Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 51

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Duurzame energie 2050 : verkenning rol van (agrarische) ondernemers in de energietransitie naar 2050
  Wijnands, Frank ; Holster, Henri - \ 2016
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR - 33
  boeren - plattelandsomgeving - duurzame energie - energie - energievoorraden - hernieuwbare energie - farmers - rural environment - sustainable energy - energy - energy resources - renewable energy
  Rural entrepreneurs (farmers) are going to play a major role in the energy transitions towards 2050. In professional dialogues between farmers and pertinent stakeholders it was shown that farmers are already involved in all aspects and are in the right position. The transition needs to be facilitated in local initiatives.
  Kenmerkende aspecten van agrarische kinderopvang : De aanwezigheid, het belang en de (mogelijke) effecten volgens experts, ouders en kinderen
  Ypma, T. ; Jong, D. de; Schoutsen, M.A. ; Poelarends, J.J. ; Singer, Elly - \ 2015
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 32
  kinderverzorgers - kinderverzorging - dagopvang voor kinderen - schoolkinderen - peuters en kleuters - vroege jeugdontwikkeling - recreatiecentra - vrijetijdsactiviteiten - kinderspelen - kinderboerderijdieren - landbouw - plattelandsomgeving - neveninkomsten - child careproviders - child care - child day care - school children - preschool children - early childhood development - leisure centres - leisure activities - children's games - children's farm animals - agriculture - rural environment - supplementary income
  Agrarische kinderopvang is populair. Het aantal opvanglocaties groeit. Maar wat is dat nu eigenlijk, agrarische kinderopvang? Wat zijn de kenmerkende aspecten ervan? En wat voor mogelijke effecten hebben deze aspecten op kinderen? Ouders zien bijvoorbeeld dat kinderen contact maken met dieren. Maar wat betekent dat? Wat is het belang en effect ervan? Ook zien we op opvanglocaties dreumessen die steeds weer nieuwe dingen ontdekken en worden uitgedaagd tot bewegen. Wat is hier het belang en effect van? Literatuuronderzoek, observaties van onderzoekers, een ouderenquête, interviews met ouders en een project met BSO kinderen geven antwoorden op dit soort vragen. Ook andere aspecten zijn te vinden in deze brochure. Een uitgebreidere beschrijving van het onderzoek is te lezen in de achtergrondrapportage (http://edepot.wur.nl/365902).
  Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied : trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied /
  Nieuwenhuizen, W. ; Gies, T.J.A. ; Och, R.A.F. van; Rooij, L.L. de - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2628) - 81
  plattelandsomgeving - tendensen - gemeenten - platteland - plattelandsontwikkeling - landbouw - demografie - werkgelegenheid - recreatie op het platteland - rural environment - trends - municipalities - rural areas - rural development - agriculture - demography - employment - rural recreation
  Hoe het landelijk gebied er in 2040 uit zal zien, weet niemand. Toch is een aantal trends aan te wijzen dat nu al zichtbaar is en voor een groot deel de richting zal bepalen waarin het zich gaat ontwikkelen. Het landelijk gebied wordt steeds meer een multifunctionele leef- en werkomgeving, waarbinnen initiatieven van burgers en bedrijven oplossingen aandragen voor lokale problemen. Schaalvergroting van (agrarische) bedrijven en voorzieningen gaat gelijk op met een toename van kleinschalige en lokale initiatieven van burgers en bedrijven. Technologische innovatie kan de bedrijvigheid en de leefbaarheid in het landelijk gebied vergroten. Tot slot is een toename van extreme gebeurtenissen mogelijk door klimaatverandering of de uitbraak van dierziekten. Dit rapport beschrijft een aantal van de belangrijkste trends voor gemeenten met veel landelijk gebied. De trends worden besproken aan de hand van verschillende thema's.
