Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 608

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Simulating the expansion of large-sized farms in rural Netherlands: A land exchange model
  Alam, S.J. ; Bakker, M.M. ; Karali, E. ; Dijk, J. van; Rounsevell, M.D.A. - \ 2014
  Lecture Notes in Computer Science 8235 (2014)LNAI. - ISSN 0302-9743 - p. 115 - 128.
  ruilverkaveling - grote landbouwbedrijven - plattelandsplanning - landgebruik - landbouw - natuurbescherming - simulatie - achterhoek - gelderland - land consolidation - large farms - rural planning - land use - agriculture - nature conservation - simulation - achterhoek - gelderland
  This paper introduces a data-driven agent-based simulation model of rural land exchange in the Netherlands. The model development process is part of an ongoing research program aiming at understanding the effects of climate change and socioeconomic drivers on agriculture land use and nature conservation. The first model version reported in this paper, is being developed for the Baakse Beek region in the Netherlands and is empirically grounded. The general framework described in this paper will be applied to another case study area in the Netherlands in the second phase of our research program and compare the projected land use patterns in the two case studies region.
  In naam van het algemeen belang : de onstaansgeschiedenis van de ruilverkaveling als instrument voor inrichting van het platteland
  Molema, A.M. ; Brink, A. van den - \ 2009
  Tijdschrift voor Geschiedenis 122 (2009)1. - ISSN 0040-7518 - p. 72 - 85.
  ruilverkaveling - landinrichting - overheidsbeleid - geschiedenis - agrarische geschiedenis - land consolidation - land development - government policy - history - agricultural history
  This article explores the historical actors and societal factors existing at the beginning of land consolidation as an instrument of Dutch rural planning, The call for a legal framework to redistribute fragmented parcels in an efficient and rational manner, was growing from the 1890's onwards. Because of the ideological barriers in the political center, in which the division between public and private interests was the most important aspect, this framework was heavily disputed. Social minded, liberal reformers of the middle class, mobilized political pressure. The government was ready to take action, when the First World War made the national economy fragile and revealed the necessity to become more self-sufficient. In 1924 the first Land Consolidation Act was passed, but obstacles blocked a widespread use of the instrument. These obstacles were lowered in the 1930's. Economic recession gave way to an active policy for the improvement of the countryside, for which the Land Consolidation Act was the judicial vehicle.
  The origins of Dutch rural planning: a study of the early history of land consolidation in the Netherlands
  Brink, A. van den; Molema, A.M. - \ 2008
  Planning Perspectives 23 (2008)4. - ISSN 0266-5433 - p. 427 - 452.
  landgebruiksplanning - ruilverkaveling - plattelandsplanning - geschiedenis - agrarische geschiedenis - land use planning - land consolidation - rural planning - history - agricultural history
  This article explores the institutional and organizational foundations of rural planning in the Netherlands. The key objective of the study was to understand the background to and determining factors in the development of land consolidation (ruilverkaveling) as an instrument of rural planning. Dutch rural planning, as a constituent part of spatial planning in the Netherlands, developed quite separately from urban planning. This article traces the roots of this separate development back to the period 1890-1940. At the end of the nineteenth century, reformist liberals argued for a legislative framework for the rational reallocation of land parcels to consolidate fragmented land holdings. The early initiatives came to nothing because of the prevailing rigid distinction between public and private interests. The First World War changed this situation. The decline in world trade forced the government to make the national economy more self-sufficient. Land consolidation was embraced as a means for supporting the agricultural sector by improving land drainage and bringing land into cultivation. From the beginning of the 1930s agricultural politics and rural planning grew closer together, and took off rapidly in the post-war decades.
