Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 18 / 18

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==rooien
Check title to add to marked list
Rooien en opslaan van laanbomen : is blokrooien een duurzaam alternatief
Smits, A.P. ; Baltissen, A.H.M.C. ; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2012
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen
straatbomen - rooien - opslag - efficiëntie - economische haalbaarheid - modellen - duurzaamheidsindicatoren - street trees - grubbing - storage - efficiency - economic viability - models - sustainability indicators
Haalbaarheidsonderzoek naar de perspectieven van het blokrooien van laanbomen. Bij blokrooien worden alle leverbare bomen/spillen op een (deel van het) perceel in een keer gerooid en naar een centraal punt afgevoerd voor verdere afhandeling. De financiële haalbaarheid van blokrooien is voor twee bedrijven verkend.
Te vroeg rooien niet altijd wenselijk (verslag van M. van Dam op actualiteitenavond CNB/KAVB)
Ciggaar, W. ; Dam, M.F.N. van - \ 2010
BloembollenVisie 2010 (2010)201. - ISSN 1571-5558 - p. 23 - 23.
bloembollen - tulpen - tulipa - rooien - oogsttijdstip - onderzoek - gewaskwaliteit - ornamental bulbs - tulips - tulipa - grubbing - harvesting date - research - crop quality
Tijdens de CNB/KAVB actualiteitenavond in Creil ging PPO-onderzoeker Martin van Dam dieper in op de resultaten van zijn onderzoek naar effecten op groei en bloei van vroeg gerooide tulpen. Daarbij ging het hem met name om de effecten op broeikwaliteit en op de wortelgroei van plantgoed.
Ethyleen na rooien van tulpen geeft zuur vrij spel
Dam, M.F.N. van; Gude, H. ; Boer, M. de - \ 2009
BloembollenVisie 2009 (2009)168. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
proeven op proefstations - bloembollen - tulpen - rooien - ethyleen - schimmels - koelcellen - station tests - ornamental bulbs - tulips - grubbing - ethylene - fungi - cold stores
Vlak na het rooien van tulpen treedt stress op, waardoor de ethyleenproductie kan toenemen. Ethyleen kan weer zorgen voor meer zuur. In dit artikel staan de resultaten van PPO-onderzoek naar het optreden van deze stress, en naar het effect van het middel FreshStart
Gecombineerd rooien en sorteren van vruchtbomen kan beter
PPO Bomen-bollen, - \ 2007
De Boomkwekerij 2007 (2007)47. - ISSN 0923-2443 - p. 17 - 17.
vruchtbomen - plantmateriaal - rooien - sorteermachines - combinatie - houding t.o.v. werk - fruit trees - planting stock - grubbing - sorters - combination - attitudes to work
Er zijn mogelijkheden om de combinatie van het rooien en het sorteren van vruchtbomen te optimaliseren. Recent onderzoek hiernaar door PPO en de Agrotechnology & Food Sciences Group heeft interessante verbeterpunten opgeleverd.
Tijdig rooien Zantedeschia niet nadelig
Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2006
BloembollenVisie 4 (2006)98. - ISSN 1571-5558 - p. 16 - 16.
bloembollen - zantedeschia - rooien - verliezen bij het oogsten - oogsttijdstip - gewasopbrengst - knollen - kwaliteit - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - grubbing - harvesting losses - harvesting date - crop yield - tubers - quality - agricultural research
De afgelopen jaren zijn Zantedeschiaknollen soms steeds later in het seizoen gerooid om uitval door 'groene rooien' te voorkomen. Onderzoek door PPO Bloembollen laat zien dat in april buiten geplante knollen in oktober gerooid kunnen worden zonder uitval tijdens bewaring en het seizoen erna. Rooien in oktober gaf natuurlijk wel een iets lagere opbrengst wanneer het gewas nog helemaal groen was bij rooien
Regenwormen en structuurproblemen
Rozen, K. van - \ 2006
Kennisakker.nl 2006 (2006)15 april.
zware kleigronden - bodemstructuur - verliezen bij het oogsten - rooien - aardappelen - bodemwatergehalte - aardwormen - flevoland - akkerbouw - clay soils - soil structure - harvesting losses - grubbing - potatoes - soil water content - earthworms - arable farming
In natte perioden leidt een toenemende activiteit van hoge aantallen regenwormen tot negatieve veranderingen van de bodemstructuur in aardappelruggen. Problemen bij de aardappeloogst op de zwaardere gronden in de Flevopolders is het gevolg. De aardappelruggen worden kleverig en hard en het rooien verloopt moeizaam. Het onderzoek richt zich op structuurverbetering van de bodem en beheersing van de populatie regenwormen. In vitro onderzoek op het PPO-AGV resulteerde in perspectiefvolle resultaten om de structuurprobleem te voorkomen. Maar hierop volgend veldonderzoek gaf niet de gewenste resultaten. In 2001 werden betrouwbaar meer grote kluiten gemeten bij een behandeling met Stalosan F in het veld, het enige product die in in vitro onderzoek het effect benaderde van een situatie met klei zonder regenwormen.