  Biodiversiteit in de melkveehouderij : investeren in veerkracht en reduceren van risico's
  Erisman, J.W. ; Eekeren, N.J.M. van; Cuijpers, W.J.M. ; Wit, J. de - \ 2014
  Driebergen : Louis Bolk Instituut - 55 p.
  melkveehouderij - veehouderij - duurzaamheid (sustainability) - omgevingsverrijking - plattelandsomgeving - dierenwelzijn - landbouw en milieu - bedrijfsvoering - dairy farming - livestock farming - sustainability - environmental enrichment - rural environment - animal welfare - agriculture and environment - management
  Bij de beoordeling van biodiversiteit wordt meestal naar natuurwaarden gekeken, zoals de aanwezigheid van zeldzame en rode lijst soorten, de achteruitgang in aantallen weidevogels en de stand van bijen, vlinders, etc. Onvoldoende realiseren we ons dat deze belangrijke soorten alleen kunnen voorkomen of overleven als er op het agrarische bedrijf aan een bepaald basisniveau van biodiversiteit is voldaan. Deze ‘basisbiodiversiteit’ is gebaseerd op gezonde bodems, gewassen en dieren op het bedrijf, en is functioneel: deze zorgt ervoor dat zogenoemde ‘drukfactoren’ (stress voor het systeem, zoals ziekten, emissies e.d.) minder schade toebrengen. Dit is een zichzelf versterkend proces. Daarnaast levert biodiversiteit ‘natuurwaarden’ op zoals de aanwezigheid van specifieke soorten die kenmerkend zijn voor landbouwgebieden en een aantrekkelijk cultuurlandschap. De laatste decennia perken ondernemers risico´s vooral in door externe middelen in te zetten (bijv. extra bemesting, beregening, antibiotica). Hiermee worden variaties in het systeem ingeperkt maar daarmee blijft ook de functionele agrobiodiversiteit op het bedrijf onbenut. Dit is uitgaan van een ‘controlemodel’. De focus ligt op zo hoog mogelijke productieniveaus tegen zo laag mogelijke kosten. De overheid probeert hierin excessen te voorkomen met generiek beleid. Het controlemodel heeft enerzijds geleid tot een zeer hoge efficiëntie en opbrengsten per hectare, maar anderzijds zijn de bijbehorende intensivering en schaalvergroting belangrijke veroorzakers van het voortgaande verlies aan biodiversiteit in het agrarisch gebied – bijvoorbeeld wat betreft weidevogels en het stagnerend herstel van de natuurkwaliteit in heel Nederland. Hiertegenover staat het ‘adaptatiemodel’ waarin de draagkracht van het natuurlijk systeem – als gevolg van goed management van bodemkwaliteit en functionele agrobiodiversiteit, in plaats van externe inputs ‐ de productie bepaalt en tegelijkertijd het risico op milieu‐, klimaat‐ en productieschade beperkt. Vanuit de draagkracht van het systeem geredeneerd draagt het optimaliseren van natuurlijke processen (bodem, water, gewas, dier, bedrijf) bij aan het beperken van externe risico’s zoals de gevolgen van klimaatfluctuaties, ziekten en plagen. In een dergelijk veerkrachtig systeem wordt actief gebruik gemaakt van de diverse biologische processen in het systeem zelf, de functionele (agro‐) biodiversiteit.
  Kruiscontaminatie van antibiotica : onderzoek naar de aanwezigheid van antibioticaresiduen in mest van vleesvarkens en vleeskalveren en op pluimveebedrijven
  Zuidema, T. ; Stolker, A.A.M. ; Ginkel, L.A. van - \ 2014
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT rapport 2014.015) - 47
  antibioticumresiduen - plattelandsomgeving - mest - drinkwater - blootstelling - besmetting - varkens - vleeskuikens - vleeskalveren - pluimvee - rundvee - antibiotic residues - rural environment - manures - drinking water - exposure - contamination - pigs - broilers - veal calves - poultry - cattle
  Dit onderzoek heeft tot doel een eerste indicatie te krijgen over het voorkomen van antibioticaresiduen in dieren en hun directe omgeving. Het gaat daarbij met name om de onbedoelde blootstelling als gevolg van kruiscontaminatie. Hiertoe is een onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van antibioticaresiduen in mestmonsters van vleesvarkens, vleeskalveren en vleeskuikens. Bij vleeskuikens is ook onderzoek gedaan in omgevingsmonsters (blootstelling vanuit de omgeving) en in watermonsters (blootstelling van dieren via water).
