Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 44

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==roadsides
Check title to add to marked list
Droge vergisting van berm- en natuurgras
Zwart, K.B. ; Boer, D. de - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2661)
wegbermen - natuurgebieden - grasmaaisel - biomassa - compostering - co-vergisting - biogas - biobased economy - roadsides - natural areas - grass clippings - biomass - composting - co-fermentation
Dit rapport beschrijft de resultaten van de proef met droge vergisting van bermgras en natuurgras. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de hoeveelheid biogas die geproduceerd kan worden, maar ook aan de kwaliteit van de geproduceerde compost en aan de duurzaamheid van deze vorm van verwerking. Of vergisting economisch aantrekkelijker is dan compostering valt op dit moment nog niet te zeggen.
Biomassapotentie Rijkswaterstaat : analyse van hoeveelheden en huidige toepassing
Elbersen, H.W. ; Spijker, J.H. ; Soesbergen, M. ; Wilson, S. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 26
wegbermen - uiterwaarden - maaien - biomassa productie - natuurbeheer - onderhoud - landschapsbeheer - biobased economy - roadsides - river forelands - mowing - biomass production - nature management - maintenance - landscape management
Het onderhoud van de terreinen die Rijkswaterstaat beheert kost geld o.a. doordat de geproduceerde biomassa moet worden verwijderd en verwerkt. Afzet naar compostering kost momenteel tot € 30 per ton (nat) aan de poort. Tegelijk is er een toenemende vraag naar biomassa voor de biobased economy waardoor er perspectief is ontstaan om biomassa tegen steeds lagere kosten af te zetten of zelfs een vergoeding te gaan ontvangen. Hiervoor is het eerst nodig inzicht te hebben in de (1) relevante arealen van Rijkswaterstaat voor de productie van biomassa en (2) de huidige potentie van deze arealen voor de productie van biomassa te kennen. Om dit in kaart te brengen zijn de arealen in direct of indirect beheer (vooral uiterwaarden) bij Rijkswaterstaat bepaald op basis van beschikbare bestanden bij Rijkswaterstaat. Daarna is per oppervlaktesoort (en vegetatie) ingeschat wat voor biomassa er geproduceerd wordt en hoeveel de huidige oogstbare biomassaproductie per ha per jaar is.
Kunnen bloemrijke bermen helpen om EPR te voorkomen?
Alebeek, Frans van - \ 2013
biodiversity - functional biodiversity - field margins - roadsides - wild flowers - augmentation - arable farming - thaumetopoea processionea - biological control - achievement
Kunnen bloemrijke bermen helpen om Eikenprocessierups te voorkomen?
Alebeek, Frans van - \ 2013
biodiversity - functional biodiversity - field margins - roadsides - wild flowers - seed mixtures - augmentation - arable farming - thaumetopoea processionea - biological control - achievement
Toepassingsmogelijkheden voor natuur- en bermmaaisel : stand van zaken en voorstel voor een onderzoeksagenda
Spijker, J.H. ; Bakker, R.R.C. ; Ehlert, P.A.I. ; Elbersen, H.W. ; Jong, J.J. de; Zwart, K.B. - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2418)
wegbeplantingen - onderhoud - natuurbeheer - grasmaaisel - wegbermen - biomassa - biomassa productie - veevoeder - bodemverbeteraars - bio-energie - biobased economy - biomassaconversie - roadside plantations - maintenance - nature management - grass clippings - roadsides - biomass - biomass production - fodder - soil conditioners - bioenergy - biomass conversion
In dit rapport zijn de verschillende potentiële ketens van verwerking van natuur- en bermgras beschreven: achterlaten van maaisel, voer voor vee en grazers, bodemverbeteraar, thermische conversie, vergisting, bioraffinage en inzet als bed- of strooiselmateriaal. Van elke keten is een sterkte-zwakte analyse gemaakt. Op basis van deze analyses en van de uitkomsten van georganiseerde workshops met vertegenwoordigers van partijen uit de keten is het perspectief geschetst voor de verschillende ketens. Afgesloten wordt met een onderzoeksagenda voor de perspectiefrijke ketens van verwerking.
FAB en omgeving - Het belang van groene en blauwe netwerken.
