Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 73

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Richtlijn koelketen Chrysant : op basis van onderzoek binnen project GreenCHAINge
  Wissink, Edo ; Mensink, Manon ; Hogeveen-van Echtelt, Esther - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Wageningen Food & Biobased Research rapport 1704) - ISBN 9789463430630 - 7
  chrysanten - ketenmanagement - koeling - richtlijnen (guidelines) - chrysanthemums - supply chain management - chilling - guidelines
  10 recommendations for stimulating bio-based builing materials
  Mey, V. De; Verhoeven, J.T.W. ; Thoelen, P. ; Dam, J.E.G. van; Meyskens, S. ; Schik, W. - \ 2016
  [Belgium] : Grow2Build - 17
  building materials - flax - hemp - biobased materials - biobased economy - stimulation - guidelines - northwestern europe - bouwmaterialen - vlas - hennep - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - stimulatie - richtlijnen (guidelines) - noordwest-europa
  The objective of the Northwest European project Grow2build is to support the supply chain of flax and hemp building materials from production of raw material to the production and implementation of end products. Up until now, 11 organisations from Belgium, France, the UK, Germany and the Netherlands have formed a consortium with a wealth of expertise in construction and bio-based building materials. The consortium aims to contribute to the integration of bio-based materials eg. hemp and flax in the construction industry and to improve the product value chain. This note “10 recommendations for stimulating biobased building materials (based on hemp and flax)” is one of the instruments to reach the aim.
  Guidelines for experimental practice in organic greenhouse horticulture
  Koller, Martin ; Rayns, Francis ; Cubison, Stella ; Schmutz, U. ; Messelink, G.J. ; Voogt, W. - \ 2016
  [Netherlands] : BioGreenhouse - ISBN 9789462575349 - 154
  greenhouse horticulture - organic farming - guidelines - protected cultivation - greenhouse crops - cultural methods - greenhouse vegetables - trials - glastuinbouw - biologische landbouw - richtlijnen (guidelines) - teelt onder bescherming - kasgewassen - cultuurmethoden - glasgroenten - proeven
  The aim of this handbook of experimental guidelines is to help conduct experiments for organic horticulture in greenhouses throughout Europe. It considers vegetables, fruit and ornamental production. Using standardised research procedures for experiments will aid a comparison of results and dissemination of knowledge. The editors have tried to incorporate as many climatic zones, countries and crops as possible in order to represent a wide area of Europe although some smaller crops or certain specific climates could not be included.
  National Agrologistics Program : report 3: Strategy
  Ravensbergen, P. ; Langelaan, H.C. - \ 2015
  Wageningen UR - Food & Biobased Research - 82
  logistics - agroindustrial sector - supply chain management - management science - performance - guidelines - mexico - logistiek - agro-industriële sector - ketenmanagement - bedrijfswetenschap - prestatieniveau - richtlijnen (guidelines) - mexico
  Programa Nacional de Agrologística : informe 3: Estrategia
  Ravensbergen, P. ; Langelaan, H.C. - \ 2015
  Wageningen UR - Food & Biobased Research - 64
  logistics - agroindustrial sector - supply chain management - management science - performance - guidelines - mexico - logistiek - agro-industriële sector - ketenmanagement - bedrijfswetenschap - prestatieniveau - richtlijnen (guidelines) - mexico
  Management bedding : vrijloopstal met composterende bedding van houtsnippers
  Boer, H.C. de; Wiersma, M. ; Galama, P.J. ; Szanto, G.L. - \ 2015
  V-focus 12 (2015)4. - ISSN 1574-1575 - p. 31 - 33.
  melkveehouderij - huisvesting van koeien - loopstallen - houtspaanders - compostering - dierlijke meststoffen - strooisel - agrarische bedrijfsvoering - richtlijnen (guidelines) - arbeid (werk) - bewerking - dierenwelzijn - dairy farming - cow housing - loose housing - wood chips - composting - animal manures - litter (plant) - farm management - guidelines - labour - handling - animal welfare
  In de vrijloopstal liggen de koeien meestal op een organische bedding en scheiden daar mest (feces en urine) uit. Om de bedding voldoende droog en schoon te houden wordt er regelmatig nieuw strooisel aangevoerd en wordt de toplaag bewerkt. Op basis van onderzoek- en praktijkervaringen tot nu toe kunnen een aantal richtlijnen gegeven worden om dit type beddingmanagement succesvol uit te voeren. Naast de praktische bruikbaarheid van de richtlijnen geeft een uitwerking daarvan ook een idee van wat er komt kijken bij het managen van een bedding in de vrijloopstal.