  Perspectieven bedrijfsmaatregelen voor duurzaambodemgebruik : kosten en effectiviteit van vijf maatregelen
  Visscher, J. ; Dekker, P.H.M. ; Boer, H.C. de; Brommer, E. ; Clevering, O.A. ; Dam, A.M. van; Geel, W.C.A. van; Haan, M.H.A. de; Hoving, I.E. ; Klooster, A. van der; Schooten, H.A. van; Schreuder, R. ; Wolf, P.L. de - \ 2008
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group van Wageningen UR 148) - 75
  bodem - kosten-batenanalyse - rotaties - bodemverdichting - waterbeheer - ruilverkaveling - diepploegen - organische stof - bodemstructuur - erosie - bodemkwaliteit - soil - cost benefit analysis - rotations - soil compaction - water management - land consolidation - deep ploughing - organic matter - soil structure - erosion - soil quality
  In dit onderzoek zijn de kosten en baten en de effectiviteit op duurzaam bodemgebruik beoordeeld van vijf bedrijfsmaatregelen: aanpassing van vruchtwisseling, preventie van bodemverdichting, optimalisering van ontwatering en flexibel peilbeheer, grondruil en landhuur/-verhuur en omzanden en diepploegen. De effecten op duurzaam bodemgebruik zijn beoordeeld op de aspecten organische stof, bodemstructuur, erosiegevoeligheid en bodemgezondheid. Verruiming van vruchtwisseling met meer maaivruchten en minder rooivruchten gaat meestal ten koste van het bedrijfsinkomen. Bij vruchtwisseling is bodemgezondheid een belangrijk aspect. Bodemverdichting kan worden verminderd. Dit vraagt meestal flinke investeringen. Met een goed management en goede voorlichting kan nog veel worden bereikt. Veranderingen in water- en peilbeheer gaan deels vaak ten koste van een optimale landbouwkundige productie. Er kunnen echter ook maatregelen worden toegepast die niet of nauwelijks nadelig zijn vanuit landbouwkundig oogpunt, maar wel gunstig zijn voor natuur en maatschappij
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het herverkavelingsgebied Weerijs-Zuid : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid
  Kiestra, E. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1594) - 117
  hydrologie - bodemgeschiktheid - bodemclassificatie - ruilverkaveling - lössgronden - kaarten - bodemkarteringen - noord-brabant - hydrology - soil suitability - soil classification - land consolidation - loess soils - maps - soil surveys - noord-brabant
  De gronden in het herverkavelingsgebied Weerijs-Zuid (onderdeel van voormalige ruilverkaveling Rijsbergen) bestaan uit afzettingen die dateren uit het Pleistoceen en het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak voorkomen, bestaan voornamelijk uit dekzand, lössleem en fluvioperiglaciaal zand. De zanden en de lössleem worden tot de Formatie van Twente gerekend. Langs de Weerijs of Aa en langs de Hazeldonksche Beek komen aan of nabij het oppervlak afzettingen (zand, klei en veen) voor die voor een belangrijk deel in het Holoceen zijn afgezet. Door een combinatie van kwel en afzetting komen in de beekdalen meest ijzerhoudende gronden voor. Buiten de beekdalen is het veen door afgraving en door een combinatie van grondbewerking, ontwatering en oxidatie nagenoeg verdwenen. In het gebied komen hoofdzakelijk zandgronden voor. Moerige gronden en veengronden komen in geringe oppervlakte voor in het noordwesten, oosten en zuidoosten van het gebied. De resultaten van het veldbodemkundig onderzoek zijn weergegeven op een bodem- en grondwatertrappenkaart (schaal 1 : 10 000). De gronden zijn beoordeeld op hun geschiktheid voor akker- en weidebouw, tuinbouw en boomteelt.
  Eemland in verandering. Ontginning en ruilverkaveling in het gebied van de Eem
  Vervloet, J.A.J. ; Bergh, S.M. van den - \ 2007
  Utrecht : Stichting Matrijs - ISBN 9789053453100 - 208
  landgebruik - ruilverkaveling - landbouw - geschiedenis - eemland - utrecht - land use - land consolidation - agriculture - history - eemland - utrecht
  In Eemland in verandering wordt de geschiedenis van de ruilverkaveling beschreven. Zowel professionele als lokale amateurhistorici plaatsen de ruilverkaveling binnen de lange en voortdurende lijn van ruimtelijke ontwikkeling in het Eemland en binnen de context van de agrarische en maatschappelijke veranderingen. Hierdoor ontstaat een helder beeld van de manier waarop mensen hun omgeving voortdurend aanpassen aan hun eisen en wensen. Het boek is rijk geïllustreerd met unieke afbeeldingen en oude foto¿s van de inwoners en hun werk- en woonomgeving. Uiteraard ontbreken schaalkaarten van de vroegere en huidige ruilverkaveling niet. Bij het boek zit een los boekje met fiets- en wandelroutes door de Eempolders.