Relatie tussen rooibeschadiging, rassenlijstcijfers en PTR-waarden
Wijnholds, K.H. - \ 2006
Kennisakker.nl 2006 (2006)15 dec.
aardappelen - solanum tuberosum - verliezen bij het oogsten - rooien - oogstschade - beschadigingen - rassen (planten) - fabrieksaardappelen - rassenlijsten - akkerbouw - potatoes - harvesting losses - grubbing - crop damage - injuries - varieties - starch potatoes - descriptive list of varieties - arable farming
In het kader van het Agrobiokon-programma is onderzoek gedaan naar de mate van gevoeligheid van rassen voor (rooi)beschadiging met als doelen: het vastellen van verschillen tussen rassen in de mate van gevoeligheid voor onderhuidse (rooi)beschadiging, het kwantificeren van de relatie tussen de gemeten waarden van de elektronische aardappel (PTR-200) en de mate van onderhuidse rooibeschadiging (PPO-beschadigingsindex, het vaststellen van de relatie tussen de PPO-beschadigingsindex en de rassenlijstcijfers voor beschadigingsgevoeligheid; bij voldoende consistentie in bovengenoemde relaties datasets voorbereiden voor gebruik in en verbetering van Optirob, een door Agrobiokon ontwikkelde rekenmodule die prognoses voor bewaarverliezen geeft.
Onderzoek naar de relatie tussen rooibeschadiging, rassenlijstcijfers en PTR-200 waarden. (2003, 2004 en 2005)
Wijnholds, K.H. ; Veerman, A. ; Berg, W. van den - \ 2006
Valthermond : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Businessunit Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten - 42
akkerbouw - aardappelen - rooien - verliezen bij het oogsten - arable farming - potatoes - grubbing - harvesting losses
Onderzoek naar de relatie tussen rooibeschadiging, rassenlijstcijfers en PTR-200 waarden
Beknopt eindverslag rooirijpheidstoets
Langeveld, S.A. ; PPO BBF Bloembollen, - \ 2005
Genetwister Technologies
bloembollen - tulpen - rooien - oogsttijdstip - forceren van planten - snijbloemen - teeltsystemen - ornamental bulbs - tulips - grubbing - harvesting date - forcing - cut flowers - cropping systems
Door Genetwister Technologies BV (GT) zijn biomerkers ontwikkeld waarmee voor tulpenbollen het rooitijdstip bepaald kan worden dat tot optimale resultaten in de broeierij leidt. Het biomerker onderzoek is uitgevoerd aan drie belangrijke tulpencultivars die ook in het hier beschreven vervolgonderzoek als referenties meegenomen zijn. Het doel van dit vervolgonderzoek was om de biomerkertoets voor applicatielaboratoria geschikt te maken en tegelijkertijd om deze biomerkers op algemene bruikbaarheid in een breder assortiment van tulpencultivars en onder verschillende teeltomstandigheden te testen. In dit onderzoek heeft PPO-Lisse onder auspiciën van GT als applicatielaboratorium voor de toets gefungeerd. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de biomerkers op een enkele uitzondering na, op een brede selectie van cultivars toepasbaar zijn.
Kluiten regenwormen aanpakken met gips
Rozen, K. van; Ester, A. - \ 2005
Kennisakker.nl 2005 (2005)15 feb.
aardappelen - rooien - verliezen bij het oogsten - tarra - kluiten - bodemstructuur - zware kleigronden - aardwormen - landbouwkundig onderzoek - flevoland - akkerbouw - potatoes - grubbing - harvesting losses - tare - clods - soil structure - clay soils - earthworms - agricultural research - arable farming
Oogsten van aardappelen zonder grondtarra; in de Flevopolder gloort weer hoop aan de horizon. De laatste jaren werd de klei in aardappelruggen met hoge aantallen regenwormen versmeerd, waardoor moeilijk afbreekbare kluiten ontstonden. Een probleem waarvan de omvang ieder jaar weer afhangt van de hoeveelheid neerslag die tijdens het teeltseizoen op het aardappelveld valt. Gips biedt weerstand tegen deze vorm van kluitvorming, zo blijkt uit veldonderzoek van PPO-agv in Lelystad.