  Routekaart biodiversiteit : aanbevelingen voor de aanpak van biodiversiteit binnen de zuivelketen
  Zijlstra, J. ; Poelarends, J.J. ; Migchels, G. ; Alebeek, F.A.N. van - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock research rapport 820) - 58
  biodiversiteit - melkveehouderij - zuivelindustrie - duurzaamheid (sustainability) - nederland - richtlijnen (guidelines) - biodiversity - dairy farming - dairy industry - sustainability - netherlands - guidelines
  The Dutch dairy sector is working on improving sustainability. Improving biodiversity is a part of this effort. This report describes the results of research focused on how dairy farms can contribute to biodiversity, the attitude of farmers towards sustainability targets and opportunities to work on future biodiversity goals. The final results in the report are recommendations for the Dutch dairy chain partners to come to a biodiversity implementation plan for dairy farms. The recommendations are focused on designing a farm oriented system to work on biodiversity, on increasing the knowledge about the soil-plant-system-approach and to work on a targeted communication strategy on biodiversity.
  Meeliften als auteur
  Kleis, R. ; Vijver, C.A.D.M. van de; Koelmans, A.A. ; Candel, J.J.L. ; Weijers, D. ; Visser, R.G.F. ; Arendonk, J.A.M. van - \ 2015
  Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2015)13. - ISSN 1389-7756 - p. 18 - 21.
  publiceren - auteurs - onderzoekers - richtlijnen (guidelines) - publishing - authors - research workers - guidelines
  Het is een van de grootste ergernissen van promovendi: co-auteurs die meeliften op jouw artikel. Collega’s, begeleiders of promotoren die weinig hebben bijgedragen, maar toch een graantje meepikken. Kan dat zomaar? Een taai en lastig probleem.
  Handboek melkveehouderij 2014
  Remmelink, G.J. ; Dooren, H.J.C. van; Middelkoop, J.C. van; Ouweltjes, W. ; Wemmenhove, H. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 29) - 385
  melkveehouderij - richtlijnen (guidelines) - naslagwerken - bemesting - graslandbeheer - ruwvoer (forage) - veevoeding - dierveredeling - gezondheid - melkproductie - landbouwbedrijfsgebouwen - bodemwater - agrarisch natuurbeheer - dairy farming - guidelines - reference works - fertilizer application - grassland management - forage - livestock feeding - animal breeding - health - milk production - farm buildings - soil water - agri-environment schemes
  Het Handboek Melkveehouderij is hét naslagwerk voor melkveehouder, agrarisch adviseur, docent en student. De opgenomen informatie is bruikbaar voor de ondersteuning van het dagelijks management én voor het management op de lange termijn.
  Efficacy and production of disinfection by-products of ozone treated ballast water
  Sneekes, A.C. - \ 2014
  Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C156/14) - 51
  waterballast - desinfecteren - waterkwaliteit - mariene gebieden - richtlijnen (guidelines) - water ballasting - disinfestation - water quality - marine areas - guidelines
  AirTree is preparing for land-based testing at the NIOZ/IMARES test facility. As the Ballast Water Management System (BWMS) developed by AirTree uses ozone as active substance, IMO Guideline G9 applies and Basic and Final Approval are also required. In preparing the Basic Approval dossier, it appeared that too little is known about the development of disinfection by-products (DBP) during the treatment process.
  Seed governance. From seed aid to seed system security in fragile areas
  Rietberg, P.I. ; Gevers, H. ; Hospes, O. - \ 2014
  The Hague : Cordaid - 45
  zaaizaadindustrie - zaadproductie - ontwikkelingssamenwerking - streekgebonden producten - voedselveiligheid - kleine landbouwbedrijven - regelingen - richtlijnen (guidelines) - seed industry - seed production - development cooperation - regional specialty products - food safety - small farms - regulations - guidelines
  Intergovernmental agencies and development organizations, including Cordaid, consider interventions directed at seed security of utmost importance to support smallholders recovering from conflict situations and disasters, and to contribute to revitalisation of local agricultural production and food security. There is, however, considerable debate about the most appropriate type and strategic level of intervention to enhance smallholders’ seed security in conflict and post-conflict areas. Given the co-existence of different types of interventions and agencies directed at providing seed security, the governance of seed security has become very relevant, questioning what collaborative arrangements between government, business and civil society can help to effectively address seed insecurity. Donors and development practitioners often prefer certified or improved seed to seed from the informal sector. However, farmers’ evaluation criteria can differ from criteria developed by breeders or those setting seed certification standards, and the agro-ecological conditions under which varieties are selected may differ from those on-farm, thus affecting crop performance.