  Bedrijven InvesteringsZone - Kansen voor de gastvrijheidseconomie in het buitengebied
  Borgstein, M.H. ; Polman, N.B.P. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-publicatie 14-001) - 32
  regionale economie - plattelandsomgeving - verblijfsrecreatie - recreatieactiviteiten - ondernemerschap - gemeenten - investering - toegevoegde waarde - regional economics - rural environment - short stay tourism - recreational activities - entrepreneurship - municipalities - investment - value added
  Voor de gastvrijheidssector in het buitengebied is de kwaliteit van de toeristisch-recreatieve infrastructuur en bijbehorende marketing belangrijk. Deze vaak gemeenschappelijk gebruikte voorzieningen zijn cruciaal om de beleving van natuur en landschap mogelijk te maken; nu en in de toekomst. Het onderzoek speelt in op de toenemende verantwoordelijkheid die ondernemers voelen voor de kwaliteit van het buitengebied. Die verantwoordelijkheid komt ook tot uitdrukking in investeringen door de ondernemers die op verschillende manieren kunnen worden georganiseerd zoals via gebiedsfondsen, revolverende fondsen enzovoort. Dit onderzoek is gericht op een relatief nieuwe mogelijkheid voor het buitengebied: de Bedrijven InvesteringsZone (BIZ).
  Portal omgevingsgericht ondernemen
  Jong, Daniel de - \ 2013
  farm management - multifunctional agriculture - entrepreneurship - rural environment - farmers' attitudes
  Exploring a low carbon development in rural China : the role of households
  Liu Wenling, Wenling - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Arthur Mol; Gert Spaargaren, co-promotor(en): Nico Heerink. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461735539 - 172
  klimaatverandering - china - milieubeleid - kooldioxide - plattelandsomgeving - emissiereductie - plattelandsgemeenschappen - landbouwhuishoudens - huishoudens - climatic change - china - environmental policy - carbon dioxide - rural environment - emission reduction - rural communities - agricultural households - households

  As the largest emitter of greenhouse gasses in the world, China is facing great pressure to reduce these emissions in order to mitigate global climate change. Developing a low carbon economy has been initiated in many countries, including China, as a means to tackle this issue. China’s actions in tackling climate changehave mainly focused so far on setting targets in its national energy strategy, and on implementing measures in the industrial sector and in urban transportation and buildings. The contribution of rural energy use to climate change has largely been neglected. In recent decades, China’s rural economy has undergone rapid development, accompanied by a substantial and profound change of rural lifestyles and a gradual transition of residential energy use patterns. This resulted in a trend towards the use of a greater variety of energy sources among rural residents.Thisrural energy transition is in particular characterized by a steady rise ofcommercial energyconsumptionand of energy intensity per capita, resulting in an increase in carbon emissions. As a result, mitigating rural CO2 emissions and promoting a rural low carbon transition arecrucial forChina’sclimate change agenda. Households are considered key actors in the rural energy transition, since reduction of CO2 emissions is bound up with changing domestic routines of energy consumption. The central objective of this research is to define the existing contribution of rural energy consumption to climate change and to explore the possibilities for low carbon transitions of rural households in China by examining the composition, formation and (potential) transformation of household energy consumption practices.

  Western ecological modernization theory is used as the theoretical basis of this study. The social practice model, developed within this theory, offers an integrative model to analyze transitions towards sustainable consumption at the level of everyday life. As such, social practices of household energy use are taken as focal points. Both individual attitudes towards energy use and the structural energy-related provision systems are taken into consideration in analyzing the transformation of household energy use practices.

