Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 7 / 7

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Bestrijding bramenbladgalmug met nematoden, roofkevers en roofmijten
  Wenneker, M. - \ 2007
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit
  dasineura - resseliella theobaldi - rubus fruticosus - bramen - rubus idaeus - frambozen - kleinfruit - fruitteelt - biologische bestrijding - roofmijten - coleoptera - nematoda - plantenziektebestrijding - plantenplagen - dasineura - resseliella theobaldi - rubus fruticosus - blackberries - rubus idaeus - raspberries - small fruits - fruit growing - biological control - predatory mites - coleoptera - nematoda - plant disease control - plant pests
  Doel van dit onderzoek is om de werkzaamheid van drie aaltjespreparaten op de larven van de bramenbladgalmug en de frambozenschorsgalmug te toetsen onder kunstmatige omstandigheden. Daarnaast wordt onderzocht of de larven met roofkevers en roofmijten bestreden kunnen worden.
  Rassenproeven met zwarte en rode bessen op praktijkbedrijven in 2005
  Oosten, A.A. van; Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2006
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Sector Fruit (PPO nr. 2006-03) - 14
  rubus fruticosus - ribes rubrum - bramen - rode aalbessen - rassenproeven - toegepast onderzoek - nederland - rubus fruticosus - ribes rubrum - blackberries - red currants - variety trials - applied research - netherlands
  PPO onderzoekt middelen tegen bramengalmijt
  Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2005
  De Fruitteelt 95 (2005)9. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 17.
  kleinfruit - bramen - rubus fruticosus - plantenplagen - insecten - aceria - pesticiden - insecticiden - gewasopbrengst - opbrengsten - small fruits - blackberries - rubus fruticosus - plant pests - insects - aceria - pesticides - insecticides - crop yield - yields
  Verslag van onderzoek naar het effect van verschillende behandelingen tegen de bramengalmijt (Aceria essigi) op bladstand, percentage rode/bonte vruchten en het vruchtgewicht
  PPO-onderzoek houtig kleinfruit in 2003 = PPO research on woody small fruits in 2003
  Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2004
  De Fruitteelt 94 (2004)1. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  kleinfruit - bramen - rubus fruticosus - rode aalbessen - ribes rubrum - frambozen - plantenziekteverwekkende schimmels - onderstammen - insecten - marketing - snoeien - small fruits - blackberries - rubus fruticosus - red currants - ribes rubrum - raspberries - plant pathogenic fungi - rootstocks - insects - marketing - pruning
  Het onderzoek houtig kleinfruit in 2003 richtte zich op: bestrijden van de bramengalmijt (oorzaak van rodevruchtziekte bij braam), invloed van snoeimethode op opbrengsten bij rode bes, effect van calcium- en stikstofbemesting op de steelkleur, rassenonderzoek naar bruikbaarheid voor de mechanische oogst, taksterfte bij bes en markting van de framboos
  Verbraming: oorzaken en ecologische plaats
  Bijlsma, R.J. - \ 2004
  De Levende Natuur 105 (2004)4. - ISSN 0024-1520 - p. 138 - 144.
  rubus fruticosus - plantenecologie - bosecologie - rubus fruticosus - plant ecology - forest ecology
  Van verbraming is sprake als braamstruiken een aaneengesloten vegetatielaag vormen over een oppervlakte van tenminste enkele aren. Hierbij wordt de kruidlaag vaak langdurig onderdrukt. Dit artikel heeft als doel de oorzaken en het proces van verbraming te beschrijven, na te gaan waar verbraming een probleem is en aan te geven hoe verbraming kan worden voorkomen
  Phytomonitoring naar de oorzaak van pseudo-rode-vruchtziekte bij braam : verslag van het bramenproject 210177 in 2001
  Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Zuidam, C.A. van; Eck, A.G. van - \ 2002
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2002-14) - 29
  rubus fruticosus - bramen - mijten - acalitus essigi - monitoring - mijtenbestrijding - nederland - rubus fruticosus - blackberries - mites - acalitus essigi - monitoring - mite control - netherlands
  Dit onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw
  De teelt van bramen
  Oosten, A.A. van - \ 1972
  Wilhelminadorp : Proefstation voor de Fruitteelt (Voorlichtingsuitgave kleinfruit no. 1) - 10
  bramen - fruitteelt - rubus fruticosus - teelthandleidingen - kleinfruit - rassen (planten) - blackberries - fruit growing - rubus fruticosus - cultivation manuals - small fruits - varieties
  Teelthandleiding met onder andere aanvoer, prijs en export overzicht van 1961 tot 1970. De rassen het hoofdras Himalaya, Thornless Evergreen, Smoothstem en Thornfree.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.