  Pesticide risk production pogramme : feasibility study of the proposed pesticide registration and post-registration processes
  Bremmer, J. ; Dhuga Chaka, K. ; Dijkxhoorn, Y. ; Mammo, B. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Memorandum / LEI 14-109) - 41
  gewasbescherming - chemische bestrijding - milieueffect - ethiopië - residuen - richtlijnen (guidelines) - haalbaarheidsstudies - registratie - tuinbouwgewassen - risicoanalyse - volksgezondheid - pesticiden - plant protection - chemical control - environmental impact - ethiopia - residues - guidelines - feasibility studies - registration - horticultural crops - risk analysis - public health - pesticides
  Report on developing guidelines and procedures for the pesticide registration in Ethiopia in a scientifically underpinned way and as specific as possible for Ethiopian conditions. It covers the aspects of efficacy assessment, human health risk assessment as well as environmental risk assessment. It aims to develop the capacity at the APHRD to apply these guidelines and procedures. The Work package will result in an evaluation manual plus software tool for the Animal and Plant Health Regulatory Directorate (APHRD) of the Ministry of Agriculture of Ethiopia. The user-friendly software tool operationalises the guidelines and procedures for human health risk assessment and environmental risk assessment; all basic pesticide data can be entered in it and these will be used for the risk estimates.
  EFSA-advies voor beter welzijn varkens
  Spoolder, H.A.M. ; Bracke, M.B.M. ; Rotgers, G. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)4. - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 35.
  varkenshouderij - dierenwelzijn - staartbijten - diergedrag - speelgoed - richtlijnen (guidelines) - dierziektepreventie - dierlijke productie - diergezondheid - varkens - pig farming - animal welfare - tail biting - animal behaviour - toys - guidelines - animal disease prevention - animal production - animal health - pigs
  Europa wil af van het preventief couperen van staarten bij varkens, maar hoe voorkom je welzijnsproblemen door staartbijten? En hoe zit het met het afleidingsmateriaal? Welke materialen leveren een positieve bijdrage aan het dierenwelzijn? De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA bracht onlangs advies uit over beide kwesties aan de Europese Commissie.
  Onderzoek naar de effectiviteit van ontsmettingsapparatuur en -middelen
  Stijger, I. ; Os, E.A. van; Marrewijk, D. van; Klein, M. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw/DLV Plant (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1316) - 34
  sierplanten - vollegrondsteelt - drainagewater - desinfectie - uv-lampen - behandeling - richtlijnen (guidelines) - landbouwkundig onderzoek - ornamental plants - outdoor cropping - drainage water - disinfection - uv lamps - treatment - guidelines - agricultural research
  In teelten die los van de ondergrond op verschillende substraten worden geteeld, wordt het drainwater gerecirculeerd. In het recirculatiewater kunnen diverse pathogenen (ziekteverwekkers) zoals schimmels, bacteriën en virussen voorkomen. Daarom wordt op veel bedrijven het drainwater ontsmet en dit kan op verschillende manieren worden gedaan met ontsmettingsapparatuur en ontsmettingsmiddelen. Bij de teelt in de vollegrond vindt nu nog geen of nauwelijks recirculatie van drainagewater plaats. De samenstelling van drainagewater verschilt aanzienlijk van drainwater. Daardoor is de ontsmettingsmethodiek niet per definitie gelijk. Zo kunnen organische stof en ijzerdeeltjes de transmissie sterk omlaag brengen. Dit kan tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld een UV-ontsmetting onvoldoende werkt. Drainagewater behoeft daarom soms een voorbehandeling voordat het met een standaard ontsmettingsmethode behandeld kan worden. Voor drainagewater worden op basis van analyses en interviews aanbevelingen gedaan voor verbetering om tot een goede ontsmetting van drainagewater te komen.
  Open innovation in the Food Industry: An Evidence Based Guide
  Omta, S.W.F. ; Fortuin, F.T.J.M. ; Dijkman, N.C. - \ 2014
  Wageningen : Food Valley (1 1) - ISBN 9789082221206
  innovaties - voedselindustrie - firma's - netwerken - economische samenwerking - kleine bedrijven - bedrijven - europa - europese unie - richtlijnen (guidelines) - bedrijfsmanagement - innovations - food industry - firms - networks - economic cooperation - small businesses - businesses - europe - european union - guidelines - business management
  Koper- en zinknormen voor varkens
  Bikker, P. ; Jongbloed, A.W. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 746) - 31
  varkens - zeugen - varkensvoeding - zeugenvoeding - koper - zink - voedingsbehoeften - richtlijnen (guidelines) - varkenshouderij - pigs - sows - pig feeding - sow feeding - copper - zinc - feed requirements - guidelines - pig farming
  This report addresses copper and zinc requirements of growing pigs and reproductive sows and boars on the basis of scientific literature and provides a recommendation for copper and zinc standards in the diets.
