Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 25

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Adapting to Climate Change in Urban Water Management: Flood Management in the Rotterdam–Rijnmond Area
  Vliet, M. van; Aerts, J.C.J.H. - \ 2015
  In: Global Issues in Water Policy / Grafton, Q., Daniell, K.A., Nauges, C., Rinaudo, J.D., Wai Wah Chan, N., Dordrecht : Springer (Global Issues in Water Policy ) - ISBN 9789401798006 - p. 549 - 574.
  Building Code - Flood Damage - Flood Risk - Flood Risk Management - Spatial Planning

  Many large coastal cities are located in deltas, which makes them vulnerable to floods. In many cities flood damage has increased due to increases in population and assets, and this process is expected to continue. At the same time, climate change will cause floods to occur more often in many rivers and deltas due to higher discharges and sea level rise. These trends call for the development and implementation of new technologies and strategies in flood risk management. This call is also acknowledged in the Netherlands, a country that has a strong history of relying on structural measures. The city of Rotterdam includes many unembanked areas, large parts of which will be redeveloped in the near future. Current practice is to elevate all unembanked areas to a 1 in 4,000 years flood level. This is not only very costly, but also causes problems when an area is redeveloped in phases, or when existing buildings will remain as both cause unwanted elevation differences and differences in flood protection. Rotterdam is therefore looking for adaptive (non-structural) measures to decrease flood damage in these areas. Such measures are presently little used in the Netherlands. One key question is how these new measures fit in within current policies, laws, and regulations in Rotterdam. This chapter describes measures studied for a case study area in Rotterdam, gives an analysis of the policies, laws, and regulations relating to these measures, and examines the implications for urban flood management. Our research shows that, in principle, the rules do allow for implementation of adaptive measures. It is, however, problematic how these measures can be enforced, and this weakness can cause problems, e.g. when not all waterfront buildings are dry-proofed. Better communication of flood risks is recommended, as this will increase awareness and preparedness, which in turn might lead to a higher implementation rate of adaptive measures.

  Actieve biologische Monitoring Zoete rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen - 2013
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C058/14) - 32
  mossels - waterverontreiniging - ecotoxicologie - binnenwateren - hollandsch diep - volkerak-zoommeer - rijn - rijnmondgebied - mussels - water pollution - ecotoxicology - inland waters - hollandsch diep - volkerak-zoommeer - river rhine - rijnmondgebied
  In het kader van de Monitoring chemische stoffen in Zoetwatermosselen is in 2013 wederom een actieve biologische monitoring (ABM) uitgevoerd in een aantal zoete Rijkswateren. In dit rapport worden de analyseresultaten van het monotoringprogramma 2013 gerapporteerd. De volgende vijf locaties zijn in 2013 bemonsterd: - Haringvliet – Haringvlietsluis - Hollands Diep – Bovensluis - Volkerak – Steenbergen - Bijlandsch kanaal (Rijn) – ponton Lobith - Nieuwe Waterweg - Maassluis
  Visserijintensiteit in Maasvlakte 2 & zandwinputten
  Steenbergen, J. ; Machiels, M.A.M. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C169/13) - 23
  boomkorvisserij - visgronden - zandafgravingen - nadelige gevolgen - havens - rijnmondgebied - beam trawling - fishing grounds - sand pits - adverse effects - harbours - rijnmondgebied
  In 2008 is begonnen met de aanleg van de Maasvlakte 2; een schiereiland westwaarts van de haven van Rotterdam. Door de aanleg is er visgrond definitief verdwenen. Zand om het eiland aan te leggen werd gewonnen in de zogenaamde zandwinputten. In en rondom deze putten was beperkte visserij mogelijk gedurende de actieve zandwinning. In dit rapport wordt de (boomkor) visserijintensiteit in het ruime gebied van Maasvlakte 2 en de zandwinputten in de periode van 2004 tot en met 2012 weergegeven op basis van het Vessel Monitoring System (VMS) en logboekgegevens. Het is aannemelijk dat er verplaatsing heeft plaatsgevonden van de visserijactiviteiten waardoor de daadwerkelijke schade (deels) is gecompenseerd. Op basis van de huidige exercitie kan dit echter niet met zekerheid worden vastgesteld.
