Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 11 / 11

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Herkenning en bestrijding van ridderzuring met een robot
  Evert, F.K. van; Samsom, J. ; Polder, G. ; Vijn, M.P. ; Dooren, H.J.C. van; Lamaker, A. ; Heijden, G.W.A.M. van der; Kempenaar, C. ; Zalm, T. van der; Lotz, L.A.P. - \ 2010
  Gewasbescherming 41 (2010)1. - ISSN 0166-6495 - p. 15 - 16.
  onkruidbestrijding - rumex obtusifolius - onkruiden - melkveehouderij - begrazing - voederwaardering - agrarische bedrijfsvoering - globale plaatsbepalingssystemen - detectie - precisielandbouw - onderzoek - biologische landbouw - weed control - rumex obtusifolius - weeds - dairy farming - grazing - feed evaluation - farm management - global positioning systems - detection - precision agriculture - research - organic farming
  Ridderzuring (Rumex obtusifolius L.) is een veelvoorkomend en lastig te bestrijden onkruid dat vooral biologische melkveehouders grote problemen bezorgt. Op initiatief van de sector wordt daarom een robot ontwikkeld die geheel zelfstandig ridderzuring opspoort en vernietigt.
  Ontwikkelingen plant- en gewasherkenning
  Nieuwenhuizen, A.T. ; Evert, F.K. van; Hemming, J. ; Bleeker, P.O. ; Weide, R.Y. van der; Kempenaar, C. - \ 2010
  Gewasbescherming 41 (2010)1. - ISSN 0166-6495 - p. 14 - 14.
  onkruidbestrijding - opslag (planten) - aardappelen - suikerbieten - schoffelen - rumex obtusifolius - onkruiden - algoritmen - detectie - weed control - volunteer plants - potatoes - sugarbeet - hoeing - rumex obtusifolius - weeds - algorithms - detection
  Beide technieken zijn toegepast binnen drie case studies: 1) Het bestrijden van aardappelopslag tussen suikerbieten. 2) Het schoffelen in de rij van gezaaide of geplante gewassen. 3) Het bestrijden van ridderzuring in grasland. Voor het bestrijden van aardappelopslag is het Particle filter gebruikt om de kleuren van aardappel en suikerbieten beter van elkaar te onderscheiden. Dit leverde nog geen verbetering op ten opzichte van het huidige adaptieve algoritme. Voor het schoffelen in de rij is het Kalman filter gebruikt om de afstand te schatten waarop de planten zijn gezaaid. Visueel is vastgesteld dat dit een verbeterd detectieresultaat oplevert, omdat het algoritme bijleert en zich dus aanpast aan de omstandigheden. Voor het bestrijden van ridderzuring in grasland is geïnventariseerd welke algoritmes het beste kunnen worden gebruikt Samengevat: adaptieve algoritmes dragen bij aan een betere detectie, maar ze moeten wel verstandig worden ingezet
  Ruud: een robot ter bestrijding van ridderzuring
  Samsom, J. ; Evert, F.K. van - \ 2009
  Bioconnect
  onkruidbestrijding - precisielandbouw - mechanische methoden - rumex obtusifolius - onkruiden - weideplanten - biologische landbouw - robots - zelfrijdende machines - optische instrumenten - wiedmachines - weed control - precision agriculture - mechanical methods - rumex obtusifolius - weeds - pasture plants - organic farming - robots - self propelled machines - optical instruments - rod weeders
  Ridderzuring (Rumex obtusifolius L.) is een lastig onkruid dat vooral biologische melkveehouders grote problemen bezorgt. Het ontbreken van een eenvoudige en effectieve bestrijdingsmethode is voor gangbare melkveehouders een belangrijke reden om niet over te schakelen op een biologische bedrijfsvoering.
  ScienceFlash Repo RUUD de wiedrobot!
  Evert, Frits van - \ 2009
  pasture plants - rumex obtusifolius - weeders - weed control - organic farming - biological control - control methods - precision agriculture - self propelled machines - optical instruments
  Bestrijding van ridderzuring in grasland op de Hondspol in Driebergen
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
  Bioveem
  onkruidbestrijding - handmatige onkruidbestrijding - melkveehouderij - biologisch-dynamische landbouw - rumex obtusifolius - graslandverbetering - opnieuw zaaien - weed control - manual weed control - dairy farming - biodynamic farming - rumex obtusifolius - grassland improvement - resowing
  Het bedrijf de Hondspol in Driebergen is een zorgboerderij. De landbouw staat hier ten dienste van de zorgverlening aan gehandicapten. Het bedrijf is een gemengd bedrijf, maar sterk gericht op de melkveehouderij. Het bedrijf werkt volgens de biologisch dynamische principes. Marcel Schoenmakers is bedrijfsleider op de Hondspol. Hij vond een oplossing om ridderzuring in zijn grasland effectief te bestrijden.