  Official data on rural energy use faces some major shortcomings that hinder a comprehensive evaluation of rural CO2 emissions. Thus, to understand the contribution of rural domestic energy use to national greenhouse gas emissions in China, a general evaluation on its climate impacts is conducted in chapter two, based on multiple data sources and calculating methods. It is found that the contribution of rural (residential) carbon emissions to national total emissions might be easily neglected, since only emissions from commercial energy use are taken into account in official statistics, not those from traditional biomass use. This results in an underestimation on rural carbon emissions and mitigation potentials. The estimated CO2 emissions of rural commercial energy consumption accounts for around 4% of national total emissions, but the commercial energy use is only 1/5-1/4 of rural residential energy consumption. Large emissions and mitigation potentials from traditional biomass use are usually neglected. An energy transition is taking place in rural areas, with the dominant use of conventional biomass gradually being (partly) substituted by commercial energy utilization. Despite this transition, the increase of total rural domestic energy consumption and their carbon emissions may continue for a long time when the rural economy continues its rapid development. Promoting a transformation in the energy structure and of the behaviour of rural energy users is therefore crucial to slow down and reverse this process.

  Developing renewable energy is taken as a key strategy to optimize the energy structure and stimulate a low carbon transition. Public acceptance of such sustainable energy technologies is crucial for their successful introduction and penetration. The third chapter applies a socio-psychological framework to analyze rural householders’ understandings of a low carbon future by examining their attitudes towards the development of renewable energy in rural China. A case study was conducted in Shandong province. The results show that most rural householders have vague understandings of the ‘low carbon’ concept, but they are generally supportive torenewable energy development. In particular, a positive behavioural intention to pay for ‘higher cost’ of renewable energy production is observed among a large part of the respondents. This willingness to pay increases with household income and individual knowledge. It may be expected that continued development of the rural economy and society will result in improvements in rural education and income levels, which will come along with a growing environmental awareness among rural residents and further a change of their behavioural practices towards a low carbon transition.

  Energy use practices of rural households show a wide variety in China. These diverse energy use practices contribute differently to greenhouse gas emissions. A case study in north China (Shandong) was carried out to probe into their different contribution and examine the factors that influence or determine energy use behavioural practices of rural households (chapter four). The results show that space heating in north China is the largest emissions source among domestic energy use practices, which accounts for around 60% of household carbon emissions. The variety of rural energy use practices also leads to many possibilities of transition. The most obvious change may be brought along by a modernization of household lifestyles. Economic factors are one of the major drivers of such a transition. High-income groups are found to consume more energy for transportation and water heating, while low-income groups consume more energy for basic living practices such as space heating and cooking. It should be noted that a transition to modern-lifestyles tends to result in higher carbon emissions due to a larger energy consumption demand. However, a low carbon transition is also taking place to some extent within each energy use practice. For instance, natural gas is increasingly used for cooking instead of coal and traditional biomass; and renewable energy such as solar energy and biogas are replacing the use of fossil fuels for water heating and cooking. A low carbon development emphasizes both modernization and de-carbonization of domestic energy use practices, and cannot be separated from changes in the system of energy provision.

  Rural housing provision is crucial for future domestic energy use in rural China. The provision of rural housing is increasingly diversifying over the past decade, with variations in type of houses as well as actor arrangements that determine the lay-out of houses, the kind of energy sources used and thus future household energy use. Several case studies of concentrated rural housing provision are conducted in Shandong and Inner Mongolia, China to understand the factors influencing possible low carbon housing (chapter five). The major objective is to look into how decisions are being made regarding low carbon (behavioural and technological) alternatives for future rural domestic energy consumption practices. The empirical results show that providers of houses are the major decision makers with regard to the kind of materials, technologies and energy networks applied in rural housing development. Concentrated rural housing can improve both the energy efficiency of houses and the living conditions of households compared to traditional stand-alone modes of housing, which implies a relatively low carbon housing provision. Local governments, private property developers and local (energy) authorities in principle have the power to select and apply low carbon alternatives. Other energy (related) provision systems are also engaged in a transition of modernizing and de-carbonizing, including improved commercial energy supply, increased renewable electricity generation and decentralized energy provision. However, the transition can to a great extent be attributed to technological improvements within these systems. The transition to a low carbon economy would greatly benefit from strengthening other important aspects, such as improved energy-related markets, decentralized management of energy provision projects, diversified strategies aiming at different agents or actors involved, and increased participation of rural householders to alter the situation of ‘captive consumers’ of energy.