  Een systeembenadering voor onderzoek aan tripsbestrijding in de sierteelt onder glas: Een visiedocument vanuit onderzoek en praktijk
  Messelink, G.J. ; Kogel, W.J. de - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR, Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1258) - 29
  sierteelt - plantenplagen - thrips - roofmijten - glastuinbouw - biologische bestrijding - bestrijdingsmethoden - richtlijnen (guidelines) - landbouwkundig onderzoek - ornamental horticulture - plant pests - thrips - predatory mites - greenhouse horticulture - biological control - control methods - guidelines - agricultural research
  De Californische trips, Frankliniella occidentalis , is een van de grootste problemen in de sierteelt onder glas. Vanwege de sierwaarde van bloemen en potplanten worden maar zeer lage dichtheden van trips getolereerd. Dit maakt de biologische bestrijding erg lastig omdat de effecten hiervan vaak onvoldoende zijn om deze zeer lage tripsniveaus te halen. Verder hebben veel bestrijders, zoals roofmijten en roofwantsen, moeite om zich goed te vestigen in sierteeltgewassen. Het aantal selectieve chemische middelen is zeer beperkt. Middelen worden daardoor al snel te intensief gebruikt waardoor resistentie ontstaat en ze niet meer werken. Inzet van breedwerkende chemische middelen is niet wenselijk, omdat dit de biologische bestrijding van andere plagen zoals spint en wittevlieg verstoort. Om tot verbetering van bestrijding te komen is het belangrijk nieuwe beheersstrategieën te ontwikkelen vanuit een systeemaanpak waarbij maatregelen zoveel mogelijk complementair zijn. In dit rapport geeft zijn de knelpunten bij de bestrijding van trips beschreven en worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek om tot een beter systeem van beheersing te komen. De aanbevelingen zijn ondergebracht is 4 strategische lijnen die beschreven zijn in de PPS (Publiek-Private Samenwerking) “Het nieuwe doen in plantgezondheid”, namelijk (1) weerbaar gewas, (2) robuuste weerbare teeltsystemen, (3) slimme en innovatieve technologieën en (4) effectief duurzaam middelenpakket.
  In vivo conservation of animal genetic resources
  Boettcher, P. ; Martin, J.F. ; Gandini, G. ; Joshi, B.K. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2013
  Rome : FAO (FAO animal production and health guidelines 14) - ISBN 9789251077252 - 242
  genetische bronnen van diersoorten - conservering - dierlijke productie - zeldzame rassen - richtlijnen (guidelines) - handboeken - animal genetic resources - conservation - animal production - rare breeds - guidelines - handbooks
  These guidelines present the basic concepts involved in the development and implementation of in vivo conservation plans for animal genetic resources for food and agriculture. The guidelines are intended for use by policy-makers in the management of animal genetic resources, managers of animal breeding organizations, persons responsible for training in management of animal genetic resources and any other stakeholders with leading roles in designing and implementing in vivo conservation programmes for animal genetic resources. Although individual breeders and livestock keepers are not the direct target audience, the guidelines include background information that is relevant for all stakeholders involved in planning conservation programmes.
  Pilot erfemissie van bloembollenbedrijven in Noord-Holland (Breezand)
  Kool, S.A.M. de; Eenkhoorn, B.J. - \ 2012
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 28
  tuinbouwbedrijven - boerderijen - erven - bloembollen - pesticiden - oppervlaktewaterkwaliteit - emissie - kwaliteitsnormen - samenwerking - richtlijnen (guidelines) - kop van noord-holland - market gardens - farm dwellings - yards - ornamental bulbs - pesticides - surface water quality - emission - quality standards - cooperation - guidelines - kop van noord-holland
  In het Noordelijk Zandgebied in Noord-Holland worden voor enkele gewasbeschermingsmiddelen de waterkwaliteitsnormen (MTR) geregeld overschreden. In 2009 zijn telers uit een deel van de Westpolder van Anna Paulowna in de Kop van Noord Holland een samenwerkingsproject gestart om inzicht te krijgen in emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf om daarmee emissie via deze routes te voorkomen en de waterkwaliteit in de polder te verbeteren. Eind 2010 hebben zich vier gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten aangesloten bij de samenwerking: Certis, Bayer, Syngenta en BASF.
  Draft guidelines on in vivo conservation of animal genetic resources
  Boettcher, P. ; Martin, J.F. ; Gandini, G. ; Joshi, B.K. ; Oldenbroek, J.K. ; Sponenberg, P. - \ 2012
  Rome, Italy : FAO (Rapport FAO CGFRA/WG-AnGR-7/12/Inf.6) - 160
  genetische bronnen van diersoorten - richtlijnen (guidelines) - voedsel- en landbouworganisatie - animal genetic resources - guidelines - food and agriculture organization
  These guidelines present the basic concepts involved in the establishment and implementation of in vivo conservation plans for animal genetic resources for food and agriculture. The guidelines are intended for use by policy makers in the management of animal genetic resources, managers of animal breeding organizations, persons responsible for training in animal genetic resource management and any stakeholders with a leading role in designing and implementing in vivo conservation of animal genetic resources.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.