Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 18 / 18

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Rapportage dioxines, dioxineachtige- en niet dioxineachtige PCB's in rode aal uit Nederlandse binnenwateren
  Leeuwen, S.P.J. van; Dam, G. ten; Hoogenboom, L.A.P. ; Kotterman, M.J.J. - \ 2015
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT rapportage dioxines 2015 ) - 19
  vissen - zoet water - ecotoxicologie - dioxinen - polycyclische koolwaterstoffen - european eels - monitoring - ijsselmeer - waterwegen - maas - rijn - waal - volkerak-zoommeer - ijssel - hollandsch diep - voedselveiligheid - fishes - fresh water - ecotoxicology - dioxins - polycyclic hydrocarbons - european eels - monitoring - lake ijssel - waterways - river meuse - river rhine - river waal - volkerak-zoommeer - river ijssel - hollandsch diep - food safety
  In 2014 zijn in het kader van het monitoringsprogramma "Monitoring contaminanten ten behoeve van de Nederlandse sportvisserij" 17 zoetwaterlocaties in Nederland bemonsterd. Van de gevangen rode alen zijn mengmonsters samengesteld voor de lengteklassen 30-40 cm en >45 cm en geanalyseerd op de aanwezigheid van dioxines, dioxineachtige- en nietdioxineachtige PCB's. De gevonden gehaltes sluiten goed aan bij de resultaten van 2013. Mengmonsters van kleine alen zijn onderzocht op 12 locaties en in 3 gevallen werden één of meerdere normen overschreden. De mengmonsters van grotere alen (>45 cm) voldeden op 9 van de onderzochte locaties niet aan één of meerdere normen. Naast aal uit de gesloten gebieden betrof dat ook aal uit het open gebied Amsterdam-Rijnkanaal bij Diemen. Per 1-1- 2015 behoort het Amsterdam-Rijnkanaal ook tot de gesloten gebieden. Anderzijds waren er ook locaties binnen de gesloten gebieden waar de mengmonsters aal wel voldeden aan de normen. Dit betrof beide locaties van het Volkerak.
  Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld : inschatting van de gevolgen van tijdelijke inundaties op bodemstructuur, bodemleven en grasland
  Bakker, G. ; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Hoving, I.E. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1890) - 47
  hoogwaterbeheersing - wateropslag - regionale planning - klimaatverandering - waterbeheer - bodemstructuur - bodembiologie - bodemfauna - graslanden - uiterwaarden - veluwe - ijssel - flood control - water storage - regional planning - climatic change - water management - soil structure - soil biology - soil fauna - grasslands - river forelands - veluwe - river ijssel
  In het kader van "Ruimte voor de rivier" is in de gemeente Heerde een hoogwatergeul gepland die in 2015 gereed moet zijn. De geul zal naar verwachting eens in een mensenleven gedurende 3 weken 'meestromen' met de IJssel. Het overgrote gedeelte van de geul is in gebruik als grasland. Op basis van het uitgevoerde literatuuronderzoek verwachten we weinig effecten ten aanzien van sedimentatie, verslemping en bodemverdichting
  Gebiedsontwikkeling en water: het project IJsseldelta-Zuid
  Brink, M.A. van den; Hidding, M.C. - \ 2009
  In: Ruimte en water; Planningsperspectieven voor de Nederlandse delta Den Haag : SDU Uitgevers B.V. (Planologie; reeks over planning en beleid van de fysieke leefomgeving 5; editie 2009) - ISBN 9789012131285 - p. 237 - 256.
  hoogwaterbeheersing - ruimtelijke ordening - overheidsbeleid - projecten - gebiedsontwikkeling - uiterwaarden - ijssel - overijssel - flood control - physical planning - government policy - projects - area development - river forelands - river ijssel - overijssel
  Op de site van het Ministerie van VROM wordt gebiedsontwikkeling als 'de rode draad in het ruimtelijk beleid' aangemerkt. In dit hoofdstuk bezien we gebiedsontwikkeling als benadering om beleidsambities met betrekking tot ruimte en water op gebiedsniveau te realiseren. Dat doen we aan de hand van een casus: het project IJsseldelta-Zuid (Kampen)
  The Age and Origin of the Gelderse IJssel
  Makaske, B. ; Maas, G.J. ; Smeerdijk, D.G. van - \ 2008
  Netherlands journal of geosciences 87 (2008)4. - ISSN 0016-7746 - p. 323 - 337.