Kluiten regenwormen aanpakken met gips
Rozen, K. van; Ester, A. - \ 2005
Boerderij/Akkerbouw 90 (2005)4. - ISSN 0169-0116 - p. 12 - 13.
aardappelen - rooien - verliezen bij het oogsten - tarra - kluiten - bodemstructuur - zware kleigronden - aardwormen - landbouwkundig onderzoek - flevoland - potatoes - grubbing - harvesting losses - tare - clods - soil structure - clay soils - earthworms - agricultural research
Veel meer tarra in aardappelen, soms zelfs gedwongen stoppen met rooien, regenwormen blijken de boosdoeners. Waar veel wormen zijn, komen kluiten. Gips helpt, aldus PPO-agv
Meer calcium, kleinere kluit
Rozen, K. van; Ester, A. ; Mierlo, T. van - \ 2004
Boerderij/Akkerbouw 89 (2004)3. - ISSN 0169-0116 - p. 16 - 17.
solanum tuberosum - aardappelen - rooien - oogsten - bodemstructuur - kluiten - versmeren - klei - aardwormen - grondverbeteraars - bodemverbeteraars - bekalking - gips - bodemchemie - kunstmeststoffen - ammoniumsulfaat - bemesting - flevoland - potatoes - grubbing - harvesting - soil structure - clods - puddling - clay - earthworms - soil amendments - soil conditioners - liming - gypsum - soil chemistry - fertilizers - ammonium sulfate - fertilizer application
In de Flevopolder komen grote aantallen regenwormen voor, wat bij het aardappelrooien kan leiden tot grote kluiten en versmering. In emmerproeven met grond uit de Flevopolder werd onderzocht in hoeverre toediening van kalk- en zuurwerkende meststoffen deze structuurproblemen kan helpen voorkomen. Vooral gips en zwavelzure ammoniak blijken minder grote kluiten te geven
Arbeidsomstandigheden bij het rooien en sorteren van vruchtbomen : mogelijkheden tot verbetering van dit proces
Peppelman, G. ; Looije, A.A.J. ; Ravesloot, M.B.M. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Velzen, V.N.H. van; Bruine, A. de - \ 2004
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. Sector Fruit (PPO Publicatie 2004-31) - 59
vruchtbomen - rooien - sorteren - arbeidsomstandigheden - lichamelijke stress - fruit trees - grubbing - sorting - working conditions - physical strain
Teelthandleiding consumptieaardappelen : oogst
Veerman, A. - \ 2003
Kennisakker.nl 2003 (2003)15 sept.
aardappelen - loofvernietiging - rooien - aardappeloogstmachines - beschadigingen - consumptieaardappelen - akkerbouw - teelthandleidingen - potatoes - haulm destruction - grubbing - potato harvesters - injuries - table potatoes - arable farming - cultivation manuals
Wanneer de knollen - al of niet na loofvernietiging - voldoende huidvast zijn, kan worden begonnen met rooien. Huidvast zijn de knollen wanneer de schil niet zonder moeite met de duim van de knol is te wrijven. In de keten van de aardappeloogst kunnen op veel plaatsen verschillende soorten knolbeschadigingen (blauw en andere onderhuidse verkleuringen, barsten) optreden. De voorbereidingen voor het oogsten van een schone, gezonde en minimaal beschadigde partij beginnen al ver voor de oogst. Deze voorbereidingen zijn in voorgaande hoofdstukken besproken: gebruik van gezond pootgoed, zorgen voor een goede bodemstructuur, goed pootwerk, een goede rugopbouw, goede ziekte- en plaagbestrijding en een juiste loofvernietiging.
Teelthandleiding zetmeelaardappelen: rugopbouw
Veerman, A. - \ 2003
Kennisakker.nl 2003 (2003)15 dec..
aardappelen - cultuurmethoden - op ruggen leggen - aardappelrooiers - rooien - onkruidbestrijding - onkruidwieders - akkerbouw - teelthandleidingen - potatoes - cultural methods - ridging - potato diggers - grubbing - weed control - weeders - arable farming - cultivation manuals
Er zijn verschillende redenen waarom de teelt van aardappelen op ruggen plaatsvindt en niet vlakvelds: * Het rooien is eenvoudiger omdat er minder grond hoeft te worden opgenomen en uitgezeefd. * Mechanische onkruidbestrijding is effectiever. Ook wat grotere onkruiden kunnen tijdens de rugopbouw met grond worden bedekt. * Bij wateroverlast is er een geringere kans dat de knollen gaan rotten. Vooral snelgroeiende knollen kunnen bij temperaturen boven 18°C en onder zuurstofarme omstandigheden binnen één of enkele dagen verrotten.
