Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 517

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Duurzame functiecombinaties in het buitengebied
  Kistenkas, F.H. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)115. - ISSN 1572-7610 - p. 54 - 54.
  relaties tussen stad en platteland - landschapsplanning - plattelandsplanning - bestemmingsplannen - duurzaamheid (sustainability) - rural urban relations - landscape planning - rural planning - zoning plans - sustainability
  Er bestaat sinds kort een zogenoemde duurzaamheidsladder voor het stedelijk gebied. Deze is wettelijk verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).1 De bedoeling is om het lukraak volbouwen (tegenwoordig eufemistisch ‘overprogrammering’ geheten) tegen te gaan. Wat zijn de mogelijkheden voor zo’n duurzaamheidsladder voor het buitengebied?
  Simulating the expansion of large-sized farms in rural Netherlands: A land exchange model
  Alam, S.J. ; Bakker, M.M. ; Karali, E. ; Dijk, J. van; Rounsevell, M.D.A. - \ 2014
  Lecture Notes in Computer Science 8235 (2014)LNAI. - ISSN 0302-9743 - p. 115 - 128.
  ruilverkaveling - grote landbouwbedrijven - plattelandsplanning - landgebruik - landbouw - natuurbescherming - simulatie - achterhoek - gelderland - land consolidation - large farms - rural planning - land use - agriculture - nature conservation - simulation - achterhoek - gelderland
  This paper introduces a data-driven agent-based simulation model of rural land exchange in the Netherlands. The model development process is part of an ongoing research program aiming at understanding the effects of climate change and socioeconomic drivers on agriculture land use and nature conservation. The first model version reported in this paper, is being developed for the Baakse Beek region in the Netherlands and is empirically grounded. The general framework described in this paper will be applied to another case study area in the Netherlands in the second phase of our research program and compare the projected land use patterns in the two case studies region.
  Green infrastructure as a regional climate change adaptation strategy for dispersal-limited species
  Hilbers, J.P. ; Vos, C.C. ; Teeffelen, A.J.A. van - \ 2013
  klimaatadaptatie - klimaatverandering - groene infrastructuur - biodiversiteit - plattelandsplanning - landschapsplanning - nederland - climate adaptation - climatic change - green infrastructure - biodiversity - rural planning - landscape planning - netherlands
  Poster presented at the European Climate Change Adaptation Conference 18-20 March 2013, Hamburg, Germany.
  The landscape at your service : spatial analysis of landscape services for sustainable development
  Gulickx, M.M.C. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Peter de Ruiter, co-promotor(en): Jetse Stoorvogel; Kasper Kok. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461736871 - 143
  ecosysteemdiensten - ruimtelijke verdeling - landschapselementen - gebiedsgericht beleid - cartografie - plattelandsplanning - scenario planning - multi-stakeholder processen - landschapsplanning - noord-brabant - intensieve veehouderij - grondwaterkwaliteit - zandgronden - de peel - ecosystem services - spatial distribution - landscape elements - integrated spatial planning policy - mapping - rural planning - scenario planning - multi-stakeholder processes - landscape planning - noord-brabant - intensive livestock farming - groundwater quality - sandy soils - de peel
  De mens beheert en verandert het landschap om diverse producten en diensten te verkrijgen en te versterken. Deze producten en diensten, landschapsdiensten genoemd, leveren een positieve bijdrage aan de maatschappij. Interacties tussen sociale (menselijke) en ecologische (natuurlijke) systemen maken de voorziening van Landschapsdiensten mogelijk. In het landschap zijn er synergiën en conflicten tussen diensten, waardoor keuzes gemaakt moeten worden, oftewel we hebben te maken met trade‐offs tussen diensten. De interactie tussen de systemen, samen met de ruimtelijke verwevenheid van de diensten zorgen voor hoge complexiteit. Kaarten van landschapsdiensten kunnen deze complexiteit, of een deel daarvan, helder weergeven en daardoor bijdragen aan een beter begrip van de interacties en bijkomende trade‐offs. Dit begrip helpt ons bij het voorkomen van conflicten tussen diensten en geeft ons betere mogelijkheden om gewenste diensten te versterken. Voornamelijk ruimtelijke planners en beleidsmakers hebben veel baat bij deze informatie. Geschikte kaarten van landschapsdiensten zijn daarom van groot belang. Meer onderzoek is nodig naar ruimtelijk relaties om zodoende landschappelijke elementen te identificeren die kunnen fungeren als indicatoren voor het karteren van landschapsdiensten. Voor de gemeenten Deurne en Asten zijn de landschapsdiensten moerashabitat, bosrecreatie, grondgebonden veehouderij en wandelrecreatie in kaart gebracht. Met behulp van veldwerk zijn voor 389 locaties de landschapsdiensten geïdentificeerd. Een ruimtelijke analyse gemaakt van de grondwaterkwaliteit in relatie tot landschappelijke elementen, landgebruik en landschapsdiensten. De studie is uitgevoerd voor het zuidelijk zandgebied in de regio de Peel in Nederland.