  geologische sedimentatie - geologie - geschiedenis - rivieren - historische geografie - ijssel - gelderland - geological sedimentation - geology - history - rivers - historical geography - river ijssel - gelderland - rhine-meuse delta - wetland woods - netherlands - avulsion - deposits - architecture - excavation - stadshagen - woodlands
  Historic trading cities are located on the Gelderse IJssel and flourished in the late Middle Ages. Little is known about this river in the early Middle Ages and before, and there is considerable debate on the age and origin of the Gelderse IJssel as a Rhine distributary. A small river draining the surrounding Pleistocene uplands must have been present in the IJssel valley during most of the Holocene, but very diverse opinions exist as to when this local river became connected to the Rhine system (and thereby to a vast hinterland), and whether this was human induced or a natural process. We collected new AMS radiocarbon evidence on the timing of beginning overbank sedimentation along the lower reach of the Gelderse IJssel. Our data indicate onset of overbank sedimentation at about 950 AD in this reach. We attribute this environmental change to the establishment of a connection between the precursor of the IJssel and the Rhine system by avulsion. Analysis of previous conventional radiocarbon dates from the upper IJssel floodplain yields that this avulsion may have started ~600 AD. Our results contradict earlier suppositions, based on interpretation of archaeological data and historical accounts, that the Gelderse IJssel is much older and originated as a canal, dug under supervision of the Roman general Drusus
  The Gelderse IJssel is the third major distributary of the Rhine in the Netherlands and diverts on average similar to 15% of the Rhine discharge northward. Historic trading cities are located on the Gelderse IJssel and flourished in the late Middle Ages. Little is known about this river in the early Middle Ages and before, and there is considerable debate on the age and origin of the Gelderse IJssel as a Rhine distributary. A small river draining the surrounding Pleistocene uplands must have been present in the IJssel valley during most of the Holocene, but very diverse opinions exist as to when this local river became connected to the Rhine system (and thereby to a vast hinterland), and whether this was human induced or a natural process. We collected new AMS radiocarbon evidence on the timing of beginning overbank sedimentation along the lower reach of the Gelderse IJssel. Our data indicate onset of overbank sedimentation at about 950 AD in this reach. We attribute this environmental change to the establishment of a connection between the precursor of the IJssel and the Rhine system by avulsion. Analysis of previous conventional radiocarbon dates from the upper IJssel floodplain yields that this avulsion may have started similar to 600 AD. Our results contradict earlier suppositions, based on interpretation of archaeological data and historical accounts, that the Gelderse IJssel is much older and originated as a canal, dug under supervision of the Roman general Drusus.
  Rivierdynamiek en stroomdalflora langs de IJssel
  Maas, G.J. ; Makaske, B. - \ 2005
  In: Eigenaardig Nederland; aardkundig erfgoed van Nederland / Verbers, A., Alberts, W., Haring, R., van Herwaarden, G.J., Hoogendoorn, R., Kruijt, C., Löffler, M., de Neve, R., Veenbaas, G., van Groenendaal, Y., [S.l.] : KNNV / Stichting Aardkundige Waarden - ISBN 9789050110006 - p. 64 - 68.