Teelthandleiding zaaiuien: oogst
Broek, R.C.F.M. van den - \ 2003
Kennisakker.nl 2003 (2003)15 maart.
allium cepa - uien - oogsten - rooien - rooimachines - rapen - cultuurmethoden - opslag (planten) - zaai-uien - akkerbouw - teelthandleidingen - onions - harvesting - grubbing - crop lifters - turnips - cultural methods - volunteer plants - spring-sown onions - arable farming - cultivation manuals
De oogst kan onderverdeeld worden in de loofverwijdering, het rooien, het oprapen en het inschuren. Of deze handelingen apart of gecombineerd worden uitgevoerd is primair afhankelijk van de beschikbare apparatuur. Welke handelingen in één werkgang kunnen worden uitgevoerd, wordt echter ook in sterke mate bepaald door de bodem- en weersomstandigheden. Met het oog op kwaliteitsbehoud is een absolute voorwaarde dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd in een droog gewas. De grond moet eveneens droog zijn, zodat geen versmering optreedt.
Teelthandleiding zetmeelaardappelen: oogst
Veerman, A. - \ 2003
Kennisakker.nl 2003 (2003)15 dec..
aardappelen - loofvernietiging - rooien - aardappeloogstmachines - verliezen bij het oogsten - beschadigingen - fabrieksaardappelen - akkerbouw - teelthandleidingen - potatoes - haulm destruction - grubbing - potato harvesters - harvesting losses - injuries - starch potatoes - arable farming - cultivation manuals
Wanneer de knollen, al of niet na loofvernietiging, voldoende huidvast zijn, kan worden begonnen met rooien. De knollen zijn huidvast wanneer de schil niet zonder moeite met de duim van de knol is te wrijven. De voorbereidingen voor het oogsten van een schone, gezonde en minimaal beschadigde partij beginnen al ver voor de oogst. Deze voorbereidingen zijn in de voorgaande hoofdstukken besproken: gebruik van gezond pootgoed, zorgen voor een goede bodemstructuur, goed pootwerk, een goede rugopbouw, goede ziekte- en plaagbestrijding en een juiste loofvernietiging.
Teelthandleiding consumptieaardappelen : loofvernietiging
Veerman, A. - \ 2003
Kennisakker.nl 2003 (2003)15 sept.
aardappelen - plantenziektebestrijding - phytophthora - gewasbescherming - loofvernietiging - rooien - teeltsystemen - vollegrondsteelt - consumptieaardappelen - akkerbouw - teelthandleidingen - potatoes - plant disease control - plant protection - haulm destruction - grubbing - cropping systems - outdoor cropping - table potatoes - arable farming - cultivation manuals
Loofvernietiging van niet volledig natuurlijk afgerijpte gewassen is vooral nodig om knolbeschadiging bij het rooien tegen te gaan. Bij een ernstige aantasting van het gewas door Phytophthora infestans is loofvernietiging geboden om een verdere uitbreiding van de ziekte tegen te gaan en daarmee het risico van knolinfectie te beperken. In gewassen die al vroeg grotendeels natuurlijk zijn afgestorven, moet men een afweging maken of men nog voor de oogst loofvernietiging toepast of dat men het gewas volledig natuurlijk laat afsterven. Voordelen van loofvernietiging zijn in zo’n geval dat men enkele Phytophthorabespuitingen kan uitsparen en vroeg, onder dikwijls goede omstandigheden, met rooien kan beginnen. Het belangrijkste nadeel is dat men iets toegeeft op de opbrengst. Dit opbrengstverlies is bij een grondbedekking van 25% of minder echter niet groot. Na loofvernietiging moet - afhankelijk van de rijpheid van het gewas - twee tot drie weken worden gewacht alvorens met rooien kan worden begonnen. In deze periode moet de knolschil zich verdikken, zodat bij het rooien geen beschadiging optreedt. Loofvernietiging gebeurde tot in het begin van de jaren negentig vrijwel uitsluitend chemisch. Onderzoek heeft echter aangetoond dat mechanische loofvernietiging uitstekend mogelijk is, mits men dit onder droge (grond)omstandigheden kan uitvoeren en een eventueel aanwezige Phytophthora-aantasting geen onacceptabel gevaar oplevert. Sleutelwoorden: PPO-agv, akkerbouw, gewasbescherming, geïntegreerde bestrijding, aardappelen, phytophthora, vollegrondsgroententeelt, geintegreerde teelt, loofvernietiging.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.