  In sum, this thesis finds that with rural development and modernizing rural lifestyles in China rural residential energy use is leading to increasing greenhouse gas emissions. Energy use practices of rural households in China have to be both modernized and decarbonized in order to reduce greenhouse gas emissions. A low carbon development demands, on the one hand, improvement of environmental awareness and attitudes, which is starting to play a more important role in the energy use decision making of rural householders; on the other hand, it demands that energy-related provision systems in rural China continue to be diversified, modernized and de-carbonized, and thereby make low carbon alternatives available for rural householders.

  Portal Omgevingsgericht Ondernemen : notitie over realisatie en gebruik portal
  Jong, D. de; Schoutsen, M.A. ; Janssen, A.P.H.M. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO publicatienummer 529 ) - 24
  kennissystemen - ondernemerschap - multifunctionele landbouw - kennisoverdracht - sociaal bewustzijn - maatschappelijk draagvlak - attitudes - plattelandsomgeving - knowledge systems - entrepreneurship - multifunctional agriculture - knowledge transfer - social consciousness - public support - attitudes - rural environment
  In deze notitie kunt u lezen over de realisatie en het gebruik van de portal omgevingsgericht ondernemen. De portal is een website die via www.omgevingsgerichtondernemen.nl gepubliceerd is. Hier is informatie verzameld die (toekomstige) ondernemers helpen bij het ontwikkelen van omgevingsgerichte competenties en vaardigheden. In deze notitie schrijven wij over de portal zelf, het thema omgevingsgericht ondernemen en over het gebruik van de portal.
  Slim gebruik van groen
  Hoffman, M.H.A. - \ 2011
  ornamental woody plants - plantations - cultural landscape - choice of species - green belts - rural environment - particulate matter - ornamental bulbs - rural recreation
  Omgevingsanalyse, Thema: Teelt de grond uit BO-12.03-009-004
  Slobbe, R.B. - \ 2011
  S.n.
  cultuur zonder grond - tuinbouw - vollegrondsteelt - milieufactoren - plattelandsomgeving - analyse - teeltsystemen - soilless culture - horticulture - outdoor cropping - environmental factors - rural environment - analysis - cropping systems
  Informatieposter getiteld "Omgevingsanalyse" met thema "Teelt de grond uit". Het zoeken is naar gewassen uit de vollegrondstuinbouw die geen volle grond meer nodig hebben om te groeien. Voor een succesvolle ontwikkeling van deze teeltinnovatie is het belangrijk, om rekening te houden met omgevingsfactoren en de belangen van stakeholders. In dit project zijn omgevingsfactoren verkend die invloed hebben op het welslagen van de nieuwe teeltsystemen en die andersom ook beïnvloed worden door deze ontwikkeling
  Juridisering in de agrosector; Verkenning van een veelkoppig fenomeen
  Hazeu, C.A. ; Silvis, H.J. - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Natuurlijke hulpbronnen ) - ISBN 9789086154982 - 104
  agrarisch recht - landbouwsector - regelingen - controle - kwekersrecht - octrooien - intellectuele eigendomsrechten - natuurbeschermingsrecht - milieuwetgeving - biobased economy - plattelandsomgeving - Nederland - agricultural law - agricultural sector - regulations - control - breeders' rights - patents - intellectual property rights - nature conservation law - environmental legislation - biobased economy - rural environment - Netherlands
  Het rapport geeft een overzicht van de problemen die onder het brede begrip 'juridisering'schil gaan en oplossingsrichtingen die daarop een antwoord proberen te geven. In drie case studies (ruimte, milieu en omgeving, octrooirecht en kwekersrecht en biobased economy), wordt inzicht gegeven in de aard en oorzaken van juridisering. Per casus is onderzocht of en waar er zich reële problemen voordoen en hoe daar het best mee om kan worden gegaan.