  Climate Adaptation for Rural arEas (CARE); Midterm review report; Knowledge for Climate Theme 3
  Brink, A. van den; Bakker, M.M. ; Vos, C.C. ; Witte, J.P.M. - \ 2012
  Wageningen : National Research Programme Knowledge for Climate (Knowledge for Climate 59) - 51
  klimaatverandering - klimaatadaptatie - platteland - onderzoek - plattelandsplanning - nederland - climatic change - climate adaptation - rural areas - research - rural planning - netherlands
  This midterm review report presents the structure, progress and first results of the Knowledge for Climate Theme 3 research programme Climate Adaptation for Rural arEas (CARE). This research programme aims to generate the fundamental knowledge that is necessary to design and evaluate adaptation strategies to cope with the impacts of climate change on rural areas in the Netherlands.
  Jaarrapportage 2011 : WOT-04-009 Natuur, Landschap en Platteland (NLP)
  WOT Natuur & Milieu, - \ 2012
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 291) - 72
  plattelandsplanning - natuurbeleid - landschap - monitoring - nederland - rural planning - nature conservation policy - landscape - monitoring - netherlands
  In 2011 is de Uitvoeringovereenkomst WOT Natuur & Milieu vernieuwd. Hierin zijn de voorwaarden vastgelegd, die het Ministerie van Economische zaken en de stichting DLO medio 2011 zijn overeengekomen voor de uitvoering van deze wettelijke onderzoekstaken tot en met 2016. Dit werkdocument bevat de jaarresultaten van het WOT thema WOT-04-009 (Natuur, Landschap en Platteland). Voor elk project binnen dit thema zijn de administratieve gegevens te vinden en wordt een beknopte inhoudelijke beschrijving gegeven van het doel en het behaalde resultaat.
  'Je bent er niet met het overdragen van bevoegdheden'
  Boonstra, F.G. - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)feb. - p. 9 - 9.
  platteland - ruimtelijke ordening - plattelandsplanning - regionale planning - evaluatie - proefprojecten - twente - rural areas - physical planning - rural planning - regional planning - evaluation - pilot projects - twente
  De overdracht van bestuurlijke verantwoordelijkheden is geen wondermiddel om de herinrichting van gebieden sneller en soepeler te laten verlopen. Dat blijkt uit een proef in Enschede.
  Dorpsidentiteit: op zoek naar eenheid in verscheidenheid : vijf methoden waarmee dorpsbewoners hun dorpsidentiteit expliciet kunnen maken
  Aalvanger, A. ; Beunen, R. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 275) - 58
  plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - plattelandsgemeenschappen - dorpen - sociale participatie - plattelandsopbouw - toekomst - sociaal kapitaal - rural development - rural planning - rural communities - villages - social participation - rural animation - future - social capital
  Dit rapport gaat over de identiteit van dorpen. De Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe, Doarpswurk en de Vereniging Groninger Dorpen ondersteunen dorpen bij het opstellen van een eigen dorpsvisie. Hierin zijn de wensen en ideeën van de dorpsbewoners opgenomen voor de toekomst van hun dorp. Daarbij speelt de dorpsidentiteit een belangrijke rol in de manier waarop bewoners omgaan met de ontwikkelingen die op hun dorp afkomen. Omgekeerd kunnen de ontwikkelingen gevolgen hebben voor de identiteit van het dorp. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van methoden waarmee bewoners zelfstandig, of met minimale ondersteuning, de identiteit van het dorp expliciet kunnen maken.
