Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 227

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==rundveehouderij
  Check title to add to marked list
  Onderzoek naar leverbot deel II: Vang slak in plaats van bot: Leverbotbestrijding risico’s & kansen
  Verkaik, J.C. ; Neijenhuis, F. ; Verwer, Cynthia - \ 2017
  Ekoland 37 (2017). - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
  liver flukes - fascioliasis - animal disease prevention - cattle husbandry - dairy farming - snail-borne diseases - cattle diseases - leverbot - fascioliasis - dierziektepreventie - rundveehouderij - melkveehouderij - ziekten overgebracht door slakken - rundveeziekten
  Slakken in de zomer wegfrezen uit de greppels minimaliseert de kans op leverbot. In combinatie met opstallen voor opname van besmetting kan zomerfrezen leverbot zelfs voorkomen. De kans op leverbot neemt eveneens aanzienlijk af door runderen evasief te weiden. Botten vangen (en doden) door het vee te behandelen, kan dankzij beide maatregelen achterwege blijven. De afhankelijkheid van middelen neemt af. Zeer gewenst nu resistentie alsmaar toeneemt en geregistreerde middelen voor lacterend en droogstaand vee ontbreken.
  Onderzoek naar leverbot deel 1: Instrument voor bedrijfsanalyse op risicofacturen leverbotbestrijding
  Verwer, Cynthia ; Verkaik, Jan ; Neijenhuis, Francesca - \ 2017
  Ekoland 37 (2017)6. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
  leverbot - fascioliasis - dierziektepreventie - rundveehouderij - melkveehouderij - ziekten overgebracht door slakken - rundveeziekten - ziektebestrijding - liver flukes - fascioliasis - animal disease prevention - cattle husbandry - dairy farming - snail-borne diseases - cattle diseases - disease control
  risico’s & kansen Een in Nederland afgekeurde lever met vergrote galgangen met aanwijzingen voor ontsteking. Leverbotbestrijding Instrument voor bedrijfsanalyse op risicofactoren risico’s & kansen
  Rekenregels rundvee voor de Landbouwtelling : verantwoording van het gebruik van het Identificatie & Registratiesysteem
  Os, J. van; Bartholomeus, M.G.T.M. ; Jeurissen, L.J.J. ; Reenen, C.G. van - \ 2017
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 91) - 68
  rundveehouderij - rundvee - landbouwtellingen - emissie - registratie - identificatie - bedrijfsstructuur in de landbouw - nederland - cattle husbandry - cattle - agricultural censuses - emission - registration - identification - farm structure - netherlands
  Om te voldoen aan statistische verplichtingen voor veehouderij en bedrijfsstructuur en voor de registratievan emissies is informatie nodig over de rundveehouderij in Nederland. Daartoe vraagt de Rijksoverheid bijveehouders op hoeveel rundvee aanwezig is, uitgesplitst in verschillende diergroepen; dit is een onderdeelvan de jaarlijkse landbouwtelling. De Rijksoverheid streeft naar beperking van administratieve lastendruk bijondernemers. Wageningen Environmental Research heeft op verzoek van het ministerie van EconomischeZaken onderzocht in welke mate het mogelijk is om de benodigde gegevens af te leiden uit het bestaandeIdentificatie & Registratiesysteem (I&R) Rundveehouderij (een systeem voor identificatie en registratie vandieren voor dier- en volksgezondheid). Dat blijkt grotendeels goed haalbaar; voor de meeste bedrijvenkunnen alle diergroepen automatisch uit I&R bepaald worden. Voor sommige bedrijven is een aanvullendeverdeling van diergroepen over productiedoelen nodig. Deze nieuwe werkwijze leidt niet alleen tot lagereadministratieve lasten, maar ook tot een kwaliteitsverbetering van de rundveegegevens.---Information on cattle farming in the Netherlands is needed for the national statistics on beef and dairy farmsand farm structure. To obtain this information the national government asks farmers to submit informationon the number of cattle on their farms, divided into the various animal classes, as part of the annualagricultural census. The government also wants to minimise the administrative burden on farmers. At therequest of the Ministry of Economic Affairs, Wageningen Environmental Research has studied to what extentit would possible to derive the required information from the existing identification and registration system(I&R) for beef and dairy farms (a system for identifying and registering livestock for animal and humanhealth purposes). The results show that this is largely possible: for most farms all the animal classes can beautomatically derived from the I&R. For some farms it is necessary to make an additional division of animalclasses by product category. This new way of working will not only reduce the administrative burden, but itwill also lead to better quality data on beef and dairy cattle.
