific research
  PPO-fruit voert een meerjarig onderzoek uit naar de bestrijding van taksterfte en stamkanker bij rode bes, die veroorzaakt wordt door de schimmel Eutypa lata Het onderzoek richt zich op de effectiviteit van middelen en snoeiwondbehandeling
  Bepaling optimaal oogsttijdstip voor de bewaring van rode bes : seizoen 2006-2007
  Buddendorf, C.J.J. ; Verschoor, J.A. - \ 2007
  Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology & Food Sciences Group 801) - ISBN 9789085851356 - 31
  ribes rubrum - oogsttijdstip - houdbaarheid (kwaliteit) - ribes rubrum - harvesting date - keeping quality
  Om het optimale pluktijdstip voor rode bessen te kunnen bepalen zijn 5 weken achter elkaar bessen geplukt. Bij inslag zijn suikergehalte, zuurgraad en kleur bepaald. De bessen zijn daarna 6 maanden bij standaardcondities bewaard. Na de bewaring zijn aantal roze bessen, rot, goede en losse bessen en de kleur van de stengel bepaald. Evenals in 2005 bleek er een optimum te zijn voor het pluktijdstip. De meetdata gaven dit jaar een beter verloop van roze te zien. De bij inslag bepaalde parameters gaven geen verschillen tussen de positie in de struik. Alleen de kleur van de bessen liet dit jaar een stijging zien en zou als voorspellende waarde gebruikt kunnen worden. Het vermoeden bestaat dat het optimale pluktijdstip ook als functie van Dagen Na Volle Bloei zou kunnen worden uitgedrukt zodat telers bij DNVB, samen met het kleurverloop van de bessen het optimale pluktijdstip kunnen bepalen. Door te corrigeren met DNVB bleek dat andere factoren ook een rol spelen daar in 2006 het optimale pluktijdstip rond de 4 weken eerder plaats vond dan in 2005. Het uitzonderlijke warme en zonnige weer in 2006 is daar waarschijnlijk de reden van geweest. Metingen in 2007 zullen meer zekerheid moeten geven over deze aannames.
  Bestrijding van taksterfte bij rode bes
  Wenneker, M. ; Joosten, N.N. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2007
  De Fruitteelt 97 (2007)9. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 16.
  rode aalbessen - ribes rubrum - eutypa - plantenziekteverwekkende schimmels - kanker (plantenziektekundig) - bestrijdingsmethoden - toegepast onderzoek - gewasbescherming - kleinfruit - red currants - plant pathogenic fungi - cankers - control methods - applied research - plant protection - small fruits
  In 2005 is PPO-fruit een meerjarig onderzoek gestart naar de bestrijding van taksterfte en stamkanker bij rode bes, veroorzaakt door Eutypa. Over de levenscyclus van deze schimmel in Nederland is nog weinig bekend. Verondersteld wordt dat infectie via snoeiwonden plaatsvindt. Symptomen worden echter pas enige jaren na infectie zichtbaar, wanneer bestrijding niet meer mogelijk is
  Onderzoek naar taksterfte door Eutypa bij rode bes : thema gewasbescherming klein- en steenfruit
  Wenneker, M. - \ 2006
  De Fruitteelt 96 (2006)9. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 16.
  rode aalbessen - ribes rubrum - plantenziekteverwekkende schimmels - eutypa - kanker (plantenziektekundig) - toegepast onderzoek - bestrijdingsmethoden - gewasbescherming - kleinfruit - red currants - plant pathogenic fungi - cankers - applied research - control methods - plant protection - small fruits
  Bessenkanker en taksterfte zijn al jaren een groot probleem in de rodebessenteelt. Door PPO-fruit is aangetoond dat de schimmel Eutypa de veroorzaker is van de ziekte
  Rassenproeven met zwarte en rode bessen op praktijkbedrijven in 2005
  Oosten, A.A. van; Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2006
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Sector Fruit (PPO nr. 2006-03) - 14
  rubus fruticosus - ribes rubrum - bramen - rode aalbessen - rassenproeven - toegepast onderzoek - nederland - rubus fruticosus - ribes rubrum - blackberries - red currants - variety trials - applied research - netherlands
  Snoeiproef rode bes - Verslag van een snoeiproef bij rode bes 610176 Ra 97502
  Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Zuidam, C.A. van - \ 2006
  Randwijk : PPO Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2003-17) - 19
  ribes rubrum - rode aalbessen - snoeien - experimenteel veldonderzoek - fruitteelt - kleinfruit - nederland - ribes rubrum - red currants - pruning - field experimentation - fruit growing - small fruits - netherlands
  In de teelt van rode bes resulteren hoge producties in een zwakke scheutgroei. Nieuwe scheuten zijn echter belangrijk, voor de productie van het volgende jaar. Te weinig scheuten geeft een te lage productie en een slechte productieregelmaat. Door middel van snoei is de scheutgroei te beïnvloeden. In voorjaar 1998 is bij de rassen Rovada en Junifer een snoeiproef gestart op de proeftuin van PPO-sector Fruit in Randwijk. Doel van de proef was nagaan of door middel van diverse snoeimaatregelen de productie en de productieregelmaat verbeterd konden worden. Bij de uitvoering van de snoeiproef waren telers betrokken. De snoei werd met telers besproken en uitgevoerd. Jaarlijks werden de groeireacties, de producties en vruchtkwaliteit gevolgd. De proef werd eind 2002 vervroegd afgesloten vanwege de duidelijke proefresultaten.