  Beheersing van ridderzuring op biologisch grasland in het project Bioveem
  Middelkoop, J.C. van; Visser, M. de; Schilder, H. - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Bioveem 14) - 17
  biologische landbouw - melkveehouderij - weiden - onkruiden - rumex obtusifolius - organic farming - dairy farming - pastures - weeds - rumex obtusifolius
  In dit rapport zijn de resultaten van proeven en de (ervarings)kennis die in Bioveem is verzameld over ridderzuring samengebracht. Op een vijftal bedrijven is, in samenwerking met voorlichters en onderzoekers, gewerkt aan de bestrijding van dit graslandonkruid. Daarbij zijn strategieën bedacht, effecten gemonitord en proeven uitgevoerd. Het doel hiervan is het vinden van een praktische methode om dit onkruid, dat op veel biologische melkveebedrijven voorkomt, in te dammen. Het gaat nadrukkelijk om bestrijding en niet om preventie.
  Ridderzuring gevreesd in de wei : beste middel is constante aandacht
  Klein Swormink, B. ; Livestock Research, - \ 2004
  Oogstplus. Veehouderij 17 (2004)26. - p. 17 - 17.
  rumex obtusifolius - onkruiden - onkruidbestrijding - biologische landbouw - weiden - graslandbeheer - graslanden - bestrijdingsmethoden - mechanische methoden - handmatige onkruidbestrijding - overblijvende onkruiden - mechanische bestrijding - rumex obtusifolius - weeds - weed control - organic farming - pastures - grassland management - grasslands - control methods - mechanical methods - manual weed control - perennial weeds - mechanical control
  De bestrijding van ridderzuring in de grasklaverweiden van biologisch melkveehouder Jan Vis in Sijbekarspel (NH). Als regel wordt het grasland schoon gehouden door consequente handmatige bestrijding. Daarnaast is in het kader van het Bioveem-project geprobeerd de ridderzuring terug te dringen door een teelt van gerst voor geheleplantsilage. Na de oogst werd het perceel geploegd en daarna regelmatig bewerkt met de vastetandcultivator om ridderzuringwortels te kunnen rapen. Een extensieve bewerking (om de twee weken) bleek beter te werken dan een intensieve bewerking (om de week)
  Ridderzuring: een kwestie van arbeid en beleid
  Visser, M. de; Vos, A.L.F. de - \ 2003
  Ekoland 23 (2003)3. - ISSN 0926-9142 - p. 22 - 23.
  onkruidbestrijding - onkruiden - rumex obtusifolius - graslanden - biologische landbouw - bestrijdingsmethoden - zaaibedbereiding - graslandverbetering - graslandbeheer - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - weed control - weeds - rumex obtusifolius - grasslands - organic farming - control methods - seedbed preparation - grassland improvement - grassland management - cultural control
  Ook in de biologische melkveehouderij vormt ridderzuring in grasland een probleem. De koeien vreten het niet en in de boerenbeeldvorming is het synoniem met slecht graslandbeheer en werkachterstand. In het project Bioveem wordt aandacht besteed aan ridderzuurbestrijding, door regelmatig uitsteken of uittrekken, niet laten uitzaaien, en het maken van een vals zaaibed bij graslandvernieuwing
  Ridderzuring: een kwestie van arbeid en beleid
  Visser, M. de; Vos, A.L.F. de - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)2. - ISSN 1570-8586 - p. 9 - 9.
  rumex obtusifolius - onkruiden - onkruidbestrijding - biologische landbouw - graslanden - graslandbeheer - bestrijdingsmethoden - zaaibedbereiding - graslandverbetering - landbouwkundig onderzoek - onderzoeksprojecten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - rumex obtusifolius - weeds - weed control - organic farming - grasslands - grassland management - control methods - seedbed preparation - grassland improvement - agricultural research - research projects - cultural control
  Ridderzuring blijft de aandacht vragen op biologische bedrijven. Bovendien, voor veel gangbare veehouders is dit onkruid een doorn in het oog en mede een reden om niet te piekeren over omschakeling.
  Distelproblematiek in het Rivierengebied. Deelproject 1: Verspreiding van akkerdistel vanuit natuurterreinen in de Gelderse Poort. Deelproject 2: Beheersingsmethoden van akkerdistel en ridderzuring in de Heesseltse waarden
  Lotz, L.A.P. ; Groeneveld, R.M.W. ; Zweerde, W. van der; Kempenaar, C. - \ 2000
  Wageningen : Plant Research International - 33
  asteraceae - cirsium arvense - rumex obtusifolius - distributie - onkruiden - plantengeografie - natuurreservaten - nationale parken - bouwland - zaadverspreiding - migratie - planten - nederland - gelderland - gelderse poort - asteraceae - cirsium arvense - rumex obtusifolius - distribution - weeds - phytogeography - nature reserves - national parks - arable land - seed dispersal - migration - plants - netherlands - gelderland - gelderse poort
  Bestrijding van ridderzuring in grasland : interprovinciale proeven 1969/1970
  Baart, E.A.D. ; Zonderwijk, P. - \ 1973
  Wageningen : [s.n.] (Verslagen van interprovinciale proeven / Proefstation voor de akkerbouw no. 155) - 21
  graslanden - nederland - onkruiden - onkruidbestrijding - rumex obtusifolius - grasslands - netherlands - weeds - weed control - rumex obtusifolius
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.