Alebeek, F.A.N. van; Schaap, B.F. ; Willemse, J. ; Rijn, P. van - \ 2011
Lelystad : PPO AGV
akkerbouw - akkerranden - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - agrobiodiversiteit - landschapsbeheer - wegbermen - slootkanten - onderhoud - functionele biodiversiteit - gewasbescherming - bevordering van natuurlijke vijanden - arable farming - field margins - augmentation - agro-biodiversity - landscape management - roadsides - ditch banks - maintenance - functional biodiversity - plant protection - encouragement
Sinds een aantal jaren doen agrarische ondernemers ervaring op met de toepassing van Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) om ziekten en plagen in cultuurgewassen te beheersen. Er zijn pilots in de Hoeksche Waard in Zuid-Holland, in Zeeland, Noord Brabant en Flevoland waarin gebruik gemaakt wordt van het landschap en haar biodiversiteit voor de onderdrukking van ziekten en plagen. In de loop van 2011 is in de Hoeksche Waard een pilot tot stand gekomen voor FAB-vriendelijk beheer van enkele dijken, wegbermen en bijbehorende sloottaluds door het waterschap Hollandse Delta (WSHD). Het waterschap gaat monitoren wat de kosten en besparingen in deze pilot kunnen zijn en hoe het beheer praktisch in de bestekken past.
Het benutten van maaisel van niet-agrarische grond
Aarts, H.F.M. ; Verhoeven, J.T.W. ; Ruijter, F.J. de; Roelsma, J. - \ 2011
Lelystad : PPO AGV (PPO rapport 445) - 75
slootkanten - wegbermen - natuurgebieden - maaien - proefprojecten - landbouw - nuttig gebruik - ditch banks - roadsides - natural areas - mowing - pilot projects - agriculture - utilization
Deze deskundigendag is georganiseerd vanuit de projecten Landbouw Centraal (een project in het kader van het Innovatieprogramma KRW). Binnen Landbouw Centraal wordt in zeven pilotgebieden in Noord en Zuid Nederland in samenwerking met alle actoren (landbouw, waterschappen, gemeentes, provincie e.a.) gewerkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit.
Veel bermgras kan biogas worden
Spijker, J.H. - \ 2011
Kennis Online 8 (2011)juli. - p. 9 - 9.
biomassa - wegbermplanten - wegbermen - onderhoud - economische aspecten - energiebronnen - biomass - roadside plants - roadsides - maintenance - economic aspects - energy sources
Nederland heeft veel bermen. Het gemaaide gras kan middels vergisting of compostering worden gebruikt als biogas. Maar er moeten nog wel wat praktische problemen worden opgelost.
Biogas uit bermmaaisel : duurzaam en haalbaar?
Ehlert, P.A.I. ; Zwart, K.B. ; Spijker, J.H. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2064) - 74
wegbermen - grassen - maaien - vegetatie - biogas - compostering - duurzaamheid (sustainability) - zware metalen - nederland - co-vergisting - groningen - fermentatie - digestaat - biobased economy - roadsides - grasses - mowing - vegetation - composting - sustainability - heavy metals - netherlands - co-fermentation - fermentation - digestate
In het kader van het Groningse project 'Een schone berm geeft energie!' heeft Alterra de duurzaamheid en haalbaarheid van de vergisting van bermmaaisel tot biogas onderzocht. Van drie provinciale wegen in de provincie Groningen is de vegetatie en de kwaliteit gemonitord en werd in het voor- en najaar maaisel verzameld. Het maaisel werd vergist in een praktijkinstallatie. De duurzaamheid van vergisting van bermmaaisel is vergeleken met de huidige verwerkingsmethode door compostering. De samenstelling van bermmaaisel doorstaat niet in alle gevallen de milieutoets voor covergistingsmaterialen. Vergisten van bermmaaisel is duurzamer dan composteren wanneer wordt gekeken naar energieproductie, de besparing op broeikasgassen en de landbouwkundige waarde van digestaat ten opzichte van compost. Over de financiële aspecten van de vergisting bestaan veel onzekerheden
Arthropods in linear elements : occurence, behaviour and conservation management
Noordijk, J. - \ 2009
Wageningen University. Promotor(en): Karle Sykora, co-promotor(en): Andre Schaffers. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085854920 - 188
geleedpotigen - wegbermen - vegetatiebeheer - maaien - coleoptera - araneae - insecten - nederland - conservering - landschapselementen - veluwe - arthropods - roadsides - vegetation management - mowing - coleoptera - araneae - insects - netherlands - conservation - landscape elements - veluwe
Soortenrijke graslanden zijn zeldzaam geworden in Nederland en wegbermen vormen belangrijke wijkplaatsen voor dit biotoop. Om de soortenrijkdom in graslanden in stand te houden moeten ze gemaaid worden, gebeurt dit niet dan verruigt de vegetatie; een proces dat door atmosferische stikstofdepositie aanzienlijk wordt versneld. Dit onderzoek geeft resultaten van twee experimenten in grazige bermen. In een periode van vijf jaar werd met bodemvallen het effect van vijf maairegimes onderzocht op de aanwezigheid van loopkevers, snuitkevers, mieren en grondbewondende spinnen. Uitgaande van gangbare vormen van bermbeheer en verwaarlozing. Het tweede experiment betrof een middel-productieve berm; hier werd het effect van de verschillende beheerstypen op bloembezoekende insecten bestudeerd
Plattelandswegen mooi en veilig-een beeldenboek
Hauptmeijer, W.M. ; Berg, R. van den; Beunen, R. ; Blerck, H. van; Jaarsma, C.F. - \ 2008
EDE : CROW nationaal kennisplatform voor infrastructuur (Publicatie / C.R.O.W. 259) - ISBN 9789066285149 - 144
plattelandswegen - wegbermen - wegbeplantingen - verkeersveiligheid - planning - participatie - ontwerp - foto's - nederland - rural roads - roadsides - roadside plantations - traffic safety - planning - participation - design - photographs - netherlands
De weg vormt een integraal onderdeel van het landschap. Karakteristieke elementen uit het landschap kunnen worden gebruikt om weggebruikers duidelijk te maken welk gedrag er van hen wordt verwacht. Door struiken dichter op de weg te planten oogt de weg smaller en gaat de snelheid van de weggebruiker omlaag. Ook bruggetjes en hogere grassen of planten in de berm zijn snelheidsremmers. Bomenrijen geven de loop van de weg aan, net als dijken en sloten. Het beeldenboek maakt met foto’s en tekeningen duidelijk wat de mogelijkheden zijn.