  Weet wat je eet: keurmerken voor een beter leven - Dierenwelzijn in beeld
  Ruis, M.A.W. - \ 2016
  Dierenwelzijnsweb
  dierenwelzijn - dierlijke productie - rundveehouderij - varkenshouderij - pluimveehouderij - huisvesting, dieren - varkens - pluimvee - melkvee - vleesvee - animal welfare - animal production - cattle husbandry - pig farming - poultry farming - animal housing - pigs - poultry - dairy cattle - beef cattle
  Van veel van keurmerken is onduidelijk hoe betrouwbaar ze zijn en wat ze zeggen over dierenwelzijn of andere kenmerken van een product. Het bekendste keurmerk om diervriendelijk geproduceerde producten te ondersteunen is het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Het Beter Leven keurmerk is een label met 3 sterren dat op steeds meer verpakkingen van vlees en eieren te vinden is. Hoe meer sterren, hoe beter het leven van de dieren is geweest. De Dierenbescherming laat het label door onafhankelijke professionals borgen. In deze video wordt uitgelegd waar 1, 2 of 3 sterren voor staan.
  Smartphone controleert koeien op doping
  Versluis, K. ; Ludwig, S.K.J. ; Sterk, S.S. - \ 2015
  WageningenWorld (2015)4. - ISSN 2210-7908 - p. 32 - 33.
  melkveehouderij - rundveehouderij - hormonen - informatietechnologie - innovatie adoptie - monitoring - dairy farming - cattle husbandry - hormones - information technology - innovation adoption - monitoring
  RIKILT Wageningen UR heeft een methode ontwikkeld voor het opsporen van verboden hormonen bij koeien. Een klein meetapparaatje kan samen met een smartphone op de boerderij bepalen of een boer zijn dieren het verboden hormoon rbST geeft.
  Voerwinst bij dynamisch voeren hoger
  Riel, J.W. van; Lokhorst, Kees - \ 2015
  V-focus 5 (2015). - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 32.
  melkveehouderij - krachtvoeding - rundveevoeding - automatisering - agrarische economie - productie-economie - rundveehouderij - dairy farming - force feeding - cattle feeding - automation - agricultural economics - production economics - cattle husbandry
  Sinds 2009 maken ruim 600 melkveebedrijven gebruik van dynamisch voeren. Zij behalen met deze tool financieel voordeel, omdat het krachtvoeradvies berekend wordt op basis van individuele koegegevens en rekening houdt met de actuele voer- en melkprijzen. Alleen koeien die extra krachtvoer terugverdienen door melkproductieverhoging krijgen extra krachtvoer. Het principe is diergericht (het dier ‘zoekt’ het eigen optimale krachtvoerniveau) en economisch interessant voor de veehouder. Er wordt dagelijks gestreefd naar de hoogste voerwinst (exclusief ruwvoer) per koe. In een vergelijking in de Agrifirm Focus Melkvee van 2013 vertoonden bedrijven met dynamisch voeren dan ook een lager (-9,3%) krachtvoerverbruik per 100 kg melk vergeleken met vergelijkbare bedrijven. Dit ging ook nog eens gepaard met een kortere (-7 dagen) tussenkalftijd. Conclusies uit het onderzoek • Langzaam opbouwen van de krachtvoergift in de opstart van de lactatie lijkt (met name bij vaarzen) gunstig te zijn voor het verloop van productie en voerwinst (exclusief ruwvoer). • Durf te vertrouwen op het dynamische advies en het vermogen van de koeien om zelf hun balans en optimum (het dier ‘zoekt’ het eigen optimale krachtvoerniveau) te vinden. • Het overrulen van het dynamisch voermodel door bewust meer krachtvoer verstrekken ten opzichte van het krachtvoeradvies van dynamisch voeren in de eerste 100 dagen van een lactatie is economisch niet aantrekkelijk. Op basis van deze bedrijfsvergelijking kost dit naar schatting 53 cent per koe per dag bij vaarzen en 47 cent per koe per dag bij oudere koeien in deze fase van de lactatie. Het artikel ‘Voerwinst bij dynamisch voeren hoger’ van de hand van Johan van Riel en Kees Lokhorst van Wageningen UR Livestock Research is vanaf deze week te lezen in V-focus.