  Bewaring van rode bessen gaat verder
  Schaik, A.C.R. van; Verschoor, J.A. ; Geijn, F.G. van de - \ 2006
  De Fruitteelt 96 (2006)29. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  rode aalbessen - ribes rubrum - fruitbewaarplaatsen - oogsttijdstip - gewaskwaliteit - proeven op proefstations - red currants - ribes rubrum - fruit stores - harvesting date - crop quality - station tests
  Er is meer inzicht ontstaan in de bewaartechniek van rode bessen. Ook is een betere productkennis voorhanden waardoor het bewaarresultaat nog verder verbeterd kan worden. De belangrijkste punten op een rijtje
  Eutypa-kanker bij rode bes is een ernstig probleem
  Wenneker, M. - \ 2005
  De Fruitteelt 95 (2005)1. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 15.
  eutypa - rode aalbessen - ribes rubrum - gewasbescherming - schimmelbestrijding - plantenziektebestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - infecties - red currants - plant protection - fungus control - plant disease control - plant pathogenic fungi - infections
  Taksterfte en stamkanker bij rode bes zijn een ernstig probleem. Uit onderzoek van het PPO blijkt de schimmel Eutypa de ziekteverwekker te zijn. De ziektebeelden worden beschreven met maatregelen om infecties te voorkomen
  De betekenis van stikstof en calcium voor de kwaliteit van rode bessen
  Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2005
  De Fruitteelt 95 (2005)5. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  rode aalbessen - ribes rubrum - kleur - houdbaarheid (kwaliteit) - stikstofmeststoffen - calciummeststoffen - bemesting - red currants - ribes rubrum - colour - keeping quality - nitrogen fertilizers - calcium fertilizers - fertilizer application
  Het onderzoek van PPO-Fruit naar de effecten op de steelkleur en bewaarkwaliteit van Rovada geeft aan dat oppassen met het geven van stikstof en calcium bij rode bes nodig is. 'Baat het niet dan schaadt het niet' gaat niet op
  Rassenproeven met zwarte en rode bessen op praktijkbedrijven in 2004
  Oosten, A.A. van; Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2005
  Randwijk : PPO Fruit (Rapport / PPO 2005-01) - 45 p.
  ribes nigrum - zwarte bessen - ribes rubrum - rode aalbessen - fruitteelt - rassenproeven - nederland - mechanisch oogsten - ribes nigrum - black currants - ribes rubrum - red currants - fruit growing - variety trials - netherlands - mechanical harvesting
  Dit onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw (rassenproef Nieuwdorp ) en de Cooperatieve nederlandse bessentelers B.A.
  PPO-onderzoek houtig kleinfruit in 2003 = PPO research on woody small fruits in 2003
  Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2004
  De Fruitteelt 94 (2004)1. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  kleinfruit - bramen - rubus fruticosus - rode aalbessen - ribes rubrum - frambozen - plantenziekteverwekkende schimmels - onderstammen - insecten - marketing - snoeien - small fruits - blackberries - rubus fruticosus - red currants - ribes rubrum - raspberries - plant pathogenic fungi - rootstocks - insects - marketing - pruning
  Het onderzoek houtig kleinfruit in 2003 richtte zich op: bestrijden van de bramengalmijt (oorzaak van rodevruchtziekte bij braam), invloed van snoeimethode op opbrengsten bij rode bes, effect van calcium- en stikstofbemesting op de steelkleur, rassenonderzoek naar bruikbaarheid voor de mechanische oogst, taksterfte bij bes en markting van de framboos
  Rassenproeven met zwarte en rode bessen op praktijkbedrijven in 2003
  Oosten, A.A. van; Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2004
  Randwijk : PPO Fruit (Rapport PPO 2004-15) - 33
  ribes rubrum - rode aalbessen - zwarte bessen - ribes nigrum - rassen (planten) - rassenproeven - cultivars - ribes rubrum - red currants - black currants - ribes nigrum - varieties - variety trials - cultivars
  Het doel van het in dit rapport beschreven onderzoek is het toetsen van rassen en selecties van zwarte en rode bessen op geschiktheid voor de machinale oogst.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.