Snelwegbermen als leefgebied voor plant en dier
Noordijk, J. ; Sykora, K.V. ; Schaffers, A.P. - \ 2008
Land + Water 48 (2008)6/7. - ISSN 0926-8456 - p. 26 - 27.
wegbermen - insecten - flora - inventarisaties - universitair onderzoek - wegbermplanten - ecologische beoordeling - roadsides - insects - inventories - university research - roadside plants - ecological assessment
Bermen vormen een dicht netwerk, dat bijzonder rijk aan planten en dieren is. Rijkswaterstaat financiert de bijzondere leerstoel Ecologische Inrichting en Beheer van Infrastructuur aan Wageningen UR. Daar inventariseert men de ecologische waarde van wegbermen en doet men onderzoek naar het beste beheer
Mieren in Veluwebermen: soortenrijkdom en aanbevelingen voor beheer (Hymenoptera: Formicidae)
Noordijk, J. ; Boer, P. - \ 2007
Nederlandse Faunistische Mededelingen 27 (2007). - ISSN 0169-2453 - p. 23 - 50.
wegbermen - formicidae - soortenrijkdom - nederland - populatie-ecologie - bedreigde soorten - verspreiding - biotopen - ecologische entomologie - veluwe - roadsides - formicidae - species richness - netherlands - population ecology - endangered species - dispersal - biotopes - ecological entomology - veluwe
Snelwegbermen op de Veluwe herbergen soms relatief goed ontwikkelde plantengemeenschappen, zoals schraal grasland, buntgras- en heidevegetatie. Deze plekken vormen geschikt leefgebied voor mieren. De afgelopen vijf jaar zijn deze bermen geïnventariseerd op mieren en er werden maar liefst 35 soorten aangetroffen. Hieronder bevinden zich vijf internationaal bedreigde soorten en drie rode bosmiersoorten die door de Flora- en Faunawet beschermd worden. In dit artikel wordt het voorkomen van de verschillende soorten beschreven (incl. 35 verspreidingskaarten / distribution maps). Daarnaast geven wij aanbevelingen voor niervriendelijk bermbeheer
Kansen voor geleedpotigen in bermen : acht jaar onderzoek langs de weg
Noordijk, J. ; Raemakers, I.P. ; Schaffers, A.P. ; Nijs, L.J. de; Gleichman, J.M. ; Sykora, K.V. - \ 2006
Entomologische Berichten 66 (2006)6. - ISSN 0013-8827 - p. 166 - 173.