  Steeds meer diversiteit in voederwaardering : universitair hoofddocent Jan Dijkstra: 'Laten we blij zijn dat voerfabrikanten zelf investeren in de innovatie van veevoedingsonderzoek'
  Feenstra, J. ; Dijkstra, J. - \ 2015
  Veeteelt 32 (2015)15. - ISSN 0168-7565 - p. 22 - 23.
  rundveehouderij - rundveevoeding - voederwaardering - veevoederindustrie - cattle husbandry - cattle feeding - feed evaluation - feed industry
  De tijd is voorbij dat mengvoerfabrikanten op basis van het CVB-tabellenboekje voer allemaal dezelfde waardering gaven. Elke fabriek wil met zijn eigen rekenmodel en met eigen kengetallen de beste rantsoenmaker worden. Over de meerwaarde van deze modellen is te twisten, maar het voordeel van deze wedloop is wel dat er nog steeds volop wordt geïnvesteerd in veevoedingsonderzoek.
  Notitie over de geschiktheid van stalveen als bodemmateriaal bij droge koeien in een vrijloopstal : vrijloopstal Hoogland
  Kasper, G.J. ; Galama, P.J. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 900)
  loopstallen - stalinrichting - huisvesting van koeien - veengronden - turf - rundveehouderij - melkveehouderij - utrecht - vloerbedekking - dierenwelzijn - loose housing - animal housing design - cow housing - peat soils - peat - cattle husbandry - dairy farming - utrecht - floor coverings - animal welfare
  Dit is een rapport over een oriënterende proef met stalveen als bodemmateriaal. Een proef in opdracht van de provincie Utrecht, uitgevoerd in een vrijloopstal voor koeien van bedrijf Hoogland.
  Beoordeling mogelijke PAS maatregelen : plausibiliteit van werking Agriton systeem
  Melse, R.W. ; Ogink, N.W.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 901) - 159
  rundveehouderij - rundveedrijfmest - toevoegingen - ammoniakemissie - emissiereductie - mestverwerking - cattle husbandry - cattle slurry - additives - ammonia emission - emission reduction - manure treatment
  Beoordeling van de mogelijke werking van het AGRITON systeem om ammoniakemissie uit rundveestallen tegen te gaan. De maatregel behelst het op regelmatige basis toevoegen van een middel aan verse rundveedrijfmest in de mestkelder.
