Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ecologisch beheer van de publieke ruimte: mogelijkheden voor natuurtechnisch dijk-, slootkant- en wegbermbeheer, toegespitst op de Hoeksche Waard
  Meerburg, B.G. ; Korevaar, H. - \ 2009
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 280) - 44
  dijken - wegbeplantingen - rivieroeverbeplantingen - slootkanten - onderhoud - vegetatiebeheer - biodiversiteit - waterschappen - zuidhollandse eilanden - dykes - roadside plantations - riverside plantations - ditch banks - maintenance - vegetation management - biodiversity - polder boards - zuidhollandse eilanden
  Uit het onderzoek dat in dit project is uitgevoerd kan geconcludeerd worden dat er in het algemeen een positief verband bestaat tussen de aanwezigheid van bloemstroken en de aantallen natuurlijke vijanden zowel in de lucht als in de bodem. Een andere conclusie was dat dijken, bermen en slootkanten belangrijk zijn voor de biodiversiteit in het gehele gebied. Onder aangepast beheer zou 's winters een middelhoge vegetatie blijven staan om natuurlijke vijanden dekking te bieden en zouden houtige begroeiingen 's winters schuilplaatsen bieden aan rovers en sluipwespen. Om dat in de Hoeksche Waard te bereiken is een actieve rol nodig van het waterschap, de grootste beheerder van slootkanten, bermen en dijken in het gebied
  Deskstudie biologische bestrijding van invasieve exotische oever- en wateronkruiden in Nederland
  Kempenaar, C. ; Franke, A.C. ; Lotz, L.A.P. - \ 2009
  Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 589) - 24
  rivieroeverbeplantingen - schadelijke waterplanten - onkruidbestrijding - biologische bestrijding - geïntroduceerde soorten - invasie - nederland - aquatische ecosystemen - riverside plantations - aquatic weeds - weed control - biological control - introduced species - invasion - netherlands - aquatic ecosystems
  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van biologische onkruidbestrijding in het algemeen, en ontwikkelingen op het gebied van biologische bestrijding van elf belangrijke exotische oever- en wateronkruiden in Nederland in het bijzonder. Twee relevante casussen worden nader belicht: de graskarper en de waterhyacint
  Monitoring natuurdoelen rivierengebied; kwetsbaarheid en kansrijkdom van natuurdoelen op verontreinigde bodems
  Faber, J.H. ; Leemkule, M.A. van de; Ruiter, H.R.G. de - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 907) - 55
  rivieren - oevervegetatie - rivieroeverbeplantingen - flora - biologische indicatoren - bodemverontreiniging - bodemfauna - fauna - natuurbescherming - monitoring - nederland - natuurtechniek - rivers - riparian vegetation - riverside plantations - flora - biological indicators - soil pollution - soil fauna - fauna - nature conservation - monitoring - netherlands - ecological engineering
  Bij herinrichtingsprojecten ten behoeve van natuurontwikkeling is er een grote vraag naar inzicht in geschikte monitoringsparameters. Voor natuurdoelen op de natte en droge delen langs de rivieren in Nederland werd in het kader van het SKB-project `Kwetsbaarheid en kansrijkdom van natuurdoelen op verontreinigde bodems¿ een kwetsbaarheidanalyse uitgevoerd. De resultaten daarvan worden in dit rapport vertaald naar monitoringsparameters voor flora en (bodem-)fauna, die toepasbaar zijn bij monitoring van de ontwikkeling van natuurdoelen op verontreinigde bodems in het rivierengebied.
  Genetische diversiteit in natuurlijke populaties van zwarte populier (Populus nigra L.)
  Dam, B.C. van - \ 2002
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 74 (2002)4. - ISSN 0028-2057 - p. 24 - 29.
  populus nigra - bosbomen - bossen - genetische diversiteit - genetische variatie - populatiegenetica - populaties - genetica - differentiatie - oeverbossen - natuurbescherming - bosbescherming - rivieroeverbeplantingen - genetische analyse - bosecologie - ooibos - populatiebiologie - rivierherstel - zwarte populier - populus nigra - forest trees - forests - genetic diversity - genetic variation - population genetics - populations - genetics - differentiation - riparian forests - nature conservation - protection of forests - riverside plantations - genetic analysis - forest ecology
  Zwarte populier is een autochtone soort voor Nederland en komt voor in rivierbegeleidende ecosystemen. In Europees verband is een groot onderzoeksproject gestart (Europop) naar de genetische aspecten van natuurlijke populaties. De oorzaken voor de achteruitgang van de soort, en de resultaten van het onderzoek naar de genetische diversiteit en differentiatie, binnen en tussen populaties in Europese riviersystemen en in de enige Nederlandse natuurlijke populatie bij Gendt langs de Rijn. Mogelijke strategieën voor behoud en beheer van de zwarte populier worden besproken
  Wilgenstruwelen langs Geul, Worm en Dinkel
  Weeda, E.J. - \ 2002
  Natuurhistorisch Maandblad 91 (2002)7. - ISSN 0028-1107 - p. 170 - 174.
  wilgen - rijshout - salix - salicaceae - struiken - rivieren - rivieroeverbeplantingen - oeverbossen - oevervegetatie - plantenecologie - wildernis - twente - beken - ecologie - ooibos - plantensociologie - struweel - vegetatie - Overijssel - Limburg - Dinkel - Geul - Worm - willows - osiers - salix - salicaceae - shrubs - rivers - riverside plantations - riparian forests - riparian vegetation - plant ecology - wilderness - twente - Worm
  Wilgenstruwelen langs kleine rivieren brengen een ongebreideld waterregime tot expressie en hiermee komen planten van allerlei ecologische preferenties bijeen
  Terugkeer van de zwarte populier op de oevers van de Rijntakken
  Lauwaars, S. ; Vosman, B. ; Coops, H. - \ 2000
  De Levende Natuur 101 (2000)1. - ISSN 0024-1520 - p. 3 - 6.
  natuurbescherming - herstel - salicaceae - populus nigra - rivieren - zaadverspreiding - rivieroeverbeplantingen - verspreiding - nederland - rijn - oevers - natuurtechniek - waal - uiterwaarden - nature conservation - rehabilitation - rivers - seed dispersal - riverside plantations - dispersal - netherlands - river rhine - shores - ecological engineering - river waal - river forelands
  Door de natuurontwikkeling op rivieroevers zijn er nieuwe kansen voor ooibossen en daarmee voor de zwarte populier gecreeerd. Langs de Rijn en de Waal is het verloop van de herkolonisatie onderzocht
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.