arthropodengemeenschappen - insectengemeenschappen - geleedpotigen - wegbermen - maaien - arthropod communities - insect communities - arthropods - roadsides - mowing
Geleedpotigen leven onder steeds moeilijker omstandigheden. De gebieden waar ze leven raken steeds verder versnipperd. Om die reden is het belangrijk om de overgebleven soorten beter te beschermen. Zo ontstond er ook hernieuwde belangstelling voor het leven van geleedpotigen in bermen. Bermen blijken een belangrijke ecologische waarde te hebben. Dit vraagt een doordachte aanpak van het maaien van bermen
Perspectieven voor berm-, oever- en slootmaaisel; alternatieve verwerkingsmethoden en werkbare wetgeving
Spijker, J.H. ; Ehlert, P.A.I. ; Harmsen, J. - \ 2004
Wageningen : Alterra - 76
maaien - grasmaaisel - wegbermen - kanaaloevers - slootkanten - kanalen - sloten - aanwendingen - compost - grondverbeteraars - mowing - grass clippings - roadsides - canal banks - ditch banks - canals - ditches - uses - composts - soil amendments
Geschiktheid van bermmaaisel als meststof; een verslag van acht praktijkproeven
Spijker, J.H. ; Ehlert, P.A.I. ; Jong, J.J. de; Niemeijer, C.M. ; Scheepens, P.C. ; Vries, E.A. de - \ 2004
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 963) - 64
grassen - vegetatie - maaien - grasmaaisel - organisch afval - wegbermen - compostering - toxiciteit - voedingsstoffen - zware metalen - arsenicum - nederland - bedijking - grasses - vegetation - mowing - grass clippings - organic wastes - roadsides - composting - toxicity - nutrients - heavy metals - arsenic - netherlands - embankments
In acht pilots is op praktijkschaal bermmaaisel verzameld en voorbewerkt met als doel te kunnen inzetten als meststof in de landbouw. Dit bermmaaisel is geanalyseerd op organische-stofgehalte, homogenitiet van de organische stof, contaminatie met zware metalen en de aanwezigheid van vitale onkruidzaden. De resultaten zijn vergeleken met de eisen zoals het ministerie van LNV deze heeft geformuleerd in 2002.
Boommarters en wegen; een eerste analyse van de relatie 'wegbermen - verkeersslachtoffers'
Müskens, G.J.D.M. ; Wegman, R.M.A. ; Braak, C.J.F. ter - \ 2003
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 849) - 39
martes - mustelidae - wegen - verkeer - mortaliteit - doodsoorzaken - wegbermplanten - wegbermen - nederland - roads - traffic - mortality - causes of death - roadside plants - roadsides - netherlands
Met behulp van een GIS-systeem is gekeken naar de begroeiing van bermen langs provinciale wegen en autosnelwegen op de Veluwe in relatie tot de plaatsen waar boommarters zijn doodgereden. In deze relatie is ook de hoeveelheid verkeer onderzocht. Boommarters worden vaak doodgereden op plaatsen waar opgaande en structuurrijke begroeiing langs de wegen voorkomt, met name als deze uit naaldhout bestaat. Op enkele autosnelwegen is de verkeersintensiteit inmiddels `s nachts ook zo hoog dat een oversteek een gevaar vormt. Voor alle wegvakken van 100 meter van de onderzochte wegen is aangegeven of de boommarter weinig of geen risico, een gemiddeld risico of een hoog risico loopt om bij het oversteken te worden doodgereden.
Niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied: waarnemingen langs de verbindingswegen N201 (Hilversum-Aalsmeer), N225 (Zeist-Arnhem) en N243 (Hoorn-Alkmaar).
Pilkes, J. ; Veeneklaas, F.R. - \ 2002
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 905242781X - 57
agrarische economie - milieu - landschap - niet-agrarische grond - landtypen - landgebruik - wegbermen - nederland - ondernemerschap - natuurlandschap - noord-holland - utrecht - agricultural economics - environment - landscape - non-farm land - land types - land use - roadsides - netherlands - entrepreneurship - natural landscape
Het Nederlandse cultuurlandschap is van oudsher vorm gegeven door bedrijvigheid, en dan vooral de landbouw, maar deze boet langzaam aan belang in. Het buitengebied zou zich kunnen ontwikkelen als consumptieruimte (voor wonen, recreatie en dergelijke), maar het is ook goed denkbaar dat andere ruimtevragende bedrijvigheid het landelijk gebied binnentrekt en het aangezicht gaat bepalen. Binnen dit onderzoek is gekeken naar de activiteiten die buiten de 'bebouwde kom' in het landelijk gebied plaatsvinden, langs drie verbindingswegen. Daarnaast is voor één van de drie trajecten verdere analyse uitgevoerd naar mogelijke verbanden tussen enerzijds aard van de bedrijvigheid of aard van het grondgebruik en anderzijds afs tanden tot snelwegafslagen, treinstations of 'bebouwde kom'.
Typologie bermgraskwaliteit : typologie van de milieuhygiënische kwaliteit van bermgras voor het onderwerken op landbouwgronden
Bok, A.J. ; Kopinga, J. ; Schnaar, M. ; Spijker, J.H. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 246) - 48
grassen - wegbermen - besmetters - arsenicum - zware metalen - landverbetering - organische verbeteraars - kwaliteit - nederland - grasses - roadsides - contaminants - arsenic - heavy metals - land improvement - organic amendments - quality - netherlands
De bemestende waarde van bermmaaisel, slootmaaisel en heideplagsel
Zwart, K.B. - \ 2001
Wageningen : Plant Research International - 12
maaien - wegbermen - sloten - slootkanten - heidegebieden - organische meststoffen - mowing - roadsides - ditches - ditch banks - heathlands - organic fertilizers
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.