  landschap - rivieren - plantengemeenschappen - ijssel - uiterwaarden - landscape - rivers - plant communities - river ijssel - river forelands
  Zeldzame stroomdalgraslanden komen langs de IJssel voor op hoge zandige ruggen. Die zijn aardkundig gezien bijzonder. Zij getuigen van vroegere rivierdynamiek en worden onder de huidge omstandigheden niet meer gevormd. De combinatie van unieke aardkundige en vegetatiekundige waarden vormt een belangrijk argument om behoedzaam om te gaan met de restanten van een gaaf uiterwaardenlandschap
  Risicoanalyse van de planmaatregelen in een natuurontwikkelingsgebied in de IJsseluiterwaarden bij Olst op de mogelijke ontwikkeling van steekmuggenplagen
  Hoek, T.H. van den; Verdonschot, P.F.M. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 984) - 43
  culicidae - insectenplagen - risico - milieubeheer - risicoschatting - natuurtechniek - uiterwaarden - overijssel - ijssel - salland - culicidae - insect pests - risk - environmental management - risk assessment - ecological engineering - river forelands - overijssel - river ijssel - salland
  Dit rapport is tot stand gekomen in opdracht van de Dienst Landelijk Gebied, provincie Overijssel. Het project had als doel het benoemen van risico's ten aanzien van de ontwikkeling van leefgebieden van steekmuggen bij de uitvoering van het Voorontwerp Inrichtingsplan (2004) in het natuurontwikkelingsgebied Welsumer- en Fortmonderwaarden tussen Olst en Veessen. Het rapport beschrijft mogelijke risico's en geeft daarnaast oplossingen voor de inrichting en het beheer van het projectgebied.
  Reductie van hoogwatergolf door regionale waterberging : voorstel provincie Gelderland om instroom IJssel met kwart te verminderen
  Roelevink, A. ; Arts, M. ; Torfs, P.J.J.F. ; Kabout, J. - \ 2004
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 37 (2004)14/15. - ISSN 0166-8439 - p. 48 - 49.
  hoogwaterbeheersing - wateropslag - watersystemen - gelderland - ijssel - flood control - water storage - water systems - gelderland - river ijssel
  De provincie Gelderland heeft voorgesteld om de zijdelingse toestromen richting de IJssel te reduceren met 25 procent door realisatie van regionale waterberging. Dit met het oog op de verwachting dat de maatgevende afvoer op de IJssel zal oplopen als gevolg van toenemende hoeveelheden neerslag. Door lokale of regionale waterberging moet de hoogwatergolf op de IJssel worden ontlast. Maar wat is de invloed van de zijrivieren op de IJssel? Aan de Universiteit van Wageningen is onderzoek verricht samen met Royal Haskoning, RIZA en de waterschappen Veluwe en Rijn en IJssel naar de mogelijkheden van reductie van de hoogwatergolf op de IJssel voor het traject Arnhem-Zwolle. Hierbij zijn maatregelen onderzocht die gericht zijn op de zijrivieren. Het onderzoek is daarmee ook relevant in het kader van de discussie rondom de zogeheten blauwe knooppunten, de belangrijkste uitwisselingspunten tussen het hoofd- en regionaal watersysteem
  Steenmarters ten westen van de IJssel
  Broekhuizen, S. ; Müskens, G.J.D.M. - \ 2004
  Zoogdier 15 (2004)3. - ISSN 0925-1006 - p. 14 - 17.
  martes foina - zoögeografie - distributie - geografische verdeling - verspreiding - spreiding - expansie - ijssel - gelderland - martes foina - zoogeography - distribution - geographical distribution - dispersal - spread - expansion - river ijssel - gelderland
  Overzicht van vondsten en zichtwaarnemingen van steenmarters ten westen van de IJssel, in de periode 1984-2003. Hieruit blijkt dat de steenmarter, die na de Tweede Wereldoorlog ten westen van de IJssel niet meer voorkwam, bezig is met een comeback. Verwacht wordt dat het dier over enige tijd ook in de Gelderse Vallei zal opduiken. Dit heeft consequenties voor het boommarteronderzoek dat hier plaats vindt
  Keizersrande; das, veldsalie en korenbloem naast alant en zilverreiger; een bedrijfsplan
  Corporaal, A. ; Schrijver, R.A.M. ; Stortelder, A.H.F. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1015) - 67
  landgoederen - regionale planning - natuurbescherming - agrarische bedrijfsvoering - uiterwaarden - overijssel - ijssel - salland - estates - regional planning - nature conservation - farm management - river forelands - overijssel - river ijssel - salland