  Bodemgeschiktheid voor akker- en weidebouw en het vervaardigen van ruilklassenkaarten voor de waardebepaling van de gronden in het landinrichtingsgebied Wintelre-Oerle
  Vroon, H.R.J. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1475) - 81
  bodemgeschiktheid - akkerbouw - graslandbeheer - taxatie - bodemkarteringen - kaarten - ruilverkaveling - noord-brabant - soil suitability - arable farming - grassland management - valuation - soil surveys - maps - land consolidation - noord-brabant
  In opdracht van de DLG heeft Alterra de gronden in het landinrichtingsgebied Wintelre-Oerle onderzocht en beoordeeld op hun geschiktheid voor de akker- en weidebouw. Het onderzoek had als doel om de agrarische uitruilbaarheid te bepalen van de landbouwpercelen in het onderhavige gebied
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het landbouwgebied Tachtig Bunder; ontwateringsadvies ter compensatie voor veranderende hydrologische omstandigheden in het Compagnonsveld
  Kiestra, E. ; Gaast, J.W.J. van der - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1329) - 58
  hydrologie - bodem - bodemtypen - drainage - keileem - nederland - grondwaterspiegel - ruilverkaveling - bodemkarteringen - kaarten - friesland - natuur - water table - hydrology - soil - soil surveys - soil types - maps - drainage - glacial till - netherlands - land consolidation - friesland - nature
  Voor een gedeelte van de landinrichting Fochteloerveen zal landbouwgrond veranderen in natuur, wat met een forse peilverhoging gepaard zal gaan. Voor aanliggende landbouwgronden wordt een effect verwacht. DLG heeft Alterra opdracht gegeven om met een ontwateringsadvies voor het gebied te komen. De aanwezigheid van keileem is daarbij een bepalende factor. Deze studie geeft o.a: een bodemkaart, een keileemkaart en een grondwatertrappenkaart
  Land fragmentation in Central Europe: how and whether to use Western experience
  Dijk, T. van - \ 2004
  In: Methodologies, Models and Instruments for Rural and Urban Land Management / Deaken, M., Dixon-Gough, R., Mansberger, R., Aldershot : Ashgate (International Land Management Series ) - ISBN 9780754634157 - p. 37 - 48.
  ruilverkaveling - landgebruiksplanning - centraal-europa - land consolidation - land use planning - central europe
  Impression of land use gragmentation midway the 1990s for: Poland, Hungary, Bulgaria, Romania, Czech Republic and Slovakia
  Verdeeld land. De geschiedenis van de ruilverkaveling in Nederland vanuit een lokaal perspectief, 1890-1985
  Bergh, S.M. van den - \ 2004
  Wageningen University. Promotor(en): Pim Kooij; Jelle Vervloet, co-promotor(en): Jan Bieleman. - Wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9789085040040 - 248
  ruilverkaveling - platteland - plattelandsontwikkeling - landbouwontwikkeling - geschiedenis - nederland - land consolidation - rural areas - rural development - agricultural development - history - netherlands
  Milieuanalyse voorontwerp reconstructieplan Achterhoek en Liemers : een ruimtelijke analyse voor de milieuthema's stank, ammoniak en nutrienten op basis van te nemen maatregelen die voorgesteld worden in het voorontwerp reconstructieplan in de Achterhoek en de Liemers
  Gies, T.J.A. ; Bleeker, A. ; Coenen, P. ; Schoumans, O.F. ; Noij, I.G.A.M. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 767)
  ruilverkaveling - milieutoets - stankemissie - ammoniak - voedingsstoffen - nederland - reconstructie - gelderland - achterhoek - liemers - land consolidation - environmental assessment - odour emission - ammonia - nutrients - netherlands - reconstruction - gelderland - achterhoek - liemers
  Dealing with Central European land fragmentation : a critical assessment on the use of Western European instruments
  Dijk, T. van - \ 2003
  Delft University of Technology. Promotor(en): Adri van den Brink. - Delft : Uitgeverij Eburon - ISBN 9789051669961 - 219
  landbouwgrond - fragmentatie - centraal-europa - instrumentatie - beoordeling - landgebruiksplanning - ruilverkaveling - agricultural land - land use planning - land consolidation - fragmentation - central europe - instrumentation - assessment
  Zicht op vernieuwing: vrijwillige grondruil in de landinrichting Ponte
  Stoep, H. van der; Brink, A. van den; Aarts, M.N.C. ; Boer, I.C. de - \ 2003
  Wageningen : Wageningen Universiteit, Lsg LGP en CIS - ISBN 9789067547062 - 120
  plattelandsontwikkeling - landgebruik - landinrichting - nederland - ruimtelijke ordening - ruilverkaveling - zeeland - zeeuws-vlaanderen - rural development - physical planning - land consolidation - land use - land development - netherlands - zeeland - zeeuws-vlaanderen
  Pivot in de praktijk : problemen bij archiefonderzoek
  Berg, S.M. - \ 2002
  Historisch Geografisch Tijdschrift 20 (2002)3. - ISSN 0167-9775 - p. 30 - 33.