  50 Jaar onderwijs in de Wageningse Cultuurtechniek volgen en verzorgen : een persoonlijke terugblik vanaf 1963 op ontwikkelingen rond opleiding en afdeling: "cultuurtechniek" en wat daarna kwam
  Jaarsma, C.F. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming 111) - 64
  grondbeheer - landinrichting - landgebruiksplanning - ruimtelijke ordening - wegen - verkeer - transport - plattelandsplanning - infrastructuur - hoger onderwijs - universitaire onderwijsprogramma's - wetenschappelijk onderzoek - land management - land development - land use planning - physical planning - roads - traffic - transport - rural planning - infrastructure - higher education - college programs - scientific research
  In zijn afscheidscollege stelt Jaarsma drie aspecten aan de orde, zoals hij die zelf, eerst als student en vanaf 1970 als docent heeft ervaren: de opeenvolgende onderwijs-programma’s voor de opleiding Cultuurtechniek – Landinrichtingswetenschappen – Landschapsarchitectuur & Ruimtelijke Planning aan de Landbouwhogeschool, de Landbouwuniversiteit en Wageningen Universiteit; het onderwijs rond verkeer, vervoer en infrastructuur in die jaren en de relatie tussen onderwijs en onderzoek daarbij, en de rol van afstudeervakken (scripties) en projecten derde geldstroom; en het andere onderwijs in vooral technische vakken, waar hij vanaf 1996 bij betrokken is geweest. Afsluitend gaat hij in op ontwikkelingen van de organisatie in de loop der jaren die, terugkijkend, soms opmerkelijk, grappig of anders toch zeker interessant zijn.
  Eefde: identiteit en toekomst van een woondorp in het groen
  Kauffmann, A. ; Kersten, I. ; Noordhuizen, J. ; Weenink, D. ; Hoofwijk, H. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR Wetenschapswinkel 274) - ISBN 9789085857303 - 42
  ruimtelijke ordening - ruimtelijke analyse - ontwerp - bewonersparticipatie - plattelandsgemeenschappen - identiteit - gelderland - plattelandsplanning - physical planning - spatial analysis - design - community participation - rural communities - identity - gelderland - rural planning
  In aanvulling op het onlangs afgeronde Dorpsplan Eefde had de dorpsraad van dit Gelderse dorp behoefte aan een visie voor de sociaal-ruimtelijke ontwikkeling voor Eefde. Dit met name in het licht van de grote infrastructurele projecten die in Eefde gepland staan voor de komende jaren. Het is in dit kader dat de Dorpsraad zich tot de Wetenschapswinkel wendde met het verzoek na te denken over een toekomstvisie voor het dorp, maar dan wel één die nadrukkelijk verankerd is in de Eefdese realiteit.
  Theme 3: Climate adaptation for rural areas
  Brink, A. van den - \ 2010
  klimaatadaptatie - klimaatverandering - plattelandsplanning - landbouw - natuurbescherming - nederland - climate adaptation - climatic change - rural planning - agriculture - nature conservation - netherlands
  Poster for the Deltas in Times of Climate Change Conference, 29 September – 1 October 2010, Rotterdam.
  Tussen kunnen, willen en mogen : evaluatie van de pilot bestuurlijke overdracht gemeente Enschede
  Boonstra, F.G. ; Fontein, R.J. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2125) - 65
  platteland - ruimtelijke ordening - plattelandsplanning - regionale planning - evaluatie - proefprojecten - twente - rural areas - physical planning - rural planning - regional planning - evaluation - pilot projects - twente
  Dit rapport bevat de resultaten van een lerende evaluatie van de pilot bestuurlijke overdracht gemeente Enschede. In de periode 1 januari 2009 tot 1 juli 2010 nam de gemeente Enschede verantwoordelijkheden voor de inrichting van haar buitengebied over van de provincie Overijssel met het oog op het versterken van haar regierol. Op basis van een documentanalyse, participatieve observatie en interviews bij aanvang en na afloop van de pilot is geanalyseerd welke resultaten en leerervaringen de pilot heeft opgeleverd. Ook schenkt het rapport aandacht aan de context waarbinnen deze resultaten als dan niet tot stand zijn gekomen: wat zijn de faal- en slaagfactoren? Op basis van deze analyse geeft het rapport aanbevelingen voor andere processen van doorgaande decentralisatie in het landelijk gebied
  Farmer's decisions and landscape change : an actor-based approach for land-use research
  Valbuena, D.F. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Arnold Bregt; Tom Veldkamp; Peter Verburg. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856320 - 126
  landgebruik - boeren - houding van boeren - besluitvorming - landschap - plattelandsplanning - toestandsverandering - structurele verandering - dynamiek van het ruimtegebruik - landschapsplanning - land use - farmers - farmers' attitudes - decision making - landscape - rural planning - change of state - structural change - land use dynamics - landscape planning
  This dissertation has two objectives. The first objective is to link conceptually individual decisions and land-use/cover change (LUCC) patterns in rural regions. The second objective is to use these concepts to explore the influence of policy on LUCC as a response of farmers' decisions. To achieve these objectives, different approaches are used. Firstly, agent typologies are used to simplify and allocate the regional diversity of farmers' decisions. Secondly, an agent-based approach is used to link individual decisions and LUCC patterns in a regional model. Thirdly, this approach is applied to explore how farmers' response to national and global socio-economic and biophysical processes can affect the landscape of a Dutch rural region. Fourthly, this approach is applied to explore how farmers' participation in voluntary mechanisms to restore native vegetation can affect the landscape in rural Australia. Finally, the implication of these results for LUCC research and policy-making are discussed.