  Topsectorenbeleid en fysieke leefomgeving, een verkenning van mogelijke effectentopsectorenbeleid energie en biobased economy op de fysieke leefomgeving
  Fontein, R.J. ; Schrijver, R.A.M. - \ 2013
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2420) - 29
  energiebronnen - energiebeleid - biobased economy - aardgas - biogas - nadelige gevolgen - milieueffect - inventarisaties - groningen - rijnmondgebied - energy sources - energy policy - biobased economy - natural gas - biogas - adverse effects - environmental impact - inventories - groningen - rijnmondgebied
  Het topsectorenbeleid is gericht op samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid binnen negen topsectoren. Deze notitie geeft de resultaten weer van een verkenning naar de effecten van het topsectorenbeleid energie en biobased economy op de fysieke leefomgeving. Op basis van de innovatiecontracten en gesprekken is de belangrijkste conclusie dat het topsectorenbeleid voornamelijk gericht is op technologische innovaties, maar deze innovaties hebben wel als doel het bevorderen van energie en biobased toepassingen. Deze ontwikkelingen hebben enorme gevolgen voor de fysieke leefomgeving en het beleid dat die ontwikkelingen ondersteunt indirect ook. Het gaat dan zowel om rode, groene en grijze aspecten van de fysieke leefomgeving. Deze notitie gaat ook in op specifieke effecten voor Mainport Rotterdam en Energy Valley. De innovatiecontracten hebben geen ruimtelijke en regionale vertaling, waardoor het lastig is effecten en eventueel kansen en bedreigingen voor Mainport Rotterdam en Energy Valley in te schatten op basis van de innovatiecontracten.
  PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta. Perceel Vis: Jaarrapport 2011
  Damme, C.J.G. van; Tulp, I.Y.M. ; Teal, L.R. ; Tien, N.S.H. - \ 2012
  IMARES : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C031.12) - 86
  natuurcompensatie - mariene gebieden - benthos - natura 2000 - noordzee - visbestand - foerageren - vogels - bodembescherming - rijnmondgebied - voordelta - nature compensation - marine areas - benthos - natura 2000 - north sea - fishery resources - foraging - birds - soil conservation - rijnmondgebied - voordelta
  In juni 2008 is in de Voordelta een Bodembeschermingsgebied ingesteld als compensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Naar verwachting zal de instelling van dit gebied leiden tot een toename van het benthos ter plaatse. De doelstelling van het onderzoek is vast te stellen welke veranderingen er in de periode 2009-2013 zullen optreden in de visgemeenschap. In deze rapportage worden de bevindingen gepresenteerd van de bemonsteringen in het derde jaar na de instelling van het Bodembeschermingsgebied (2008), in het voorjaar van 2011.
  PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta. Perceel Vis: Jaarrapport 2009
  Damme, C.J.G. van - \ 2012
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C030.12) - 30
  natuurcompensatie - mariene gebieden - benthos - natura 2000 - noordzee - visbestand - foerageren - vogels - bodembescherming - rijnmondgebied - voordelta - nature compensation - marine areas - benthos - natura 2000 - north sea - fishery resources - foraging - birds - soil conservation - rijnmondgebied - voordelta
  In juni 2008 is in de Voordelta een Bodembeschermingsgebied ingesteld als compensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Naar verwachting zal de instelling van dit gebied leiden tot een toename van het benthos ter plaatse. De doelstelling van het onderzoek is vast te stellen welke veranderingen er in de periode 2009-2013 zullen optreden in de visgemeenschap. In deze rapportage worden bevindingen gepresenteerd van de eerste bemonsteringen na de instelling van het Bodembeschermingsgebied, in het voorjaar en late zomer van 2009.
  Werkt de natuurcompensatie voor de Tweede Maasvlakte?