  geschiedenis - nederland - recht - opslag - ruilverkaveling - kaarten - archieven - history - storage - law - land consolidation - maps - netherlands - archives
  PIVOT staat voor Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn. De behulp van deze wet (uit 1991) probeerde men de grote hoeveelheden 20e eeuwse archiefstukken terug te dringen. De ontwerpkaarten van de ruilverkaveling Nieuwleusen staan als voorbeeld van moeilijk terugvindbare archieven
  A new method to assess the landscape values of rural road networks
  Willems, G.P.A. ; Jaarsma, C.F. ; Beunen, R. - \ 2002
  Zeitschrift für Kulturtechnik und Landentwicklung 43 (2002). - ISSN 0934-666X - p. 205 - 211.
  plattelandswegen - landschapsecologie - ruilverkaveling - nederland - cultuurlandschap - rural roads - land consolidation - landscape ecology - netherlands - cultural landscape
  Erosiebestrijding in vlak Nederland
  Stolte, J. ; Kalis, F.J. ; Ritsema, C.J. - \ 2002
  Bodem 12 (2002)1. - ISSN 0925-1650 - p. 133 - 135.
  erosiebestrijding - watererosie - oppervlakkige afvoer - sediment - hellingen - ruilverkaveling - nederland - gelderland - rijk van nijmegen - erosie - landgebruik - landinrichting - Groesbeek - erosion control - water erosion - runoff - slopes - land consolidation - netherlands
  Alterra heeft een inventarisatie gemaakt van mogelijke maatregelen en de effecten van die maatregelen op de bodem- en waterafvoer in het heuvelachtige ruilverkavelingsgebied ten zuiden van Groesbeek
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het ruilverkavelingsgebied Kromme Rijn
  Kiestra, E. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 441) - 75
  bodemkarteringen - kaarten - grondwaterspiegel - landevaluatie - ruilverkaveling - nederland - utrecht - bodemkartering - bodemkunde - grondwaterstand - hydrologie - soil surveys - maps - water table - land evaluation - land consolidation - netherlands - utrecht
  Het gebied Kromme Rijn bestaat uit holocene rivierkleiafzettingen. Alle afzettingen die aan of nabij het oppervlak voorkomen worden tot de Betuwe Formatie gerekend. Ze zijn afgezet door de verschillende stroomgordelverleggingen van de Rijn. Het gebied bestaat voor een belangrijk deel uit hooggelegen stroomruggronden (ooivaaggronden en poldervaaggronden). Ze bestaan uit zavel en lichte klei; binnen 120 cm - mv. komt veelvuldig fijn en/of grof rivierzand voor. Verspreid door het gebied komen komkleigronden (poldervaaggronden) voor. Ze bestaan voornamelijk uit kalkloze, zware (kom)klei. Langs de huidige Kromme Rijn komen laaggelegen beddinggronden voor die voornamelijk uit lichte en zware klei bestaan; veelal komt binnen 120 cm - mv. grof rivier(bedding)zand voor. Binnen de rivierkleigronden, zijn ooivaaggronden, hofeerdgronden, poldervaaggronden, nesvaaggronden en leek- en woudeerdgronden onderscheiden. Op grond van verschillen in textuur, profiel- en kalkverloop zijn de gronden verder onderverdeeld. In het algemeen is het gebied goed ontwaterd. Er komen veel gronden voor met een GHG dieper dan 80 cm - mv. en met een GLG dieper dan 180 cm - mv. (VIId en VIIId). Door het lage waterpeil in het Amsterdam-Rijnkanaal en de zandige ondergrond, komen met name langs het kanaal GLG' s voor van ca. 300 cm - mv. In de kommen en langs de Kromme Rijn komen ondiepere GHG' s en GLG' s voor. De resultaten van het veldbodemkundig onderzoek zijn weergegeven op een bodem- en grondwatertrappenkaart (schaal 1 : 10 000). Voorts zijn de verzamelde bodemkundige en hydrologische gegevens (boorgegevens en vlakgegevens) opgeslagen in digitale bestanden. De resultaten van het onderzoek zijn gebruikt voor het vaststellen van de ruilwaarde van de gronden. Met behulp van de semi-geautomatiseerde bodemgeschiktheidsapplicatie 'BODEGA' was het mogelijk de bodem- en grondwater-trappenkaart te vertalen naar een gebiedsdekkende ruilwaardenkaart. Trefwoorden: bodemkartering, bodemkaart, grondwaterstand, A
  DIALOOG in landinrichting; een interactieve plannningsstijl
  Dammers, E. ; Kranendonk, R.P. - \ 2002
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 17 (2002)2. - ISSN 0921-481X - p. 82 - 90.
