Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Inspanningsadviezen voor snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJssel-/Markermeer : visseizoen 2017/2018
  Tiën, Nicola ; Hammen, Tessa van der; Vries, Pepijn de; Schram, Edward ; Steenbergen, Josien - \ 2017
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C018/17) - 79
  snoekbaars - baars - rutilus rutilus - abramis brama - vissen - visserij - visstand - ijsselmeer - pike perch - bass - rutilus rutilus - abramis brama - fishes - fisheries - fish stocks - lake ijssel
  Het Ministerie van Economische Zaken wil komen tot wetenschappelijk onderbouwd duurzaam beheer van snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJsselmeer en Markermeer. Voor alle vier bestanden is de beleidsdoelstelling voor visseizoen 2017/2018 geformuleerd in het document “Toekomstbeeld visstand IJsselmeer/Markermeer – synthesedocument’. Hierin wordt in ieder geval gestreefd naar ‘een evenwichtiger lengte-opbouw van de bestanden met meer grotere exemplaren en een groter aantal jaarklassen’, als ook ‘een toename van de (paai)bestanden’. Voor het behalen van deze beleidsdoelstellingen zijn inspanningsadviezen gevraagd over de staandwantvisserij en de zegenvisserij, gecombineerd voor het IJsselmeer en Markermeer.
  Vangstadviezen voor snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJsselmeer en Markermeer
  Tien, N.S.H. ; Hammen, T. van der; Hal, R. van - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C045/15) - 68
  visbestand - monitoring - visserijbeleid - natura 2000 - snoekbaars - baars - rutilus rutilus - abramis brama - ijsselmeer - fishery resources - monitoring - fishery policy - natura 2000 - pike perch - bass - rutilus rutilus - abramis brama - lake ijssel
  Het ministerie wil in het kader van de visserijwet en de Kaderrichtlijn Water komen tot wetenschappelijk onderbouwd beheer van de belangrijkste commerciële schubvisbestanden. In 2013 zijn vangstadviezen gegeven voor vier schubvissoorten in het IJsselmeer en Markermeer; snoekbaars, baars, brasem en blankvoorn. In het huidige rapport worden voor het visseizoen 2015/2016 opnieuw vangstadviezen gegeven. De doelstelling is aangescherpt van ‘voorkomen van achteruitgang’ naar ‘herstel’ van de bestanden. Bovendien zijn vanaf juli 2014 sterke vangstbeperkingen voor deze soorten. D
  IRMM HCB and HCBD in Blankvoorn (testmaterial for reference material)
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van - \ 2010
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR no. C113/10) - 7
  waterkwaliteit - rutilus rutilus - monitoring - toxische stoffen - referentienormen - biologische monitoring - ecotoxicologie - visserij-ecologie - zeevisserij - kaderrichtlijn water - water quality - rutilus rutilus - monitoring - toxic substances - reference standards - biomonitoring - ecotoxicology - fisheries ecology - marine fisheries - water framework directive
  Blankvoorn Nieuwe Merwede (Roach, Rutilus rultilus) has been tested as a reference material for the components HCBD and HCB for biota monitoring according to the Water Framework Directive. Both components in the blankvoorn are present at moderate levels (overall average levels of respectively HCBD 1.6 μg/kg and HCB 6.2 μg/kg). These concentrations are far above reporting limits (respectively 0.1 μg/kg for HCBD and 0.2 μg/kg for HCB) and should therefore be suitable for use in a reference material.
  Aanvullende analyses prioritaire KRW-stoffen in vissen, aal en blankvoorn
  Kotterman, M.J.J. - \ 2008
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C117/08) - 20
  palingen - rutilus rutilus - anguillidae - chemicaliën - sporenelementen - bemonsteren - kaderrichtlijn water - eels - rutilus rutilus - anguillidae - chemicals - trace elements - sampling - water framework directive
  In dit project zijn alen van negen locaties, bemonsterd in de late lente, geanalyseerd op de “nieuwe” KRW prioritaire stoffen; kortketenige gechloreerde paraffinen (SCCP short chain chlorinated paraffins), pentabromodiphenyl ethers (PBDE) en butyltinverbindingen (TBT). Blankvoorn van vijf overeenkomende locaties, bemonsterd in eind september, begin oktober, zijn geanalyseerd op dezelfde stoffen, inclusief de standaard-contaminanten van het MWTL-aal programma (PCB’s en OCP’s). De alen zijn geanalyseerd op basis van de visfilet, de blankvoorns zijn als hele vis geanalyseerd. In beide vissoorten zijn organische contaminanten goed meetbaar, afhankelijk van de locatie. In minder vervuilde gebieden zijn de concentraties soms beneden de rapportage-grens, vooral bij aal. In blankvoorn waren de concentraties van organische contaminanten op vetbasis soms hoger dan in de aal. Dit was vooral opvallend voor een aantal PBDE’s als ook TBT.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.