  Heessen, H.J.L. - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)april. - p. 15 - 15.
  havens - industrieterreinen - regionale planning - natuurcompensatie - rijnmondgebied - harbours - industrial sites - regional planning - nature compensation - rijnmondgebied
  De Rotterdamse haven breidt uit in natuurgebied. Om de effecten van de aanleg van de Tweede Maasvlakte te compenseren, is een deel van de Natura 2000-kustdelta bij Rotterdam aangewezen als bodembeschermingsgebied. Zes onderzoeksinstellingen, waaronder IMARES, onderdeel van Wageningen UR, volgen er de ecologische veranderingen.
  Historic Cae Study Maasvlakte 2 - a review of the monitoring plan with focus on adaptive strategies
  Tamis, J.E. ; Baptist, M.J. - \ 2011
  Den Helder : IMARES (Report / Wageningen IMARES C62/11) - 29
  baggeren - milieueffect - natuurbeschermingsrecht - monitoring - vergunningen - rijnmondgebied - zand - industrieterreinen - Nederland - dredging - environmental impact - nature conservation law - monitoring - permits - rijnmondgebied - sand - industrial sites - Netherlands
  The Maasvlakte 2 (MV2) is a new location for port activities and industry to be created in the North Sea, directly to the west of the current port of Rotterdam and the surrounding industrial area. The required sand will be taken from carefully selected locations at sea, but will also become available when the port itself is deepened. The land reclamation will cover around 2000 hectares in total. Half of this will consist of infrastructure area, such as sea defences, fairways, railways, roads and port basins. The other 1000 hectares will provide the space for industrial sites. Two permits are required for the sand extraction: a permit for the construction and presence of the Maasvlakte 2, including the required sand extraction under the Nature conservation law (Ministerie van LNV 2008); and a permit for the extraction of sand under the Mineral Extraction law (Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2008). The project is permitted under conditions, among which a monitoring plan is required. The permit requirements, monitoring plan, monitoring execution and - evaluation are described in the following sections.
  Het voedsellandschap van de Zuidvleugel
  Schans, J.W. van der; Heijer, I. den; Krieger, J. de - \ 2010
  Provincie Zuid-Holland, WUR LEI, JK Ontwerp & Onderzoek (& Eetbaar Rotterdam) - 38
  stadslandbouw - stedelijke gebieden - regionale voedselketens - voedselproductie - relaties tussen stad en platteland - rijnmondgebied - urban agriculture - urban areas - regional food chains - food production - rural urban relations - rijnmondgebied
  Dit boekje is een inventarisatie van bedrijven en initiatieven in en rond het stedelijke gebied die zich richten op voedselproductie voor voornamelijk de lokale markt.
  Beschrijving macrofaunagemeenschap Verdiepte Loswal 2008
  Dalfsen, J.A. van - \ 2009
  Den Helder : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C018/09) - 35
  baggerspeciedepots - havens - bodemecologie - macrofauna - benthos - bodemfauna - bemonsteren - sediment - rijnmondgebied - spoil banks - harbours - soil ecology - macrofauna - benthos - soil fauna - sampling - sediment - rijnmondgebied
  Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Rijkswaterstaat Zuid-Holland hebben een ontheffing voor het verspreiden van schone en licht verontreinigde baggerspecie uit de Rotterdamse havens en vaargeulen op de Noordzee. Het onderzoek is uitgevoerd om de huidige ecologische situatie in Put 6 van de Verdiepte Loswal te beschrijven en hiermee kennis te ontwikkelen over het verloop van de kolonisatie en herstel van de put na afloop van het storten van slib. Voor de beschrijving van de samenstelling van het macrobenthos is in oktober 2008 op twee locaties binnen Put 6 de samenstelling en biomassa van het bodemleven bemonsterd. Als referentie zijn drie locaties ten zuidoosten van Put 6 bemonsterd. De bodemfaunagemeenschap is beschreven aan de hand van het aantal soorten, de dichtheid en de biomassa. De Shannon-Wiener index H' en Pielou’s index of Evenness J' zijn berekend als parameters voor de diversiteit van de bodemfauna. De structuur van de benthische gemeenschap in en rondom de Verdiepte Loswal is verder beschreven door middel van clusteranalyse en non-metric multidimensional scaling (MDS). Bij de interpretatie van de resultaten is tevens gebruik gemaakt van gegevens die verkregen zijn uit het onderzoek uitgevoerd door Deltares naar de ontwikkeling van het sediment in en rondom de putten van de Verdiepte Loswal.