  ruimtelijke ordening - ruilverkaveling - participatie - besluitvorming - overheidsbeleid - bestuurskunde - landinrichting - maatschappijwetenschappen - Zeeland - physical planning - land consolidation - participation - decision making - government policy
  Aan de hand van een raamwerk voor evaluatie zijn twee Zeeuwse landinrichtingsprojecten beoordeeld op interactieve planvorming
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het ruilverkavelingsgebied Appingedam-Delfzijl
  Kiestra, E. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 252) - 43
  bodemkarteringen - grondwaterstand - hydrologie - kaarten - bodem - ruilverkaveling - taxatie - nederland - groningen - soil surveys - groundwater level - hydrology - maps - soil - land consolidation - valuation - netherlands - groningen
  Het gebied Appingedam-Delfzijl bestaat uit holocene zeekleiafzettingen. Alle afzettingen die aan of nabij het oppervlak voorkomen dateren uit verschillende Duinkerke transgressiefasen. In het noorden komen hooggelegen, oude kwelder- en oeverwallen voor. Ze bestaan meestal uit zavel. Naar het zuiden toe worden de gronden geleidelijk zwaarder. Het gebied wordt doorsneden door voormalige kreken (maren). De talrijke wierden zijn kenmerkende elementen in het open kleilandschap. Binnen de zeekleigronden zijn poldervaaggronden, leek/-woudeerdgronden en tuineerdgronden onderscheiden. Op grond van verschillen in textuur, profiel- en kalkverloop zijn de gronden verder onderverdeeld. In het algemeen is het gebied goed ontwaterd. Er komen veel gronden voor met een GHG tussen 40 en 80 cm - mv. en met een GLG tussen 120 en 180 cm - mv. (VIo). Ondiepere GHG' s en GLG' s komen voornamelijk voor langs de maren en op de afgetichelde percelen.. Tijdens het veldwerk is het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN-bestand) gebruikt als hulpinformatie. Hierdoor is het mogelijk het aantal beschreven boringen te verminderen zonder noemenswaardig kwaliteitsverlies. De resultaten van het veldbodemkundig onderzoek zijn weergegeven op een bodem- en grondwatertrappenkaart (schaal 1 : 10 000). Voorts zijn de verzamelde bodemkundige en hydrologische gegevens (boorgegevens en vlakgegevens) opgeslagen in digitale bestanden. De resultaten van het onderzoek zijn gebruikt voor het vaststellen van de ruilwaarde van de gronden. Met behulp van de semi-geautomatiseerde bodemgeschiktheidsapplicatie 'BODEGA' was het mogelijk de bodem- en grondwatertrappenkaart te vertalen naar een gebiedsdekkende schattingskaart. Trefwoorden: bodemkartering, bodemkaart, grondwaterstand, AHN-bestand, ruilwaarde.
  Beter werken met "Waternood"; een proeftoepassing in het herinrichtingsgebied "De Leijen"
  Finke, P.A. ; Zeeman, W.P.C. ; Schouten, G. ; Runhaar, J. ; Molen, P. van der; Meer, W. van der; Gruijter, J.J. de; Bierkens, M.F.P. ; Bakel, P.J.T. van - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 267) - 105
  oppervlaktewater - grondwater - grondwaterspiegel - ruilverkaveling - ruimtelijke ordening - normen - ontwerp - nederland - noord-brabant - surface water - groundwater - water table - land consolidation - physical planning - standards - design - netherlands - noord-brabant
  Waternood is een methodiek voor het ontwerpen, inrichten en beheren van waterbeheerssystemen. Deze methode is toegepast in het herinrichtingsgebied De Leijen in Noord-Brabant. Belangrijke onderdelen van de methodiek zijn het vaststellen van het actuele en het optimale grondwaterregime, en het vaststellen van de bereikte doelrealisatie. In deze studie zijn daarvoor methoden ontwikkeld en in de praktijk getoetst, in het bijzonder voor de functies landbouw en natuur. De doelrealisatie is vastgesteld door het actuele en het optimale grondwaterregime met elkaar te vergelijken, door gewasopbrengsten te berekenen op basis van nat- en droogteschade (voor gras en maos), en door te berekenen in welke grondwaterregimes zich natuurlijke vegetaties ontwikkelen (voor een groot aantal natuurdoeltypen). De doelrealisatie voor landbouw was bevredigend (86Œ die voor natuur scoorde relatief laag (41Ž De lage score voor natuur verbeterde nauwelijks na vernattingsmaatregelen. Een van de conclusies is dat de natuurdoelen beter moeten worden afgestemd op de mogelijkheden die het regionale watersysteem biedt.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.