  Aanzuursystemen voor rundveedrijfmest in stallen
  Melse, R.W. ; Starmans, D.A.J. ; Ogink, N.W.M. - \ 2015
  17 : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 898) - 17
  rundveehouderij - rundveemest - aanzuren - ammoniakemissie - emissiereductie - luchtkwaliteit - mestvergisting - melkveehouderij - melkvee - zwavelzuur - cattle husbandry - cattle manure - acidulation - ammonia emission - emission reduction - air quality - manure fermentation - dairy farming - dairy cattle - sulfuric acid
  By acidification of liquid cattle manure in the pit underneath the floor, the emission of ammonia from an animal house can be reduced. Two systems for acidification can be distinguished: 1) Acidification with sulphuric acid; 2) Biological acidification, i.e. acid compounds are produced by bacteria in the manure. At the request of the Dutch Ministry of Economic Affairs in this report the main aspects of these systems are discussed. The analysis shows that the maximum achievable ammonia emission reduction is about 20%. Applied as a single low-emission measure in dairy barns, this reduction is not large enough to comply with the maximum levels that will come into effect from 2018, implying that this measure has to be combined with additional techniques, such as low-emission floor or air scrubbing techniques, and as such restricting perspectives for practical application. Furthermore, it is concluded that the sulphuric acid acidification system is ready for on-farm implementation, whereas the biological acidification system needs to be further developed. Acidification with sulphuric acid leads to a drastic increase of the sulphur content of the manure; attention must be paid to maximum sulphur application rates when this manure is applied to the soil; when this system is applied to the soil. The operating costs for biological acidification are about twice as much as for acidification with sulphuric acid. Besides, application of biological acidification might lead to a higher methane production. Because of the relatively high costs, it is uncertain whether biological acidification is feasible, even when it is ready for practical implementation. Therefore it is concluded that the biological acidification system is without prospects for the short term. The economic feasibility might improve when the increased methane production can be used in a digester. It is recommended to further study the feasibility of a combined system of biological acidification and manure digestion.
  KringloopWijzer, goed geborgd! = Annual Nutrient Cycling Assessment (ANCA), adequately assured!?
  Holster, H.C. ; Haan, M.H.A. de; Plomp, M. ; Timmerman, M. - \ 2015
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research report 839) - 34
  melkveehouderij - kringlopen - duurzame veehouderij - landbouw en milieu - bereikt resultaat - transparantie - rundveehouderij - dairy farming - cycling - sustainable animal husbandry - agriculture and environment - achievement - transparency - cattle husbandry
  This report is an update of the formal report towards ANCA revision 2014.06. The Annual Nutrient Cycle Assessment (ANCA) model requires assurance for use as a dairy farmspecific environmental performance tool. Assurance can be given due to the fact that the electronic data it generates is produced using traceable and reliable input data.
  Ontwikkeling van de N-balans, het N-verlies en de beddingsamenstelling van vrijloopstal Hartman in 2013/2014
  Boer, H.C. de - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 885) - 43
  stikstofbalans - stikstofverliezen - stallen - landbouwschuren - huisvesting van koeien - stikstofkringloop - melkveehouderij - duurzame veehouderij - mest - landbouw en milieu - rundveehouderij - dierenwelzijn - loopstallen - nitrogen balance - nitrogen losses - stalls - barns - cow housing - nitrogen cycle - dairy farming - sustainable animal husbandry - manures - agriculture and environment - cattle husbandry - animal welfare - loose housing
  Een aantal Nederlandse melkveehouders stapt de laatste jaren over van een ligboxenstal met een roostervloer naar een vrijloopstal met een organische bedding. Deze overstap heeft meerdere effecten, waaronder op de stikstofkringloop op het melkveebedrijf. Stikstof (N) verdwijnt uit deze kringloop onder andere door vervluchtiging uit de stal, uit de mestopslag en na het uitrijden van mest op het land. N-vervluchtiging kan negatieve effecten hebben op de milieukwaliteit en leiden tot verlies van productiviteit. Daarom is het wenselijk om het N-verlies door vervluchtiging op het melkveebedrijf zo laag mogelijk te houden. Het onderzoek in dit rapport richtte zich op het vaststellen van het totale N-verlies door vervluchtiging uit de vrijloopstal van de familie Hartman in Heibloem (Limburg).
  Producten uit rundermest : de landbouwkundige waarde onderzocht
  Curth-van Middelkoop, J.C. ; Verdoes, N. - \ 2015
  V-focus 12 (2015)3. - ISSN 1574-1575 - p. 18 - 19.
  rundveehouderij - rundveemest - mestverwerking - mestoverschotten - mineralen - rundveedrijfmest - raffineren - organische stof - cattle husbandry - cattle manure - manure treatment - manure surpluses - minerals - cattle slurry - refining - organic matter
  Sinds 2014 zijn veehouders verplicht een deel van hun mestoverschot te laten verwerken. Veehouders kunnen dit regelen door mestverwerkingsovereenkomsten af te sluiten met mestverwerkers. Dit artikel beschrijft de landbouwkundige waarde van diverse meststoffen die verwerking van rundermest oplevert.