  'Voedselproductie is ook een maatschappelijke waarde'
  Berkhout, P. - \ 2010
  Kennis Online 7 (2010)2. - p. 12 - 12.
  plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - relaties tussen stad en platteland - recreatie op het platteland - voedselproductie - maatschappelijke betrokkenheid - landschapselementen - rural development - rural planning - rural urban relations - rural recreation - food production - community involvement - landscape elements
  Het is vooral te danken aan bestemmings- en streekplannen dat je nog verschil ervaart tussen stad en land. Maar als de landbouwproductie teveel wordt overgelaten aan het spel van de vrije markt, en het in standhouden van landschappelijke karakteristieken als slootjes, houtwallen en losse bomen op boerenland niet wordt beloond, dan dreigt een eenvormig landschap
  Governance in de groen-blauwe ruimte. Handelingsperspectieven voor landbouw, landschap en water
  Breeman, G.E. ; Goverde, H.J.M. ; Termeer, C.J.A.M. - \ 2009
  Assen : Van Gorcum - ISBN 9789023245216 - 318
  waterbeheer - plattelandsplanning - agrarische planning - duurzaamheid (sustainability) - plattelandsontwikkeling - milieubeheer - netwerken (activiteit) - beleid - nederland - governance - landschapsbeheer - publiek-private samenwerking - water management - rural planning - agricultural planning - sustainability - rural development - environmental management - networking - policy - netherlands - governance - landscape management - public-private cooperation
  Duurzame landbouw, vitaal landelijk gebied, biodiversiteit en integraal waterbeheer staan hoog op de politieke agenda. Governance in de groen-blauwe ruimte analyseert de wijze waarop overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken aan deze actuele vraagstukken in complexe beleidsnetwerken. Dit boek bespreekt een groot aantal vormen van de wisselwerking tussen de handelingen van overheden en die van andere partijen. Aan de orde komen bijvoorbeeld gebiedsprocessen, maatschappelijke zelfsturing, overheidscontrole op afstand, publiek-private samenwerking en ronde tafels en maatschappelijke dialogen. De verschillende praktijkverhalen geven inzicht in de vele mogelijkheden van governance, maar ook in de weerbarstigheden daarvan. Alle auteurs van het boek zijn verbonden aan Wageningen Universiteit en Research Center en doen zelf onderzoek naar de praktijken van governance in de groene en blauwe ruimte
  'Als er ergens de kans is stad en land te vervlechten...' (Interview met: Andries Visser en Jan Eelco Jansma)
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2008
  Groenten & Fruit (2008)5. - ISSN 0925-9708 - p. 10 - 11.
  akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - stadsrandgebieden - plattelandsplanning - woonwijken - plattelandsontwikkeling - verplaatsing - stadslandbouw - duurzame landbouw - crop enterprises - urban hinterland - rural planning - residential areas - rural development - displacement - urban agriculture - sustainable agriculture
  Stadslandbouw moet een eind maken aan steeds een stukje verschuiving van de grens tussen stad en platteland, ten gunste van de stad. Terwijl er een woonwijk op agrarische grond wordt gebouwd, kunnen daar óók boeren en tuinders actief blijven, aldus Jan Eelco Jansma en Andries Visser. Ze werken bij PPO Lelystad aan thema's als multifunctionaliteit, duurzame landbouw en plattlandsontwikkeling. Een interview
  The origins of Dutch rural planning: a study of the early history of land consolidation in the Netherlands
  Brink, A. van den; Molema, A.M. - \ 2008
  Planning Perspectives 23 (2008)4. - ISSN 0266-5433 - p. 427 - 452.
  landgebruiksplanning - ruilverkaveling - plattelandsplanning - geschiedenis - agrarische geschiedenis - land use planning - land consolidation - rural planning - history - agricultural history
  This article explores the institutional and organizational foundations of rural planning in the Netherlands. The key objective of the study was to understand the background to and determining factors in the development of land consolidation (ruilverkaveling) as an instrument of rural planning. Dutch rural planning, as a constituent part of spatial planning in the Netherlands, developed quite separately from urban planning. This article traces the roots of this separate development back to the period 1890-1940. At the end of the nineteenth century, reformist liberals argued for a legislative framework for the rational reallocation of land parcels to consolidate fragmented land holdings. The early initiatives came to nothing because of the prevailing rigid distinction between public and private interests. The First World War changed this situation. The decline in world trade forced the government to make the national economy more self-sufficient. Land consolidation was embraced as a means for supporting the agricultural sector by improving land drainage and bringing land into cultivation. From the beginning of the 1930s agricultural politics and rural planning grew closer together, and took off rapidly in the post-war decades.