  De opdrachtgever, Stichting IJssellandschap te Deventer en eigenaar beheerder van ruim 3400 hectare landgoederen rondom Deventer, zocht een eigentijds antwoord voor het 240 ha grote, nieuwe landgoed Keizersrande. Binnen dit landgoed worden binnen- en buitendijkse gebieden in samenhang betrokken bij een groot ruimte-voor-rivierproject (RVR) in de uiterwaarden. Er zijn 4 mogelijke bedrijfstypen onderzocht aan de hand van ecologische, economische en sociale argumenten, maar ook is gelet op beheersmatige zaken (rivier, natuur, landbouw) en zaken aangaande de toepassing van de Vogelrichtlijn in relatie met de verschillende bedrijfstypen. De combinatie van de regeling SN met het type natuurgericht bedrijf (van boeren-voor-natuur) biedt de meeste en beste doelrealisatie. In de praktijk betekent dit een compleet gesloten bedrijf met daaraan gekoppeld een zoogkoeien-neventak. De bedrijfseconomische basis biedt veel perspectief: er wordt een jaarlijks saldo berekend van bijna ¿ 300.000, waarin het relatief grote aandeel van het vermogensinkomen sterk doortelt; er wordt een arbeidsopbrengst van ongeveer 3 VAK gegenereerd. Dit is voor de stichting reden daarop te koersen, en in samenwerking met de nabij wonende agrarische ondernemer H.Harmelink, de fase in te gaan om dit te realiseren ondanks het experimentele karakter van het bedrijf en de onzekerheden die er beleidsmatig en bestuurlijk nog zijn. Zo is er een moderne potstal nodig die zo centraal mogelijk binnen het toekomstige bedrijf zou moeten liggen, en dat is buitendijks.
  Trace metal availability and effects on benthic community structure in floodplain lakes
  Griethuysen, C. van; Baren, J. van; Peeters, E.T.H.M. ; Koelmans, A.A. - \ 2004
  Environmental Toxicology and Chemistry 23 (2004)3. - ISSN 0730-7268 - p. 668 - 681.
  meren - stroomvlakten - sporenelementen - waterorganismen - waterverontreiniging - rijn - waal - ijssel - aquatic organisms - water pollution - lakes - floodplains - trace elements - river rhine - river waal - river ijssel - acid-volatile sulfide - simultaneously extracted metals - macroinvertebrate community - contaminated sediments - cadmium accumulation - in-situ - invertebrates - toxicity - avs - bioavailability
  Effects of contaminants on communities are difficult to assess and poorly understood. We analyzed in situ effects of trace metals and common environmental variables on benthic macroinvertebrate communities in floodplain lakes. Alternative measures of trace metal availability were evaluated, including total metals, metals normalized on organic carbon (OC) or clay, simultaneously extracted metals (SEM), combinations of SEM and acid-volatile sulfide (AVS), and metals accumulated by detritivore invertebrates (Oligochaeta). Accumulated metal concentrations correlated positively with sediment trace metals and negatively with surface water dissolved OC. Sixty-eight percent of the variation in benthic community composition was explained by a combination of 11 environmental variables, including sediment, water, and morphological characteristics with trace metals. Metals explained 2 to 6% of the community composition when SEM — AVS or individual SEM concentrations were regarded. In contrast, total, normalized, and accumulated metals were not significantly linked to community composition. We conclude that examination of SEM or SEM — AVS concentrations is useful for risk assessment of trace metals on the community level.
  Zalkerbos en Scherenwelle
  Dort, K.W. van; Hommel, P.W.F.M. - \ 2003
  Excursieverslagen / Plantensociologische Kring Nederland 2003 (2003)16 juni. - p. 22 - 25.
  vegetatietypen - uiterwaarden - ijssel - overijssel - vegetation types - river forelands - river ijssel - overijssel
  Tijdens deze excursie bezochten wij twee natuurgebieden in de uiterwaarden langs de benedenloop van de IJssel: het Zalkerbos op de linkeroever van de rivier en het graslandenreservaat Scherenwelle op de rechteroever. In het Zalkerbos richtten wij ons vooral op de variatie aan bosgemeenschappen en op de rijke epifytische mosflora. In Scherenwelle werden vooral de uitgestrekte Kievitsbloemhooilanden bekeken.