  Sustainability aspects of ten bedded pack dairy barns in The Netherlands
  Galama, P.J. ; Boer, H.C. de; Dooren, H.J.C. van; Ouweltjes, W. ; Driehuis, K. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research report 873) - 80
  landbouwschuren - melkveehouderij - duurzame veehouderij - huisvesting van koeien - economie van de veehouderij - dierenwelzijn - melkkwaliteit - rundveemest - landbouw en milieu - rundveehouderij - barns - dairy farming - sustainable animal husbandry - cow housing - livestock economics - animal welfare - milk quality - cattle manure - agriculture and environment - cattle husbandry
  A bedded pack barn is a different type of housing for dairy cows compared to the common free stall barns with cubicles and slatted concrete floors with slurry storage underneath (reference system). A bedded pack barn presumably has a different impact on the sustainability aspects economics, animal welfare, milk quality, manure quality and environment. In the present study we have investigated these sustainability aspects on 10 bedded pack barns in the Netherlands.
  Transmissie van Mycobacterium bovis tussen mens en dier
  Vries, G. de; Beer, J. de; Bakker, D. ; Soolingen, D. - \ 2015
  Infectieziekten bulletin 26 (2015)5. - ISSN 0925-711X - p. 103 - 106.
  mycobacterium bovis - rundveeziekten - rundveehouderij - volksgezondheid - mycobacterium tuberculosis - tuberculose - zoönosen - diergezondheid - mycobacterium bovis - cattle diseases - cattle husbandry - public health - mycobacterium tuberculosis - tuberculosis - zoonoses - animal health
  Nederland is officieel vrij van rundertuberculose. Toch komt af en toe nog Mycobacterium bovis-tuberculose voor bij relatief jonge autochtone Nederlanders. Ook zijn er recent nog wel boviene-uitbraken geweest. Dat roept de vraag op of er ook nu nog transmissie is van M.bovis tussen mens en dier. Daarom zijn in een studie de DNA fingerprints van patiënten met M.bovis en van dieren met rundertuberculose met elkaar vergeleken.
  'Maak risicoanalyse voor het sperma'
  Hoefman, R. ; Veerkamp, R.F. - \ 2015
  Boerderij 100 (2015)28. - ISSN 0006-5617 - p. 44 - 44.
  rundveehouderij - ki stieren - melkveestieren - dierveredeling - genomica - sperma - cattle husbandry - ai bulls - dairy bulls - animal breeding - genomics - semen
  Van het Holstein-sperma is in Nederland ongeveer 50 procent afkomstig van jonge genomicstieren. In Frankrijk is dat 67 procent, in Duitsland 70 procent en in de Scandinavië zelfs 95 procent. Professor numerieke genetica Roel Veer- kamp is bang dat Nederlandse veehouders niet optimaal gebruik maken van de mogelijkheden en kansen laten liggen.
  Fokwaarde voeropname : introductie van fokwaarde voor voeropname in Nederland
  Haas, Y. de; Veerkamp, R.F. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 837) - 17
  fokwaarde - melkveehouderij - melkproductie - voeropname - dierveredeling - rundveehouderij - rundveevoeding - breeding value - dairy farming - milk production - feed intake - animal breeding - cattle husbandry - cattle feeding
  Feed costs represent above 50% of the total costs of dairy production, so reducing costs by improving dairy cow feed efficiency is a way to increase profitability. Therefore it is important to improve efficiency of that dairy cattle population. This project has shown that it is possible to breed for more efficient animals, resulting in permanent and cumulative changes in the genetic merit of dairy cows. The breeding value for feed intake is currently integrated in the Better Life Efficiency index for all sires of CRV, and it is under discussing if it will be included in the national index (published by GES) for all bulls in the Netherlands and Flanders.