  Economische effecten natuurcompensatie Tweede Maasvlakte op de visserijsector
  Oostenbrugge, J.A.E. van; Beukers, R. ; Smit, J.G.P. - \ 2008
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 4, Rurale economie en ruimtegebruik ) - ISBN 9789086152629 - 93
  agrarische economie - vis vangen - visverwerkende industrie - visserij - ecologie - economische impact - visserijbeleid - natuurcompensatie - rijnmondgebied - voordelta - agricultural economics - fishing - fish industry - fisheries - ecology - economic impact - fishery policy - nature compensation - rijnmondgebied - voordelta
  In deze studie zijn de privaat economische effecten van de aanleg van de Maasvlakte II en de bijkomende natuurcompensatie in een deel van de Voordelta geschat voor de visserijsector. In de analyse zijn zowel de visserij als de handel en verwerkende industrie en de toeleverende bedrijven meegenomen. De effecten zijn bepaald aan de hand van informatie over de visserijactiviteiten over de periode 2005-2007, voor het geval de visserijactiviteiten moeten worden verplaatst of beëindigd. Op basis van de afhankelijkheid van de verschillende typen visserijen van de gebieden in kwestie wordt een schatting gemaakt van het totale effect van de maatregelen.This study assesses the private-economic effects of the construction of Maasvlakte II and the related ecological compensation to the fishing sector in part of the Voordelta. The analysis reviews the effects on the fishing industry, the fish trade and the fish-processing and supply industries. The effects of the relocation or termination of fishing operations are determined on the basis of information about fishing operations during the period 2005-2007. An estimateof the total effect of the measures is made on the basis of the dependency of the various fishing subsectors on these areas.
  Visbemonstering in de Voordelta : statistische betrouwbaarheid van de nulmetingen in het kader van de aanleg van de tweede Maasvlakte
  Dekker, W. - \ 2007
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C050/07) - 21
  vissen - monitoring - voordelta - mariene gebieden - nadelige gevolgen - rijnmondgebied - fishes - monitoring - voordelta - marine areas - adverse effects - rijnmondgebied
  Ten behoeve van de aanleg van de Tweede Maasvlakte wordt 2430 hectare land gewonnen. Om de effecten van deze ingreep, en van een in te stellen compensatie-gebied vast te stellen, is in 2005 een veldbemonstering uitgevoerd, waarvan in 2006 verslag is gedaan (Tulp et al. 2006). In dit rapport worden de statistische karakteristieken van de bestandsopnames nader verkend, en wordt de relatie tussen het aantal waarnemingen en de precisie van de uitkomsten gekwantificeerd. De resultaten tonen dat een uitbreiding van de bemonstering zeker een hogere precisie zal bewerkstelligen. Of de hogere precisie de kosten van een voortgezette bemonstering waard zijn, is een kwestie van inhoudelijke afweging, die buiten het bestek van dit rapport valt. Inhoudelijk leidt dit onderzoek tot verdere vragen, met name met betrekking tot veranderingen over reeksen van jaren. Deze vragen kunnen op basis van de beschikbare gegevens uit 2005 niet worden beantwoord. Aanbevolen wordt hiertoe de langlopende historische gegevens-reeksen (met name afkomstig uit het Demersal Fish Survey) te analyseren.
  Datarapportage Nulmeting Maasvlakte 2
  Kaag, K. ; Escaravage, V. - \ 2007
  Den Helder : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C026/07) - 69
  benthos - schaaldieren - zeedieren - mariene ecologie - biodiversiteit - milieueffect - industrieterreinen - nederland - noordzee - mijnbouw - zand - zuid-holland - rijnmondgebied - grondverzet - benthos - shellfish - marine animals - marine ecology - biodiversity - environmental impact - industrial sites - netherlands - north sea - mining - sand - zuid-holland - rijnmondgebied - earth moving
  Mogelijke effecten van zandwinning op bodemfauna. Ten behoeve van de aanleg van de Tweede Maasvlakte zal zand gewonnen worden uit de Noordzee. Om te kunnen bepalen in hoeverre deze werkzaamheden van invloed zijn op de bodemfauna is onderzoek uitgevoerd naar de structuur en samenstelling van de bodemfaunagemeenschappen in het zandwingebied, de directe omgeving ervan en niet-beïnvloede referentiegebieden. De meetpunten bevinden zich voor de kust.