  Verstoring en successie : rivierdynamiek en stroomdalvegetaties in de uiterwaarden van de Rijntakken
  Maas, G.J. ; Makaske, B. ; Hommel, P.W.F.M. ; Nijhof, B.S.J. ; Wolfert, H.P. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 759) - 100
  vegetatie - plantensuccessie - geomorfologie - hydrologie - graslanden - geologische sedimentatie - uiterwaarden - veerkracht van de natuur - ijssel - waal - vegetation - plant succession - geomorphology - hydrology - grasslands - geological sedimentation - river forelands - resilience of nature - river ijssel - river waal
  Stroomdalgrasland (Medicagini-Avenetum) komt in het Nederlands rivierengebied voor op zandige, kalkrijke, schrale gronden die weinig overstromen. Thans zijn deze locaties zeldzaam geworden en bestaande stroomdalgraslanden lijken te degraderen. In dezestudie is geprobeerd meer inzicht te krijgen in de interacties tussen rivierkundige processen en de ontwikkeling van stroomdalgraslanden. In drie uiterwaarden (Rijswaard, Cortenoever en Vreugderijkerwaard) langs de Waal en de IJssel zijn gegevens verzameld over de samenstelling van stroomdalgraslanden, bodemtextuur, organischestofgehalte, fosfaatgehalte en pH, en over de afzetting van zand, silt en klei. Daarnaast zijn voor deze locaties overstromingsdiepte en -frequentie berekend. Analyse van de gegevens heeft geleid tot een conceptueel model dat de interacties tussen rivierkundige processen en de ontwikkeling van stroomdalgraslanden in de uiterwaarden van de Rijntakken beschrijft. Uit dit model blijkt dat natuurlijke riviermorfologische processen nieuwe fysiotopen voor stroomdalgraslanden kunnen creëren. Gerichte riverkundige beheersmaatregelen kunnen deze processen ondersteunen.
  Sedimentation on embanked floodplains of the rivers Waal and IJssel
  Maas, G.J. ; Makaske, B. - \ 2003
  In: Proceedings NCR-days 2002; current themes in Dutch river research / Leuven, R.S.E.W., van Os, A.G., Nienhuis, P.H., Delft : NCR - p. 122 - 124.
  geologische sedimentatie - rivieren - stroomvlakten - waal - ijssel - geological sedimentation - rivers - floodplains - river waal - river ijssel
  Ondiepe retentie langs de Oude IJssel
  Meer, F. van der; Torfs, P.J.J.F. ; Veen, R. van der; Akkerman, G.J. - \ 2003
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 36 (2003)25/26. - ISSN 0166-8439 - p. 25 - 27.
  rivieren - afvoer - overstromingen - hoogwaterbeheersing - stroomgebieden - nederland - waterstand - ijssel - gelderland - achterhoek - rivers - discharge - floods - flood control - watersheds - netherlands - water level - river ijssel - gelderland - achterhoek
  Het Waterschap Rijn & IJssel bekijkt de mogelijkheid om een reductie van 25 procent te realiseren van de extreme piekafvoer op de oude IJssel bij de uitmonding in de Gelderse IJssel bij Doesburg. De extreme piekafvoer betreft de gemiddelde dagafvoer bij een herhalingstijd van 100 jaar. Een manier om dit te bewerkstelligen is het inzetten van ondiepe retentiegebieden langs de Oude IJssel. In het kader van een afstudeerproject is deze mogelijkheid onderzocht. Daarbij is ook gekeken naar de waterstandsverlaging bij Doetinchem en het effect van retentie op de lozing van de secundaire waterlopen
  Ecologische effecten van de Hanzelijn op Vogelrichtlijngebieden; effectbepaling in het kader van de EU-Vogelrichtlijn; aanvullende rapportage Drontermeer
  Koolstra, B.J.H. ; Reijnen, M.J.S.M. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 176b) - 21
  vogels - bescherming - beschermde gebieden - milieueffect - habitats - railtransport - spoorwegen - vergoeding - nederland - ijssel - randmeren - ecologie - fauna - infrastructuur - ornithologie - spoorlijn - versnippering - Overijssel - Flevoland - Drontermeer - birds - protection - reserved areas - environmental impact - habitats - rail transport - railways - compensation - netherlands - river ijssel - randmeren - fauna
  Mede naar aanleiding van de onderzoeksresultaten die zijn beschreven in Alterra-rapport 176 heeft Railinfrabeheer aanvullend akoestisch onderzoek laten doen om de te verwachten effecten van de Hanzelijn op het Drontermeer nauwkeuriger in beeld te krijgen. Tevens bestond er behoefte om inzichtelijk te maken wat het effect op de conclusies zou zijn als er een andere drempelwaarde als verstoringsmaat gebruikt zou worden. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag in hoeverre de conclusies uit Alterra-rapport 176 dienen te worden herzien of aangevuld naar aanleiding van de resultaten van het aanvullend akoestisch onderzoek.