  Investeren in het landelijk gebied
  Jongeneel, R.A. ; Polman, N.B.P. ; Slangen, L.H.G. - \ 2011
  ESB Economisch Statistische Berichten 96 (2011)4604. - ISSN 0013-0583 - p. 109 - 110.
  plattelandsomgeving - landinrichting - landgebruiksplanning - gebiedsgericht beleid - ruimtelijke ordening - gebiedsontwikkeling - wetgeving - Nederland - rural environment - land development - land use planning - integrated spatial planning policy - physical planning - area development - legislation - Netherlands
  Door de Wet inrichting landelijk gebied (ILG) hebben de provinciale overheden in 2007 verantwoordelijkheden gekregen voor ontwikkeling en uitvoering van gebiedsgericht beleid. Aan een belangrijke randvoorwaarde voor een efficiëntere publieke goederenvoorziening wordt echter niet voldaan.
  Schaken met schalen
  Lieshout, M. van; Termeer, C.J.A.M. ; Dewulf, A. - \ 2010
  In: Over zorgvuldige veehouderij. Veel instrumenten, één concert / Eijsackers, H., Scholten, M., Wageningen : Wageningen UR (Essaybundel 2010 ) - ISBN 9789085858959 - p. 238 - 249.
  intensieve veehouderij - besluitvorming - duurzame ontwikkeling - landbouwontwikkeling - plattelandsomgeving - intensive livestock farming - decision making - sustainable development - agricultural development - rural environment
  Het doel van dit essay is om beleidsmakers, onderzoekers, ondernemers en maatschappelijke partijen gevoelig te maken voor de verschillende schaalframes (interpretaties van betrokkenen waarin zij de kwestie op een bepaalde schaal en niveau plaatsen) over de intensieve veehouderij en de gevolgen die deze hebben voor besluitvormingsprocessen.
  Presentatie “De Smaak van Morgen. Belevingslandbouw in 2030 in de stedelijke omgeving?”, tijdens teamoverleg Bedrijfssystemenonderzoek & PlattelandInnovatie, 11 maart 2010
  Alebeek, Frans van - \ 2010
  rural environment - landscape architecture - urban environment - urban development - suburban agriculture - farming - sustainability - landscape experience - national landscapes
  Landelijk gebied
  Kuhlman, T. ; Terluin, I.J. ; Leneman, H. ; Michels, R. ; Overbeek, M.M.M. - \ 2010
  In: Landbouw-Economisch Bericht 2010 Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI Rapport / Onderzoeksveld Internationaal Beleid 2010-013) - p. 93 - 113.
  plattelandsomgeving - plattelandsbevolking - veranderingen in de bevolking - plattelandsontwikkeling - landschapsplanning - ecologische hoofdstructuur - natura 2000 - agrarisch natuurbeheer - landschapsbeheer - natuurbeheer - rural environment - rural population - population change - rural development - landscape planning - ecological network - natura 2000 - agri-environment schemes - landscape management - nature management
  Hoofdstuk uit het Landbouw-economisch bericht (LEB 2010) over de ontwikkelingen in het landelijk gebied met de nadruk op het landschapsbeleid.
  Indicatoren kwaliteit landelijk gebied : uitwerking van een methode, toepassingsmogelijkheden en een set van indicatoren
  Smit, A. ; Oenema, O. ; Kolk, J.W.H. van der - \ 2009
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 173) - 32
  platteland - landgebruik - landschap - kwaliteit - indicatoren - plattelandsomgeving - nederland - rural areas - land use - landscape - quality - indicators - rural environment - netherlands
  Een studie naar indicatoren voor een integrale, systematische, overzichtelijke en inzichtelijke beschrijving van de kwaliteit van het landelijk gebied. Deze kwaliteit is daarbij opgevat als een combinatie van natuurkwaliteit, landbouwkwaliteit, landschapskwaliteit, recreatiekwaliteit, veiligheid en gezondheid en leefbaarheid. Deze uitwerking is beschreven in Oenema et al., 2009 (WOt-werkdocument 130). De definiëring en interpretatie van de ‘impact’, de zogenoemde ‘eindpunten’ (natuurkwaliteit, landbouwkwaliteit, landschapskwaliteit, recreatiekwaliteit, veiligheid en gezondheid en leefbaarheid) bleek echter gecompliceerd en onbevredigend omdat de eindpunten van ongelijke orde zijn en ze door elkaar worden beïnvloedt. Daarom is besloten om de zoektocht naar geschikte indicatoren voor de kwaliteit van het landelijk gebied voort te zetten in 2009. De aandacht is hierbij vooral gericht op het vinden van een alternatief van de zogenoemde ‘eindpunten’.