  Onderzoek dioxines in gras en bodem in de Rijnmond en de overdracht naar melk
  Traag, W.A. ; Zeilmaker, M. ; Eijkeren, J.C.H. ; Hoogenboom, L.A.P. - \ 2006
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2006.015) - 21
  dioxinen - grassen - bodem - analytische methoden - melk - nederland - kennis - rijnmondgebied - dioxins - grasses - soil - analytical methods - milk - netherlands - knowledge - rijnmondgebied
  Onderzoek naar dioxinegehaltes in door particulieren geteelde groenten en fruit afkomstig uit de Rijnmond
  Traag, W.A. ; Hoogenboom, L.A.P. ; Portier, L. ; Ede, K.I. van; Heneweer, M. ; Immerzeel, J. ; Onstenk, C.G.M. ; Kraats, C. van de; Velthuis, E.G. ; Vlaanderen, J. van - \ 2006
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2006.012) - 13
  dioxinen - voedselbesmetting - groenten - vruchten - nederland - kennis - rijnmondgebied - dioxins - food contamination - vegetables - fruits - netherlands - knowledge - rijnmondgebied
  Vis in de Voordelta: nulmetingen in het kader van de aanleg van de tweede Maasvlakte
  Tulp, I.Y.M. ; Damme, C.J.G. van; Quirijns, F.J. ; Binnendijk, E. ; Borges, L. - \ 2006
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C081/06) - 108
  mariene gebieden - ontginning - havens - landgebruiksplanning - milieueffectrapportage - monitoring - natuurcompensatie - voordelta - rijnmondgebied - marine areas - reclamation - harbours - land use planning - environmental impact reporting - monitoring - nature compensation - voordelta - rijnmondgebied
  Ten behoeve van de aanleg van de Tweede Maasvlakte wordt 2430 hectare land gewonnen. Om de effecten van deze ingreep voldoende te compenseren volgens Europese richtlijnen, wordt o.a. een zeereservaat in de Voordelta ingesteld. Een monitoring- en evaluatieprogramma wordt uitgevoerd om na te gaan of de effecten van de landaanwinning (Tweede Maasvlakte, MVII) tijdig en afdoende worden gecompenseerd door de natuurcompensatie in de vorm van een zeereservaat. In dit rapport wordt verslag gedaan van de metingen die zijn verricht om de uitgangssituatie (T0) te beschrijven in het landaanwinningsgebied (MVII), het beoogde reservaatgebied (MPA) en een referentiegebied (MVR).
  Economische effecten van sluiting van het beoogde zeereservaat in de Voordelta voor het viscluster
  Oostenbrugge, J.A.E. van; Powell, J.P. ; Smit, J.G.P. ; Taal, C. ; Vos, B.I. de; Poppe, K.J. - \ 2006
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 1, Wettelijke en dienstverlenende taken ) - ISBN 9789086151004 - 77
  visserij - ecologie - nadelige gevolgen - nederland - visverwerkende industrie - vergoeding - handel - economische analyse - natuurcompensatie - rijnmondgebied - voordelta - aquatische ecologie - zeereservaten - fisheries - ecology - adverse effects - netherlands - fish industry - compensation - trade - economic analysis - nature compensation - rijnmondgebied - voordelta - aquatic ecology - marine protected areas
  In deze studie zijn de privaat-economische effecten van de aanleg van de Maasvlakte II en de bijkomende natuurcompensatie in een deel van de Voordelta geschat voor de visserijsector. In de analyse zijn zowel de visserij als de handel en verwerkende industrie en de toeleverende bedrijven meegenomen. De effecten zijn bepaald aan de hand van informatie over de visserijactiviteiten over de periode 2001-2005, voor het geval de visserijactiviteiten moeten worden verplaatst of beëindigd. Op basis van de afhankelijkheid van de verschillende typen visserijen van de gebieden wordt een schatting gemaakt van het totale effect van de maatregelen. This study estimates the private-economic effects of the construction of the Maasvlakte II and the accompanying ecological compensation in part of the Voordelta will have on the fishing sector. The analysis reviews the effects on the fishing industry, the fish trade, and the fish-processing and supply industries. The effects of the relocation or termination of the fishing operations are determined on the basis of information about fishing operations during the period 2001-2005. An estimate of the total effect of the measures is made on the basis of the dependency of the various fishing sub-sectors on these regions.