  Ruimte in regels: 10 succesvolle voorbeelden op wet en regelgeving binnen ruimtelijke ordening voor multifunctionele landbouw voor en door gemeenten
  Schoorlemmer, H.B. ; Waal, B.H.C. van der; Oppedijk van Veen, J. ; Migchels, G. ; Mul, M.F. - \ 2007
  Lelystad : PPO AGV - 20
  regionale planning - plattelandsplanning - landbouw - landgebruik - overheidsbeleid - kennis - onderzoek - ondernemerschap - productie - gemeenten - multifunctionele landbouw - regional planning - rural planning - agriculture - land use - government policy - knowledge - research - entrepreneurship - production - municipalities - multifunctional agriculture
  Deze VNG brochure geeft een overzicht van 10 succesvolle voorbeelden op wet en regelgeving binnen ruimtelijke ordening voor multifunctionele landbouw voor en door gemeenten. Van traditionele bestemmingsplannen naar een nieuw, ontwikkelingsgericht beleid. De brochure is samengesteld door PPO
  Europees en gebiedsgericht beleid: natuur tussen hamer en aambeeld? : een verkennend onderzoek naar de relatie tussen Europees beleid en gebiedsgericht beleid
  Pleijte, M. ; Bavel, M.A.H.J. van - \ 2006
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 39) - 80
  natuurbescherming - regionale planning - richtlijnen (directives) - plattelandsplanning - nederland - habitatrichtlijn - nature conservation - regional planning - directives - rural planning - netherlands - habitats directive
  Dit onderzoek gaat over het al dan niet eenzijdig afstemmen van gebiedsgericht beleid op Europees beleid en de gevolgen hiervan voor de handelingen van de gebiedsactoren en daarmee uiteindelijk op de natuur in een gebied
  Groene initiatieven in de aanbieding. Kansen en knelpunten van publieke en private financiering
  Leneman, H. ; Vader, J. ; Bos, E.J. ; Bavel, M.A.H.J. van - \ 2006
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOt-rapport 12) - 78
  platteland - financiën - landschap - plattelandsplanning - fondsgelden - instellingen - financieren - natuur - marktanalyse - rural areas - finance - landscape - rural planning - funding - institutions - financing - nature - market analysis
  Dit onderzoek analyseert kansen en knelpunten voor de ontwikkeling van groene diensten. Groene diensten zijn activiteiten op het gebied van natuur, water, landschap (inclusief cultuurhistorie) en toegankelijkheid die de kwaliteit van het landelijk gebied verhogen en die verder gaan dan waartoe de ondernemer wettelijk is verplicht. Voor de analyse is een theoretisch kader opgesteld, gebaseerd op de welvaartstheorie, institutionele economie en institutietheorie. Deze drie theorieën vormen de basis voor de empirische analyse, die uit twee praktijkcases (Groenfonds Midden-Delfland en Landschapsfonds Rond d’n Duin) en stakeholderinterviews bestaat. De empirische analyse geeft zicht op mogelijkheden en knelpunten bij financiering en realisatie van groene diensten. Groene diensten zijn een relatief nieuw fenomeen, waardoor de organisatie ervan nog behoorlijk veel tijd vergt. Tevens passen groene diensten niet altijd goed binnen bestaande nationale en internationale regelgeving. Hierdoor zijn de transactiekosten hoog. Private financiering komt moeilijk van de grond. Dit komt onder meer omdat groene diensten een gering financieel rendement hebben. Natuur en landschap zijn belangrijk voor de recreatiesector, maar deze sector ziet vooral de overheid als de verantwoordelijke voor de realisatie en beheer. Ook veel burgers en andere bedrijven kijken er op die manier tegenaan. Groene diensten lijken wat terrein te winnen op het gebied van sponsoring, giften en lidmaatschappen. Rood voor groen heeft potentie. De vraag naar groen wonen is groot en woningen in een mooie omgeving hebben voldoende meerwaarde om het groen te financieren. Rood voor groen is echter in hoge mate contextafhankelijk, kent weerstand met een culturele achtergrond en kan vaak moeilijk worden ingebed in de huidige regelgeving. Trefwoorden: groene diensten, financiering, welvaartstheorie, instituties.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.