  Achtergronddocument Nulmeting Effectindicatoren Monitor Agenda Vitaal Platteland
  Agricola, H.J. ; Strien, A.J. van; Boone, J.A. ; Dolman, M.A. ; Goossen, C.M. ; Vries, S. de; Wulp, N.Y. van der; Groenmeijer, L.M.G. ; Lukey, W.F. ; Til, R.J. van - \ 2009
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 131) - 143
  platteland - plattelandsomgeving - kwaliteit - indicatoren - monitoring - overheidsbeleid - nederland - landschap - natuur - rural areas - rural environment - quality - indicators - monitoring - government policy - netherlands - landscape - nature
  De Monitor AVP is een systeem waarin eenduidige gegevens worden opgenomen voor monitoring van effecten, resultaten en prestaties van de beleidsdoelstellingen opgenomen in de Agenda Vitaal Platteland (AVP) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit document geeft de resultaten en achtergrondinformatie van de nulmeting en de methoden van de metingen van de afzonderlijke effectindicatoren van de Monitor AVP. De effectindicatoren zijn bedoeld om de maatschappelijke effecten van de Agenda Vitaal Platteland inzichtelijk te maken. Dit achtergronddocument is opgesteld om de continuïteit voor toekomstige herhalingsmetingen te waarborgen.
  Indicatoren Landelijk Gebied : werkwijze en eerste resultaten
  Oenema, O. ; Smit, A. ; Kolk, J.W.H. van der - \ 2009
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 130) - 38
  platteland - kwaliteit - indicatoren - nederland - plattelandsomgeving - rural areas - quality - indicators - netherlands - rural environment
  In opdracht van en in samenwerking met het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) verricht Alterra een studie naar indicatoren voor ‘een integrale, systematische, overzichtelijke en inzichtelijke beschrijving van de kwaliteit van het landelijk gebied’. Om tot een bruikbare set van indicatoren te komen, is een model ontwikkeld, waarmee de ontwikkelingen in het landelijk gebied inzichtelijk kunnen worden gemaakt
  Multifunctional rural land management; economics and policies
  Brouwer, F.M. ; Heide, M. van der - \ 2009
  London : Earthscan Publications Ltd. - ISBN 9781844075775 - 300
  landgebruik - landschapsbescherming - plattelandsomgeving - landbouw - meervoudig landgebruik - grondbeheer - economie - politiek - duurzaamheid (sustainability) - duurzame ontwikkeling - land use - landscape conservation - rural environment - agriculture - multiple land use - land management - economics - politics - sustainability - sustainable development
  The increasing demand for rural land and its natural resources is creating competition and conflicts. Many interested parties, including farmers, nature conservationists, rural residents and tourists, compete for the same space. Especially in densely populated areas, agriculture, recreation, urban and suburban growth and infrastructure development exert a constant pressure on rural areas. Because land is a finite resource, spatial policies which are formulated and implemented to increase the area allocated to one use imply a decrease in land available for other uses. As a result, at many locations, multi-purpose land use is becoming increasingly important. This notion of multi-purpose land use is reflected in the term 'multifunctionality'. This volume provides insights into viable strategies of sustainable management practices allowing multiple functions sustained by agriculture and natural resources in rural areas. It shows how the rural economy and policies can balance and cope with these competing demands and includes numerous case studies from Europe, North America and developing countries.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.