  PMR: 750 hectare natuur en rereatie : eerste toets in het kader van de Natuurbeschermingswet en Flora- en Faunawet
  Koolstra, B.J.H. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1279)
  natuurbeheer - recreatie - flora - fauna - habitatrichtlijn - natuurbescherming - wetgeving - havens - zuidhollandse eilanden - zuid-holland - rijnmondgebied - Nederland - nature management - recreation - flora - fauna - habitats directive - nature conservation - legislation - harbours - zuidhollandse eilanden - zuid-holland - rijnmondgebied - Netherlands
  Rijk, provincie, gemeente en stadsregio en Havenbedrijf Rotterdam hebben bestuursakkoord Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) getekend. Voor de aanleg van 750 ha natuurgebied en recreatiegebied geldt meer specifiek dat het bijdraagt aan de mogelijkheid om de bevolking rust, ruimte, natuur en groen te bieden.
  Transport of Fish Larvae in the Southern North Sea. Impacts of Maasvlakte 2 on the Wadden Sea and North Sea coastal zone. Track 1: Detailed modelling research. Part IV: Fish Larvae. Baseline study MEP Maasvlakte 2. Lot 3b: Fish Larvae
  Bolle, L.J. ; Dickey-Collas, M. ; Erftemeijer, P.L.A. ; Beek, J.K.L. van; Jansen, H.M. ; Asjes, J. ; Rijnsdorp, A.D. ; Los, H.J. - \ 2005
  IJmuiden : RIVO (Report / RIVO-Netherlands Institute for Fisheries Research C072/05) - 144
  havens - landgebruiksplanning - aquatische ecologie - nadelige gevolgen - natuurbescherming - natura 2000 - noordzee - rijnmondgebied - harbours - land use planning - aquatic ecology - adverse effects - nature conservation - natura 2000 - north sea - rijnmondgebied
  An investigation was carried out into the possible effects of the Maasvlakte 2 land reclamation project on the transport of herring, plaice and sole larvae in the southern North Sea. Specifically, the impact of the land reclamation on the delivery of larvae into the Wadden Sea (a Natura 2000 site protected by the European Birds’ and Habitats Directives) was investigated.
  Baseline study MEP-MV2. Veldwerkrapportage najaar 2004
  Craeymeersch, J.A.M. ; Escaravage, V. ; Perdon, K.J. - \ 2004
  Yerseke : RIVO Centrum voor Schelpdierenonderzoek (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) C85/04) - 19
  macrofauna - bodemfauna - voordelta - biomassa - natura 2000 - soortendiversiteit - rijnmondgebied - macrofauna - soil fauna - voordelta - biomass - natura 2000 - species diversity - rijnmondgebied
  In het kader van het Monitoring- en Evalutieprogramma Maasvlakte 2 (MEP-MV2) is in het najaar 2004 gestart met een studie naar de huidige situatie met betrekking tot de bodemfauna in de Voordelta. In een aantal deelgebieden zijn monsters genomen met box-corer en bodemschaaf om een beeld te hebben over de huidige situatie vande macrobenthische infauna wat betreft de verspreiding, de gemiddelde dichtheid en biomassa en de diversiteit van zowel de macrobenthische infauna als van een aantal specifieke soorten (soorten die vanuit het oogpunt van natuurbescherming speciale aandacht vergen). Dit rapport is een verslag van het uitgevoerde veldwerk.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.