  Ecologische effecten van de Hanzelijn op vogelrichtlijngebieden : effectbepaling in het kader van de EU-Vogelrichtlijn
  Koolstra, B.J.H. ; Beintema, A.J. ; Schotman, A.G.M. ; Reijnen, M.J.S.M. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 176) - 72
  vogels - bescherming - beschermde gebieden - milieueffect - habitats - railtransport - spoorwegen - vergoeding - nederland - ijssel - birds - protection - reserved areas - environmental impact - habitats - rail transport - railways - compensation - netherlands - river ijssel
  De verschillende tracévarianten van de nieuw aan te leggen Hanzelijn doorsnijden een tweetal in het kader van de EU-Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszones. Een derde speciale beschermingszone ligt in de invloedssfeer van een van de tracévarianten. Dit project geeft inzicht in de vraag of, en zo ja in welke mate, er bij de aanleg en het gebruik van de Hanzelijn negatieve effecten optreden binnen de drie speciale beschermingszones van de EU-Vogelrichtlijn. Ook wordt beschreven of en hoe de schadelijke effecten kunnen worden gemitigeerd en of gecompenseerd.
  Historisch - geomorfologische ontwikkeling van enkele riviertrajecten langs de IJssel
  Maas, G.J. - \ 1998
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 620) - 35
  stroomvlakten - geschiedenis - geomorfologie - kaarten - nederland - ijssel - overijssel - floodplains - history - geomorphology - maps - netherlands - river ijssel - overijssel
  Historische kaarten zijn gebruikt om de ontwikkeling van de uiterwaarden van de IJssel tussen Zwolle en Kampen (Beneden-IJssel) en nabij Olst (Sallandse IJssel) te beschrijven. Kenmerkend voor de ontwikkeling van de Beneden-IJssel vanaf 1652 is de vorming van grote, stabiele opwassen (eilanden) in een brede en sterk meanderende laagwaterbedding. Het Zalkerbos heeft een stimulerende werking gehad voor de vorming van kronkelwaardruggen in de Zalkerwaard. In de zwak meanderende Sallandse IJssel is de morfologie van de uiterwaarden het resultaat van de vorming van kleine eilanden in een lokaal verbrede rechte bedding en van kronkelwaardbanken langs binnenbochten. Vanaf 1712 beperken in dit traject de processen zich tot de oeverzone. Door verschillen in de morfologie van de strangen en door een stabielere, hoge waterstand ten opzichte van maaiveld zijn de kansen voor moerasontwikkeling in de Beneden-IJssel groter dan in de Sallandse IJssel.
  Onderzoek naar kwikverbindingen en organo-fosforverbindingen in vissen afkomstig uit de IJssel naar aanleiding van de Sandoz-brand
  Roos, A.H. ; Dorgelo, F.O. ; Vos, G. ; Huf, F.A. ; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1987
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 87.22) - 11
  vis - organo-fosforverbindingen - kwikverbindingen - waterverontreiniging - rivieren - rampen - aquatische ecologie - ecotoxicologie - ijssel - fish - organophosphorus compounds - mercury compounds - water pollution - rivers - disasters - aquatic ecology - ecotoxicology - river ijssel
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.