  De waarheid van de koe - onderzoek naar koegedrag
  Reenen, C.G. van; Werf, J.T.N. van der - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR, Livestock Research
  rundveehouderij - melkveehouderij - diergedrag - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - weiden - begrazing - dierlijke productie - cattle husbandry - dairy farming - animal behaviour - animal welfare - animal housing - pastures - grazing - animal production
  In dit filmpje leggen onderzoekers uit waarom onderzoek naar koegedrag in relatie tot weidegang zo belangrijk is. Wat zijn de individuele verschillen in gedrag als koeien weiden? De onderzoekers kijken naar graasgedrag van de koeien, maar de koeien worden ook individueel getypeerd op de mate waarin ze sociaal zijn (graag bij de kudde zijn) en wat hun plek in de rangorde is. Welke koekenmerken zijn gelinkt aan het graasgedrag? Aan het eind van het onderzoek levert dit wellicht aanknopingspunten voor fokkerij of management van de boer om nog beter en makkelijker weidegang te kunnen toepassen.
  Prevalence of claw disorders in young HF-animals with and without grazing: 1. non infectious diseases
  Brummelman, B. ; Holzhauer, M. ; Frankena, K. ; Lam, T.J.G.M. - \ 2014
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 139 (2014)7. - ISSN 0040-7453 - p. 26 - 33.
  rundveehouderij - weiden - klauwen - diergezondheid - begrazing - voetziekten - huisvesting van koeien - laesies - dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - cattle husbandry - pastures - claws - animal health - grazing - foot diseases - cow housing - lesions - animal welfare - animal production - dairy cattle - dairy-cows - first lactation - foot lesions - risk-factors - lameness - cattle - conformation - herds - hemorrhages - pasture
  Ter bestudering van prevalentie van en effect van weidegang op klauwaandoeningen bij jonge runderen werden 10 melkveebedrijven gevolgd (vijf met en vijf zonder weidegang) in een twee jaar lang durend longitudinaal onderzoek. De achterklauwen van veertig dieren, bij aanvang jonger dan twee jaar, werden tussen mei 2008 en februari 2010 iedere drie maanden beoordeeld. In dit artikel worden de niet infectieuze klauwaandoeningen besproken. De prevalentie van zoolzweren (0,1%) en witte lijn-laesies (2,6%) was zeer laag, terwijl de prevalentie van zoolbloedingen (ZB) vanaf een leeftijd van negen maanden al boven de 20 procent lag. Dieren met weidegang hadden aan het einde van het weideseizoen significant minder ZB dan de dieren zonder weidegang. In de stalperiode nam de prevalentie van ZB bij dieren met weidegang toe tot boven het niveau van dieren zonder weidegang. Na afkalven trad een duidelijke toename op van de prevalentie van ZB tot een maximum (59%) op een leeftijd van dertig maanden.
  Relatie eigenschappen maïscelwanden en fermentatiekarakteristieken in de pens van herkauwers
  Cone, J.W. - \ 2014
  Wageningen : Animal Nutrition Group (ANU rapport Oktober 2014) - 52
  maïs - celwanden - fermentatie - pens - herkauwers - diervoeding - penssap - ruwvoer (forage) - rundveehouderij - melkveehouderij - dierenwelzijn - maize - cell walls - fermentation - rumen - ruminants - animal nutrition - rumen fluid - forage - cattle husbandry - dairy farming - animal welfare
  Dit rapport beschrijft onderzoek naar de relatie tussen de eigenschappen van maïscelwanden en fermentatiekarakteristieken van deze celwanden in de pens van herkauwers. Het betreft hier zowel chemische onderzoek als anatomisch en histologisch onderzoek en in-vitro-onderzoek naar de afbreekbaarheid van maïscelwanden in pensvloeistof. Het doel is om inzicht te krijgen in de achtergrond van verschillen in celwandstructuur en samenstelling tussen verschillende monsters, ook op moleculair niveau.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.